Wyniki wyszukiwania dla: system natychmiastowego przelewu - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: system natychmiastowego przelewu

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: system natychmiastowego przelewu

 • SYSTEM NATYCHMIASTOWEGO PRZELEWU BLUECASH I JEGO PROMOCJA W POLSCE

  Publikacja

  Celem artykułu jest opis systemu szybkich przelewów w Polsce na przykładzie Systemu Płatności BlueCash (w skrócie: SPBC) dostarczanego przez firmę Blue Media SA. Celem szczegółowym jest zobrazowanie wzrostu zasięgu usługi oraz wylistowanie i opis form działań promocyjnych mających na celu wspieranie rozwoju usługi szybkich przelewów pośród klientów banków. Autorka obrazuje najbardziej popularne działania marketingowe stosowane...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • PROMOWANIE USUGI PRZELEWU NATYCHMIASTOWEGO BLUECASH W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH

  Celem pracy jest prezentacja Systemu Płatności BlueCash, którego operatorem jest firma Blue Media S.A.. Wskazuje on również na charakterystykę usługi szybkiego przelewu. Celem szczegółowym jest wskazanie na formy promocji stosowane przez banki w celu poinformowania klientów o dostępności płatności natychmiastowych. Tytułem zebrania danych na temat form promocji, autor przeprowadził badanie ankietowe pośród banków uczestników systemu płatności.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Współczynnik wydatku przelewu szybowego w separatorze wirowym.

  Przelewy szybowe należą do urządzeń specjalistycznych, toteż nie są szeroko omawiane w literaturze. Znajdują zastosowanie w dużych obiektach hydrotechnicznych, ale też w stosunkowo niewielkich urządzeniach do oczyszczania ścieków. Praca poświęcona jest określeniu współczynnika wydatku takiego przelewu, dla przypadku separatora wirowego. Przedstawiono wyniki pomiarów oraz zaproponowano empiryczny wzór, określający wartość współczynnika.

 • Integrated system of transport safety

  Publikacja

  - Journal of KONBiN - Rok 2008

  W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Multimedia noise monitoring system

  W artykule przedstawiono Multimedialny System Monitorowania Hałasu. Projekt jest sieciocentrycznym systemem dedykowanym monitorowaniu zagrożeń hałasem. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności w zakresie profilaktyki chorób słuchu. Umożliwia pobieranie, gromadzenie, analizę i wizualizację danych dotyczących hałasu, pobieranych ze zdalnych urządzeń pomiarowych oraz elektronicznych ankiet dostępnych przez Internet. Ponadto...

 • Guido: a musical score recognition system

  Publikacja

  - Rok 2007

  This paper presents an optical music recognition system Guido that can automatically recognize the main musical symbols of music scores that were scanned or taken by a digital camera. The application is based on object model of musical notation and uses linguistic approach for symbol interpretation and error correction. The system offers musical editor with a partially automatic error correction.

 • Container monitoring system

  Publikacja

  W pracy przedstawiono koncepcję systemu monitorowania kontenerów przewożonych drogą morską. Scharakteryzowano główne cechy oraz przedstawiono modułowo-warstwowy schemat funkcjonalny. Ponadto opisano założenia funkcjonalno-użytkowe dotyczące Inteligentnego Modułu Kontenerowego (SCM), będącego podstawowym elementem składowym systemu. Przedstawiono również główne zadania projektowe związane z realizacją projektu

 • RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY

  Czasopisma

  ISSN: 0951-8320 , eISSN: 1879-0836

 • MEMS based voice message system for elevators

  W artykule przedstawiono implementację systemu głosowych komunikatów w windach. Prezentowany system posiada unikalną cechę polegającą na tym, że do działania nie potrzebuje połączenia z systemem sterującym windy. Zasilany z baterii lub akumulatorów może być zamontowany w ścianie windy, wymaga tylko prostej kalibracji. System oparty jest na akcelerometrach MEMS dokonujących pomiaru przeciążeń w kabinie windy. W artykule przedstawiono...

 • Polarization sensitive optical coherence tomography system

  Publikacja

  W pracy pokazano system OCT czuły na stan polaryzacji do pomiaru właściwości dwójłomnych wybranych ośrodków rozpraszających światło. W systemie zastosowano detekcję zrównoważoną. Pokazano wstępne wyniki pomiarowe.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Intelligent system for editing and analysis of examination documents

  Publikacja

  - Rok 2006

  Opisano ogólną koncepcję systemu IATE - systemu do edycji i automatycznej analizy testów egzaminacyjnych. Edytor systemu umożliwia generację 4 typów testów o dowolnej liczbie pytań (do 8 stron tekstu), różnej formie udzielania odpowiedzi oraz możliwością tworzenia wariantów testu. Bardziej szczegółowo opisano wybrane fragmenty systemu: analizę nagłówka testu, edycję i organizację segmentu tworzenia wariantów testu oraz organizację...

