Wyniki wyszukiwania dla: technologia żywności - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: technologia żywności

Wyniki wyszukiwania dla: technologia żywności

 • Paweł Filipkowski dr inż.

  mgr inż - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Mikrobiologii Technicznej i Żywnosci, Prof. Maria Wojtatowicz/ Prof. Waldemar Rymowicz, adiunkt - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inzynieryjno-Ekonomiczny, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Prof. Tadeusz Miśkiewicz/ Prof. Edward Cybis, dr - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii, ś.p. Prof. Józef Kur, Staże w...

 • Robert Tylingo dr hab. inż.

 • Szymon Mania dr inż.

 • Hanna Staroszczyk dr hab. inż.

  Absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, od 2007 roku pracuje w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Pracowała w Politechnice Krakowskiej, Akademii Rolniczej w Krakowie, Institute of Food Research w Norwich, Academia Sinica w Tajpej oraz University of Arkansas w Fayetteville. W 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego...

 • Nowe tendencje w technologii przechowywania i dojrzewania bananów

  Publikacja

  - 2005

  Na podstawie analizy rozwiązań technicznych stosowanych w istniejących nowoczesnych dojrzewalniach bananów, autorzy podjęli próbę dokonania oceny technicznej tych obiektów w aspekcie elementów ich konstrukcji budowlanej, jak i wyposażenia instalacji chłodniczej i gazowej. Omówiono główne cechy wyróżniające poszczególne typy dojrzewalni tych owoców, w tym zyskującą ostatnio na popularności modułową ich budowę oraz standaryzowane...

 • Thick film traps with an irregular film. Preparation and evaluation.

  Publikacja

  - 2004

  Opisano nową metodę wytwarzania otwartych pułapek kapilarnych do wzbogacania lotnych związków organicznych z próbek gazowych. Badanie właściwości tego typu pułapek wykazało, że spadek ich sprawności chromatograficznej w porównaniu z pułapkami z filmem regularnym, jest rzędu 20-30%. Opracowana technologia jest bardzo prosta i pozwala na szybkie i tanie wytwarzanie dużych ilości pułapek z grubymi filmami również przez niewyspecjalizowane...

 • Innowacyjna technologia zagospodarowania odpadowych skorup jajecznych

  Publikacja

  - 2015

  Gospodarowanie odpadami rolnymi stanowi jeden z głównych problemów w przetwórstwie żywności. W Polsce w ostatnich latach produkuje się ponad 500 tys. ton jaj, co generuje około 65 tys. ton skorup rocznie. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej odpady przemysłu jajcarskiego ( głównie skorupy) są uznawane za odpady niebezpieczne i podlegają ścisłej kontroli. Zespoły specjalistów pracujących w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym...

 • Technologia Produktu NSTC

  Kursy Online

 • Technologia Produktu STAC

  Kursy Online

 • Technologia informacyjna (nstac.)

  Kursy Online

  Technologia informacyjna na studiach niestacjonarnych, Analityka Gospodarcza (1 sem.)

 • Technologia informacyjna (st)

  Kursy Online

  Kurs z przedmiotu Technologia informacyjna Analityka Gospodarcza 1 semestr, studia stacjonarne

 • Technologia Budowy i Remontów

  Kursy Online

  Przedmiot: Technologia Budowy i Remontów Kierunek: Oceanotechnika Specjalność: Specjalności Okrętowe Profil: Budowa Okrętów i Jachtów Semestr: IV, V, VI  Zajęcia: Wykład

 • Technologia budowy i remontu okrętów

  Kursy Online

  Materiały pomocnicze do projektu. Semestr V, studia inżynierskie, specjalność budowa kadłuba statku

 • Technologia Budowy i Remontów sem. 5

  Kursy Online

  Przedmiot: Technologia Budowy i Remontów Kierunek: Oceanotechnika Specjalność: Specjalności Okrętowe Profil: Budowa Okrętów i Jachtów Semestr: 5 Zajęcia: Projekt

 • Jacek Oskarbski dr inż.

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie. Prof. Jacek Namieśnik to specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w zakresie przygotowania próbek do analizy. Autor lub współautor ponad 800 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac, które ukazały się w innych czasopismach. Prace znajdujące się w dorobku prof. Jacka Namieśnika cieszą się...

