Wyniki wyszukiwania dla: systemy antykolizyjne na statkach - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: systemy antykolizyjne na statkach

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: systemy antykolizyjne na statkach

 • Zespół Katedry Automatyki

  Zespoły Badawcze

  Mikroprocesorowe urządzenia pomiarowo-rejestrujące i systemy monitorowania wykorzystujące technologie sieciowe, systemy sterowania urządzeniami i procesami technologicznymi. Systemy sterowania w obiektach energetyki odnawialnej, skupionych i rozproszonych. Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych, procesów oraz systemów sterowania i kontroli; projektowanie interfejsów operatorskich. Systemy elektroenergetyczne i automatyki...

 • Katedra Automatyki i Energetyki

  Mikroprocesorowe urządzenia pomiarowo-rejestrujące i systemy monitorowania wykorzystujące technologie sieciowe, systemy sterowania urządzeniami i procesami technologicznymi. Systemy sterowania w obiektach energetyki odnawialnej, skupionych i rozproszonych. Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych, procesów oraz systemów sterowania i kontroli; projektowanie interfejsów operatorskich. Systemy elektroenergetyczne i automatyki...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Analiza systemów ewakuacyjnych dla współczesnych statków pasażerskich

  Publikacja

  Referat przedstawia charakterystykę systemów ewakuacyjnych stosowanych na współczesnych statkach, przewożących na pokładzie dużą ilość osób. Przedstawiono rozwiązania akceptowane przez przepisy i powszechnie stosowane oraz analizę ich zasadniczych cech. Uwzględniono systemy ratunkowe łodziowe i tratwowe oraz morskie systemy ewakuacyjne. Przedstawiono również przykłady opracowanych koncepcji systemów innowacyjnych.

 • Materiały eksploatacyjne na statkach W, OCE, sem 05, zimowy 21/22, (PG_00045077)

  Kursy Online
  • K. M. Marszałkowski

  Kurs jest przeznaczony dla studentów z kierunku Oceanotechnika - Specjalność: Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2020/2021 - zimowy (sem. 5) Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z zagadnieniami związanymi z pochodzeniem paliw ciekłych, gazowych i smarów. Słuchacze poznają własności i wskaźniki charakterystyczne materiałów pędnych i smarów stosowanych w okrętownictwie wraz...

 • Unmanned mine counter systems for South Baltic conditions.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono warunki środowiskowe panujące na Bałtyku Południowego oraz opracowane w Polsce systemy przeciwminowe oparte na bezzałogowych statkach głębinowych. System głębinowy pk. ''Ukwiał'' wykorzystuje zdalnie sterowany, zasilany kablem statek głębinowy do przenoszenia ładunków wybuchowych. Jako alternatywne rozwiązanie przedstawiono urządzenie jednorazowego użytku w postaci statku głębinowego z obrotową głowicą bojową....

 • Pomiar zakłóceń elektrycznych i hałasu okrętowego systemu napędowego z przemiennikami częstotliwości.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W ostatnich latach coraz większa liczba systemów napędowych z silnikami asynchronicznymi klatkowymi zasilanymi z przemienników częstotliwości instalowana jest na statkach morskich. Wadą przemienników częstotliwości są generowane przez nie zakłócenia elektromagnetyczne o szerokim widmie częstotliwościowym, które przyczyniają się do znaczącego przyrostu hałasu emitowanego przez systemy napędowe. Przedstawiono cyfrowy system pomiarowy,...

 • Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

  Czasopisma

  ISSN: 1509-5878 , eISSN: 2450-7725

 • Komputerowe wspomaganie procesu projektowania instalacji kablowych na statkach

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie scharakteryzowano elementy wchodzące w skład instalacji kablowych na statkach, przedstawiając skrótowo analizę procesu projektowania instalacji kablowych. Wykazano przyczyny zapotrzebowania na komputerowe wspomaganie tego procesu. Zaprezentowano koncepcję i założenia systemu z bazą wiedzy do wspomagania projektowania instalacji kablowych oraz wyniki dotychczasowych prac nad stworzeniem takiego systemu.

