Wyniki wyszukiwania dla: przyrostowe techniki produkcji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: przyrostowe techniki produkcji

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: przyrostowe techniki produkcji

 • Zespolone techniki informatyczne w analizie struktury produkcji i wynikówekonomicznych dla korporacji przemysłu elektronicznego. Zamoj. Stud. i Ma-ter.**2003 z. 1 s. 109-116, 6 rys. 2 tab. bibliogr. 11 poz. Seria: Informatyka. Materiały z konferencji '' Informatyka w szkole''.

  Publikacja

  W artykule przeanalizowano strukturę produkcji oraz wyniki ekonomiczne czte-rech wiodących korporacji pzremysłu elektronicznego: Analog Devices, Intel,Texas Instruments i Motorola. Przy wykorzystaniu pakietu Microsoft Acces o-pracowana została baza danych zawierająca podstawowe informacje o korporac-jach. Zaproponowano i wykonano analizy porównawcze w zakresie finansowo-eko-nomicznym oraz przedstawiono przewidywania dotyczące...

 • TECHNIKI INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU PRODUKCJI

  Kursy Online
  • M. Siemiątkowski

      Kierunek ZiIP, Specjalność: ZJiISP, 1.st, sem 06 Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z technikami komputerowymi wspomagającymi zarządzanie produkcją i rozwój produktu

 • Incremental and pseudo-incremental construction of pseudo-minimal automata.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Automaty pseudominimalne mają dla każdego słowa w języku automatu co najmniej jeden element własny (stan lub przejście), który nie jest współdzielony z żadnym innym słowem. Przedstawiamy przyrostowe i półprzyrostowe algorytmy tworzenia takich automatów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Comparison of construction algorithms for minimal, acyclic, deterministicfinite state automata from sets of strings.

  Artykuł porównuje różne metody tworzenia minimalnych, acyklicznych, deterministycznych automatów skończonych ze zbiorów słów. Wdrożone i porównane zostały metody przyrostowe, prawie przyrostowe i nieprzyrostowe.

 • Mieczysław Siemiątkowski dr inż.

 • Estymacja położenia początkowego wirnika w silniku PMSM

  Publikacja

  Problem estymacji początkowego położeniawirnika w silniku PMSM jest istotny m.in. w układachwykorzystujących enkodery przyrostowe. Opracowano algorytmdla silników o symetrii magnetycznej, oparty na zmianieindukcyjności uzwojenia w wyniku nasycenia magnetycznegostojana przy dużej wartości chwilowej prądu. Analiza wartościszczytowych prądów fazowych silnika, zasilanego krótkimiimpulsami napięcia kolejno w poszczególnych fazach, pozwalana...

 • Janusz Cieśliński prof. dr hab. inż.

  Urodził się 15 kwietnia 1954 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978), z którą związał całe swoje życie zawodowe. W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 r. – habilitację, w 2006 r. – uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008) oraz kierownika: Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego (2002–2006), Katedry Ekoinżynierii i...

 • Dariusz Mikielewicz prof. dr hab. inż.

  Dariusz Mikielewicz – urodził się 6 lutego 1967 roku w Gdańsku, w 1985r. zdał pomyślnie egzaminy wstępne na Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1990 roku na specjalności Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Zainteresowania pracą naukową skłoniły go do podjęcia badań na University of Manchester na wydziale mechanicznym i energetyki jądrowej (Mechanical and Nuclear Engineering Department)...

 • Large rotations in first-order shear deformation FE analysis of laminated shells

  Publikacja

  Abstrakt: Teoria powłok o skończonych obrotach w ramach modelu ścinania pierwszego rzędu stanowi podstawę zaprezentowanego w pracy algorytmu MES statycznej, geometrycznie nieliniowej analizy konstrukcji warstwowych. Szczególną uwagę zwrócono na właściwy opis skończonych obrotów przy zastosowaniu kątów Eulera oraz procedurę uaktualniania parametrów obrotowych. Przedstawiono sformułowanie przyrostowe w stacjonarnym opisie Lagrange´a....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Anna Brillowska-Dąbrowska dr hab. inż.

  Anna Brillowska-Dąbrowska, urodzona w 1971 r. w Gdańsku, ukończyła w 1996 r. studia magisterskie na kierunku Biotechnologia, na Wydziale Chemicznym PG. Stopień doktora uzyskała po ukończeniu Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemicznym PG w 2001 r. W 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 2004 r. została zatrudniona na stanowisku naukowiec w Statens Serum Institut w Danii w Jednostce Mikologii i Parazytologii. W...

