Wyniki wyszukiwania dla: rewitalizacja miast - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: rewitalizacja miast

Wyniki wyszukiwania dla: rewitalizacja miast

 • Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja

  Publikacja

  - Rok 2010

  Monografia dotyczy problematyki planowania i realizacji przedsięwzięć związanych z odnową przestrzeni miejskiej, w tym w szczególności obejmujących zdegradowane obszary różnego rodzaju. Zawarto w niej propozycję autorskiej metody postepowania w tych procesach. Załącznikiem do głównej części opracowania jest aneks, obejmujący omówienie wybranych dokumentów planistycznych dla Starogardu Gdańskiego, sporządzonych przez Autora

 • Rewitalizacja miast w kontekście transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stoją obecnie na uboczu głównego nurtu dyskusji o rewitalizacji miast w Polsce. Uwzględniając doświadczenia Niemiec w transformacji tzw. blokowisk byłej NRD należy już dzisiaj podjąć działania w tym kierunku również w Polsce. Przestrzenna i społeczna specyfika monostruktur mieszkaniowych lat 60. i 70. wymaga dzialań zintegrowanych o charakterze reurbanizacji. Odnowa tego środowiska jest...

 • Inicjatywa Wspólnotowa URBAN a rewitalizacja miasta europejskiego

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Rewitalizacja małych i średnich miast

  Małe i średnie miasta Polski borykają się dziś z wieloma problemami zarówno społecznymi, gospodarczymi jak i przestrzennymi. Mają one większe trudności z wdrażaniem nowych technologii oraz z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, a także bardziej niż duże ośrodki cierpią z powodu braków kadrowych. Kompleksowa rewitalizacja może służyć jako narzędzie ratujące i stanowić szanse na zdynamizowanie rozwoju całych miast. Jest to jednak...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rewitalizacja frontów wodnych jako element procesu odnowy miast.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Praca dotyczy przekształcania przestrzeni nadwodnych w miastach portowych. Omówiona w niej została m.in. geneza zajwiska transformacji miast protowych i ich stref nadbrzeżnych w ciągu ostatnich dwóch stuleci, a także zawarto w niej analizę porównawczą wybranych przykłądów światowych. Jej zakończeniem jest zestaw wniosków dotyczących programów rewitalizacji stref nadwodnych.

 • Rewitalizacja śródmiejskich terenów poprzemysłowych jako szansa odnowy miast polskich.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rewitalizacja terenów poprzemysłowych może przynieść zyski ze sprzedaży lub dzierżawy tych terenów po odjęciu kosztów wstępnych tj. rekultywacji, uzbrojenia terenu, zarządzania procesem transformacji. Może ożywić lokalny rynek pracy, uaktywnić rynek nieruchomościami, zapobiec degradacji terenów oraz okolic do nich przylegających, wpłynąć na ogólny rozwój śródmieścia i całego miasta, ochronić cenne zabytki i zespoły przemysłowe,...

 • Rewitalizacja terenów poportowych jako element współczesnych strategii przekształceń miast portowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł zawiera generalny opis współczesnego procesu rewitalizacji terenów poportowych jako elementu strategii przekształceń miast portowych. Zaprezentowano w nim porównanie szeregu przykładów procesów realizowanych w miastach europejskich i północnoamerykańskich

 • Porty w urbanistycznym i przestrzennym rozwoju miast. Rewitalizacja terenów poportowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł dotcyzy zagadnienia rewitalizacji forntów wodnych miast portowych ze szczególnym naciskiem na mozliwości konwersji terenów postoczniowych na funkcje śródmiejskie.

 • Rewitalizacja struktur miejskich i możliwości w kształtowaniu przestrzeni na przykładzie programów rewitalizacji miast niemieckich.

  Publikacja

  W artykule omówione zostały ogólne założenia programów rewitalizacji struktur miejskich na przykładzie miast niemieckich. Wyszczególnione zostały urbanistyczne wskaźniki rewitalizacji wedle niemieckiego prawa budowlanego oraz dokładne przestudiowane dwa założenia położone w landzie Badenia-Wirtembergia tj.: śródmieście Althengstett i dawne koszary we Fryburgu.