 • Edyta Malinowska-Pańczyk dr hab. inż.

 • Agnieszka Bartoszek-Pączkowska dr hab. inż.

 • Justyna Płotka-Wasylka dr inż.

  Urodziła się w Słupsku (24.03.1986).W 2005 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Jana II Sobieskiego w Wejherowie i rozpoczęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich ukończeniu w 2010 rozpoczęła pracę naukową na tej uczelni, uzyskując w 2014 roku stopień doktora nauk chemicznych. Tematem jej rozprawy doktorskiej, wykonywanej pod kierunkiem prof. Marka Biziuka oraz dr Caluma Morrisona (Uniwersytet w...

 • Barbara Kusznierewicz dr hab. inż.

 • Józef Kotus dr inż.

 • Food Quality : Script for Laboratory Exercises

  Podręcznik zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz opis wykonania ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu zawartości w żywności składników, których obecność warunkuje jakość produktów spożywczych. Ćwiczenia pogrupowano w następujące rozdziały: Wartość odżywcza żywności; Zanieczyszczenia żywności; Naturalne bioaktywne składniki żywności; Jakość tłuszczów i olejów jadalnych; Dodatki dozwolone do stosowania w żywności; Zafałszowania żywności.

 • Dorota Martysiak-Żurowska dr hab. inż.

 • Dodatki do żywności w świetle polskich i unijnych unormowań prawnych

  ..

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Helena Janik prof. dr hab. inż.

 • Piotr Jasiński prof. dr hab. inż.

  Piotr Jasinski obtained MSc in electronics in 1992 from the Gdansk University of Technology (GUT), Poland. Working at GUT, he received PhD in 2000 and DSc in 2009. Between 2001 and 2004 Post Doctoral Fellow at Missouri University of Science and Technology, while between 2008 and 2010 an Assistant Research Professor. Currently is an Associate Professor at Gdansk University of Technology working in the field of electronics, biomedical...

 • Żywność wysokiej jakości-perspektywa klienta

  W niniejszej publikacji przedstawiono podstawowe perspektywy postrzegania jakości żywności. Zaprezentowane zostały dwa kluczowe obszary wiążące się z postrzeganiem jakości żywności przez klientów: obszar związany z samym produktem spożywczym, a także obszar bezpośrednio związany z klientem i jego decyzjami zwiazanymi z zakupem żywności. Identyfikacja poszczególnych obszarów pozwoliła w dalszej konsekwencji na określenie kluczowych...

 • Zakres, rozwój i znaczenie chemii żywności. Rozdział 1

  Publikacja

  - 2007

  Chemia żywności jest nauką o składzie surowców i produktów żywnościowych, o reakcjach składników w warunkach przechowywania i obróbki oraz o wpływie tych reakcji na jakość żywności. Ważne funkcje biologiczne składników żywności chemicy opisali już w połowie 19 wieku. W Polsce bardzo ważnym ośrodkiem badań i kształcenia w zakresie chemii żywności była na przełomie 19 i 20 wieku Akademia Rolnicza w Dublanach pod Lwowem.

 • Sacharydy - występowanie i znaczenie

  Publikacja

  Rozdział porusza takie zagadnienia jak: sposoby oznaczania sacharydów w żywności; zawartość w żywności; fizyczne i chemiczne właściwości; chemiczne i biochemiczne przemiany w warunkach przechowywanie i przetwarzania; celowe modyfikowanie skrobi; a także rola sacharydów w tworzeniu sensorycznych cech żywności i żywieniu człowieka.

 • Sacharydy - występowanie i znaczenie

  Publikacja

  Rozdział porusza takie zaganienia jak: struktura i nazewnictwo sacharydów, sposoby ich oznaczenia w żywności, zawartość w żywności, chemiczne i fizyczne właściwości oraz przemiany w warunkach przechowywania i przetwarzania, celowe modyfikowanie skrobi, a także rola sacharydów w tworzeniu sensorycznych cech żywności i żywieniu człowieka.