 • Incremental construction of Minimal Tree Automata [online]

  Publikacja

  - ALGORITHMICA - Rok 2009

  We describe an algorithm that allows the incremental addition or removal of unranked ordered trees to minimal frontier-to-root deterministic tree automaton (DTA). The algorithm takes a tree t and a minimal DTA A as input; it outputs a minimal DTA A' which accepts the language L(A) accepted by A incremented (or decremented) with the tree t. The algorithm can be used to efficiently maintain dictionaries which store large collections...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.

  Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była...

 • Wartości zabytku techniki.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zarys epistemologiczny relacji nauka - technika - inżynieria - dzieło techniki. Przesłanki metodyczne oraz kryteria oceny wartości kulturowych i społeczno-ekonomicznych zabytku techniki.

 • Fermentacja w produkcji serów

  Publikacja

  W rozdziale omówiono zagadnienia dotyczące procesów fermentacyjnych zachodzących podczas produkcji serów. Omówiono poszczególne etapy procesu wytwarzania serów dojrzewających oraz sposobów kontroli ich jakości.

 • Nowe techniki fundamentowania.

  Omówiono i przedstawiono krytyczną analizę do referatów zakwalifikowanych do Sesji IV: ''Nowe techniki fundamentowania'' na XII Krajową Konferencję Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Gliwice - Szczyrk, 11-13 czerwca 2003 r.

 • Kontrola jakości surowca diamentowego do produkcji ziarnistych narzędzi wiertniczych.

  Przedstawiono sposób kontroli surowxa diamentowego do produkcji krajowych koronek i świdrów wiertniczych, tzw. ziarnistych. Część operacji wykonuje się ręcznie, a jakość ich wykonania ocenia się wzrokowo.W artykule przedstawiono również wyniki prac przy zmechanizowaniu niektórych czynności kontrolnych,które zrealizowano w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Techniki Geologicznej w Warszawie we współpracy z Katedrą Technologii Maszyn i...

 • Procedura dopuszczenia do eksploatacji maszyn do produkcji mas bitumicznych

  W treści artykułu przedstawiono procedury postępowania przy uruchamianiu masbitumicznych. Ponadto opisano wymogi bhp na terenie wytwórni wraz z przeglą-dem aktualnym przepisów związanych z ochroną środowiska w tym odpadami pow-stającymi podczas produkcji, poziomu hałasu w środowisku maszyny i substan-cji zanieczyszczających powietrze.

 • Certyfikat jakości w produkcji żywności.

  Opisano wybrane zagadnienia dotyczące technicznych aspektów w produkcji żywności. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę określenia i diagnozowania krytycznych punktów w takiej produkcji tj. tych miejsc, w których mogą pojawić się zagrożenia dla jakości produktu końcowego. Uznano za konieczną ciągłą kontrolę poziomu zagrożenia w tych punktach, a także monitorowanie oraz archiwizowanie danych o parametrach oddziaływania na strumień...

 • Jakiej techniki potrzebuje człowiek?

  Publikacja

  - Rok 2006

  Ukazano, że człowiek - jako istota psychofizyczna - wymaga techniki zgodnej z jego duchowymi i materialnymi aspiracjami. Dlatego, obecna pogoń za techniką nastawioną na coraz obfitszą produkcję samych dóbr konsumpcyjnych powinna być kontestowana.

 • Certyfikat jakości EHEDG w produkcji żywności.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono: aspekty projektowania linii technologicznej; zagadnienia uwzględniane w Dyrektywach UE i Dokumentach EHEDG; obszary współdziałania i oszacowania zagrożeń mikrobiologicznych; fazy przygotowania i weryfikacji oceny jakości; współzależność technologii, producenta wyposażenia i producenta żywnośći; schemat diagnozowania urządzeń. Zwrócono uwagę na okoliczności uzyskania certyfikatu jakości w produkcji żywności stwierdzając,...

 • Dziedzictwo techniki - spojrzenie z Gdańska

  Publikacja

  - Rok 2005

  We ''Wprowadzeniu'' omówiono proces wyłaniania się współczesnej doktryny dziedzictwa techniki, przywołując pojęcia: środowisko zbudowane, materialne i niematerilane dziedzictwo kultury, dziedzictwo inżynierii, archeologia przemysłu, rynek dziedzictwa, ochrona autentyczności zabytków. Wskazano współczesne zjawiska: fasadyzm, niebezpieczeństwo dewaloryzacji, lekceważenie wartości kulturowych, zanik różnorodności krajobrazu kulturowego...

 • Automatyzacja procesów produkcji spiekanych kompozytów diamentowo-metalowych.