 • Rewitalizacja zabytkowych zespołów zabudowy mieszkaniowej na przykładach małych miast Polski północnej wobec zasad zrównoważonego rozwoju.

  Publikacja

  - Rok 2004

  .

 • Rewitalizacja struktur metropolitalnych w procesie transformacji

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rewitalizacja jako proces przestrzenny jest silnie uwarunkowana konkurencyjnością miast. Dobre praktyki europejskie będące efektem Inicjatywy URBAN opisano jako tło projektu badawczego ''Transformacje zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich''. W rozdziale opisano efekty badań w tym podstawy nowego paradygmatu.

 • Kierunki przeobrażeń układów przestrzennych wybranych małych miast Warmii.

  Publikacja
  • M. Zagroba

  - Rok 2006

  Praca obejmuje problematykę funkcjonowania i perspektyw rozwoju małych miast Warmii. Stanowi to podstawę do określenia kierunków przeobrażeń struktur przestrzennych ośrodków.Stan zachowania historycznych układów przestrzennych miast wymaga określenia działań odnowy. Wiąże się to nie tylko z materialnym wymiarem przestrzeni, lecz również z przywróceniem zdolności funkcjonowania zespołów staromiejskich. Rewitalizacja jest działaniem...

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch., urbanista, architekt światła.  Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, z dodatkową specjalnością architektonicznego projektowania światłem. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest urbanistyka, w obrębie której skoncentrowała się na trzech nurtach badawczych, a mianowicie: Problemy kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych,...

 • Oczekiwania wobec przybyszy do miasta a kształtowanie polityki rewitalizacyjnej miast w kryzysie

  Publikacja

  - Rok 2016

  Temat rewitalizacji wraca do dyskusji o mieście. W dwie dekady po transformacji polskie miasta odczuły efekty procesów społecznych i rynkowych wywołanych w 1989 roku. Otwarcie rynków nieruchomości, "prywatyzacja" polski mieszkaniowej oraz rosnący indywidualizm i nowe aspiracje Polaków doprowadziły do migracji poza tereny śródmieść. Dziś "ucieczka z miasta" zaczyna być dyskutowana razem z innym procesem "powrotem do miasta", czyli...

 • Rozwój miast

  Kursy Online
  • E. Wojnicka-Sycz
  • M. Rembeza
  • A. Sas-Bojarska

  Kurs składa się z trzech komponentów: Oceny oddziaływania na środowisko – Celem przedmiotu jest ukazanie możliwości wykorzystania i potencjału Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast – celem przedmiotu zapoznanie studentów z problematyką zarządzania rozwojem przestrzennym miast tj. prawem, problemami, instrumentami zarządzania przestrzenią na poziomie miast i metropolii. Rewitalizacja...

 • Obiekty sportowe jako czynnik stymulujący transformacje i powstawanie nowych przestrzeni miejskich

  Powstawanie wielkich obiektów widowiskowo sportowych zawsze wywiera silny wpływ na otoczenie, niezależnie od tego czy lokowane są one w centrum miast, czy też poza obszarem zurbanizowanym. Wpływ ten polega na licznych wielopłaszczyznowych przemianach w życiu ośrodków miejskich, zarówno pod względem urbanistycznym i infrastrukturalnym, jak też ekonomicznym i społecznym. Aby pozytywne procesy, takie jak rewitalizacja czy ożywienie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Joanna Poczobut dr inż. arch.

  Osoby

 • Bezinwazyjna rewitalizacja przepustu drogowego

  Publikacja

  Remonty przepustów znajdujących się pod głównymi ciągami komunikacyjnymi dużych miast o znacznym natężeniu ruchu często przysparzają trudności w ich realizacji. Prace te wiążą się z częściowym, a w niektórych przypadkach nawet całkowitym zamknięciem ruchu nad modernizowanym obiektem. Dodatkowym problemem jest zawsze odpowiednie zabezpieczenie sąsiadujących mediów. W pracy przedstawiono projekt sposobu naprawy przepustu zlokalizowanego...

 • Rewitalizacja struktur metropolitalnych w procesie transformacji

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł prezentuje rewitalizację jako jedno z działań odnowy miast powiązanych z rehabilitacją, rewaloryzacją, modernizacją i rekonstrukcją obszarów miejskich.