 • Niekonwencjonalne metody odzysku ciepła odpadowego na statkach

  Publikacja

  W artykule opisano kilka metod odzysku ciepła odpadowego, które nie znalazły jeszcze szerokiego zastosowania na statkach. Obecnie, powszechnie wykorzystuje się ciepło spalin do wytwarzania pary wodnej grzewczej, a ciepło wody chłodzącej cylindry silników głównych - do wytwarzania wody słodkiej w wyparownikach podciśnieniowych. Znacznie rzadziej, para wodna lub spaliny służą do napędu turbogeneratorów. Metody te są jednak wykorzystywane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Współczesne systemy magnetometryczne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe i transduktorowe. W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano współczesne systemy magnetometryczne.

 • Nowoczesne systemy magnetometryczne

  W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano nowoczesne systemy magnetometryczne. Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry typu SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe oraz transduktorowe.

 • Warunki środowiskowe na statkach towarowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie poruszono zagadnienia kształtowania warunków środowiskowych w nadbudówce statków towarowych, na wybranych przykładach. Jako istotny element statku, w którym obok centrum dowodzenia i sterowania, nadbudówka jest miejscem zamieszkania i rekreacji załogi, jest ona , ze względu na lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie szybu maszynowego, poddana działaniu niekorzystnych czynników natury fizykochemicznej, co nie jest obojętne...

 • Rozproszone systemy kogeneracji

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przedstawiono rozproszone systemy kogeneracji . pokazano układy kogeneracyjne opalane gazem.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Koncepcja komputerowego wspomagania procesu projektowania kablowych instalacji energetycznych i sterowniczych na statkach

  W artykule scharakteryzowano elementy wchodzące w skład instalacji kablowych na statkach i przedstawiono skrótowo analizę procesu projektowania instalacji kablowych i wykazano przyczyny zapotrzebowania na komputerowe wspomaganie tego procesu. Zaprezentowano koncepcję i założenia systemu z bazą wiedzy do wspomagania projektowania instalacji kablowych oraz wyniki dotychczasowych prac nad tym systemem.

 • Możliwości przyrządów wirtualnych na przykładzie programu do pomiaru i analizy drgań na statkach.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono rozwój przyrządów wirtualnych stosowanych w diagnostyce, wynikający z rozwoju narzędzi do ich programowania. Przedstawiono oprogramowanie do pomiaru i analizy drgań na statkach. Umożliwia ono analizę zarejestrowanych sygnałów w funkcji czasu, częstotliwości i prędkości obrotowej wału silnika.

 • Bioniczne systemy produkcyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Ninijeszy rodział przedstawia możliowości stosowania technologii bionicznych w elastycznej produkcji dla tworzenia inteligentnych systemów produkcyjnych. Na wstępie przedstawiono trzy rodzaje takich sytemów: bioniczne, fraktalne i holonowe. Obszerniejszej analizie poddano bioniczne systemy wytwórcze, pokazując ich związki z organizamami żywymi. W podsumowaniu porównano własności trzech grup w kontekście perspektyw rozwojowych.

 • Systemy polityczne w przestrzeni europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Jedna z podstawowych kategorii politologicznych są systemy polityczne. Szczegóny ich wymiar uwidacznia się w przestrzeni europejskiej. Mimo występowania licznych różnic w organizacji życia politycznego zauważa się jednak pewne cechy wspólne wynikające ze wspólnego dziedzictwa kulturowegi i zbliżonych doświadczeń historycznych.

 • Systemy dawkowania zawiesiny ściernej w docierarkach.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono systemy dawkowania zawiesiny ściernej w procesie docierania. Wskazano na konieczność racjonalnej gospodarki ścierniwem ze względów technologicznych i ekologicznych.

 • Non-standard binary weighted number systems

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zdefiniowano szeroką klasę binarnych systemów wagowych. Wszystkie sa wzajemnie jednoznaczne ale mogą być zupełne lub niezupełne. Jeżeli wagi systemu są kolejnymi liczbami naturalnymi to system jest minimalny.Jesli wagi sa kolejnymi potęgami podstawy Z to system jest maksymalny. W przestrzeni między tymi systemami znajdują się inne systemy binarne. Kilka z nich przedstawiono w referacie.

 • Systemy Logistyczne Wojsk

  Czasopisma

  ISSN: 1508-5430

 • Nowoczesne Systemy Zarządzania

  Czasopisma

  ISSN: 1896-9380 , eISSN: 2719-860X

 • Systemy łączności bezprzewodowej dla potrzeb ochrony żeglugi

  Scharakteryzowano problem ochrony żeglugi przed działaniami przestępczymi oraz opisano systemy radiokomunikacyjne przeznaczone dla potrzeb tej ochrony.

