Wyniki wyszukiwania dla: stopy lozyskowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: stopy lozyskowe

Wyniki wyszukiwania dla: stopy lozyskowe

 • Wpływ smaru i wymuszeń mechanicznych i cieplnych na wytrzymałość zmęczeniową stopu łożyskowego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono wyniki badań nad wytrzymałością zmęczeniową warstwy ślizgowej ze stopu AlSn11Cu1 w środowisku trzech olejów smarowych: bazowego, mineralnego i syntetycznego przy różnych wartościach temperatury i wymuszeniach mechanicznych odpowiadających różnym wartościom współczynnika stałości obciążenia κ. Badania przeprowadzono za pomocą testera SKMR-2. Przedstawiono metodykę badań, zaobserwowane pęknięcia zmęczeniowe badanych...

 • Badania porównawcze estymatorów wytrzymałości zmeczeniowej warstw ślizgowych panwi łożyskowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy przedstawiono problem niejednoznaczności związanej z szacowaniem wartości estymatora wytrzymałości zmęczeniowej warstwy ślizgowej próbek badanych w testerze SKMR-2. Stanowisko badawcze o takim wzorcu obciążenia testującego stanowi według normy ISO 7905/4 podstawowe urządzenie do doświadczalnych badań zmęczeniowych własności materiałów łożyskowych stosowanych w cienkościennych wielowarstwowych panwiach łożysk hydrodynamicznych.

 • Selected problems of experimental investigation of dynamically loaded journal bearings

  In the paper some problems concerning relations between external bearing loadings and critical lining stresses are described for test stand with rotating load vector. According to the standard ISO 7905/1 this type of test stand, for dynamically loaded slide bearing, is recommended as a basic research unit for material testing in a complete bearing unit. The lining stress calculation results occurred being dependent on applied calculation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Some problems of slide bearing material fatigue evaluation.

  A slide bearing alloy resistance against fatigue failures have been investigated for three different lubricants, different heat loadings and different stress ratio κ values. The research methods and data handling procedures for determination of particular parameter effects on fatigue strength have been described and analysed for experiments that were set and performed in laboratory tester SKMR-2. Main and interaction effects of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Specyfika zmęczeniowych badań panwi łożyskowych w testerze SKMR-2

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono problem niejednoznaczności związanej z szacowaniem wartości estymatora wytrzymałości zmęczeniowej próbek warstwy ślizgowej panwi łożyskowych badanych w testerze SKMR-2. Stanowiska badawcze o takiej konstrukcji i wzorcu obciążenia testującego stanowią według normy ISO 7905/4 podstawowe urządzenie do doświadczalnych badań zmęczeniowych własności materiałów ślizgowych stosowanych w cienkościennych wielowarstwowych...

 • Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych łożysk.

  Publikacja

  - Rok 2009

  Praca stanowi syntetyczne ujęcie najważniejszych problemów badawczych wytrzymałości powierzchniowej warstw ślizgowych łożysk poprzecznych Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat form i mechanizmu pęknięć zmęczeniowych panwi łożyskowych oraz sposoby opisu stanu naprężeń w warstwach powierzchniowych poddanych wymuszeniom o charakterze dynamicznym. Omówiono doświadczalne metody badania powierzchniowej wytrzymałości zmęczeniowej...

 • Fatigue resistance investigation of the mb46 plain bearings under conditions of dynamic loadings

  Publikacja

  Odporność materiału łożyskowego MB46 na pęknięcia zmęczeniowe badano na stanowisku SMOK, w którym generowane jest zmienne jednokierunkowe obciążenie badanego łożyska. Materiał łożyskowy MB46 składa sie z warstwy brązu CuPb22Sn 3 spiekanego na taśmie stalowej, stanowiącej podłoże. Na warstwę brązu nałożona jest galwanicznie cienka warstwa stopu SnCu6 stanowiąca powłokę. Każde z badanych łożysk poddawane było 20-godzinnemu testowi...

 • Mechanism of the fatigue cracks development in bearing slide layer

  Na podstawie literatury przedstawiono wybrane problemy dotyczące powiązania wytrzymałości zmęczeniowej łożysk ślizgowych ze strukturą i charakterystyką materiału tworzącego warstwę ślizgową panwi.W szczególności analizowano mechanizm inicjacji i propagacji pęknięć zmęczeniowych jako zależną nie tylko od wzorca obciążenia dynamicznego, lecz również od geometrii i struktury warstwy ślizgowej.Wyróżniono dwa typy pęknięć: strukturalne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Effects of loading pattern and lubricant pressure influence on bearing alloy fatigue characteristics

  Publikacja

  Opisano wyniki testów zmęczeniowych przeprowadzonych dla stopu łożyskowego AlSn (11,3 Cu 1,2) osadzonego na taśmie stalowej. Doświadczalnie określono wartości obciążeń niszczących dla różnych warunków obciążenia: dla obciążeń zginających wahadłowych, dla obciążeń zginających wahadłowych przy równoczesnym działaniu słabego lub zmiennego ciśnienia w komorze olejowej.

 • Badanie wpływu rodzaju obciążeń testujących na wytrzymałość zmęczeniową stopu łożyskowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki badań nad wytrzymałością zmęczeniową warstwy ślizgowej dwuwarstwowej taśmy łożyskowej wykonanej ze stopu AlSn11,3Cu1,2. Badania przeprowadzono za pomocą testera SKMR-1. Przedstawiono metodykę badań, zaobserwowane pęknięcia zmęczeniowe badanych próbek oraz oszacowano odpowiadające im krytyczne wartości naprężeń w warstwie ślizgowej. Porównano i przeanalizowano wartości naprężeń generowanych w próbkach przy różnych...

 • Badanie wpływu olejów smarowych na wytrzymałość zmęczeniową stopu łożyskowego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zbadano wpływ oleju smarowego na wytrzymałość zmęczeniową warstwy ślizgowej panwi łożyskowych wykonanych ze stopu AlSn11Cu1,2 przy wymuszeniach odpowiadających różnym wartościom współczynnika asymetrii cyklu R. Stwierdzono uzależnienie wytrzymałości zmęczeniowej stopu od rodzaju oleju i wartości R.

 • Badania nad wpływem olejów smarowych i temperatury na wytrzymałość zmęczeniową warstwy ślizgowej łożyska.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zbadano wpływ trzech olejów smarowych przy różnych wartościach temperatury na wytrzymałość zmęczeniową warstwy ślizgowej wykonanej ze stopu AlSn11Cu1,2. Obiektem badań były bimetalowe panwie łożyskowe poddawane podczas testów zmęczeniowych w testerze SKMR-2 wahadłowemu zginaniu o współczynniku asymetrii cyklu R=-1. Zaobserwowano wyraźny wpływ rodzaju oleju i temperatury na wytrzymałość zmęczeniową stopu. Stwierdzono również istotność...

 • Problemy wyznaczania wytrzymałości zmęczeniowej panwi badanych w maszynie z wirującym obciążeniem

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono problem niejednoznaczności związanej z szacowaniem wartości estymatora wytrzymałości zmęczeniowej warstwy ślizgowej panwi badanych w maszynie z wirującym obciążeniem. Maszyna o takim wzorcu obciążenia testującego stanowi według normy ISO 7905/1 podstawowe urządzenie do doświadczalnych badań zmęczeniowych własności materiałów łożyskowych stosowanych w łożyskach hydrodynamicznych.