Wyniki wyszukiwania dla: termodynamika - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: termodynamika

Wyniki wyszukiwania dla: termodynamika

 • Pojęcie czasu a termodynamika

  Publikacja

  - 2005

  Podano przykłady zainteresowania pojęciem czasu wybranych twórców kultury z różnych epok. Przedstawiono skrótowo istorię rozwoju koncepcji czasu w naukach ścisłych. Podkreślono, ze wielkie teorie nowożytnej nauki bylyby równie słuszne, gdyby czas płynął w przeciwnym kierunku. Omówiono szczegółowo pojęcie czasu w mechanice, a także powiązano go z kosmologią. Następnie na tle przeglądu dorobku termodynamiki wykazano, że ze wszystkich...

 • Pojęcie czasu a termodynamika

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono skrótowo historię rozwoju koncepcji czasu w naukach ścisłych. Podkreślono, że wielkie teorie nowożytnej nauki byłyby równie słuszne, gdyby czas płynął w odwrotnym kierunku. Omówiono szczegółowo pojęcie czasu w mechanice, a także powiązano go z kosmologią. Następnie na tle dorobku termodynamiki wykazano, że sformułowanie jej drugiej zasady wyznacza kierunek upływu czasu.

 • Pojęcie czasu a termodynamika.

  Przedstawiono skrótowo najkrótszą historie czasu, po czym omówiono znaczenie tego pojęcia w mechanice klasycznej i współczesnej. Zaprezentowano pojęcie czasu w kosmologii. Powiązano pojecie czasu, z dorobkiem termodynamiki.

 • Termodynamika niekowalencyjnego oddziaływania małocząsteczkowych ligandów z dna

  Publikacja

  - 2011

  Kwasy nukleinowe są jednym z głównych celów biologicznych dla wielu antybiotyków oraz leków przeciwnowotworowych i przeciwwirusowych. Podczas tworzenia nowych farmaceutyków ważna jest dokładna wiedza na temat sposobu wiązania się leku do DNA. Oddziaływanie ligand-DNA można podzielić na dwie grupy: 1. wiązanie kowalencyjne, które często prowadzi do utworzenie trwałych wiązań pomiędzy nićmi DNA, 2. fizykochemiczne wiązanie, które...

 • Termodynamika oddziaływań substancji tetrafenylowych z wodą w świetle teorii funkcjonału gęstości

  Publikacja

  W termodynamice roztworów elektrolitów istotne jest zagadnienie podziału eksperymentalnie wyznaczanych wielkości termodynamicznych na udziały jonowe. Z uwagi na niemożność niezależnego wyznaczenia jonowych wielkości cząstkowych, podział wielkości charakteryzujących elektrolit musi być z konieczności dokonany w oparciu o założenie pozatermodynamiczne. Obecnie przyjmuje się, że najbardziej uzasadnionym teoretycznie i eksperymentalnie...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Thermodynamics of aggregation of 1-methyl-3-tetradecylimidazolium chloride in an aqueous solution

  Publikacja

  - 2007

  Zbadano zależność agregacji chlorku 1-metylo-3-tetradecyloimidazoliowego w środowisku wodnym od temperatury. Wyznaczono krytyczne stężenie agregacji (CAC) oraz stopień jonizacji metodą pomiaru przewodnictwa właściwego. Otrzymane wyniki wykorzystano do predykcji parametrów termodynamicznych - entalpii swobodnej, entalpii i entropii, stosując phase separation model. Wykazano, że krzywa zależności CAC od temperatury jest U-kształtna...

 • On the complex formation of iron(III) bromide in the space-demanding solvent N,N'-dimethylpropyleneurea and the structure of the trisbromoiron(III) complex i solution and crystalline state

  Publikacja

  - INORGANICA CHIMICA ACTA - 2007

  Przeprowadzono badania kalorymetryczne równowag kompleksów koordynacyjnych jonu żelaza(III) z jonami bromkowymi w DMPU. Stwierdzono, że w DMPU powstają trzy: mono-, di- i tribromkowe kompleksy żelaza(III) a ich powstawanie jest uwarunkowane zmianą entropii. Badania krystalograficzne dowiodły, że FeBr3 w roztworze DMPU ma konfigurację płaskiego trójkąta równobocznego, żadna cząsteczka rozpuszczalnika nie jest związana z jonem metalu,...

 • Termodynamika i fizyka statystyczna

  Kursy Online

  Termodynamika i fizyka statystyczna (TerStaPL)- WFTIMS VI semestr fizyka stosowana

 • KatedrA Chemii Fizycznej

  Zespoły Badawcze

  1.Termodynamika i struktura roztworów, oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach - badania termodynamiczne, spektroskopowe i teoretyczne. 2. Fizykochemiczne podstawy analizy środowiskowej.

 • Modeling of damage in a circular plate subjected to dynamic excitation

  Publikacja

  - 2005

  Szereg różnych dziedzin nauki zajmuje się problemem zniszczenia ciśnieniowych metalowych zbiorników (mechanika, termodynamika, mechanika płynów). Tylko niektóre prace ujmują wszystkie aspekty analizy. W prezentowanej pracy przedstawiono numeryczna analizę metalowej płyty poddanej obciążeniu dynamicznemu, aż do momentu zniszczenia. Do analizy zastosowano program MSC.Marc, element powłokowy, i prawo sprężysto lekoplastyczne uwzględniające...

 • Wymiana ciepła-podstawy teoretyczne

  Publikacja

  Jedną ze współczesnych dziedzin poznawania określonych zjawisk przyrody jest nauka o przenoszeniu energii. Przenoszenie energii między ciałami następuje, między innymi właśnie na sposób ciepła. Wymiana ciepła posiada ogromne znaczenie dla praktyki, ponieważ z jednej strony, daje podstawy do intensyfikacji przebiegu procesów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu, a drugiej strony, pozwala racjonalnie dobrać właściwy poziom...