 • Systemy zabezpieczeń podłoża gruntowego przed zanieczyszczeniem.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Scharakteryzowano migrację zanieczyszczeń w nawodnionym podłożu gruntowym oraz stosowane rodzaje i rozwiązania konstrukcyjne uszczelnień składowisk odpadów. Omówiono systemy monitoringu migracji zanieczyszczeń oraz zasady analizy ryzyka w oparciu o model discovery-recovery. Przedstawiono przykłady praktyczne zabezpieczeń na dwóch składowiskach odpadów, wyniki ilościowe oraz analizę stateczności zastosowanych zabezpieczeń.

 • ZAAWANSOWANE SYSTEMY ENERGETYCZNE I PROGNOZA ICH DIAGNOZOWANIA

  Publikacja

  - Rok 2014

  Rozwój współczesnych systemów energetycznych opiera się w wielu przypadkach o wykorzystanie nowych lub też zasadniczej modernizacji starych koncepcji zastosowania przemian energetycznych. Każda z tych koncepcji szuka swojego miejsca w instalacjach przemysłowych. Te zaś tylko w ograniczonym przedziale czasowym wykorzystują swoją pełną tzn. projektową moc/wydajność. Dodatkowo już od pierwszych godzin po uruchomieniu te nowoczesne...

 • Systemy hydrolokacyjne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Omówiono obszernie większość zagadnień występujących w trakcie analizy, projektowania i eksploatacji systemów hydrolokacyjnych. Na wstępie przedstawiono teorie i wyniki pomiarów dotyczących propagacji fal akustycznych w ośrodku idealnym i w morzu. W kolejnym rozdziale zaprezentowano sygnały analogowe, cyfrowe, deterministyczne i losowe wykorzystywane w hydrolokacji. W następnych dwóch rozdziałach omówiono źródła fali akustycznej...

 • Systemy pomiarowe stosowane na platformach powietrznych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Poszukiwanie na ogromnych obszarach złóż bogactw naturalnych Ziemi przeprowadza się z zastosowaniem platform powietrznych (samolot, helikopter). Jest to stosunkowo szybka i tania metoda poszukiwań. W badaniach geologicznych stosuje się metodę magnetometryczną, elektromagnetyczną i grawimetryczną. W pracy przedstawiono systemy pomiarowe na platformach powietrznych wykorzystujące metodę elektromagnetyczną i magnetometryczną. W pracy...

 • Sztuczne systemy immunologiczne w optymalizacji dyskretnej

  Sztuczne systemy immunologiczne to modele komputerowe oparte na niektórych właściwościach systemu odpornościowego kręgowców. Znajdują one szereg zastosowań m. in. w optymalizacji dyskretnej. Praca ta przedstawia informacje na temat trzech modeli obliczeniowych inspirowanych funkcjonowaniem układu immunologicznego, ich podstaw biologicznych i moŜliwych zastosowań. Artykuł zawiera opis algorytmu selekcji klonalnej w wersji optymalizacyjnej...

 • Systemy automatycznej detekcji bezdechu sennego

  Zgodnie z przyjętą klasyfikacją międzynarodową identyfikowanych jest ponad 60 różnych zaburzeń snu [58] z podziałem na 7 kategorii. Bezdech senny, zarówno centralny jak i obturacyjny zaliczany jest do kategorii drugiej. Systemy pomiarowe wykorzystywane w monitorowaniu i diagnozie snu, w tym wykorzystywane do detekcji bezdechu sennego, można sklasyfikować ze względu na wiele kryteriów, np. ze względu na to czy badania wykonywane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Inteligentne systemy agentowe w systemach zdalnego nauczania

  W pracy omówiono inteligentne systemy agentowe w systemach zdalnego nauczania. Po krótkim przedstawieniu ewolucji systemów zdalnego nauczania i ich wybranych zastosowań, scharakteryzowano inteligentne agenty edukacyjne. Omówiono wykorzystanie programowania genetycznego oraz algorytmów neuro-ewolucyjnych do implementacji oprogramowania tej klasy. Ponadto, nawiązano do modelu Map-Reduce, który efektywnie wspiera architekturę nowoczesnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kształtowanie architektoniczne nadbudówki na statkach do przewozu kontenerów i samochodów.

