Wyniki wyszukiwania dla: sieci - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: sieci

Wyniki wyszukiwania dla: sieci

 • Studia Sieci Uniwersytetow Pogranicza

  Czasopisma

  ISSN: 2544-5790

 • Sieci współpracy i sieciowanie – socjo-ekonomiczne ujęcie teoretyczne

  Publikacja

  - Rok 2016

  Celem opracowania, jest identyfikacja roli poszczególnych ram teoretycznych osadzonych w teoriach ekonomicznych oraz socjologicznych w wyjaśnianiu zjawiska i roli sieci w inicjatywach i przedsięwzięciach społecznych.

 • Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6.

  Publikacja

  Zaprezentowane jest nowe spojrzenie na wirtualne sieci prywatne z perspekty-wy rozwiązań standardowo oferowanych przez rozinę protokołów IPv6. Omówionyjest przegląd rozwiązań VPN w środowisku sieci IPv6 ze szczególnym uwzględ-nieniem standardowo oferowanych z nową wersją stosu sieciowego IP.

 • Wietrzenie sieci

  Publikacja

  Zagadnienia ochrony sieci przed odorami. Problem odpowietrzania w aspekcie hydrauliki

 • Sterowanie przekształtnikiem sieciowym z funkcją filtru aktywnego bez pomiaru napięcia sieci.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule przedstawiono strukturę oraz wyniki badań symulacyjnych układu sterowania trójfazowym, tranzystorowym przekształtnikiem sieciowym pośredniego przemiennika częstotliwości. Układ zapewnia kompensację odkształceń prądów zasilających powodowanych przez równolegle przyłączone do sieci odbiory nieliniowe. Dzięki zastosowaniu zmodyfikowanego regulatora prądu z predykcją SEM układ pracuje bez pomiaru napięcia sieci. Zapewniona...

 • Radiowe sieci BAN

  Przedstawiono aktualny stan wiedzy z zakresu radiowych sieci BAN, w tym zagadnienia podstawowe (tj. definicję radiowych sieci BAN, ich klasyfikację i dostępne pasma częstotliwości), właściwości elektryczne ciała człowieka, zagadnienia warstwy fizycznej oraz zagadnienia antenowe. Zaprezentowano również możliwe źródła zasilania, zagadnienia bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa człowieka, a także omówiono zastosowania tych sieci...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nieświadome sieci neuronowe

  Publikacja

  - Rok 2022

  Coraz większą popularność zyskuje usługa predykcji za pomocą sieci neuronowych. Model ten zakłada istnienie serwera, który za pomocą wyuczonej sieci neuronowej dokonuje predykcji na danych otrzymanych od klienta. Model ten jest wygodny, ponieważ obie strony mogą skupić się na rozwoju w swojej specjalizacji. Wystawia on jednak na ryzyko utraty prywatności zarówno klienta, wysyła- jącego wrażliwe dane wejściowe, jak i serwer, udostępniający...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Odory z sieci

  Publikacja

  Ogólne problemy powstawania odorów. Konsekwencje nieracjonalnego planowania sieci. Przeciwdziałanie. Ochrona ludności.

 • Ethernet - sieci, mechanizmy

  Publikacja

  - Rok 2006

  Monografia poświęcona jest coraz bardziej dominujacym na rynku sieci LAN, MAN, WAN - sieciom Ethernet. Obejmuje ona, poza omówieniem podstaw działania sieci Ethernet, tak istotne zagadnienia jak: koncepcja Ethernet End-to-End, skalowalność rozwiązań, implementacje w sieciach lokalnych, miejskich, dostępowych, rozległych i przemysłowych, możliwość realizacji systemu czasu rzeczywistego, zasilanie przez instalacje ethernetowe czy...

 • Sieci RPR - sprawiedliwość

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy dokonano charakterystyki sieci RPR. Zdefiniowano pojęcie sprawiedliwości. Opisano algorytmy mające zapewnić sprawiedliwość wykorzystywane w sieciach komputerowych, w szczególności w sieciach RPR. Przedstawiono wyniki badań możliwości stabilnego wysyłania danych przez stacje RPR znajdujące się w domenie przeciążenia.

 • Zaufanie a sieci przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2009

  Rozdział dotyczy analizy wpływu zaufania społecznego na powstawanie i funkcjonowanie sieci przedsiębiorstw. Autor posługuje się rozróżnieniem zaufania kruchego (fragile)i trwałego (resilent). Proponuje też wykorzystanie hipotez sformułowanych przez P. Smitha Ringa do badań nad rolą zaufania w sieciach przedsiębiorstw.

 • Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Cele uzbrojenia sieci. Kanalizacyjne studzienki rewizyjne - zasady, rozwiązania konstrukcyjne, rozwiązania materiałowe, współpraca z podłożem. Spoczniki, studzienki spadowe, płuczki, przewietrzniki, syfony, przelewy, separatory, wpusty deszczowe, zbiorniki retencyjne. Separacja olejów, specjalna konstrukcja KSR, ochrona przed cofką. Przepompownie ścieków, wyloty. Obiekty hydrotechniczne w infrastrukturze drogowej.

 • Trasowanie sieci kanalizacyjnej

  Publikacja

  - Rok 2012

  Ogólne zasady trasowania kanalizacji grawitacyjnej. Ograniczenia. Kolizje. Trasowanie w planie. Trasowanie w przekroju

 • Wpływ zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę sieci zasilającej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych dotyczących oddziaływania zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej. Przedstawiono przykładowe przebiegi napięć zasilających w sieci SN w trakcie zwarcia w sieci trakcyjnej. Badania symulacyjne wykonano za pomocą programu PSPICE.

 • Wirtualne sieci 5G, NGN i następne. Radioinformatyczna metamorfoza sieci komórkowych

  Przedstawiono problematykę ewolucyjnej, a w zasadzie rewolucyjnej, metamorfozy komórkowych systemów radiokomunikacyjnych w kontekście architektury sieci 5G, zasad jej działania oraz nowych możliwości implementacyjnych usług sieci NGN. Artykuł dotyczy w szczególności istoty działania sieci 5G, łączącej w sobie cechy sieci radiokomunikacyjnych poprzednich generacji, zwłaszcza 4G, oraz nowe właściwości charakterystyczne dla 5G. Dotyczą...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Monitoring górnej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci sensorowej – węzeł pomiarowy

  Publikacja

  Wraz ze wzrostem prędkości pojazdów trakcyjnych rośnie potrzeba utrzymania sieci trakcyjnej w odpowiednim stanie technicznym. Konieczny jest ciągły monitoring i diagnostyka pozwalające wykrywać zjawiska pogarszające jakość odbioru energii z sieci trakcyjnej. Jedną z metod jest umieszczenie czujników przyspieszenia na górnej sieci trakcyjnej. Analiza przebiegu tej wielkości fizycznej pozwoli określić stan układu sieć jezdna - odbierak...

 • Wykorzystanie sieci jednokierunkowej wielowarstwowej oraz sieci rekurencyjnej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy skupiono się na rozważaniach nad możliwością wykorzystania różnych rodzajów sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Dokonano analizy porównawczej skuteczności modelu sieci jednokierunkowej wielowarstwowej z modelem sieci rekurencyjnej na rok i na dwa lata przed upadłością przedsiębiorstw. Autor przedstawił osiem różnych swoich modeli SSN.

 • Analiza wpływu zwarć w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem pracy było wypełnienie luki istniejącej w zakresie badań dotyczących współpracy sieci trakcyjnej z elektroenergetyczną siecią zasilającą.Na potrzeby pracy opracowano modele elementów układu zasilania odbiorów w sieci trakcyjnej i aparatów zabezpieczających przed skutkami zwarć. Wykonano badania wpływu zwarć w sieci trakcyjnej ograniczanych przez bezpieczniki trakcyjne, wyłączniki szybkie i wyłączniki prądu przemiennego na...

 • Symulacja pracy sieci MPLS.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przewiduje się, że technika MPLS będzie przyszłą platformą dla sieci szkieletowych z gwarancją jakości usług. Wymaga to opracowania szeregu metod umożliwiających efektywne zarządzanie zasobami sieci. Należy do nich kierowanie ruchem (ruting), który odpowiada za gospodarkę pasmem. W pracy przedstawiono założenia w oparciu o które wykonano program symulacyjny. Omówiono implementację pod kątem zastosowania w sieci MPLS i opisano...

 • Szerokopasmowe wielousługowe sieci dostępowe.