 • "Mieszkać w Porcie - Ideały początków Modernizmu a miasto współczesne"

  Publikacja

  Konferencja poświęcona została dokonaniom Gustav'a Oelsnera'a. Ideały przyświecające całej generacji architektów początków Modernizmu, do których należał Oelsner zestawione zostały ze współczesnym miastem i dzisiejszymi priorytetami wpływającymi na obecnie podejmowane decyzje urbanistyczne. Porównanie dwóch aglomeracji Altona-Hamburg oraz Gdańsk-Gdynia w kontekście procesu tworzenia się metropolii portowej daje możliwość głębszego...

 • Wielkie wydarzenia jako katalizator procesów rewitalizacji

  Celem referatu jest naświetlenie procesów rewitalizacji towarzyszących organizacji wielkich wydarzeń w dwóch aspektach: 1) rewitalizacja jako motor lub jako skutek działań; 2) lokalność i regionalność procesów rewitalizacji. Omówieniu tych zjawisk służą przykłady miast-organizatorów wielkich wydarzeń, Sydney (IO 2000), Pekin (IO 2008), Londyn (IO 2012) oraz Gdańsk (Euro 2012) i Szczecin (The Tall Ships Races 2013). Kluczową kwestią...

 • Tomasz Szymański dr inż. arch.

  Tomasz Szymański (dr inż. arch.) jest architektem i adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Studia zakończone dyplomem z wyróżnieniem. Zainteresowania badawcze dr. Tomasza Szymańskiego skoncentrowane są wokół kwestii dziedzictwa przemysłowego, re-use, adaptacji i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, obiektów poportowych i postoczniowych na nowe funkcje...

 • Rewitalizacja poprzemysłowych i poportowych przestrzeni przywodnych ze wsparciem środków Unii Europejskiej

  Artykuł prezentuje poprzemysłowe przestrzenie przywodne (waterfronty) i ich rolę w przekształcaniu struktur miejskich i odnowie krajobrazu wielu miast europejskich. Ważny aspekt stanowi też problem analiz ryzyka powodziowego i środowiskowego w projektach urbanistycznnych realizowanych w przestrzeniach przywodnych.

 • Holistyczne zarządzanie obiektami zdegradowanymi na obszarach miejskich na przykładzie bazy paliw w Gdańsku Nowym Porcie.

  Publikacja

  - Rok 2015

  Rosnąca liczba zdegradowanych obiektów na terenach miejskich stanowi istotny problem większości miast europejskich. Obecność tego rodzaju obiektów w strukturze miasta wiąże się z licznymi problemami o charakterze ekonomicznym, urbanistycznym i społecznym, a często powodują również zanieczyszczenie środowiska i obniżenie walorów krajobrazowych. Skuteczne zagospodarowanie takich obiektów umożliwia wdrożenie holistycznej rewitalizacji,...

 • Rewitalizacja przestrzeni miejskiej poprzez wydarzenia i inicjatywy sportowe

  Artykuł opisuje powiązania pomiędzy procesami rewitalizacji przestrzeni miejskiej, a wydarzeniami i inicjatywami sportowymi różnej skali i rangi. Można wyodrębnić trzy główne uwarunkowania występowania tych powiązań: 1) podczas organizacji największych wydarzeń sportowych o zasięgu globalnym, takich jak igrzyska olimpijskie oraz mistrzostwa Świata i Europy w piłce nożnej; 2) podczas przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców w formie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Aspekty społeczne, ekonomiczne i techniczne rewitalizacji na przykładzie dzielnicy Gdańsk-Letnica

  Przedmiotem rozważań są problemy społeczne, ekonomiczne i techniczne komunalnych zasobów mieszkaniowych dostrzeżone w toku wykonywania zróżnicowanych, w swym charakterze, robót budowlanych realizowanych w ramach działań objętych projektem „Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku”. Autorzy zwracają uwagę i analizują motywy brane pod uwagę przy ocenie zasadności podjęcia tak złożonej inwestycji. Sygnalizują ponadto problemy wynikające z...

 • Piotr Lorens prof. dr hab. inż. arch.

  Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch., prof. nzw. Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University...

 • Gabriela Rembarz dr inż. arch.

