Wyniki wyszukiwania dla: rewitalizacja miast europejskich - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: rewitalizacja miast europejskich

Wyniki wyszukiwania dla: rewitalizacja miast europejskich

 • Rewitalizacja małych i średnich miast

  Małe i średnie miasta Polski borykają się dziś z wieloma problemami zarówno społecznymi, gospodarczymi jak i przestrzennymi. Mają one większe trudności z wdrażaniem nowych technologii oraz z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, a także bardziej niż duże ośrodki cierpią z powodu braków kadrowych. Kompleksowa rewitalizacja może służyć jako narzędzie ratujące i stanowić szanse na zdynamizowanie rozwoju całych miast. Jest to jednak...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja

  Publikacja

  - Rok 2010

  Monografia dotyczy problematyki planowania i realizacji przedsięwzięć związanych z odnową przestrzeni miejskiej, w tym w szczególności obejmujących zdegradowane obszary różnego rodzaju. Zawarto w niej propozycję autorskiej metody postepowania w tych procesach. Załącznikiem do głównej części opracowania jest aneks, obejmujący omówienie wybranych dokumentów planistycznych dla Starogardu Gdańskiego, sporządzonych przez Autora

 • Rewitalizacja frontów wodnych jako element procesu odnowy miast.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Praca dotyczy przekształcania przestrzeni nadwodnych w miastach portowych. Omówiona w niej została m.in. geneza zajwiska transformacji miast protowych i ich stref nadbrzeżnych w ciągu ostatnich dwóch stuleci, a także zawarto w niej analizę porównawczą wybranych przykłądów światowych. Jej zakończeniem jest zestaw wniosków dotyczących programów rewitalizacji stref nadwodnych.

 • Rewitalizacja miast w kontekście transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stoją obecnie na uboczu głównego nurtu dyskusji o rewitalizacji miast w Polsce. Uwzględniając doświadczenia Niemiec w transformacji tzw. blokowisk byłej NRD należy już dzisiaj podjąć działania w tym kierunku również w Polsce. Przestrzenna i społeczna specyfika monostruktur mieszkaniowych lat 60. i 70. wymaga dzialań zintegrowanych o charakterze reurbanizacji. Odnowa tego środowiska jest...

 • Rewitalizacja śródmiejskich terenów poprzemysłowych jako szansa odnowy miast polskich.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rewitalizacja terenów poprzemysłowych może przynieść zyski ze sprzedaży lub dzierżawy tych terenów po odjęciu kosztów wstępnych tj. rekultywacji, uzbrojenia terenu, zarządzania procesem transformacji. Może ożywić lokalny rynek pracy, uaktywnić rynek nieruchomościami, zapobiec degradacji terenów oraz okolic do nich przylegających, wpłynąć na ogólny rozwój śródmieścia i całego miasta, ochronić cenne zabytki i zespoły przemysłowe,...

 • Rewitalizacja terenów poportowych jako element współczesnych strategii przekształceń miast portowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł zawiera generalny opis współczesnego procesu rewitalizacji terenów poportowych jako elementu strategii przekształceń miast portowych. Zaprezentowano w nim porównanie szeregu przykładów procesów realizowanych w miastach europejskich i północnoamerykańskich

 • Porty w urbanistycznym i przestrzennym rozwoju miast. Rewitalizacja terenów poportowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł dotcyzy zagadnienia rewitalizacji forntów wodnych miast portowych ze szczególnym naciskiem na mozliwości konwersji terenów postoczniowych na funkcje śródmiejskie.

 • Rewitalizacja struktur miejskich i możliwości w kształtowaniu przestrzeni na przykładzie programów rewitalizacji miast niemieckich.

  Publikacja

  W artykule omówione zostały ogólne założenia programów rewitalizacji struktur miejskich na przykładzie miast niemieckich. Wyszczególnione zostały urbanistyczne wskaźniki rewitalizacji wedle niemieckiego prawa budowlanego oraz dokładne przestudiowane dwa założenia położone w landzie Badenia-Wirtembergia tj.: śródmieście Althengstett i dawne koszary we Fryburgu.