  Publikacja

  Przedstawiono technologie produkcji narzędzi diamentowych o spoiwach metalowych spiekanych. Na podstawie własnych doświadczeń oraz kontaktów z wytwórcami takich narzędzi i firmami oferującymi urządzenia do ich produkcji dokonano przeglądu stosowanych technologii wytwarzania pod katem ich automatyzacji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody predykcji produkcji mocy parku wiatrowego

  W związku z coraz to większą ilością zainstalowanych siłowni wiatrowych do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, brakiem stabilnej pracy generatorów wiatrowych zależnych od zmiennej prędkości wiatru, zakłady energetyczne wraz z Operatorem Sieci Przesyłowej PolskimiSieciami Elektroenergetycznymi S.A., nałożyły na właścicieli farmwiatrowych obowiązek prognozowania produkcji energii elektrycznej. Celem tego artykułu jest sprawdzenie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Technologie agentowe w elastycznej produkcji.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Niniejszy artykuł pokazuje możliwości stosowania technologii agentowych w elastycznej produkcji. Na wstępie sformułowano właściwości oprogramowania agentowego wskazując na powiązania dynamicznych metod sztucznej inteligencji z elastycznym wytwarzaniem. Z kolei pokazano przykłady zastosowań systemów rozproszonego rozwiązywania zadań w różnych dziedzinach. Obszerniejszej ocenie poddano przykład praktycznego wdrożenia przemysłowego...

 • Opis innowacyjnej techniki planowania partycypacyjnego

  Publikacja

  Rozdział zawiera opis innowacyjnej techniki planowania partycypacyjnego składającej się z modelu pracy tzw mentoringu urbanistycznego oraz nowego narzędzia planistycznego tzw mikrostrategii poprawy jakości przestrzeni publicznej. Podana zostaje ich geneza powstania.

 • Przygotowanie produkcji okrętowej

  Kursy Online
  • A. Bera
  • M. H. Ghaemi
  • Z. Górski
  • M. Behilil

  Wykład: Przygotowanie produkcji okrętowej jako proces  podejmowania decycji dotyczącej okręślenia rodzaju wyrobu  zaspakającego  potrzeby rynkowe  i dalej  jako procesy: tworzenia we właściwym czasie odpowiedniej dokumentacji, która stanowi niezbędną bazę dla prawidłowej realizacji procesu budowy statków. W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: •Definicja konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji•Rola...

 • Wykorzystanie lipaz do produkcji strukturyzowanych lipidów.

  Publikacja

  Omówiono metody otrzymywanie strukturyzowanych lipidów na drodze enzymatycznego przeestryfikowania oraz żywieniowe i funkcjonalne znaczenie tak uzyskanych produktów. Pokazano specyficzność lipaz i wykorzystanie ich jako biokatalizatorów w procesie przeestryfikowania. Omówiono także źródła substratów olejów i donorów acyli, używanych do produkcji strukturyzowanych lipidów.

 • Mass Customization jako alternatywa dla produkcji masowej

  W publikacji zaprezentowano kluczowe zagadnienia charakteryzujące koncepcję Mass Customization w porównaniu z klasyczną koncepcją produkcji masowej. Przedstawiono definicje i cechy charakteryzujące obie koncepcje produkcji, podjęto próbę porównania obu koncepcji. Skupiając się na koncepcji Mass Customization zestawiono wymagania do projek-towania procesu produkcyjnego wg koncepcji. Skrótowo przedstawiono również wyniki analiz wybranego...

 • Dziedzictwo techniki w kontekście rozwoju zrównoważonego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Omówiono genezę pojęcia ''dziedzictwo techniki'' oraz wskazano jego związki z ideą rozwoju zrównoważonego w czasach deindustrializacji. Wskazano potrzebę nowego podejścia do waloryzacji zasobów tego dziedzictwa oraz przedstawiono szczegłowo interpretację wartości tożsamości społecznej oraz autentyczności i integralności. Wskazano niedostatki w kształceniu konserwatorskim, które pomija zagadnienie zabytków techniki, tak różnych...

 • Zagospodarowanie fazy glicerynowej z produkcji biopaliw

  Malejace zasoby paliw kopalnianych, a co za tym idzie drastyczny wzrost cen oraz globalne ocieplenie i zanieczyszczenie srodowiska powoduje due zainteresowanie odnawialnymi i niekonwencjonalnymi zródłami energii. Jednym z takich zródeł odnawialnej energii jest biopaliwo do silników wysokoprenych , tzw. biodiesel,otrzymywane w wyniku transestryfikacji triglicerydów z olejów roslinnych i zwierzecych metanolem. Przewidywany wzrost...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Czynniki sukcesu i ich wpływ na proces produkcji

  Proces produkcji jest jednym z elementów łańcucha dostaw. Z tego względu podstawš do okrelenia atrybutów procesu produkcji jest jego rola w osišgnięciu sukcesu przez cały łańcuch dostaw. W wyniku dokonanej analizy literatury dotyczšcej problematyki kluczowych czynników sukcesu łańcucha dostaw, do okrelenia atrybutów procesu produkcji został wykorzystany model SCOR (Supply-Chain Operations Referencemodel). W artykule scharakteryzowano...

