Wyniki wyszukiwania dla: telekomunikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: telekomunikacja

Wyniki wyszukiwania dla: telekomunikacja

 • Współczesna telekomunikacja satelitarna

  Scharakteryzowano różne rodzaje systemów telekomunikacji satelitarnej. Omówiono przykłady rozwiązań użytkowych, uwzględniając szczególnie systemy satelitarnej telefonii komórkowej.

 • Satelitarna telekomunikacja osobista

  Publikacja

  - Rok 2003

  Omówiono stan obecny i perspektywy rozwojowe satelitarnych systemów telekomunikacji osobistej. Scharakteryzowano takie systemy pod względem rodzaju orbity i budowy konstelacji satelitarnej, z czego wynikają właściwości użytkowe określonego rozwiązania. W szczególności porównano systemy nisko i wysokoorbitowe, w tym także uruchomione ostatnio systemy satelitarnej telefonii komórkowej. Następnie opisano europejski program badawczy...

 • Telekomunikacja jako element Globalnej Infrastruktury Informacyjnej i wynikające stąd oczekiwania oraz wyzwania

  Społeczeństwo informacyjne wymaga realizacji Globalnej Infrastruktury Informacyjnej składnikiem której jest Telekomunikacja ze ściśle zdefiniowanymi oczekiwaniami. Jest ona realizowana w postaci koncepcji Sieci Następnej Generacji. W artykule omówiono każdy z tych elementów i pokazano związki między nimi, charakteryzując także główne wybory dotyczące technologii i architektur. Wskazano także na silne związki telekomunikacji z informatyką,...

 • Zeszyty Naukowe Telekomunikacja I Elektronika

  Czasopisma

  ISSN: 1899-0088

 • TELEKOMUNIKACJA CYFROWA. TECHNOLOGIE I USŁUGI

  Czasopisma

  ISSN: 1505-9405

 • Telekomunikacja i Techniki Informacyjne

  Czasopisma

  ISSN: 1640-1549 , eISSN: 1899-8933

 • Telekomunikacja Satelitarna

  Kursy Online
  • W. Siwicki

  Kurs dla interdyscyplinarnych studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne.

 • Wokół Energetyki: polityka, prawo, ekonomia, prywatyzacja, klient, środowisko, telekomunikacja : elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo.

  Czasopisma

  ISSN: 1642-185X

 • Inteligentny system transportu dla Aglomeracji trójmiejskiej

  Wskazano przesłanki do zastosowania Inteligentnych Systemów Transportu. Opisano założenia, koncepcję architektury i funkcjonowania trójmiejskiego inteligentnego systemu transportu aglomeracyjnego TRISTAR oraz poszczególnych jego podsystemów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Alicja Dereniowska, Elektronika i Telekomunikacja (WETI), II stopnia, semestr 1

  Kursy Online
  • I. Mokwa-Tarnowska
  • A. Dereniowska

 • Performance analysis of standard and modified EY-NPMA channel access algo-rithms

  Publikacja

  Podczas minionego 10-ciolecia notuje się szybki rozwój lokalnych sieci bezprzewodowych (WLANy). Proponowane rozwiązania dotyczą zarówno sieci opartych o przesył komórek (zgodnych z ATM), jak i sieci pakietowych (zgodnych z E-thernetem). Po rozważeniu drugiego z wymienionych typów sieci, wydaje się dzisiaj, iż pakietowe WLANy będą oparte głównie na dwóch standardach, mianowicie: IEEE 802.11 [6]) - wykorzystującym protokół dostępu...

 • Zagrożenia bezpieczeństwa sieci intranetowych

  W artykule rozważane są zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci intranetowych. Zidentyfikowano typy zagrożeń sieci oraz zaproponowano ich podział - z uwzględnieniem błędów ludzkich, działań destrukcyjnych, włamań do systemów oraz zdarzeń losowych. Przedstawiono również najważniejsze sposoby i techniki uniemożliwiające bądź utrudniające naruszanie bezpieczeństwa sieciowego. Zdefiniowano oraz opisano politykę ochrony danych, przedstawiono...