 • Road safety system in Poland

  Publikacja

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych dla poprawy brd elementów diagnozy stanu i systemu bezpieczeństwa w Polsce, które jednocześnie mogłyby wejść w zakres działań objętych Projektem ZEUS. Ocenę diagnozy wykonano poprzez porównanie z wzorcami z tych krajów, które od lat uważa się za liderów w zakresie bezpieczeństwa.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The system for identification of the band saw wheel cross profile

  Przedstawiono system do identyfikacji zarysu poprzecznego koła pilarki taśmowej, dzięki któremu producent pił taśmowych ma możliwość naprężenia brzeszczotu piły w sposób zapewniający jej poprawną pracę. Opisano budowę i zasadę działania systemu. Uzyskane dane mogą być wprowadzane do układów sterowania automatycznych urządzeń ze sterowaniem CNC (naprężających piły taśmowe). Dane systemu: szerokość sprawdzanych kół do 300 mm, dokładność...

 • Protection system against electromagnetic leak of information

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy omówiono problem zabezpieczenia przed ulotem elektromagnetycznym informacji. Scharakteryzowano obowiązujace w tym względzie wybrane dokumenty normatywne. Opisano stosowane sposoby zapobiegania ulotowi informacji oraz prezentowano metodykę badawczą. Przedstawiono wybrane wyniki pomiarowe.

 • The sun tracking photovoltaic system in Northern Poland

  Publikacja

  Prezentowana fotowoltaiczna instalacja nadążna została umieszczona na dachu budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej i składa się z czterech modułów: systemu PV, układu komputerowej kontroli położenia, stacji meteorologicznej, umożliwiającej analizę wpływu warunków atmosferycznych (prędkości i kierunku wiatru, temperatury powietrza, nasłonecznienia) na parametry pracy modułów fotowoltaicznych oraz komputerowego systemu...

 • A two-plasmid Escherichia coli system for expression of Dr adhesins

  Publikacja

  Praca opisuje konstrukcję wydajnego systemu produkcji fimbrii Dr. System składa się z dwóch plazmidów. Plazmid pACYCpBAD-DraC-C-His zawiera pod kontrolą promotora arabinozowego gen draC kodujący białko kanałotwórcze DraC. Plazmid pET-30b-sygDraBE zawiera pod kontrolą promotora T7lac geny draB i draE kodujące odpowiednio białko opiekuńcze DraB oraz adhezynę DraE. Oba plzamidy posiadają różne ori replikacji co pozwala na ich jednoczesne...

 • An automatic system for identification of random telegraph signal (RTS) noise in noise signals

  In the paper the automatic and universal system for identification of Random Telegraph Signal (RTS) noise as a non-Gaussian component of the inherent noise signal of semiconductor devices is presented. The system for data acquisition and processing is described. Histograms of the instantaneous values of the noise signals are calculated as the basis for analysis of the noise signal to determine the number of local maxima of histograms...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ireneusz Czarnowski Prof.

  Osoby

  IRENEUSZ CZARNOWSKI is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering at Gdynia Maritime University. He gained a doctoral degree in the field of computer science at Poznan University of Technology and a postdoctoral degree in the field of computer science at Wroclaw University of Science and Technology. Since 1998 is associated with Gdynia Maritime University, currently is a professor of computer science in the Department...

 • A picocellular UMTS/TDD overlay on GSM system for indoor environment

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono nakładkę CDMA na system GSM. Nakładka użytkuje system UMTS w trybie TDD i jest przeznaczona do funkcjonowania wewnątrz budynków w obszarze makrokomórki systemu GSM. Wyniki badań przedstawione w pracy ukazują znaczny wzrost efektywności wykorzystania tego samego pasma przez oba systemy i uzyskanie znacznej pojemności dla nakładki bez degradacji pracy systemu GSM

 • System identification

  Kursy Online
  • M. Niedźwiecki

  The course focusses on the problem of identification of dynamic systems.