  Sieć telekomunikacyjna jest zwykle dzielona na sieć szkieletową i dostępową.Stosowane obecnie rozwiązania integrują dostęp do różnych usług w ramach jednej sieci wielousługowej.Upowszechnienie usług szerokopasmowych oraz wzrostu działu danych przesyłanych przy wykorzystaniu transmisji pakietowej opartej na IP i związana z tym zmiana charakteru transmisji sygnałów w stosunku do sieci PSTN/ISDN wymaga nowych rozwiązań w obszarze...

 • Zagrożenia bezpieczeństwa sieci intranetowych

  W artykule rozważane są zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci intranetowych. Zidentyfikowano typy zagrożeń sieci oraz zaproponowano ich podział - z uwzględnieniem błędów ludzkich, działań destrukcyjnych, włamań do systemów oraz zdarzeń losowych. Przedstawiono również najważniejsze sposoby i techniki uniemożliwiające bądź utrudniające naruszanie bezpieczeństwa sieciowego. Zdefiniowano oraz opisano politykę ochrony danych, przedstawiono...

 • Sieci przesyłowe najwyższych napięć

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono wybrane zagadnienia budowy i eksploatacji sieci przesyłowych najwyższych napięć.

 • Symulator sieci Ad Hoc

  W pracy przedstawiono symulator sieci Ad Hoc umożliwiający przeprowadzenie szerokiego zakresu badań. Jednym z nich jest modelowanie warstwy fizycznej oraz badanie jakości transmisji przedstawione w postaci wykresów bitowej stopy błędów BER (Bit Error Rate) i ramkowej stopy błędów FER (Frame Error Rate) w funkcji odległości pomiędzy terminalami ruchomymi. Terminale ruchome mogą znajdować się w pojazdach mechanicznych, statkach,...

 • Ontologie w Sieci Semantycznej

  Wraz z nastaniem ery Internetu i jego gwałtownym rozwojem, zasadniczym problemem dla współczesnej informatyki stała się automatyzacja pozyskiwania olbrzymich zasobów wiedzy ludzkiej w nim zgromadzonych. Wiedza ta ma bardzo zróżnicowany charakter z uwagi na wielość formatów zapisu danych, a przede wszystkim z uwagi na różny stopień jej ustrukturalizowania. Jedną z najbardziej popularnych idei dążących do systematycznego podejścia...

 • Zagrożenia sanitarne sieci wodociągowej

  Publikacja

  - Rok 2011

  Problemy zagrożeń związanych z niskimi przepływani w sieciach. Problematyczność zdolności do zapewnienia jednoczesnego przesyłu wody pożarowej i gospodarczej. Możliwości rozwiązania, zalecenia w zakresie przyjmowania minimalnej prędkości projektowej.

 • Modelowanie rozwoju regionalnej sieci połączeń kolejowych z wykorzystaniem metody analitycznego procesu sieciowego

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  W artykule przedstawiono wielokryterialny model decyzyjny dla kategoryzacji linii kolejowych w województwie pomorskim z uwagi wymogi użyteczności publicznej. Punktem odniesienia dla analizy był Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie pomorskim, w którym z uwagi na niezbędną elastyczność decyzyjną nie dokonano parametryzacji kryteriów decydujących o przypisaniu linii do segmentu użyteczności...

 • Porównanie niezawodności sieci o topologii wielopętlowej z niezawodnością sieci o wielostopniowej toplogii gwiaździstej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Rozważono sieci o wielostopniowej topologii gwiaździstej oraz sieci o topologii wielopętlowej. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1)średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się wzajemnie. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły i kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów...

 • Metody zapewniania przeżywalności sieci dla obsługi ruchu dynamicznego oraz poprzez modyfikację topologii sieci

  Publikacja

  Artykuł dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia ochrony ruchu przed awarią elementów sieci rozległej IP-MPLS/WDM. Szczególnego znaczenia nabiera gwarancja tzw. przeżywalności sieci, czyli zdolności do zapewnienia ciągłości realizacji usług w obliczu awarii. W artykule zaprezentowano następujące rozwiązania mające na celu ochronę ruchu o charakterze dynamicznym: a) algorytm doboru tras gwarantujący szybkie odtwarzanie usług w warstwie...