 • Analysis and simulation of the reliable multicast protocol.

  Artykuł przedstawia badania dotyczące protokołu grupowego porządkowania wiadomości-RMP. Opisana została podstawowa idea algorytmów działania protokołu oraz jego najważniejsze własności. Ponadto został on zimplementowany jako część symulatora protokołów komunikacji grupowej. Wyniki badań i dogłębna analiza mechanizmów działania protokołu pozwoliła na wprowadzenie szeregu modyfikacji w stosunku do oryginalnej specyfikacji,...

 • Dylematy rozwoju energetyki w Polsce.

  Przedstawiono dylematy rozwoju energetyki w Polsce. Opisano główne uwarunkowania i bariery rozwoju. Przedstawiono prognozę sytuacji energetycznej kraju do 2020 roku.

 • Zespół Systemów Mikroelektronicznych

  * projektowania I optymalizacji układów i systemów mikroelektronicznych * zaawansowane metody projektowania i optymalizacji analogowych filtrów aktywnych * programowanie układów scalonych (FPGA, CPLD, SPLD, FPAA) * układy specjalizowane ASIC * synteza systemów o małym poborze mocy * projektowanie topografii układów i zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej * modelowania przyrządów półprzewodnikowych * modelowania właściwości...

 • Zespół Sieci Teleinformacyjnych

  Dzisiejsza telekomunikacja przechodzi bardzo szybkie i radykalne zmiany wynikające nie tylko z szybkiego postępu technologicznego ale też z potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Informacja stała się dobrem, które ma istotny wpływ na kierunek i szybkość zmian kulturowych i materialnych w globalizującym się świecie. Zatem wyzwania, jakie stoją przed telekomunikacją, a tym samym wobec każdego, kto zajmuje się i planuje działać w tym...

 • Łukasz Kulas dr hab. inż.

 • Marek Blok dr hab. inż.

  Marek Blok w 1994 roku ukończył studia na kierunku Telekomunikacja wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej i uzyskał tytuł mgra inżyniera. Doktorat w zakresie telekomunikacji uzyskał w 2003 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy dra habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na telekomunikacyjne...

 • Sławomir Jerzy Ambroziak dr hab. inż.

  Sławomir J. Ambroziak urodził się w 1982 r. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie systemów i usług radiokomunikacyjnych w roku 2008, natomiast w 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w specjalności radiokomunikacja. Od 2008 r. jest pracownikiem Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (WETI, PG). Posiada doświadczenie w projektowaniu i instalowaniu sieci radiokomunikacyjnych,...

 • Trendy rozwojowe współczesnej telekomunikacji i wynikające z tego zagrożenia

  Telekomunikacja to dziedzina wiedzy i techniki, której przeznaczeniem jest przenoszenie informacji, z założenia z dowolnego miejsca do innego dowolnego miejsca nie tylko na kuli ziemskiej, lecz także w dostępnej nam przestrzeni. Walorem szczególnym tego jest telekomunikacja radiowa, która umożliwia tworzenie połączeń telekomunikacyjnych w sposób bezprzewodowy, za pomocą zjawiska fali radiowej, które – jak wiadomo – ma naturę pola...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Strategia nauk technicznych do roku 2020 - propozycje

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono strategię proponowaną przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w perspektywie wieloletniej. Opisano założenia, cele strategiczne i uwarunkowania rozwoju nauk informacyjnych (informatyka, automatyka, robotyka, telekomunikacja) mikro- i nanotechnologii, optoelektroniki, bioinżynierii, systemów energetycznych i nowych źródeł energii.

 • Jacek Marszal dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. nadzw. PG  ukończył w roku 1977 studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w zakresie Aparatury Elektronicznej. W 1989 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Telekomunikacja, a w roku 2014  stopień doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie. Jego specjalnością naukową jest hydroakustyka. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Wydziale...