 • The Web Based System for Recording and Analysing Different Kinds o Negotiations

  Publikacja

  Negocjacje są podstawą wielu ludzkich przedsięwzięć. Artykuł opisuje internetowy system rejestracji i analizy wybranych elementów negocjacji. Przedstawiono też wybrane eksperymenty negocjacyjne i ich wyniki zebrane przy pomocy omawianego systemu.

 • Portable computer diagnostics system PSD - the measurement potentiality and application examples

  Publikacja

  Opisano system diagnostyczny do pomiarów statycznych i dynamicznych wszelkiego typu maszyn stosowanych w przemyśle drzewnym. ocena stanu maszyny może byc dokonywana na podstawie wyników pomiaru bicia osiowego i promieniowego wrzecion, pił tarczowych, przemieszczeń poprzecznych piły tasmowej itp.. System jest wyposażony w specjalne oprogramowanie i pozwala m. in. na przeprowadzanie szczegółowych analiz tj. wykonywanie FFT lub filtrowanie...

 • Underwater acoustic communications system with error correction and synchronization coding

  Publikacja

  Niezawodna transmisja danych w wielodrogowym i niestacjonarnym płytkim kanale podwodnym wymaga zastosowania efektywnej techniki modulacji oraz equalizacji adaptacyjnej. W zaproponowanym artykule w systemie transmisji danych zastosowano modulację OFDM oraz equalizację adaptacyjną opartą o filtrację Kalmana. Ponadto zaimplementowano dwie techniki kodowania: FEC w celu eliminacji błędów transmisji oraz kodowanie pseudoszumowe, którego...

 • A computer system for the complete design of ship propellers

  Publikacja

  Praca zawiera opis metody obliczeniowej pozwalającej na zaprojektowanie okrętowej śruby napędowej dla również obliczeniowo wyznaczonego niejednorodnego pola prędkości za kadłubem statku o znanej geometrii i parametrach ruchu. Metoda pozwala na właściwe ujęcie efektu skali i konsekwencji obecności płetwy sterowej za projektowaną śrubą.

 • Archives of Transport System Telematics

  Czasopisma

  ISSN: 1899-8208

 • Automatic system for audio-video material reconstruction and archiving

  Publikacja

  Referat przedstawia propozycję modelu systemu automatycznej archiwizacji i rekonstrukcji nagrań audio-wideo. Założeniem tego rozwiązania jest uczynienie procesu rekonstrukcji nagrań bardziej niezależnym od człowieka. Ma to na celu redukcję kosztów rekonstrukcji przetwarzanych nagrań. Z powodu dużej liczby archiwalnych nagrań audio-wideo istnieje potrzeba stworzenia systemu który umożliwi automatyczną indeksację ich treści. Pomoże...

 • Integrated multiscale 3d imaging geographic information system using acoustic data

  W artykule zaprezentowano prototyp zintegrowanego systemu informacji geograficznej do trójwymiarowej wizualizacji danych uzyskanych metodami akustycznymi. System wykorzystuje dane pochodzące z systemów wielowiązkowych, sonarów bocznych oraz echosond jednowiązkowych. Otrzymane wyniki zostały zaprezentowane w postaci trójwymiarowych interaktywnych scen obszaru Zatoki Gdańskiej.

 • System identification - new

  Kursy Online
  • M. Niedźwiecki

  The course focusses on the problem of identification of dynamic systems.

 • System Software Design

  Kursy Online
  • A. Harasimiuk

 • System Diagnostics - project

  Kursy Online
  • M. Domżalski

  As part of the course, students prepare practical solutions to problems in the field of modern systems diagnostics. Studies: Automatic Control, Cybernetics and RoboticsLevel: IILecturer: dr inż. Mariusz Domżalski Time: Tuesday, 11:15AM Language: English

 • Józef Kotus dr hab. inż.

 • LRIT - a novel system of vessels monitoring for maritime security and safety

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono propozycję architektury przyszłego, globalnego systemu monitorowania statków LRIT (Long Range ship's Identification and Tracking) podlegających konwencji SOLAS. Przedstawiono i scharakteryzowano poszczególne komponenty systemu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów radiokomunikacyjnych.

 • A neural network based system for soft fault diagnosis in electronic circuits

  Publikacja

  W artykule przedstawiono system do diagnostyki uszkodzeń parametrycznych w układach elektronicznych. W systemie zaimplementowano słownikową metodę lokalizacji uszkodzeń, bazującą na pomiarach w dziedzinie częstotliwości przeprowadzanych za pomocą analizatora transmitancji HP4192A. Rozważono główne etapy projektowania systemu: definiowanie modelu uszkodzeń, wybór optymalnych częstotliwosci pomiarowych, ekstrakcję cech diagnostycznych,...

