Wyniki wyszukiwania dla: szkola wyzsza - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: szkola wyzsza

Wyniki wyszukiwania dla: szkola wyzsza

 • Szkoła wyższa miejscem kreowania i wykorzystywania wiedzy.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł zawiera refleksje autora na temat problemów zarządzania wiedzą w technicznej uczelni wyższej. Badania i prowadzenie procesu kształcenia są podstawowymi obszarami działalności uniwersytetu. Oba te obszary związane są z kreowaniem i wykorzystywaniem wiedzy. W wyniku procesu lizbońskiego zostały sformułowane w tym kontekście cele strategiczne. Również rząd polski przyjął dokumenty dotyczące strategii rozwoju szkolnictwa wyższego...

 • Wybrane elementy zarządzania relacjami ze studentami

  Publikacja

  - Rok 2010

  Coraz większym zainteresowaniem zarówno teoretyków, jak i praktyków związanych ze szkolnictwem wyższym cieszy się problematyka zarządzania relacjami z podmiotami znajdującymi się w otoczeniu uczelni. W artykule przedstawiono najważniejsze elementy stanowiące fundament tworzenia relacji ze studentami. Są nimi: satysfakcja, jakość usługi edukacyjnej, komunikacja oraz zaufanie.

 • Zachowania klientów na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych

  Publikacja

  Coraz trudniejsze warunki funkcjonowania na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych powodują, że uczelnie zmuszone są do podejmowania działań marketingowych skierowanych do swoich klientów. Podstawą podejmowania tych działań jest niewątpliwie znajomość zachowań klientów. Początkowym etapem relacji pomiędzy uczelnią i jej klientami, jakimi są studenci, jest wybór uczelni i kierunku studiów przez kandydatów na studia. Znajomość zachowań...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zmiany w uczelni - ku organizacji hipertekstowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  W opracowaniu pokrótce przedstawiono wyzwania stające wobec współczesnych uczelni - organizacji aktywnie współtworzących społeczeństwo wiedzy. Uznano, że obecne struktury organizacyjne uczelni nie sprzyjają efektywnemu przepływowi wiedzy. Zaproponowano zorganizowanie uczelni wykorzystując model organizacji hipertekstowej autorstwa Nonaki i Takeuchiego. W konkluzji uznano, że poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych w uczelniach...

 • Specyfika usługi edukacyjnej szkoły wyższej w kontekście marketingowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zmiany, jakie zaszły na rynku usług edukacji wyższej, pomimo wielu barier i trudności, skłaniają uczelnie do zastosowania metod zarządzania zaczerpniętych ze świata biznesu, w tym między innymi marketingu. Dobranie odpowiednich narzędzi marketingowych dla uczelni wymaga rozpoznania specyfiki usług przez nie oferowanych. Zdaniem Autorki usługa edukacji wyższej należy do grupy usług określanych mianem profesjonalnych, stąd też koncepcja...

 • Kierunki działań marketingowych w szkole wyższej

  Publikacja

  W artykule przedstawione zostały cechy usług edukacyjnych szkół wyższych w kontekście usług profesjonalnych. Uwzględniając powyższe cechy scharakteryzowano elementy wpływające na marketing szkoły wyższej oraz pięć głównych obszarów, które powinien on obejmować.

 • Student - klient : czy uczelnia ma zawsze spelniać oczekiwania studentów?

  Publikacja

  Jednym z podstawowych dylematów związanych z wprowadzaniem orientacji marketingowej do uczelni, a zarazem najistotniejszą barierą, jest problem traktowania studentów jako klientów. Na pierwszy rzut oka oznacza to, że zgodnie z regułami marketingowymi uczelnia powinna zaspokajać wszelkie wymagania i oczekiwania swoich klientów.Postępowanie zgodne z hasłem "Klient nasz Pan" niepokoi jednak władze zarządzające szkołami wyższymi. Autorka...

 • Organizacyjne tworzenie wiedzy we współczesnym uniwersytecie

  Publikacja

  - Rok 2008

  W opracowaniu przedstawiono konwersję wiedzy w uniwersytecie oraz zaproponowano opracowanie programu kształcenia nowego kierunku studiów jako przykład organizacyjnego tworzenia wiedzy.

 • W jaki sposób szkoła wyższa powinna tworzyć miejsca na poszczególnych kierunkach studiów - determinanty

  Publikacja

  - Rok 2008

  Obecnie wiele szkół wyższych szuka sposobów, które mają pomóc zainteresować ich ofertą i przyciągnąć studentów, ale stają przed dylematem w jaki sposób kształtować tę ofertę. Jednym z ważniejszych dylematów, z jakim borykają się uczelnie jest kwestia tworzenia nowych i kształtowania liczby miejsc na już istniejących kierunkach studiów. W publikacji podjęto dyskusję na ile szkoła publiczna powinna kierować się w tym względzie popytem...

 • Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentami

  Publikacja

  Wiedza na temat marketingu w szkołach wyższych wciąż znajduje się we wstępnej fazie, jest niepełna i niespójna. Brakuje zwłaszcza modeli teoretycznych uwzględniających naturę usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Dla tego sektora powinna być wypracowana specjalna koncepcja marketingowa, wypływająca ze skomplikowanej natury edukacji wyższej. W literaturze dotyczącej marketingu szkolnictwa wyższego najczęściej można spotkać odwołania...

 • Przedsiębiorczość szkoły wyższej - zarys problematyki i możliwości badania

  Publikacja

  - Rok 2012

  Szkoły wyższe są organizacjami funkcjonującymi na pograniczu wielu obszarów. W pracy podjęto próbę analizy specyfiki wyższych uczelni w aspekcie atrybutów organizacji przedsiębiorczych. Wskazano obszary badań potencjałów przedsiębiorczych uczelni oraz poziomu jego wykorzystania.

 • Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. A. Drapińska.

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zmiany zachodzące w otoczeniu szkół wyższych, a zwłaszcza pojawienie się mechanizmów rynkowych, zmuszają uczelnie do poszukiwania odpowiednich działań, pozwalających na budowanie przewagi konkurencyjnej. Nowe podejście do zarządzania staje się koniecznością.Autorka proponuje w książce nowatorskie podejście do zarządzania i marketingu w szkolnictwie wyższym, jakim jest zarządzanie relacjami. Jest ono propozycją nowoczesnego zarządzania,...

 • Komunikacja marketingowa pomiędzy szkołą wyższą a studentami

  Publikacja

  W artykule poruszono problem komunikacji pomiędzy szkołą wyższą a jej najważniejszymi klientami, czyli studentami. Zwrócono uwagę, że dobra komunikacja jest jednym z najważniejszych elementów budujących relacje oraz, że niewystarczające jest obecnie wyłącznie tradycyjne postrzeganie komunikacji, zwłaszcza w przypadku tak nietypowych usług, jakimi są usługi edukacyjne szkół wyższych. Scharakteryzowane zostały trzy najważniejsze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Elastyczność organizacji uczelni jako czynnik sprzyjający konkurencyjności uczelni na rynku usług edukacyjnych

  Publikacja

  - Rok 2006

  W opracowaniu przeanalizowano czynniki, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, wpływające na doskonalenie relacji z otoczeniem. Czynniki te sprzyjają przekształcaniu uczelni w taki sposób, aby stopniowo stawała się organizacją elastyczną. Autor stara się wykazać, że dążenie do elastyczności antycypacyjnej powinno być celem uczelni. Rosnąca konkurencyjność rynku usług edukacyjnych powoduje, że postulowana przez autora opracowania...