Wyniki wyszukiwania dla: systemy równoległe i rozproszone - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: systemy równoległe i rozproszone

Wyniki wyszukiwania dla: systemy równoległe i rozproszone

 • Rozproszone systemy teleinformatyczne: inteligencja, autonomia, racjonalność i bezpieczeństwo kooperacji

  Wzrostowi inteligencji i autonomii podmiotów komunikacji systemów teleinformatycznych towarzyszy rozszerzanie paradygmatu analizy i projektowania w stronę podmiotów indywidualnie racjonalnych (egoistycznych). Wymaga to zastosowania metod teorii gier niekooperatywnych. W referacie pokazano przykłady zachowań egoistycznych określonych jako "wymuszanie pierwszeństwa" i "fałszywe tablice" odpowiednio w środowisku wireless multihoming...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Algorytmy równoległe i rozproszone/Parallel and distributed >> algorithms

  Kursy Online

 • Architektura Systemów Komputerowych

  Główną tematyką badawczą podejmowaną w Katedrze jest rozwój architektury aplikacji i systemów komputerowych, w szczególności aplikacji i systemów równoległych i rozproszonych. "Architecture starts when you carefully put two bricks together" - stwierdza niemiecki architekt Ludwig Mies von der Rohe. W przypadku systemów komputerowych dotyczy to nie cegieł, a modułów sprzętowych lub programowych. Przez architekturę systemu komputerowego...

 • Rozproszone systemy kogeneracji

  Publikacja

  - 2014

  Przedstawiono rozproszone systemy kogeneracji . pokazano układy kogeneracyjne opalane gazem.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Systemy rozproszone cechujące się sztuczną inteligencją do wspomagania zarządzania bankami w warunkach kryzysowych

  Publikacja

  - 2011

  W pracy rozważa się techniki zwiększenie efektywności sektora bankowego za pomocą wprowadzenia zaawansowanych usług sieciowych. Kluczowe znaczenie odgrywają systemy eksperckie, które przy wykorzystaniu botów umożliwiają znaczącą poprawę szeregu aspektów komunikacji. Natomiast za pomocą algorytmu genetycznego możliwe jest znaczące skrócenie czasu reakcji systemu w odniesieniu do systemów projektowanych bez uwzględnienia optymalizacji...

 • Paweł Czarnul dr hab. inż.

  Paweł Czarnul uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w roku 2015 zaś stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki(z wyróżnieniem) nadany przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2003. Dziedziny jego zainteresowań obejmują: przetwarzanie równoległei rozproszone w tym programowanie równoległe na klastrach obliczeniowych,...

 • Krzysztof Gierłowski dr inż.

  Krzysztof Gierłowski uzyskał tytuł doktora inżyniera telekomunikacji na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w 2018 roku. Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych oraz recenzentem wielu czasopism i konferencji. Brał udział w szeregu projektów badawczych dotyczących tematyki IT, wliczając w to: finansowany ze źródeł UE projekt Inżynieria Internetu Przyszłości, projekt infrastrukturalny PL-LAB2020,...

 • Waldemar Korłub dr inż.

  Waldemar Korłub uzyskał tytuł inżyniera w 2011 roku, tytuł magistra w 2012 roku oraz stopień doktora w dyscyplinie informatyki w 2017 roku na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: systemy rozproszone ze szczególnym uwzględnieniem systemów typu grid i chmur obliczeniowych, systemy autonomiczne zdolne do samodzielnej optymalizacji, zarządzania zasobami, ochrony...

 • Wpływ rozmieszczenia źródeł w rozproszonym systemie rozgłoszeniowym na zrozumiałość mowy.

  Publikacja

  - 2003

  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze instalowane w obiektach użyteczności publicznej muszą zapewniać odpowiednio wysoką zrozumiałość mowy. W praktyce systemy nagłośnieniowe nie zawsze spełniają to kryterium. Referat przedstawia badania symulacyjne dwóch systemów wykorzystujących rozproszone układy źródeł.Celem badań jest określenie związków między geometrią rozkładu źródeł a zrozumiałością mierzoną parametrem RASTI.

 • What is information?