 • Rewitalizacja zabytkowych zespołów zabudowy mieszkaniowej na przykładach małych miast Polski północnej wobec zasad zrównoważonego rozwoju.

  Publikacja

  - Rok 2004

  .

 • Role of inner-city brownfields in urban development of european cities - example of Gdańsk Music and Congress Centre

  Publikacja

  Położone w bliskim sąsiedztwie śródmieść tereny poprzemysłowe odgrywają w miastach europejskich ważną rolę w przekształceniach struktur miejskich. Kształtowane na posiadających bardzo silną tożsamość terenach wielofunkcyjne, przestrzenie publiczne przyczyniają się do zatrzymania w centrum miast jego mieszkańców i przeciwdziałają ich ucieczce na obrzeża. Wyżej wspomniane kulturowe i historyczne dziedzictwo, jak i genius loci obecny...

 • Rewitalizacja poprzemysłowych i poportowych przestrzeni przywodnych ze wsparciem środków Unii Europejskiej

  Artykuł prezentuje poprzemysłowe przestrzenie przywodne (waterfronty) i ich rolę w przekształcaniu struktur miejskich i odnowie krajobrazu wielu miast europejskich. Ważny aspekt stanowi też problem analiz ryzyka powodziowego i środowiskowego w projektach urbanistycznnych realizowanych w przestrzeniach przywodnych.

 • Rewitalizacja struktur metropolitalnych w procesie transformacji

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rewitalizacja jako proces przestrzenny jest silnie uwarunkowana konkurencyjnością miast. Dobre praktyki europejskie będące efektem Inicjatywy URBAN opisano jako tło projektu badawczego ''Transformacje zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich''. W rozdziale opisano efekty badań w tym podstawy nowego paradygmatu.

 • Kierunki przeobrażeń układów przestrzennych wybranych małych miast Warmii.

  Publikacja
  • M. Zagroba

  - Rok 2006

  Praca obejmuje problematykę funkcjonowania i perspektyw rozwoju małych miast Warmii. Stanowi to podstawę do określenia kierunków przeobrażeń struktur przestrzennych ośrodków.Stan zachowania historycznych układów przestrzennych miast wymaga określenia działań odnowy. Wiąże się to nie tylko z materialnym wymiarem przestrzeni, lecz również z przywróceniem zdolności funkcjonowania zespołów staromiejskich. Rewitalizacja jest działaniem...

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch., urbanista, architekt światła.  Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, z dodatkową specjalnością architektonicznego projektowania światłem. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest urbanistyka, w obrębie której skoncentrowała się na trzech nurtach badawczych, a mianowicie: Problemy kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych,...

 • Historia sanitacji i rozwój systemów kanalizacyjnych dużych miast, cz. I

  Historyczne aspekty odprowadzania i oczyszczania ścieków od starożytności po dzień dzisiejszy oraz rozwój systemów kanalizacyjnych na przykładzie dużych miast europejskich. Omówienie historii kanalizacji w Gdańsku w części pierwszej artykułu. Rozwiązania systemów kanalizacyjnych Budapesztu, Oslo, Pragi, Paryża i Wiednia jako temat kolejnych części.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tomasz Szymański dr inż. arch.

  Tomasz Szymański (dr inż. arch.) jest architektem i starszym wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Studia zakończone dyplomem z wyróżnieniem. Zainteresowania badawcze dr. Tomasza Szymańskiego skoncentrowane są wokół kwestii dziedzictwa przemysłowego, re-use, adaptacji i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, obiektów poportowych i postoczniowych na...

 • Metropolie akceleratorami rozwoju regionalnego

  Publikacja

  - Rok 2006

  Metropolie jako lokomotywy rozwoju regionu. Funkcje metropolitalne.Gdańsk jako wzrastająca metropolia w sieci miast europejskich.