 • WYKORZYSTANIE BATERII KONDENSATORÓW ZAINSTALOWANYCH W SIECI SN DO OGRANICZENIA START MOCY W SIECI

  W artykule przedstawiono wyniki badań pokazujące możliwości wykorzystania baterii kondensatorów zainstalowanych wewnątrz sieci SN (w odbiorców przemysłowych), w celu zminimalizowania strat mocy w sieci elektroenergetycznej. Wyniki analizy pozwoliły określić, które ze stosowanych obecnie kryteriów regulacji jest najbardziej korzystne. Wskazywano również na konieczność koordynacji działań regulatorów transformatora i baterii kondensatorów.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Building a heterogeneous network of digital libraries on the Semantic Web

  Publikacja

  - Rok 2006

  Biblioteki dążą do skupiania się w grupy, które poza lokalnym wyszukiwaniem pozwalają na wyszukiwanie zasobów w pozostałych bibliotekach cyfrowych. Jednakże różne typy użytkowników zapoczątkowały różne rodzaje bibliotek. W niniejszym artykule przedstawiamy jak obecnie odbywa się komunikacja między bibliotekami cyfrowymi. Prezentujemy również w jaki sposób technologie Semantic Web mogą pomóc w rozwiązaniu problemów heterogenicznych...

 • Odporność na awarie sieci bezskalowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie dokonano porównania odporności na awarie sieci losowych oraz bezskalowych. Zaprezentowano dwa modele awarii: awarie pewnej liczby węzłów wybranych losowo bądź rozmyślnie. Skomentowano rozbieżność w odporności na awarie sieci losowych oraz bezskalowych. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych kryteriów funkcjonalności sieci. Zaprezentowano kryterium sprawności pozwalające porównywać sieci o różnych własnościach.

 • Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W książce opisano zarówno podstawowe elementy warstwy fizycznej i łącza danych, jak też zasady współpracy standardowych sieci LAN. Podano podstawowe parametry protokołów tworzących sieciowe systemy operacyjne. Dokonano przeglądu i porównania standardowych rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych. Zaprezentowano metody łączenia sieci. Opisano zasady wyboru systemu operacyjnego oraz projektowania...

 • Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Obecne sieci komputerowe należą do grupy tzw. sieci otwartych, co umożliwia każdemu swobodny do nich dostęp. Oprócz oczywistych zalet koncepcja ta ma swoje wady. Do wad należy zaliczyć możliwość podsłuchiwania ruchu, podszywania się pod użytkowników, fałszowania aplikacji i realizacji wielu innych tego rodzaju operacji. Zapewnienie bezpieczeństwa w sieciach komputerowych stanowi coraz poważniejszy problem nie tylko dla operatorów...

 • Sieci neuronowe w modelowaniu konstytutywnym

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł zawiera przegląd zastosowań sztucznych sieci neuronowych do modelowania praw konstytutywnych oraz własną propozycję dla klasy praw przyrostowo nieliniowych. Zaprezentowano zalety obliczeniowe sieci neuronowych, ogólne zasady modelowania oraz wyniki własnych symulacji.

 • Sieci małych i średnich przedsiębiorstw

  Artykuł opisuje różne rodzaje sieci charakterystyczne dla sektora MSP, które znalazły swoje odzwierciedlenie w badaniach nad tymże sektorem i przedsiębiorczością. Jest próbą odpowiedzi, czy sieci małych firm są zjawiskiem możliwym do wyodrębnienia w praktyce gospodarczej.

 • Zagadnienia związane z eksploatacją sieci

  Publikacja

  - Rok 2014

  Zagadnienia eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Procesu starzeniowe systemów - brak jednoznacznych ocen. Wpływ elementu lokalnego na stan techniczny sieci. Organizacja eksploatacji jej wpływ na ostateczna cenę usług. Sprzęt eksploatacyjny. Szczególne wymagania. Dywersyfikacja wysokości taryf w Polsce jako konsekwencja lekceważenia elementu kosztu eksploatacji oraz odpisu amortyzacyjnego

 • Wykonanie i odbiór sieci kanalizacyjnych

  Publikacja

  Książka obejmuje zagadnienia związane z wykonaniem i odbiorem sieci kanalizacyjnych

 • Sposób uziemienia punktu neutralnego sieci.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Notatka wyjaśniająca problemy terminologiczne związane ze sposobem uziemienia punktu neutralnego sieci.

 • Monitorowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  Przedstawiono aktualne możliwości monitoringu sieci. Zwrócono uwagę na możliwości pomiaru i późniejszej transmisji danych

 • NOWA METODA MONITOROWANIA SIECI IPv6

  Zaproponowano nową koncepcję monitoringu sieci IPv6. Wykorzystano funkcjonalności protokołu IPv6 oraz protokołu OSPFv3. Porównano z propozycją Intrinsic Monitoring

 • Realizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  Podstawowe problemy związane z realizacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Najczęstsze błędy procesu inwestycyjnego. Problem konsekwencji błędnych ocen w zakresie warunków posadowienia. Złe posadowienie jako główna przyczyna niemal wszystkich awarii.