  Publikacja

  Przedstawiono zarys metodologii konstrukcji miar informacyjnych opartej na sterowaniu zdarzeniowym. Podejście takie umożliwia jawne uwzględnianie wpływu kontekstu, kryterium użyteczności i protokołu postępowania na ilość informacji. Podano szereg przykładów obejmujących systemy rozproszone, transmisję danych, środowiska niekooperacyjne i in. wraz z oceną wynikowej przepustowości. Wskazano dalsze kierunki badań, m. in. w kierunku...

 • Telekomunikacyjne wsparcie narzędziowe działań zapobiegawczych w zakresie akwizycji, dystrybucji i wymiany informacji w procesie koordynacji i współpracy służb

  Publikacja

  - 2015

  Potrzeba prowadzenia efektywnego procesu współpracy służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wymaga wsparcia ze strony nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, uwarunkowanych ich specjalnym przeznaczeniem. Z uwagi na charakter działań, rozwiązania dla potrzeb koordynacji i współpracy muszą być realizowane jako systemy rozproszone umożliwiające przenoszenie i przetwarzanie informacji multimedialnych,...

 • Track-to-track fusion in tracking of multiple targets in clutter - a comparative study.

  Publikacja

  Przedstawiono i porównano algorytmy rozproszone wyznaczania trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu źródeł. Rozważono przypadek, w którym dane dotyczące pozycji obiektów są zakłócone przez dodatkowe fałszywe wykrycia niezwiązane z obserwowanymi obiektami. Algorytmy rozproszone i centralne to dwie podstawowe klasy algorytmów służące do wyznaczania trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu...

 • Mechanizmy komunikacji w rozproszonych systemach specjalnego przeznaczenia

  Publikacja

  - 2014

  Zadania ochrony i bezpieczeństwa granic państwa realizowane przez Straż Graniczną wymagają wsparcia ze strony nowoczesnych systemów Technologii Informacyjnych (TI) uwarunkowanych ich specjalnym przeznaczeniem. Z uwagi na charakter tej służby, rozwiązania dla jej potrzeb muszą być realizowane jako systemy rozproszone umożliwiające przenoszenie i przetwarzanie informacji głosowych oraz różnorodnych danych, w tym specjalnego przeznaczenia....

 • Przyszłość fotowoltaiki - instalacje zintegrowane z budynkiem (BIPV). Cz. 2

  Publikacja

  Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem (BIPV) są to integralne elementy konstrukcyjne budynku, służące do zasilania w energię elektryczną. Bezpośrednie lub rozproszone światło promieniowania słonecznego, oświetlając ogniwa słoneczne, wchodzące w skład instalacji, indukuje efekt fotowoltaiczny, generując stałe napięcie elektryczne. Napięcie to może być wykorzystane bezpośrednio do zasilania urządzeń, ładowania akumulatorów...

 • Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1509-5878

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej

  Publikacja

  W monografii przedstawiono aktualną problematykę związaną z analizą bezpieczeństwa funkcjonalnego rozproszonych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej, wykorzystujących przemysłową sieć komputerową, z uwzględnieniem zagadnień ochrony informacji. W obiektach tego typu systemy sterowania i automatyki zabezpieczeniowej są projektowane jako systemy rozproszone, których nieprawidłowe...

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej - analiza i ocena

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale monografii przedstawiono bardzo aktualną problematykę związaną z analizą bezpieczeństwa funkcjonalnego rozproszonych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej w obiektach infrastruktury krytycznej, wykorzystujących przemysłową sieć komputerową, z uwzględnieniem zagadnień ochrony informacji. W obiektach tego typu systemy sterowania i automatyki zabezpieczeniowej są projektowane jako systemy rozproszone,...

 • Przegląd możliwości zastosowania systemu wieloagentowego w transporcie

  Inteligentne systemy rozproszone są coraz szerzej stosowane w różnorodnych dziedzinach nauki. Przykładem najprostszego systemu rozproszonego jest organizacja ludzka, która poprzez szereg cech takich jak kooperacja, negocjacja oraz koordynacja jest w stanie wspólnie rozwiązywać rozmaite problemy. System złożony z komunikujących się oraz współpracujących ze sobą agentów jest w stanie osiągnąć zadany im wcześniej cel. Sytuacje, które...