  Gabriela Rembarz inżynier-architekt, urbanista, naukowiec, dydaktyk i aktywna projektantka, jest doktorem nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, uzupełniając je specjalizacją w Ochronie Środowiska w ramach międzyuczelnianego CENVIG Center of Environmental Studies (Politechnika Gdańska) akredytowanego przez Roskilde...

 • Magdalena Apollo dr inż.

  2017 - PhD in Civil Engineering, thesis: Risk management in construction investments related to urban regeneration projects, Gdansk University of Technology IX 2012–VI 2013 - Postgraduate Studies at Gdynia Maritime University: Research Project Management (IPMA D Certificate) 2010 – MSc in Management and Marketing, Gdansk University of Technology 2007 – MSc in Civil Engineering, Gdansk University of Technology 2007-2010 - structural...

 • Marek Wysocki dr hab. inż. arch.

  Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, zatrudniony na PG od 15 listopada 1989 r.  w Katedrze Techniki Budownictwa (obecnie Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego). W 2001 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych, a w 2012 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej uzyskał tytuł dr. hab. W maju 2017 roku powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego...

 • Zabytkowa infrastruktura kolejowa jako potencjał krajobrazu kulturowego

  Publikacja

  - Rok 2020

  W dobie obecnych działań rewitalizacyjnych oraz przemian kolejnictwa, prowadzonych lub przewidywanych w licznych miastach Polski, konieczne jest wskazanie wartości, jakie często niesie z sobą infrastruktura kolejowa. Może się ona stać istotnym elementem przekształcanych przestrzeni miejskich – nie tylko pod względem transportowym. Odpowiednio zaplanowane działania pozwalają uchronić przed destrukcją historyczne obiekty, m.in. wprowadzając...

 • Przestrzeń publiczna dzielnic mieszkaniowych w strategiach rozwoju miast niemieckich na przykładzie Monachium i Lipska

  Publikacja

  W ostatnim dwudziestoleciu Niemcy doznały radykalnej zmiany uwarunkowań rozwojowych miast. Kwestia dzielnic mieszkaniowych łączy się nierozerwalnie z procesem rewitalizacji miast. Aspekt wysokiej jakości przestrzeni publicznej stał się osią podejmowanych działań zarówno w procesie odnowy istniejących zasobów (Lipsk), jak i budowy nowych dzielnic na terenach powojskowych, pokolejowych czy poprzemysłowych (Monachium). Tekst został...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rewitalizacja najstarszej części Ustki

  Publikacja

  - Rok 2010

  Ustka jest średniej wielkości miastem uzdrowiskowym znajdującym się nad Morzem Bałtyckim, w województwie pomorskim. Najstarsza część miasta była najbardziej zdegradowaną i wymagała szybkiej odnowy, dlatego też w 2005 roku Rada Miasta przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji. Pierwsze projekty były współfinansowane z funduszy UE i dotyczyły przebudowy dwóch ulic (Chopina i Marynarki Polskiej). Najważniejsze zadania w programie - związane...

 • Działania rewitalizacyjne w miasteczkach Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow

  Publikacja

  Możliwości dofinansowania inwestycji miejskich jakie pojawiły się w Polsce po akcesji do UE, nie są wystarczająco wykorzystywane, w szczególności - w małych miastach (np. o liczbie ludności do 20.000 mieszkańców). Mimo wielu trudności próbuje się przełamać impas. Przykładem mogą być miasteczka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie pomysłem na odnowę - oprócz dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) -...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Polityka miejska w dialogu a nie w ustawie. O niemieckiej narodowej polityce rozwoju miast

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł opisuje założenia niemieckiej narodowej polityki rozwoju miast. Państwo Federacyjne jakim sa Niemcy przystapiło do opracowywania federacyjnej, narodowej polityki rozwjou miast. Jak dotąd prawodawstwo niemieckie delegowało kwestie planowania miast jako zadanie własne państw związkowych. W obliczu globalizacji, dynamizującej zagrożenia ekonomiczno-demograficznych podstaw funkcjonowania struktur miejskich nadeszła konieczność...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozwój Pucka, Kartuz i Nowego Dworu Gdańskiego w latach 2005-2013 = The development of Puck, Kartuzy and Nowy Dwór Gdański In the years 2005-2013