  Publikacja
  • J. Netzel

  - Rok 2005

  W wyniku analizy wybranych typów statków, które były przedmiotem badań rozprawy stwierdzono, że niezależnie od lokalizacji nadbudówki w stosunku do głównych źródeł zagrożeń na statku, ukształtowanie poszczególnych grup pomieszczeń pozwoliło na wykorzystanie standartu użytkowego na dobrym europejskim poziomie w zależności od rozwiązań architektonicznych.

 • Systemy informacji przestrzennej i systemy ekspertowe w zarządzaniu hałasem

  Publikacja

  W referacie przedstawiono opis systemu ekspertowego, zintegrowanego z SIP, wspomagającego podejmowanie decyzji związanych z ochroną osiedli mieszkaniowych i centrów miast przed istniejącym hałasem transportowym. System nawiązuje do europejskiego i polskiego programu ochrony przed hałasem. Proponowany system opiera się częściowo na wynikach dostarczanych przez procedury programu ochrony, np. monitorowanie środowiska, sporządzanie...

 • Systemy informacji przestrzennej w rozwoju e-uczelni

  Artykuł opisuje istotę systemów informacji przestrzennej, ich definicję, krótką genezę oraz przybliża zagadnienia funkcjonowania współczesnych systemów tego typu. Szczególną uwagę zwrócono na moźliwości ich wykorzystania w szeroko rozumianej informatyzacji. Przez przykłady zastosowań zwrócono uwagę na rolę, jaką mogą pełnić takie systemy we współczesnym społeczeństwie. Zostały określone podstawowe wymagania dotyczące oprogramowania,...

 • Komercyjne systemy radiolokalizacyjne

  Przedstawiono przegląd wybranych komercyjnych systemów radiolokalizacyjnych pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym oraz zewnątrzbudynkowym. Opisano podstawy i zasady działania usług lokalizacyjnych oraz mechanizmy przetwarzania informacji w systemach GIS.

 • Systemy radionawigacji lotniczej

  W artykule przedstawiono rozwiązania systemowe estymacji położenia obiektów w naziemnych systemach radionawigacyjnych dla potrzeb lotniczych: ILS, MLS, VOR, ADF, GPS, DME, RA oraz WAM.

 • Rozmyte systemy decyzyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem i przepływem informacji w instytucjach oraz ich związkami z podejmowaniem decyzji. Omówiono też istotniejsze zagadnienia z zakresu zbiorów rozmytych i logiki rozmytej wyjaśniające sposoby działania rozmytych systemów decyzyjnych. Przytoczono kilka przykłądów zastosowań rozmytych systemów wspomagania podejmowania decyzji.

 • Systemy łączności podwodnej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące systemów łączności z zanurzonymi okrętami podwodnymi, prxy użyciu fal radiowych, optycznych i akustycznych. Przeanalizowano mechanizm wnikania oraz propagacji tych fal w środowisku wodnym. Poruszono problem budowy urządzeń antenowych i odbiorczych. W podsumowaniu wskazano uwarunkowania i trendy rozwojowqe w omawianej dziedzinie.

 • Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza

  Czasopisma

  ISSN: 1426-6644

 • Specific guality management systems.

  Publikacja

  - Rok 2007

  obecnie coraz więcej również niewielkich przedsiębiorstw wdraża i certyfikuje systemy zarządzania jakością. w większości przypadków bazą do opracowania szj są normy serii iso 9000, które ze względu na swój ogólny charakter nie zawsze wskazują konkretne rozwiązania możliwe do implementacji. coraz większą popularnością cieszą się jednak specyficzne, branżowe systemy zarządzania, lepiej dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa i...

 • SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH W MIASTACH

  Pierwsze systemy automatycznego wykrywania incydentów pojawiały się na amerykańskich drogach już w drugiej połowie ubiegłego wieku. Obecnie obserwujemy wiele przykładów wdrożeń metod Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce, które także stwarzają szanse na zarządzanie zdarzeniami niebezpiecznymi i ich wykrywanie zarówno na drogach zamiejskich, jak i w sieciach ulicznych obszarów zurbanizowanych. W referacie przedstawiono przegląd...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ prawa na systemy informatyczne - studia przypadków

  Zgodność systemów informatycznych z prawem jest jednym z podstawowych wymagań względem systemów. Jednak transformacja przepisów prawa na wymagania względem oprogramowania nie jest łatwym zadaniem. W referacie zaprezentowano trzy różne rodzaje wpływu prawa na systemy informatyczne. W przypadku pierwszym, prawo reguluje określoną dziedzinę pozostawiając dowolność wyboru sposobu realizacji przepisów. W drugim przypadku, przepisy...