 • Rozproszone kolorowanie grafów

  Publikacja

  - 2006

  W pracy rozważany jest rozproszony model obliczeń, w którym struktura systemu jest reprezentowana przez graf bezpośrednich połączeń komunikacyjnych. W tym modelu podajemy nowe, rozproszone algorytmy kolorowania grafów wraz z dokładną analizą teoretyczną i wynikami eksperymentów obliczeniowych.

 • Sterowanie rozproszone układami zasilania bezprzerwowegopracującymi równolegle

  Publikacja

  - 2007

  W referacie przedstawiono propozycję jednofazowego systemu zasilania bezprzerwowego (UPS) zbudowanego w oparciu o pracujące równolegle moduły przekształtników DC-AC-DC-AC z separacją galwaniczną. Opisano opracowany i zastosowany w układzie system komunikacji pomiędzy modułami oparty na warstwie fizycznej CAN, obsługujący sterowanie rozproszone typu master-slave pozwalające na uzyskanie wysokiej dyspozycyjności systemu UPS. Układy...

 • Telemetryczne systemy rozproszone

  Kursy Online

  studia magisterskie - semestr 3, kierunek elektronika, specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne. Przedmiot składa się z wykładu (15 godzin) i seminarium (15 godzin). Normalnie zajęcia odbywają się 2 godz. na tydzień. Na seminarium każdy student musi przygotować jedną prezentację (na zajęciach jest 9 studentów). Rozliczanie seminarium odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej (jak zostanie wydłużona kwarantanna).

 • Równoległe obliczenia grup podobieństw dla wielowymiarowych danych w środowisku Beesy Cluster

  Publikacja

  - 2010

  Opisano podejście do analizy danych opartej na grupowaniuelementów podobnych do siebie. Przedstawiono realizację tego zadania z użyciem jednego z najprostszych algorytmów, dla którego dokonano zrównoleglenia podstawowej operacji wyznaczania podobieństwa stanowiącej najbardziej kosztowny element algorytmu. Przedstawiono opis dystrybucji zadań, metodą obliczania podobieństwa i sposób składowania danych wyjściowych. Zaprezentowano...

 • Rozproszone łamanie szyfrów

  Publikacja

  - 2012

  Zaprezentowano podstawowe techniki łamania szyfrów symetrycznych i asymetrycznych o stosunkowo niewielkiej długości kluczy. Przedstawiono ogólną charakterystykę metod łamania szyfrów. Ilustracją tych metod jest zaprezentowana aplikacja służąca do łamania haseł lub badania odporności haseł na odgadnięcie.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rozproszone kolorowanie grafów

  W pracy zaprezentowano nowy rozproszony algorytm kolorowania grafów. Przeprowadzone eksperymenty pokazują, że daje on lepsze wyniki niż znany wcześniej algorytm trywialny.

 • Współczesne systemy magnetometryczne

  Publikacja

  - 2006

  Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe i transduktorowe. W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano współczesne systemy magnetometryczne.

 • Nowoczesne systemy magnetometryczne

  W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano nowoczesne systemy magnetometryczne. Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry typu SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe oraz transduktorowe.

 • Komponentowe Systemy Rozproszone

  Kursy Online

 • KOMPONENTOWE SYSTEMY ROZPROSZONE

  Kursy Online

  Informatyka(WETI) > Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie sem. 4

 • Bioniczne systemy produkcyjne.

  Publikacja

  - 2004

  Ninijeszy rodział przedstawia możliowości stosowania technologii bionicznych w elastycznej produkcji dla tworzenia inteligentnych systemów produkcyjnych. Na wstępie przedstawiono trzy rodzaje takich sytemów: bioniczne, fraktalne i holonowe. Obszerniejszej analizie poddano bioniczne systemy wytwórcze, pokazując ich związki z organizamami żywymi. W podsumowaniu porównano własności trzech grup w kontekście perspektyw rozwojowych.