 • Jacek Stefański prof. dr hab. inż.

  Jacek Stefański ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej (PG) w 1993 r. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w 2012 r. stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2020 r. tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (KSiSR) PG. W latach 2005-2009 był zatrudniony w Instytucie...

 • Kształcenie inżynierów ICT w świecie permanentnych zmian.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Wyzwania, jakie stawia przed światem rozwój technologiczny, są jakościowo nowe. Zjawisko, zwane "budowaniem społeczeństwa informacyjnego", skłania środowiska akademickie i zawodowe do pogłębionej refleksji, zaś przedsiębiorców, zwłaszcza w trudnej branży szeroko pojętej telekomunikacji, zmusza do złożonych, ryzykownych, przedsięwzięć.Dyskusja problemów kształcenia inżynierów dla potrzeb przedsiębiorstw działających w obszarze ICT,...

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Synergia i konwergencja podstawą rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych.

  Publikacja

  Elektronika, telekomunikacja i informatyka są nowoczesnymi dyscyplinami nauki i techniki, które rozwijając się, w znacznej mierze niezależnie, wpływają na siebie wzajemnie, wprowadzając nowe, dodatkowe wartości (synergia) oraz kreując wspólną wizję świata cyfrowego (konwergencja i globalizacja). W pracy zaprezentowano zarówno stan rozwoju tych dyscyplin, jak i przyszłościową ich wizję. Zwrócono uwagę na nowe technologie elektroniczne,...

 • Iwona Kochańska dr inż.

  Iwona Kochańska jest absolwentką Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalizując się w automatyce obiektów ruchomych. W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w specjalności hydroakustyka. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów...

 • Polski rynek telekomunikacyjny – uwarunkowania społeczno-gospodarcze

  Publikacja

  - Rok 2020

  Zaprezentowano rolę i znaczenie telekomunikacji we współczesnym świecie, prezentując wybrane aspekty konwergencji systemowej i usługowej, mając na względzie potrzeby i oczekiwania użytkownika indy­widualnego, instytucjonalnego oraz biznesowego. Zaprezentowano, na podstawie dostępnych danych, stan aktualny i perspektywy rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Przedstawiono wybrane inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju rynku telekomunikacyjnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Krzysztof Nyka dr hab. inż.

  Krzysztof Nyka, absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie  uzyskał tytuł magistra inżyniera (1986, telekomunikacja) stopień doktora nauk technicznych (2002, elektronika) i doktora habilitowanego (2020 automatyka, elektronika i elektrotechnika). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. Zainteresowania...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Telemonitoring środowiska i systemy GIS

  Kursy Online
  • Z. Łubniewski

  studia I stopnia, stacjonarne, kierunek: Elektronika i telekomunikacja, strumień: Telekomunikacja, sem. 6

 • Inteligentne Systemy Decyzyjne

  Kursy Online
  • P. Szczuko

  Telekomunikacja, 6. semestr, studia I stopnia

 • Podstawy systemów informacyjnych

  Kursy Online
  • M. Sac
  • M. Blok

  Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie sem. 5

 • Analiza i przetwarzanie sygnałów telekomunikacyjnych

  Kursy Online
  • M. Sac
  • M. Blok

  Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie sem. 7

 • Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów

  Publikacja

  - Rok 2014

  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków Elektronika i telekomunikacja, Inżynieria biomedyczna oraz Automatyka i robotyka. Obejmuje on zagadnienia z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, przerabiane na takich przedmiotach jak Przetwarzanie sygnałów, Filtry cyfrowe, Zastosowania procesorów sygnałowych. Ma stanowić pomoc przy prowadzeniu zajęć z ćwiczeń tablicowych, zajęć laboratoryjnych czy projektu z zastosowań...