 • Narzędzia do monitoringu sieci osiedlowych

  Publikacja

  Przedstawiono narzędzia wykorzystywane do monitoringu sieci osiedlowych, dokonano ich klasyfikacji, porównania oraz oceny możliwości zastosowania w sieciach w zależności od ich rozmiarów. Zaprezentowano rozwiązanie autorskie - qStatus - uzupełniające możliwości dostępnych rozwiązań typu Open Source.

 • Gdy w sieci jest powietrze

  Powietrze w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Problem blokady przepływu w przewodach ciśnieniowych. Problem podciśnienia i zasysania rury. Wtórne zmiany jakości ścieków, zagniwanie, odory. Uciążliwość dla środowiska. Skuteczne rozwiązanie dla obiektu liniowego i dla obiektu punktowego. Filtry, wypełnienia.

 • Sieci małych przedsiębiorstw a utrzymanie konkurencyjności

  Publikacja

  - Rok 2008

  Rozdział prezentuje nowatorskie ujęcie problematyki sektora małych przedsiębiorstw. Analizuje ich konkurencyjność z punktu widzenia sieci w jakie mała firma lub/i przedsiębiorca funkcjonuje. Rozdział nawiązuje do współczesnych teorii ekonomicznych i socjologicznych równocześnie analizując przypadki konkretnych firm zbadanych w ramach studium jakościowego.

 • Aktualizacja hydraulicznych parametrów sieci deszczowych

  Publikacja

  - Gaz, Woda i Technika Sanitarna - Rok 2002

  Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej stosuje się bardzo uproszczone metody obliczeniowe. Pomija się w nich wiele istotnych czynników, co praktycznie uniemożliwia uwzględnianie zmian zachodzących na terenie zlewni w czasie eksploatacji sieci. W pracy zaproponowano dokładniejszą metodę obliczeniową. Jej przydatność zilustrowano danymi z okresu katastrofalnej powodzi w Gdańsku w roku 2001.

 • Pomiary w czyszczeniu sieci wodociągowej

  Publikacja

  - Rok 2008

  Kluczową rolę w eksploatacji sieci wodociągowej odgrywa zarówno wybór odpowiedniej metody jej czyszczenia, jak również właściwej oceny skuteczności realizacji na podstawie pomiarów terenowych. W tym celu zaleca się wieloetapowy tok postępowania, tj. najpierw opracowanie programu pomiarów na podstawie symulacji komputerowej, a następnie rozpoznanie hydrauliczno-sanitarnego stanu wybranych rurociągów po ich realizacji oraz wybór...

 • Zarządzanie bezpieczeństwem istniejącej sieci drogowej

  Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej jest to stosowanie w planowaniu, projektowaniu, budowie i użytkowaniu dróg procedur polegających na systematycznej identyfikacji zagrożeń na drodze, szacowaniu ich ewentualnych skutków dla uczestników ruchu drogowego oraz stosowaniu działań eliminujących zidentyfikowane zagrożenia lub zmniejszających skutki ich występowania mierzone liczbą wypadków, liczbą ofiar rannych i śmiertelnych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Bezpieczeństwo sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono problemy charakterystyczne dla aktualnych warunków funkcjonowania wodociągów i kanalizacji. Zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające ze zmian systemowych po 1990 roku oraz z bardzo szybko zmieniającej się oferty materiałowej. W szczególności konieczne jestuwzględnianie wymagań charakterystycznych dla konkretnej grupy wyrobów, w tym wręcz odnoszących się do oferty poszczególnych producentów. Zwrócono uwagę na konieczność...

 • Elementy uzbrojenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Kradzieże i nadawaryjność metalowych zamknięć elementów uzbrojenia. Zabezpieczenia, przeciwdziałania.

 • Studzienka rewizyjna. (1) Efektywne sieci

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono szczególne problemy kanalizacjimniejszych ośrodków. Przedstawiono zalecenia, wytyczne, normy, rozbieżności. Wskazanop na niekorzystne zmiany i konieczność akceptacji czynnika ekonomicznego. Wykazano szczególnąrole odgrywaną przez studzienkę rewizyjną.