 • Programowanie współbieżne i równoległe

  Kursy Online

  Programowanie współbieżne i równoległe dla studentów WFTiMS

 • Parallel scheduling by graph ranking

  Publikacja

  Nr dokum.: 73017Praca dotyczy jednego z nieklasycznych modeli kolorowania grafów - uporządkowanego kolorowania. Celem było uzyskanie wyników, które mogo być wykorzystane w praktycznych zastosowaniach tego modelu, do których należą: równoległe przetwarzanie zapytań w relacyjnych bazach danych, równoległa faktoryzacja macierzy metodą Choleskiego, równoległa asemblacja produktu z jego części składowych. W pracy wskazano uogólnienia...

 • Rozproszone przechowywanie zapasowych kopii danych

  Publikacja

  - 2012

  Pokazano metodę wykorzystania systemu przetwarzania rozproszonego do zabezpieczenia instytucji przed skutkami ataku hakerskiego połączonego ze zniszczeniem bazy danych tej instytucji. Metoda ta polega na wplataniu pakietów danych do materiałów audio-video ściąganych przez internautów korzystających z serwisów filmowych Video-on-Demand i przechowywaniu danych w rozproszeniu na setki lub nawet tysiące komputerów.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Systemy Logistyczne Wojsk

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1508-5430

 • Nowoczesne Systemy Zarządzania

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1896-9380

 • Systemy wieloagentowe w prognozowaniu inwestycyjnym telekomunikacji.

  Artykuł przedstawia przykład zastosowania ekonomii obliczeniowej opartej na systemach wieloagentowych w prognozowaniu rozwoju rynku telekomunikacyjnego.Inteligentne agenty programowe reprezentujące wszystkich uczestników rynku telekomunikacyjnego, a więc klientów, operatorów i dostawców sprzętu, działając na bazie rozproszonej sztucznej inteligencji, wchodzą w równoległe lokalne interakcje, podejmując decyzje wypracowane w...

 • Non-standard binary weighted number systems

  Publikacja

  - 2006

  Zdefiniowano szeroką klasę binarnych systemów wagowych. Wszystkie sa wzajemnie jednoznaczne ale mogą być zupełne lub niezupełne. Jeżeli wagi systemu są kolejnymi liczbami naturalnymi to system jest minimalny.Jesli wagi sa kolejnymi potęgami podstawy Z to system jest maksymalny. W przestrzeni między tymi systemami znajdują się inne systemy binarne. Kilka z nich przedstawiono w referacie.

 • Systemy polityczne w przestrzeni europejskiej

  Publikacja

  - 2010

  Jedna z podstawowych kategorii politologicznych są systemy polityczne. Szczegóny ich wymiar uwidacznia się w przestrzeni europejskiej. Mimo występowania licznych różnic w organizacji życia politycznego zauważa się jednak pewne cechy wspólne wynikające ze wspólnego dziedzictwa kulturowegi i zbliżonych doświadczeń historycznych.

 • Skojarzone układy rozproszone zasilane paliwem gazowym.

  Publikacja

  - 2003

  Omówiono znaczenie stosowania w energetyce i ciepłownictwie skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej. Przedstawiono pojęcie generacji rozproszonej oraz wskazano typowe przykłady technologii stosowanych w źródłach rozproszonych. Podano główne przyczyny zainteresowania nimi i rozwoju tych technologii. Scharakteryzowano, ostatnio zrealizowane w krajowym ciepłownictwie, wybrane przykłady zastosowań skojarzonych źródeł rozproszonych,...

 • Obliczenia rozproszone w syntezie obrazów parametrycznych

  Publikacja

  - 2005

  Artykuł prezentuje rozproszony system przetwarzania danych dla potrzeb syntezy obrazów parametrycznych. Zastosowano w tym celu metodę Compute Server.

 • Systemy dawkowania zawiesiny ściernej w docierarkach.

  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono systemy dawkowania zawiesiny ściernej w procesie docierania. Wskazano na konieczność racjonalnej gospodarki ścierniwem ze względów technologicznych i ekologicznych.