 • Znaczenie i kryteria wyboru jednostki certyfikującej normatywne systemy zarządzania

  Publikacja

  - Rok 2007

  W opracowaniu zaprezentowano rozważania dotyczące kryteriów oraz roli wyboru jednostki certyfikującej wdrożone normatywne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania związane z wyborem i certyfikacją tych systemów w sektorze MŚP.

 • An overview of Multiple-Input Multiple-Output(MIMO) system

  W artykule omówiono podstawy teoretyczne funkcjonowania systemów wieloantenowych, w tym korzyści wynikające z ich stosowania, podstawowe konfiguracje systemów wieloantenowych i opis ich działania, pojęcie pojemności kanału MIMO i jego modelowania oraz dwa podstawowe sposoby realizacji techniki MIMO, tj. kodowanie przestrzenno-czasowe i multipleksacja przestrzenna (techniki BLAST).

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Systemy zarządzania i ich certyfikacja w przedsiębiorstwach spożywczych

  Publikacja

  - Rok 2013

  W opracowaniu ukazano rolę obligatoryjnych systemów jakości odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności z punktu widzenia przedsiębiorcy. W pracy omówiono wybrane systemy (GMP/GHP, HACCP) oraz certyfikację systemu HACCP obowiązującą normą ISO 22000. Przedstawiono również liczbę certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym w latach 2007-2011 w Polsce i na świecie,...

 • Systemy monitorowania stanu technicznego konstrukcji na przykładzie trzech mostów

  W niniejszej pracy zaprezentowano systemy monitoringu trzech obiektów mostowych. Jeden z przedstawionych systemów dotyczy obiektu monitorowanego non stop, 24 godziny na dobę, nieprzerwanie od kilku lat, podczas gdy dwa pozostałe dotyczą badań obiektów prowadzonych w pewnych reprezentatywnych przedziałach czasowych.

 • Systemy agentowe - cechy, zastosowanie oraz przegląd narzędzi do ich tworzenia

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rosnące zapotrzebowanie na systemy inteligentne powoduje jednoczesny wzrost zainteresowania tematyką systemów agentowych, mogących znaleźć zastosowanie w budowie wieloagentowych środowisk systemów inteligentnych. Niniejszy artykuł stanowi przegląd problematyki systemów agentowych poczynając od prezentacji definicji a kończąc na specyfikacji środowisk do wywarzania takich systemów. Stanowi także próbę odpowiedzi na ważne pytanie...

 • Autonomiczne hybrydowe systemy fotowoltaiczne wspomagane ogniwami paliwowymi

  Publikacja

  - Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania - Rok 2011

  W większości krajów świata promieniowanie słoneczne charakteryzuje się dużą zmiennością zarówno w cyklu dobowym, miesięcznym jak i rocznym.Fakt ten zmusza projektantów autonomicznych systemów fotowoltaicznych do zwiększania ilości modułów, zwiększania mocy regulatorów oraz pojemności akumulatorów, a co za tym idzie do wzrostu ceny instalacji PV.Aby rozwiązać te problemy stosuje się fotowoltaiczne systemy hybrydowe, w których generatory...

 • Systemy monitorowania stanu technicznego konstrukcji na przykładzie dwóch mostów

  W pracy zaprezentowano przykłady systemów monitorowania stanu technicznego konstrukcji mostowych. Przedstawione systemy monitorowania obiektów mostowych oraz analiza uzyskanych wyników badań potwierdzają zasadność ich stosowania w konstrukcjach inżynierskich. To właśnie dzięki stałej obserwacji zachowania się konstrukcji jesteśmy w stanie określać aktualną kondycję obiektu, stopień jej wytężenia, szacować jej żywotność, a także...

 • Systemy innowacyjne w gospodarce

  Publikacja

  - Rok 2011

  W rozdziale została przedstawiona koncepcja systemu innowacji. Autorka prezentuje definicje narodowego i regionalnego systemu innowacji oraz opisuje główne podsystemy oraz formy interakcji występujące w obrębie regionalnych systemów innowacyjnych.

 • Systemy międzynarodowego prawa upadłościowego

  W artykule przedstawiono analizę porównawczą systemów międzynarodowego prawa upadłościowego, zwracając szczególną uwagę na ich zalety i wady.

  Pełny tekst do pobrania w portalu