  Publikacja

  - Rok 2009

  Na terenie województwa pomorskiego znajdują się 42 miasta. Wśród nich 28 to miejscowości o liczbie do 20 000 mieszkańców. Stanowią one 66% wszystkich miast województwa. Według danych GUS na 2006 rok mieszka w nich 16% całkowitej liczby jego miejskiej ludności.W najbliższym sąsiedztwie Gdańska położone są trzy miasteczka o liczbie ludności w przedziale od 10 000 do 20 000. Są nimi: Puck, Kartuzy i Nowy Dwór Gdański. Choć są one...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kampus uniwersytecki w strukturze śródmieścia

  Publikacja

  Kampus uniwersytecki uznawany jest na świecie jako jeden z najistotniejszych generatorów miejskiej przestrzeni publicznej. Stąd szczególnego znaczenia nabiera sposób wykorzystania tego potencjału dla rewitalizacji struktur śródmiejskich. Kampusy otwiera się na miasto integrując je poprzez atrakcyjny system przestrzeni publicznej, wprowadza się do programu funkcjonalnego ośrodków uniwersyteckich ofertę popularno-naukową atrakcyjną...

 • Structural funds within the IROP in revitalisation of medium-sized towns in the Pomerania Province

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wykorzystanie środków na rewitalizację w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006 w Województwie Pomorskim w grupie miast średnich (20-50 tys. mieszkańców).

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • O rewitalizacji obszarów staromiejskich małych miast

  Publikacja

  - Rok 2006

  W wielu małych miastach Polski znajdują się zdegradowane obszary staromiejskie. Niestety, jednocześnie występują tam poważne problemy gospodarcze i społeczne. Wysoki współczynnik poziomu bezrobocia, niskie kwalifikacje miejscowej siły roboczej, niski poziom życia wynikający z ubóstwa to tylko niektóre utrudnienia w ich rozwoju gospodarczym. Próbą zmiany istniejącego stanu są podejmowane w gminach małych miast programy rewitalizacji....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Miasta krótkich dróg

  Publikacja

  - Rok 2005

  Należy zrewidować poglądy na temat wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych. Modernistyczne wizje miast zakładały tworzenie schierarchizowanych ośrodków usługowych - osiedlowych, dzielnicowych i centralnych. Socjalistyczne miasta nigdy w pełni nie wykształciły powyższych ośrodków. W wielu przypadkach ułomne struktury polskich miast zostały w ostatnim czasie dopełnione, niezbędnymi dla właściwego funkcjonowania, centrami...

 • Dworce na nowej drodze

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł jest podsumowaniem międzynarodowej konferencji wdrożeniowej pt. "Dworzec kolejowy w strukturze miasta - nowe szanse" (Tczew/30-31.01.2006r.). Podstawowym założeniem programowym organizatorów była próba przełamania złego stereotypu, który przylgnął do polskich dworców, jako miejsc nieatrakcyjnych, brudnych i niebezpiecznych. Przyjęto, iż podobnie jak w Europie Zachodniej nasze dworce mogą stać się jednymi z najatrakcyjniejszych...

 • Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

  Publikacja

  - Rok 2007

  Planując nowe linie kolejowe dużych prędkości należy pamiętać o trzech zasadach makroekonomicznych w zakresie polityki regionalnej, sformułowanych w roku 2000 przez Roberta Gild'a: (1) Aby infrastruktura komunikacyjna miała pozytywny wpływ na regionalną gospodarkę, ta musi posiadać wystarczający potencjał by odnieść korzyść z nowego połączenia. W przeciwnym razie nowa infrastruktura wywoła efekt drenu, pogłębiającego recesję regionu....

 • Śródmiejskie tereny pokolejowe PKP S.A.

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule została przedstawiona charakterystyka polskich terenów kolejowych na podstawie materiałów udostępnionych przez Oddział Dworce Kolejowe PKP S.A. i Oddział Nieruchomości PKP S.A. Zaprezentowane zostały możliwości przekształceń zbędnych terenów kolejowych z punktu widzenia PKP S.A. oraz polskich samorządów z uwzględnieniem specyfiki prawnej, własnościowej, planistycznej itp.