 • Systemy wieloagentowe w prognozowaniu inwestycyjnym w telekomunikacji

  Publikacja

  - 2003

  Artykuł przedstawia przykład zastosowania ekonomii obliczeniowej opartej na systemach wieloagentowych w prognozowaniu rozwoju rynku telekomunikacyjnego. Inteligentne agenty programowe reprezentujące wszystkich uczestników rynku telekomunikacyjnego, a więc klientów, operatorów i dostawców sprzętu, działając na bazie rozproszonej sztucznej inteligencji, wchodzą w równoległe lokalne interakcje, podejmując decyzje wypracowane w oparciu...

 • Systemy łączności bezprzewodowej dla potrzeb ochrony żeglugi

  Scharakteryzowano problem ochrony żeglugi przed działaniami przestępczymi oraz opisano systemy radiokomunikacyjne przeznaczone dla potrzeb tej ochrony.

 • Systemy zabezpieczeń podłoża gruntowego przed zanieczyszczeniem.

  Publikacja

  - 2004

  Scharakteryzowano migrację zanieczyszczeń w nawodnionym podłożu gruntowym oraz stosowane rodzaje i rozwiązania konstrukcyjne uszczelnień składowisk odpadów. Omówiono systemy monitoringu migracji zanieczyszczeń oraz zasady analizy ryzyka w oparciu o model discovery-recovery. Przedstawiono przykłady praktyczne zabezpieczeń na dwóch składowiskach odpadów, wyniki ilościowe oraz analizę stateczności zastosowanych zabezpieczeń.

 • Systemy hydrolokacyjne

  Publikacja

  - 2006

  Omówiono obszernie większość zagadnień występujących w trakcie analizy, projektowania i eksploatacji systemów hydrolokacyjnych. Na wstępie przedstawiono teorie i wyniki pomiarów dotyczących propagacji fal akustycznych w ośrodku idealnym i w morzu. W kolejnym rozdziale zaprezentowano sygnały analogowe, cyfrowe, deterministyczne i losowe wykorzystywane w hydrolokacji. W następnych dwóch rozdziałach omówiono źródła fali akustycznej...

 • ZAAWANSOWANE SYSTEMY ENERGETYCZNE I PROGNOZA ICH DIAGNOZOWANIA

  Publikacja

  - 2014

  Rozwój współczesnych systemów energetycznych opiera się w wielu przypadkach o wykorzystanie nowych lub też zasadniczej modernizacji starych koncepcji zastosowania przemian energetycznych. Każda z tych koncepcji szuka swojego miejsca w instalacjach przemysłowych. Te zaś tylko w ograniczonym przedziale czasowym wykorzystują swoją pełną tzn. projektową moc/wydajność. Dodatkowo już od pierwszych godzin po uruchomieniu te nowoczesne...

 • Object oriented grid computing for computational electromagnetics

  Publikacja

  Artykuł opisuje bibliotekę WiCommGrid napisaną w języku java, która realizuje ideę wymiany informacji pomiędzy węzłami środowiska rozproszonego z zastosowaniem programowania zorientowanego obiektowo. Biblioteka ta przystosowana jest do współdziałania z wieloma systemami operacyjnymi oraz z rożnym środowiskiem sprzętowym. Zbudowaną aplikację zastosowano do zrównoleglonych obliczeń rozkładu pola elektromagnetycznego w oparciu o algorytm...

 • Systemy pomiarowe stosowane na platformach powietrznych

  Publikacja

  - 2009

  Poszukiwanie na ogromnych obszarach złóż bogactw naturalnych Ziemi przeprowadza się z zastosowaniem platform powietrznych (samolot, helikopter). Jest to stosunkowo szybka i tania metoda poszukiwań. W badaniach geologicznych stosuje się metodę magnetometryczną, elektromagnetyczną i grawimetryczną. W pracy przedstawiono systemy pomiarowe na platformach powietrznych wykorzystujące metodę elektromagnetyczną i magnetometryczną. W pracy...

 • Rozproszone systemy pomiarowe 2018/19

  Kursy Online

  sem 7, st.1, IBM

 • Rozproszone systemy pomiarowe 2019/2020

  Kursy Online

 • Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1426-6644