 • Renesans dworców a odnowa miast

  Publikacja

  - Rok 2007

  Wysoki komfort jazdy pociągami, graniczący w najnowszych pociągach z luksusem, przyciąga coraz liczniejszą grupę bogatych klientów. Dla nich realizowane są dworcowe lounge na wzór klubów, znajdujących się na lotniskach (Niemcy, Francja). Dla nich też zmienia się oblicze całych dworców. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z nowymi liniami dużych prędkości, realizowanymi jako zupełnie niezależne trasy, czy też ze zmodernizowanymi...

 • Holistyczne zarządzanie obiektami zdegradowanymi na obszarach miejskich na przykładzie bazy paliw w Gdańsku Nowym Porcie.

  Publikacja

  - Rok 2015

  Rosnąca liczba zdegradowanych obiektów na terenach miejskich stanowi istotny problem większości miast europejskich. Obecność tego rodzaju obiektów w strukturze miasta wiąże się z licznymi problemami o charakterze ekonomicznym, urbanistycznym i społecznym, a często powodują również zanieczyszczenie środowiska i obniżenie walorów krajobrazowych. Skuteczne zagospodarowanie takich obiektów umożliwia wdrożenie holistycznej rewitalizacji,...

 • Partner profiles: Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology

  Publikacja dotyczy uwarunkowań realizacji nowych zespołów mieszkaniowych na obrzeżach miast. Eskalacja procesów suburbanizacji dotyka wszystkich miast europejskich. Powstają struktury nie efektrywne energetycznie. Projekt hopus próbuje właczyć się w badania nad tym problemem. Opisane zostały prawne uwarunkowania planistyczne realizacji zabudowy w Polsce.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Świetlna przestrzeń jako fenomen miasta nocą

  Publikacja
  • J. Martyniuk-Peczek

  - Rok 2004

  W artykule opisano nowy trend w oświetleniu przestrzeni publicznej i tworzeniu spektakularnych scenografii. Przytoczono przykłady realizacji festiwali i warsztatów oświetleniowych, które zmieniają nocną scenerię miast europejskich.

 • Idee inteligentnego rozwoju (ang.smart growth) i planowania zintegrowanego w przemianach rozwojowych miast

  Publikacja
  • J. Bach Głowińska

  - Rok 2010

  Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania w warunkach polskich idei inteligentnego rozwoju (ang. smart growth) i planowania zintegrowanego, jako strategii odnowy miast po zbadaniu ich skuteczności dla odnowy miast zachodnioeuropejskich. Idee te zostały opisane w strategicznym dokumencie "Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", gdzie zakłada się odnowę miast europejskich...

 • Przestrzeń publiczna jako przestrzeń handlu

  Publikacja
  • K. Krause

  - Rok 2010

  Współczesna przestrzeń publiczna miast europejskich tworzona i zdominowana jest przez funkcję handlową. Jednak nowe formy handlu wraz ze swoimi placami i ulicami zaczęły przynosić się poza granice miast bądź odwróciły się od nich przyciągając użytkowników do swojego wewnętrznego systemu kontrolowanych przestrzeni. Publikacja próbuje odpowiedzieć na pytanie czy nowo powstałe zjawiska w przestrzeniach nadal można nazwać publicznymi.

 • Lucyna Nyka prof. dr hab. inż. arch.

  Lucyna Nyka (prof. dr hab. inż. arch.) jest architektem i profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2008-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki, a od 2016 jest dziekanem Wydziału Architektury.     Zainteresowania badawcze prof. Lucyny Nyki skoncentrowane są wokół kwestii powiązań architektury i wody, przekształceń terenów nadwodnych oraz urbanistycznych krajobrazów. Jest autorem i współautorem wielu...

 • Joanna Poczobut dr inż. arch.