 • Wstęp

  Publikacja

  - Rok 2006

  W większości przypadków tereny dworcowe posiadają ogromny potencjał ekonomiczny, są zlokalizowane w centrum miasta, w rejonie największych potoków podróżnych, posiadają duże rezerwy terenowe w postaci przyległych terenów pokomunikacyjnych i poprzemysłowych. Wzorem realizacji zachodnioeuropejskich, polskie dworce mogą stać się jednymi z najatrakcyjniejszych nieruchomości śródmiejskich dla lokalizacji nowoczesnych węzłów przesiadkowych...

 • Kolej i miasto

  Publikacja

  - Rok 2007

  Obserwowanym od ok. 10 lat pozytywnym przemianom kolei jako nowoczesnego środka transportu towarzyszy ogólnoeuropejska kampania przebudowy i modernizacji dworców, rzadziej realizacja nowych obiektów. Jest ona z jednej strony - zorientowana na nowych, bogatych pasażerów, traktujących dworzec jedynie jako miejsce tranzytu, z drugiej strony - na klientelę nie korzystającą z transportu kolejowego, ale traktującą dworce jako docelowe...

 • Galeria handlowa Hosso w Kołobrzegu

  Publikacja

  - Rok 2006

  Kołobrzeg wymagał po II wojnie światowej kompleksowej odbudowy. Zgodnie z obowiązującą wówczas doktryną konserwatorską objęto ochroną historyczny układ poprzez zachowanie przebiegu istniejących chodników i jezdni. Na bazie modernistycznych idei rozpoczęto w 1970 roku odbudowę kołobrzeskiego centrum. Dziesięcio- i czteropiętrowe bloki stanęły na linii obrysu murów gotyckiego miasta. Ich forma urbanistyczna miała nawiązywać do średniowiecznych...

 • Dworzec kolejowy w strukturze miasta : nowe szanse

  Publikacja

  - Rok 2006

  Renesans kolei nie dotyczy całej sieci, ale jedynie nowych linii, będących w rzeczywistości nową formą szybkiego transportu pasażerskiego, konkurencyjnego dla regionalnych linii lotniczych. Nowe formy przestrzenne dworców kolejowych III generacji wymagają nowatorskiego podejścia do projektowania. Głównymi czynnikami projektowania węzłów komunikacyjnych winno być koordynowanie i organizacja ruchu pasażerów i pojazdów. Architektura...

 • Szkoła wyższa - nowa szansa dla miasta

  Publikacja

  - Rok 2006

  Idea miasta kompaktowego o wielofunkcyjnej strukturze jest jedną z głównych zasad polityki zrównoważonego rozwoju miast polskich. Jej realizacja jest tym bardziej uzasadniona, im wyraźniej postępują procesy kurczenia się struktur przestrzennych. Duże inwestycje miejskie będą realizowane coraz rzadziej. Coraz mniej będzie również funduszy publicznych na inwestycje użyteczności publicznej. Dlatego coraz istotniejszym wydaje się problem...

 • Obiekty akademickie w procesach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dla kurczących się miast europejskich coraz trudniej jest znaleźć nową, terenochłonną, a jednocześnie prestiżową funkcję, która wypełniłaby zdegradowane obszary staromiejskie, opuszczone tereny poprzemysłowe czy powojskowe, albo nigdy nie dokończone struktury wielkich osiedli mieszkaniowych. Dlatego coraz rzadziej miasteczka uniwersyteckie realizowane są jako niezależne układy podmiejskie według przebrzmiałych już koncepcji modernistycznych....

 • Finansowe i organizacyjne instrumenty w planowaniu i zarządzaniu przestrzenią wspomagające procesy poprawy jakości przestrzeni miejskiej

  Poprawa jakości przestrzeni miejskiej i warunków życia mieszkańców jej mieszkańców zajmuje ważne miejsce wśród priorytetów polityki rozwoju Unii Europejskiej. Jednocześnie coraz częściej na przekształcenia przestrzenne miast i regionów mają wpływ instrumenty organizacyjno-finansowe. Celem artykułu jest przybliżenie narzędzi, które pomimo, ze nie są uznawane za tradycyjne instrumenty planistyczne mają istotny wpływ jakość na przestrzeni...