 • Technologia spalania HiTAC

  Narastające globalne zapotrzebowanie energetyczne, oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa zaowocowały dużym zainteresowaniem przedsiębiorców nowymi technologiami spalania. Jedną z innowacyjnych technologii spalania wychodzącą na przeciw i spełniającą oczekiwania przemysłu jest technologia spalania HiTAC (ang. High Temperature Air Combustion). Technologia ta pozwala na optymalne egzergiczne pozyskiwanie energii w postaci...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Technologia robót torowych

  Publikacja

  - 2015

  Monografia „Technologia robót torowych” podzielona została na 11 rozdziałów, w których przedstawiono problematykę napraw nawierzchni podsypkowych i podtorza. W pierwszych czterech rozdziałach opisane zostały podstawowe pojęcia, klasyfikacja napraw oraz proste technologie robót wykonywane metodą ręczną i małej mechanizacji. W kolejnych czterech rozdziałach omówione zostały technologie podbijania toru, oczyszczania podsypki, spawania...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Technologia robót torowych

  Publikacja

  - 2017

  Monografia „Technologia robót torowych” podzielona została na 11 rozdziałów, w których przedstawiono problematykę napraw nawierzchni podsypkowych i podtorza. W pierwszych czterech rozdziałach opisane zostały podstawowe pojęcia, klasyfikacja napraw oraz proste technologie robót wykonywane metodą ręczną i małej mechanizacji. W kolejnych czterech rozdziałach omówione zostały technologie podbijania toru, oczyszczania podsypki, spawania...

 • Skażenia żywności

  Publikacja

  - 2002

  Przedstawiono podstawowe wiadomości z toksykologii żywności. Wykazano przy-czyny i źródła skażenia żywności szkodliwymi dla zdrowia związkami chemicz-nymi i kryteria oceny higieniczno toksykologicznej tych zanieczyszczeń. Omó-wiono toksyczne właściwości: metali ciężkich, mikotoksyn, pestycydów, diok-syn, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, azotanów (V) i azota-nów (III) oraz radionuklidów. Wskazano też na...

 • Zasady zapewniania bezpieczeństwa żywności

  Publikacja

  - 2017

  Żywność jest niezbędnym elementem życia człowieka, a jej spożywanie jest czynnością codzienną i bardzo ważną dla funkcjonowania organizmu. Produkcja i spożycie żywności wywołuje konsekwencje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Pominięcie aspektów związanych z bezpieczeństwem żywności skutkowałoby występowaniem chorób układu pokarmowego oraz strat ekonomicznych o zasięgu zarówno regionalnym, jak i światowym. Bezpieczeństwo żywności...

 • Zielone linie jako doskonalenie jakości usług gastronomicznych z uwzględnieniem orientacji na klienta

  W niniejszej publikacji autorzy przedstawili badania ukazujące postrzeganie żywności ekologicznej oraz lokali gastronomicznych przygotowujących potrawy wytwarzane z produktów ekologicznych w ramach ''zielonych linii''. Badania uzupełnione zostały o wnioski dotyczące postrzegania żywności ekologicznej na rynku europejskim oraz czynników skłaniających konsumentów do jej zakupu a także zagadnień zwiazanych z bezpieczeństwem żywności.

 • Mutagenne i rakotwórcze składniki żywności

  .

 • Rheological properties of food systems

  Publikacja

  - 2002

  Przedstawiono ocenę systemów żywności pod względem ich właściwości reologi-cznych. Dla określonego schematu podziału opisano podstawowe sposoby pomiaruwłaściwości w tych strukturach. Na podstawie przyjętego modelu reologicznegooraz rozpoznanych sił i zależności działających w odpowiednim zestawie skła-dników struktury żywności, określono wpływ zmian reologicznych na cechy sen-soryczne w niektórych systemach żywności.

 • Budowa i podstawowy skład surowców oraz produktów żywnościowych

  Publikacja

  - 2015

  Rozdział zawiera zagadnienia związane ze składem chemicznym mięsa, mleka, surowców skrobiowych, nasion roślin strączkowych, tłuszczów jadalnych oraz owoców i warzyw.

 • Determination of pesticide residues in food matrices using the QuEChERSmethodology

  Publikacja

  - FOOD CHEMISTRY - 2011

  Oznaczanie pozostałości pestycydów w próbkach żywności jest ogromnym wyzwaniem głównie z powodu dużych ilości substancji przeszkadzających, które podlegają ekstrakcji razem z analitami i najczęściej wywierają negatywny wpływ na tok analizy. Z drugiej strony, zapewnienie "bezpieczeństwa żywności" wymaga monitorowania w niej pozostałości pestycydów. W artykule przedstawiono nowe podejście do oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Jacek Ryl dr hab. inż.

  Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2010. W tym samym roku podjął pracę w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. W pracy naukowej skupia się na zagadnieniach związanych z korozją i degradacją materiałów funkcjonalnych, opisie niestacjonarnych procesów elektrodowych i fizykochemii...

 • Maria Szpakowska prof. dr hab. inż.

 • OBRONA ŻYWNOŚCI – KONIECZNY ELEMENT WSPÓŁCZESNEJ STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŻYWCZEGO

  Publikacja

  - MARKETING I RYNEK - 2014

  Przemysł spożywczy, ze względu na swoje znaczenie w gospodarce należy do najbardziej podatnych na atak terrorystyczny. Zagrożenie takim atakiem jest powodem do opracowania strategii obrony żywności. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o istotę i przyczyny takiego zjawiska oraz o charakter działań, jakie powinno się podjąć, by ograniczyć ryzyko jego pojawienia się. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu, statystyk...

 • Zakres, rozwój i znaczenie chemii żywności

  Publikacja

  - 2002

  Chemia żywności jest nauką o właściwościach składników żywności, o przemia-nach tych związków w czasie przechowywania i przetwarzania surowców orazproduktów żywnościowych, a także o roli jaką odgrywają różne substancje wtworzeniu cech sensorycznych. Akademickie ośrodki badań i kształcenia w zak-resie nauki o żywności mają w Polsce w większości rodowód sięgający WyższejSzkoły Rolniczej w Dublanach i Akademii Technicznej...

 • Substancje zapachowe. Rozdział 7

  Publikacja

  - 2007

  Omówiono lotne substancje zapachowe naturalnie występujące w żywności, np. ryb oraz warzyw i grzybów, scharakteryzowano substancje uczestniczące w kształtowaniu się aromatu mięsa oraz substancje zapachowe powstające wskutek fermentacji, ogrzewania i przechowywania żywności.

 • Jacek Tomków dr inż.

  Wykształcenie:1. 2018 r.Doktor inżynier - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Inżynieria Materiałowa,rozprawa doktorska: Wpływ warunków spawania pod wodą na skłonność do tworzenia pęknięć zimnych w stalach o podwyższonej wytrzymałości 2. 2012 r.Magister inżynier - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Technologia Maszyn i Komputerowe Wspomaganie Produkcji,praca magisterska: Badania...

 • Technologia biomems - przegląd zastosowań

  Publikacja

  The paper reviews the issues related to technology, MEMS (Micro-Electro Systems-Mechanical) in the context of applications in biotechnology and biomedical systems. Systems of this type, with applications in biology and medicine, have the name of our common BioMEMS systems. This pertains to a wide range of technology BioMEMS. The aim of this study is to determine future medical MEMS microphones with particular emphasis on their...

 • Technologia w nauczaniu matematyki

  Publikacja

  Technologie informatyczne i komunikacyjne spowodowały głębokie zmiany społeczne. Ma to istotny wpływ również na edukację. Zmienia się dydaktyka matematyki oraz metodyka nauczania w tym zakresie. Inne umiejętności stają się istotne dla maturzystów poszukujących dalszych ścieżek rozwoju oraz tych, którzy chcą przygotować się do zajęcia dobrej pozycji na rynku pracy. Zmienia się również rola nauczyciela w procesie kształcenia. Technologia...

 • Ludzkość-technologia: organizm symbiotyczny

  Publikacja

  Felieton popularnonaukowy dotyczący filozofii techniki.

 • Technologia dynamicznego podpisu biometrycznego

  Publikacja

  - 2016

  Przedstawiono opracowane wyposażenie Multimodalnego stanowiska bankowego, udostępniającego możliwość identyfikacji biometrycznej. Omówiono integrację wielu metod biometrycznej weryfikacji tożsamości w zakresie sprzętowym i programowym. Uzasadniono możliwość zmniejszenia ryzyka błędnej weryfikacji tożsamości przy użyciu technologii dynamicznego podpisu biometrycznego. Zilustrowano budowę eksperymentalnego stanowiska bankowego na...