  Osoby

 • SUSSET - Sustaining Small Expanding Towns = Reprezentacyjne przestrzenie publiczne Helu i Pucka

  Publikacja

  - Rok 2007

  Publikacja dotyczy europejskiego program SUSSET - Sustaining Small Expanding Towns INTERREG IIIC dotyczącego wsparcia rozwoju małych miast europejskich o różnych lokalizacjach. Trzy miasta Pomorza Lębork, Puck i Hel ze środków SUSSET podjęły trud rewitalizacji swych głównych przestrzeni miejskich, których nowy wizerunek posłuzyć miał wzmocnieniu potencjału turystycznego i odnowie tożsamości lokalnej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Oczekiwania wobec przybyszy do miasta a kształtowanie polityki rewitalizacyjnej miast w kryzysie

  Publikacja

  - Rok 2016

  Temat rewitalizacji wraca do dyskusji o mieście. W dwie dekady po transformacji polskie miasta odczuły efekty procesów społecznych i rynkowych wywołanych w 1989 roku. Otwarcie rynków nieruchomości, "prywatyzacja" polski mieszkaniowej oraz rosnący indywidualizm i nowe aspiracje Polaków doprowadziły do migracji poza tereny śródmieść. Dziś "ucieczka z miasta" zaczyna być dyskutowana razem z innym procesem "powrotem do miasta", czyli...

 • Z rozmachem.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W dniach 10-11 września br. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej przy współpracy polskich i europejskich instytucji zorganizował międzynarodową konferencję pt. "Rewitalizacja substancji mieszkaniowej, społecznej i gospodarczej - kreowanie projektów społecznych, kulturalnych i turystycznych w zdegradowanych obszarach miejskich i poprzemysłowych". Omawiano europejskie przykłady pozytywnych...

 • Obiekty sportowe jako czynnik stymulujący transformacje i powstawanie nowych przestrzeni miejskich

  Powstawanie wielkich obiektów widowiskowo sportowych zawsze wywiera silny wpływ na otoczenie, niezależnie od tego czy lokowane są one w centrum miast, czy też poza obszarem zurbanizowanym. Wpływ ten polega na licznych wielopłaszczyznowych przemianach w życiu ośrodków miejskich, zarówno pod względem urbanistycznym i infrastrukturalnym, jak też ekonomicznym i społecznym. Aby pozytywne procesy, takie jak rewitalizacja czy ożywienie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sztohholm : ''Europejska Zielona Stolica 2010'' - tytuł dla miasta przyjaznego środowisku naturalnemu

  Tytuł "The European Green Capital Award" (EGCA) jest co roku przyznawana miastu europejskiemu, które przoduje w promocji rozwiązań urbanistycznych przyjaznych środowisku naturalnem. Co roku Komisja Europejska tytuł "Zielonej Stolicy Europy" przyznaje miastu, które całościowo poprawiło stan środowiska miejskiego poprzez konkretne działania. Wnioski samorządów miast są oceniane na podstawie wyników w zakresie wysokich standardów...

 • Priorytety dla transportu zbiorowego z wykorzystaniem systemu sterowania ruchem

  Publikacja

  Priorytety w systemie sterowania są jednym ze sposobów uprzywilejowania pojazdów transportu zbiorowego, mającego na celu zwiększenie jego atrakcyjności i sprawności. W artykule przedstawiono koncepcję wprowadzenia takiego rozwiązania w ramach systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdyni. Opisano doświadczenia wybranych miast europejskich w stosowaniu priorytetów. Dokonano analizy jakości funkcjonowania transportu zbiorowego głównych...

 • Wielkie wydarzenia jako katalizator procesów rewitalizacji

  Celem referatu jest naświetlenie procesów rewitalizacji towarzyszących organizacji wielkich wydarzeń w dwóch aspektach: 1) rewitalizacja jako motor lub jako skutek działań; 2) lokalność i regionalność procesów rewitalizacji. Omówieniu tych zjawisk służą przykłady miast-organizatorów wielkich wydarzeń, Sydney (IO 2000), Pekin (IO 2008), Londyn (IO 2012) oraz Gdańsk (Euro 2012) i Szczecin (The Tall Ships Races 2013). Kluczową kwestią...