 • Zaawansowane przetwarzanie sygnałów telekomunikacji cyfrowej

  Kursy Online
  • M. Blok
  • J. A. Litka

  Elektronika i Telekomunikacja, studia magisterskie sem 2 i 3

 • Technika światłowodowa

  Kursy Online
  • A. Wieloszyńska
  • A. M. Kamińska
  • Ł. Macewicz
  • M. Szczerska
  • A. Mazikowski
  • K. Karpienko

  Studia stacjonarne I stopnia Elektronika i telekomunikacja, strumień elektronika

 • Sensory i sieci sensorowe

  Kursy Online
  • G. Jasiński
  • P. Jasiński

  Rodzaj Studiów: stacjonarne, inżynierskie Kierunek Studiów: Elektronika i Telekomunikacja Semestr: 4

 • Świat obrazów cyfrowych - IB

  Kursy Online
  • M. Kaczmarek
  • J. Rumiński

  Kurs otwarty dla studentów kierunków inżynieria biomedyczna, elektronika i telekomunikacja i innych chętnych

 • Podstawy Elektrodynamiki

  Kursy Online
  • R. Lech
  • P. Kowalczyk
  • W. Zieniutycz

  Materiały wykładowe i ćwiczeniowe z przedmiotu Podstawy Elektrodynamiki Studia inżynierskie - semestr 2, kierunek Elektronika i Telekomunikacja

 • Pola i fale elektromagnetyczne

  Kursy Online
  • R. Lech
  • P. Kowalczyk
  • W. Zieniutycz

  Materiały wykładowe i ćwiczeniowe z przedmiotu Pola i fale elektromagnetyczne Studia inżynierskie - semestr 3, kierunek Elektronika i Telekomunikacja

 • Technika Bardzo Wysokich Częstotliwości

  Kursy Online
  • R. Lech
  • K. Nyka
  • J. Mazur
  • P. Kowalczyk

  Materiały wykładowe i ćwiczeniowe z przedmiotu Technika Bardzo Wysokich Częstotliwości Studia inżynierskie - semestr 4, kierunek Elektronika i Telekomunikacja

 • Laboratorium (Analogowe) Układy Elektroniczne - cz. nieliniowa

  Kursy Online
  • C. Stefański
  • M. Makowski

  Przedmiot ten prowadzony jest na semestrze 5. studiów stacjonarnych inżynierskich na Wydziale ETI PG dla kierunków Elektronika oraz Telekomunikacja.

 • Fizyka

  Kursy Online
  • P. Możejko

  Wykład z Fizyki dla studentów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja, semestr 2 studiów I stopnia

 • Anteny i propagacja fal

  Kursy Online
  • R. Lech
  • L. Leszkowska
  • W. Zieniutycz

  Materiały dydaktyczne z części wykładowej i projektowej z przedmiotu "Anteny i propagacja fal". Studia inżynierskie - semestr 3, kierunek Elektronika i Telekomunikacja

 • Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych

  Kursy Online
  • B. Czaplewski
  • M. Dzwonkowski
  • J. A. Litka

  Kurs na potrzeby przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH realizowanego dla kierunku Elektronika i telekomunikacja na studiach II stopnia (rok studiów 2., semestr 3.)

 • Języki programowania wysokiego poziomu (2019)

  Kursy Online
  • M. Kaczmarek
  • T. Neumann
  • M. Mazur-Milecka
  • J. Rumiński

  Kurs wspomagający realizację przedmiotu Języki programowania wysokiego poziomu. Uczestnikami kursu będą studenci kierunku elektronika i telekomunikacja. Skrót kursu JPWP Dziękuję i pozdrawiam.

 • Detekcja Sygnałów Optycznych

  Kursy Online
  • P. Wierzba

  EiT, II st., sem. 1, OptoKierunek: Elektronika i telekomunikacja Studia magisterskie (II stopnia)Specjalność: OptoelektronikaRok 1Semestr 1

 • Projektowanie układów elektronicznych

  Kursy Online
  • P. Wierzba

  EiT, I st., sem. 7, Opto Kierunek: Elektronika i telekomunikacja Studia inżynierskie (I stopnia)Profil: OptoelektronikaRok 4Semestr 7