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako adiunkt w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • System for characterisation and multidimensional imaging of seafloor using multibeam sonar data

  Publikacja

  Multibeam sonars are widely used in applications like high resolution bathymetry measurements, underwater object detection and imaging, etc. Also, they are the promising tool in seafloor characterisation and classification, having several advantages over conventional single beam echosounders. The proposed approach to seafloor classification relies on the combined use of three different techniques. In each of them, a set of descriptors...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Expert System as a classification method for optimal Legg-Calve-Perthes Disease treatment

  Zaproponowano utworzenie systemu eksperckiego jako metody klasyfikacji w prognozowaniu dowolnej formy leczenia dzieci z chorobą Legg-Calve-Perthesa. Obecnie nie ma jednego optymalnego sposobu leczenia choroby Perhtes'a i proponowana metoda jest próbą utworzenia wymiernego i uniwersalnego narzędzia, które będzie stanowiło podstawę przy podejmowaniu decyzji o najlepszym sposobie leczenia chorego stawu biodrowego. System ekspercki,...

 • Propulsion system with a hydraulic transmision for a low draught inland vessel

  W artykule przedstawiono założenia i uwarunkowania techniczne oraz projekt koncepcyjny dwóch wariantów układu napędowego statku śródlądowego o małym zanurzeniu. Oba warianty dotyczą systemu Diesel-hydraulicznego, przy czym pierwszy - z tradycyjną, poziomą linią wałów i śrubami stałymi w wychylnych dyszach Korta, a drugi - z pędnikami azymutalnymi. Projekt zawiera schemat systemu napędowego oraz wizualizację rozmieszczenia podstawowych...

 • Control System Design - 2022

  Kursy Online
  • Z. Kowalczuk

  3 sem (II st.) AiR

 • Control System Design - 2023

  Kursy Online
  • Z. Kowalczuk
  • K. Szymański

  3 sem (II st.) AiR

 • System transportu pasażerskiego (IBO)

  Kursy Online
  • K. Czapczyk

 • Surrogate methods in system engineering

  Kursy Online
  • A. Bekasiewicz

  {mlang pl} Dyscyplina:  Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Zajęcia fakultatywne dla doktorantów II roku Prowadzący:   dr hab. inż. Adrian Bekasiewicz Liczba godzin: 15 h Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: control, electronic and electrical engineering Facultative course for 2nd year PhD students Academic teacher:  dr hab. inż. Adrian Bekasiewicz Total hours of training: 15 teaching hours Course...

 • Bożena Kostek prof. dr hab. inż.

 • DFMA guidelines and a data base system in integrated development of hydraulic pumps

  Publikacja

  Przedstawiono koncepcję budowy systemu decyzyjnego, dla zintegrowanego rozwoju pomp hydraulicznych oraz doboru adekwatnych technik wytworzenia komponentów i procesów montażu, z zastosowaniem metodyki SADT/IDEF0 oraz ogólnych wytycznych DFMA. Omówiono stosowane w przemyśle krajowym konstrukcje pomp zębatych z łożyskami tocznymi oraz udoskonalone rozwiązania projektowe tych pomp z łożyskami ślizgowymi (polimerowymi). Wskazano na...

 • Taking advantage of the shared explicit cache system based critical sections in the shared memory parallel architectures

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł prezentuje nową metodę implementacji sekcji krytycznych w równoległych architekturach z pamięcią współdzieloną, takich jak systemy zintegrowane wielowątkowe wieloprocesorowe. Metoda stanowi modyfikację i rozbudowanie metody zwanej Folding, dostępnej w procesorach sieciowych oraz jest w założeniach podobna do techniki zwanej cache-based locking. W porównaniu do dostępnych metod, nowa metoda usuwa problemy skalowalności i...

 • Diagnostic system of cylindrical shell based on experimental modes and wavelet analysis

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł poświęcony jest technice lokalizacji uszkodzeń w powłoce cylindrycznej. Na podstawie eksperymentalnie wyznaczonych postaci drgań oraz analizy falkowej wyznaczono miejsce uszkodzenia. Przedstawiono algorytm poszukiwania uszkodzeń poprzez zastosowanie sztycznej sieci neuronowej.

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • System identification 2021/22 - project

  Kursy Online
  • K. Dudziak

 • System identification 2022/23 - project

  Kursy Online
  • K. Dudziak

 • CHILDS NERVOUS SYSTEM

  Czasopisma

  ISSN: 0256-7040 , eISSN: 1433-0350