 • Ekologiczne techniki ochrony brzegów i rewitalizacji rzek

  W artykule przedstawiono ekologiczne techniki regulacji rzek. Zaprezentowano wykorzystanie materiałów naturalnych w rewitalizacji rzek. Omówiono techniki ochrony podstawy brzegu i skarp brzegowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Techniki obsługi wyjątków w systemach informatycznych.

  W pracy przedstawiono podstawowe techniki obsługi wyjątków oraz mechanizmy wspierające taką obsługę występujące w różnych platformach oprogramowania sekwencyjnego i rozproszonego.

 • Automatyzacja procesów produkcji spiekanych kompozytów diamentowo-metalowych.

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2015

  Na podstawie własnych doświadczeń i kontaktów z wytwórcami narzędzi diamentowych o spoiwach metalowych spiekanych oraz firmami oferującymi urządzenia do ich produkcji dokonano przeglądu stosowanych technologii wytwarzania pod katem możliwości ich automatyzacji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sterowanie przepływem produkcji w procesie elastycznego wytwarzania.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono problemy i przykłady sterowania i zarządzania jakością a także korzyści stosowania nowych metod w wytwarzaniu komponentów elektronicznych. Wyjaśniono zasady organizacji montażu powierzchniowego z zastosowaniem nowoczesnych metod produkcji przepływowej w dużych seriach.

 • Certyfikat jakości EHEDG w produkcji żywności.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Opisano decydujący wpływ receptury technologicznej oraz wyposażenia technicznego do jej realizacji na uzyskanie produktu końcowego o najwyższych cechach jakości. Zwrócono uwagę na konieczność wyboru określonego sposobu kontroli nad parametrami technologicznymi i technicznymi, których spełnienie stanowi gwarancję uzyskania żywności bezpiecznej, o pożądanych standardach sanitarno-higienicznych. Wykazano istotny wpływ dyrektyw...

 • ZAGADNIENIE OPTYMALIZACJI KSZTAŁTOWNIKA STALOWEGO Z PUNKTU WIDZENIA KOSZTÓW PRODUKCJI

  Publikacja

  - Rok 2012

  Optymalizacja procesu produkcji systemu budowlanego z kształtowników stalowych wymaga określenia kryteriów optymalizacji oraz ograniczeń wynikających z założeń projektowych narzuconych przez projektanta i architekta, warunków nośności, stateczności i użytkowalności oraz technologii produkcji. W pracy szczegółowo przedstawiono sposób określania funkcji celu oraz wpływ ograniczeń technologicznych na koszty produkcji.

 • Koncepcja usprawnienia systemu produkcji małoseryjnej w przedsiębiorstwie X

  Publikacja

  - Rok 2017

  Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji usprawnienia cyklu produkcji małoseryjnej w przedsiebiorstwie x. W artykule przedstawiono propozycje usprawnień w celu optymalizacji cyklu produkcyjnego wraz z jego zaletami skracającymi czas całego cyklu produkcyjnego a ponadto usprawniające przepływy w przedsiebiorstwie, poprawiające komfort pracy i eliminujące możliowść wystąpienia błędów, zwiekszając produktywność i wydajność a tym...

 • Przepływ strumienia materiałów w systemie logistycznym produkcji

  Celem artykułu jest przedstawienie czynników, które kształtują przepływ materiałów w systemie logistycznym produkcji. Realizacja procesów produkcji wiąże się z koniecznością zapewnienia przepływów materiałów oraz opisujących je informacji. Dostosowywanie specyfiki przepływów materiałowych i informacyjnych związane jest z koncentracją oraz specjalizacją działalności produkcyjnej, a także cechami, które powinny posiadać produkty....

 • Współczesne sterowanie przepływem produkcji. Produkcja rozdzielnic niskiego napięcia

  Celem artykułu jest przestawienie metod organizacji oraz sterowania produkcją współczesnego zakładu produkcyjnego specjalizującego się w produkcji wielogabarytowych rozdzielnic. W artykule zostało przedstawione przede wszystkim współczesne sterowanie procesem produkcyjnym rozdzielnic i związanym z nim przepływem materiałów i informacji w taki sposób, aby zamawianie materiałów, uruchamianie zleceń produkcyjnych oraz dostawa wyrobów...