 • Jakość przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacjiwielkich osiedli mieszkaniowych na przykładach niemieckich.Rozprawa doktorska /2.02.2005/Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Kochanowski

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca dotyczy zagadnień transformacji strukturalnej osiedli mieszkaniowych powstałych w okresie od 1965 do ok. 1989 roku analizowanych na przykładzie miast byłej NRD. Przedmiotem pracy jest rozpoznanie zagadnienia jakości przestrzeni publicznej uznanej za wyznacznik poziomu reurbanizacji wielkiego osiedla. Celem pracy było:1. uporządkowanie stanu wiedzy w zakresie roli zagadnień jakości przestrzeni publicznej w procesie transformacji...

 • Obiekty akademickie w procesach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dla kurczących się miast europejskich coraz trudniej jest znaleźć nową, terenochłonną, a jednocześnie prestiżową funkcję, która wypełniłaby zdegradowane obszary staromiejskie, opuszczone tereny poprzemysłowe czy powojskowe, albo nigdy nie dokończone struktury wielkich osiedli mieszkaniowych. Dlatego coraz rzadziej miasteczka uniwersyteckie realizowane są jako niezależne układy podmiejskie według przebrzmiałych już koncepcji modernistycznych....

 • "Mieszkać w Porcie - Ideały początków Modernizmu a miasto współczesne"

  Publikacja

  Konferencja poświęcona została dokonaniom Gustav'a Oelsnera'a. Ideały przyświecające całej generacji architektów początków Modernizmu, do których należał Oelsner zestawione zostały ze współczesnym miastem i dzisiejszymi priorytetami wpływającymi na obecnie podejmowane decyzje urbanistyczne. Porównanie dwóch aglomeracji Altona-Hamburg oraz Gdańsk-Gdynia w kontekście procesu tworzenia się metropolii portowej daje możliwość głębszego...

 • Fundusze UE w Gdańsku w latach 2004–2013 i ich wpływ na rozwój funkcji metropolitalnych

  Publikacja

  Trudno przecenić rolę funduszy Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój funkcji metropolitalnych w Polsce. Dużą część tych funduszy przeznacza się na inwestycje infrastrukturalne, co spowodowane jest wieloletnimi zapóźnieniami. Jednocześnie coraz większa waga przykładana jest do znaczenia jakie polityka spójności UE powinna odgrywać w podnoszeniu konkurencyjności i jakości życia w metropoliach. Rozdział opisuje rola funduszy europejskich...

 • Wymogi projektów europejskich

  W artykule przedstawiono wyniki badań ponad 90 planowanych lub już realizowanych projektów europejskich, wramach których określono specyficzne cechy tych projektów i ich postrzeganie przez osoby przygotowujące lub kierujące projektami europejskimi. Przedstawiono też kamienie milowe w procesie realizacji tych projektów.

 • Inicjatywa Wspólnotowa URBAN a rewitalizacja miasta europejskiego

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Infrastruktura podziemna miast.

  Szczególne warunki funkcjonowania infrastruktury podziemnej miast na tle współczesnych rozwiązań technologicznych. Doświadczenia wrocławskiej konferencji.

 • Metaboliczny potencjał energetyczny miast

  Publikacja

  - Rok 2017

  Tekst przedstawia koncepcje przepływów energii w strukturach zurbanizowanych. Zaprezentowano kolejno: metabolizm jako próbę oznaczenia zmiany, cechy anaboliczne i kataboliczne w dynamice miasta, nowe zwiastuny metabolizmu, rozlewanie i kurczenie się miast oraz "chirurgów" metabolizmu polskich miast.

 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy udziale światła sztucznego

  Publikacja

  Rewitalizacja światłem przeobraża zazwyczaj zapomniane przestrzenie i nadaje im nowe znaczenie. Dzięki zaproponowanemu wewnątrz programowi i wielu atrakcjom dostarczanym użytkownikom, przestrzenie te ożywają również po zapadnięciu zmroku. Światło sztuczne odgrywa tu istotną rolę jako element niejako przyciągający uwagę i zachęcający do odwiedzania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezinwazyjna rewitalizacja przepustu drogowego

  Publikacja

  Remonty przepustów znajdujących się pod głównymi ciągami komunikacyjnymi dużych miast o znacznym natężeniu ruchu często przysparzają trudności w ich realizacji. Prace te wiążą się z częściowym, a w niektórych przypadkach nawet całkowitym zamknięciem ruchu nad modernizowanym obiektem. Dodatkowym problemem jest zawsze odpowiednie zabezpieczenie sąsiadujących mediów. W pracy przedstawiono projekt sposobu naprawy przepustu zlokalizowanego...

 • Analiza Globalnego Indeksu Terroryzmu Państw Europejskich

  Publikacja

  - Rok 2017

  W referacie przytoczono doniesienia raportu Global Terrorism Index 2016 [1] w odniesieniu do sytuacji państw Europejskich. Raport ten publikowany jest co roku przez Instytut Ekonomii i Pokoju (ang. Institute for Economics and Peace). W raporcie tym realizowana jest analiza światowych tendencji i modeli związanych z terroryzmem. Niestety, doniesienia raportu opublikowanego na początku bieżącego roku są zatrważające, zwłaszcza w...

 • Rewitalizacja struktur metropolitalnych w procesie transformacji

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł prezentuje rewitalizację jako jedno z działań odnowy miast powiązanych z rehabilitacją, rewaloryzacją, modernizacją i rekonstrukcją obszarów miejskich.

 • "Srebrni przedsiębiorcy" w świetle badań europejskich

  Artykuł poświęcony jest przedsiębiorczości ludzi w wieku dojrzałym. Stanowi próbę przybliżenia tej tematyki głównie poprzez pryzmat teorii i dotychczas przeprowadzonych badań empirycznych, głównie europejskich. Szczególnie dużo miejsca poświęcono w nim motywacjom „srebrnych przedsiębiorców”, dokonano również podziału tej populacji na różne profile, wynikające z czynników jakie miały wpływ na ich decyzje przedsiębiorcze.

 • Zużycie energii w budynkach mieszkalnych w wybranych krajach europejskich

  Przedstawiono zużycie ciepła w sektorze budownictwa w wybranych krajach europejskich. Wskaźniki jednostkowego zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych przedstawiono dla 5 wybranych krajów europejskich, tj. Danii, Francji, Grecji, Polski i Szwajcarii. Omówiono aktualnie stosowane grubości izolacji przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych w wybranych krajach europejskich oraz przedstawiono straty ciepła przez te przegrody.

 • Ogrodzone osiedla to zagłada miast

  Publikacja

  - Rok 2007

  Autorka zwraca uwagę na pogaraszanie się jakości przestrzeni publicznych , na postepujacy proces ich zawłaszczania i wynikajace stąd zagrożenia dla wizerunku i funkcjonowania miast. docieka przyczyn zjawiska. Zagadnienie ilustruje przykładem powolnej degradacji zespołu dworsko-ogrodowego w migowie.

 • Planowanie zrównoważonego transportu miast bałtyckich

  W artykule omówiono doświadczenia autora w zakresie nowego podejścia do rozwoju transportu jakim są Plany Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUTP). Narzędzia SUTP zostały utworzone na bazie doświadczeń projektu BUSTRIP (Wprowadzenie i Planowanie Zrównoważonego Transportu Miast Bałtyckich) wspierającego 12 północnoeuropejskich miast, które jako pierwsze podjęły się przygotowania do realizacji SUTP.

 • Studia podyplomowe w świetle zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacji

  Publikacja

  W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania prowadzenia studiów podyplomowych, wynikające z prognoz demograficznych, jak również z zaleceń określonych w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Ilustracją możliwych kierunków działań jest przykład studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przemiany małych miast w województwie pomorskim

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono wyniki badań procesów przemian małych miast w województwie pomorskim. Zbadano zmiany zaludnienia od 1990 r. i typy zmian demograficznych od 1995 r. Podjęto próbę wyjaśnienia ich przyczyn. W stopniu ograniczonym dostępnością informacji, dla krótszego okresu (od 1995 lub 2000) przeanalizowano powiązania miast z otoczeniem oraz przemiany ich struktury gospodarczej.