 • Dziedzictwo techniki w rozwoju zrównoważonym

  Publikacja

  - Rok 2009

  Na podstawie międzynarodowych dokumentów oraz ustawodawstwa polskiego omówiono pojęcie rozowju zrównoważonego w odniesieniu do zasobów dziedzictwa kultury. Przedstawiono metodykę zabytkoznawczej analizy wartościującej - waloryzacji technicznego dobra kultury. Wartości tworzą dwa zbiory: w. kulturalne: tożsamość społeczna, autentyczność, integralność, w. historyczna, w. artystyczna, unikatowość; w. społeczno-ekonomiczne: potencjał...

 • TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN

  Publikacja

  - Rok 2015

  W artykule omówiono przygotowanie oraz wykonanie poszczególnych elementów maszyn za pomocą techniki szybkiego prototypowania. W pierwszej części przedstawiono technologię wydruku przestrzennego oraz właściwości materiału budulcowego. Druga część artykułu została poświęcona przykładowym wydrukom i ich zastosowaniom w maszynach.

 • Faculty of studies managment and engineering of production

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono założenia programowe dla kierunku studiów pierwszego stopnia (inżynierskie) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji opracowane w ramach standardów kształcenia. Zaprezentowano: ustalenia ogólne, kwalifikacje absolwenta, ramowe treści kształcenia oraz wymagania programowe.

 • Techniki wielokanałowe wykorzystywane w koncertach i nagraniach muzycznych na odległość

  Publikacja

  W czasie pandemii koronawirusa COVID-19 nowego znaczenia nabrały możliwości transmisji dźwięku z obrazem – zwłaszcza do pracy zdalnej, która w przypadku muzyków jest szczególnym wyzwaniem zarówno w kontekście wspólnych ćwiczeń i prób, jak i koncertów. Wynikła konieczność wieloźródłowego połączenia ujawniła potrzebę uprzestrzennienia dźwięku w celu łatwiejszej lokalizacji źródeł dźwięku. Tworzenie zdalnych nagrań muzycznych stało...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wartości dziedzictwa techniki w kontekście rozwoju zrównoważonego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zabytkowe obiekty techniki, przemysłu i inżynierii budowlanej stanowią integralny składnik zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, będąc czynnikiem ich różnorodności. W artykule zaproponowano zabytkoznawczą analizę wartościującą zasoby dziedzictwa techniki przy pomocy 10 zdefiniowanych kryteriów tworzących dwa zbiory, które dzieli moment temporalny sporządzania tej oceny. Metoda ta uwzględnia najnowsze dokumenty międzynarodowe...

 • Katedra Techniki Cieplnej: 1945 - 2010

  Artykuł poświęcony w pierwszej części zarysowi historii Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w latach 1945 - 2010. W części drugiej przedstawiono jej dzień dzisiejszy, udokumentowany licznymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi. W Katedrze prowadzone są dwie atrakcyjne specjalności, a są to: "Systemy i Urządzenia Energetyki Cieplnej" oraz "Systemy i Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne"....

 • Techniki elektroimpedancyjne w medycynie.Monografie nr 43.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Pierwsze aplikacje techniki elektroimpedancyjnej w warunkach klinicznych mają miejsce w latach pięćdziesiątych poprzedniego wieku. Były one związane z próbami oceny przepływu kończynowego za pomocą pletyzmografii impedancyjnej.Od tego czasu technika elektroimpedancyjna, z różnym powodzeniem, była wprowadzana do różnych działów medycyny, np. kardiologii, kardiochirurgii, czy intensywnej opieki medycznej. W znakomitej większości...

 • Mariusz Deja dr hab. inż.

  Adiunkt w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Ukończył w 1993 roku studia wyższe magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki  Gdańskiej,  kierunek: Mechanika i Budowa  Maszyn, specjalność: Projektowanie Procesów Technologicznych. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, a jego podstawowy obszar działalności naukowej związany był z technologią docierania...

 • Wybrane zagadnienia diagnozowania eksploatacji urządzeń w produkcji żywności.

  Przedstawiono sposób postępowania dotyczący zbioru parametrów posiadających decydujący wpływ na funkcje przetwarzania w procesach jednostkowych oraz działania urządzenia a także sprzężenia tego z kontrolą i sterowaniem na poziomie produkcji żywności. Zwrócono uwagę na konieczność określenia dla przewidywanej technologii wytwarzania tzw. krytycznych punktów kontrolnych (k-p-k). Stwierdzono, że w projektowaniu, konstruowaniu...