 • Janusz Cieśliński prof. dr hab. inż.

  Urodził się 15 kwietnia 1954 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978), z którą związał całe swoje życie zawodowe. W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 r. – habilitację, w 2006 r. – uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008) oraz kierownika: Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego (2002–2006), Katedry Ekoinżynierii i...

 • STABILIZACJA POKRYWY LODOWEJ POPRZEZ REDUKCJĘ ODPŁYWU ZE ZBIORNIKA WŁOCŁAWEK

  Elektrownie i zbiorniki wodne położone w rejonach, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami lodowymi, wymagają specyficznego działania w celu efektywnego zarządzania nimi w sezonie zimowym. Pokrywa lodowa prowadzi do nieuniknionych strat w produkcji energii elektrycznej, jednak strata ta może być zminimalizowana poprzez utworzenie stosunkowo gładkiej pokrywy. Można to uzyskać poprzez odpowiednią eksploatację budowli piętrzącej. Aby...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Pojęcie czasu na tle termodynamiki

  Publikacja

  - 2006

  Podano przykłady zainteresowania pojęciem czasu wybranych twórców kultury z różnych epok. Przedstawiono historię rozwoju koncepcji czasu w naukach ścisłych. na tle przeglądu dorobku termodynamiki wykazano, ze jedynie sformułowanie jej drugiej zasady wyznacza kierunek upływu czasu.

 • Thermodynamics of micellization of imidazolium ionic liquids in aqueous solutions

  Podobieństwo pomiędzy strukturami niektórych cieczy jonowych, a surfaktamtami jonowymi wskazuje na możliwość wykazywania, przez te związki, tendencji do agregacji i adsorpcji na powierzchniach międzyfazowych. Mierząc w różnych temperaturach przewodnictwo elektryczne w funkcji stężenia oznaczono temperaturę Kraffta i zależność temperaturową krytycznego stężenia micelizacji (CMC) dla czterech, różniących się długościami łańcucha,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The laws of thermodynamics: entropy, free energy, information and complexity

  Publikacja

  - 2007

  W rozdziale przedstawiono podstawowe Zasady Termodynamiki. Omówiono zagadnienia związane z pojęciem entropii, energii Gibbsa, egzergii oraz systemami złożonymi.

 • The laws of termodynamics and Homo sapiens the engineer

  Publikacja

  - 2007

  Rozdział przedstawia główne zasady termodynamiki i ich wykorzystanie przez człowieka. Zasady termodynamiki odniesiono do biologii oraz organizmów żywych.

 • Sound velocity and parameter of nonlinearity in the two-component relaxing mixtures

  Publikacja

  Rozpatruje się własności akustyczne mieszanki dwuskładnikowej zawierającej gaz doskonały i parę cieczy bądź pył ciała stałego. Dokładne obliczenia pozwoliły na wyprowadzenie prędkości dźwięku i parametru nieliniowości jako funkcji koncentracji jednej ze składowych mieszaniny przy zadanych warunkach równowagowych. Przedstawiono wzory ogólne oraz symulacje numeryczne.

 • Rola termodynamiki w rozwoju cywilizacji

  Publikacja

  Artykuł poświęcony znaczeniu i roli termodynamiki w rozwoju cywilizacji, nierozerwalnie łączącym się ze wzrostem zapotrzebowania na energię. Autorzy omówili zastosowanie termodynamiki klasycznej w fizyce zwracając uwagę na ważną rolę J.C. Maxwella w rozwoju kinetycznej teorii gazu.

 • Rola teromdynamiki w rozwoju cywilizacji

  Publikacja

 • Gradient theories of ductile and brittle damage: a thermodynamical consistent framework and computational issues

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono termodynamicznie zgodny opis gradientowych teorii plastycznego i kruchego zniszczenia. Przyjęto, że propagujące mikro-zniszczenia posiadają bezwładność i ich ruch jest wywołany przez mikro-siły, które spełniają ich własne dynamiczne równania równowagi. Poza równaniami równowagi makro- i mikro-sił sformułowano pierwsze i drugie prawo termodynamiki na poziomie mikro i mezo. Zakładając ogólną formę równań konstytutywnych...

 • Energia, praca, ciepło

  Publikacja

  - Instal - 2002

  Omówiono takie pojęcia, jak energia, praca i ciepło, ale i również energia wewnętrzna, entalpia i egzergia. Zwrócono uwagę, że ciepło i praca nie są formą energii, lecz sposobem jej przekazywania i jako takie występują tylko przy zmianie stanu układu.

 • NEW TRENDS IN DEVELOPMENT OF ORC'S FOR MICROPOWER GENERATION

  Publikacja

  - 2014

  In the paper, new trends in development of micropower generation of heat and electricity are presented. New type of CHP for domestic usage is developed in the Institute of Fluid-Flow Machinery PAS and methods of its design are presented. The most promising trends in equipment of ORC cycle for this purpose were discussed. Main attention was focused on micro-heat exchangers design based on micro-channels and micro-jets. In our opinion...

 • Thermodynamical approach to quantifying quantum correlations

  Publikacja

  - PHYSICAL REVIEW LETTERS - 2002

  We consider the amount of work which can be extracted from a heat bath using a bipartite state ρ shared by two parties. In general it is less then the amount of work extractable when one party is in possession of the entire state. We derive bounds for this “work deficit” and calculate it explicitly for a number of different cases. In particuar, for pure states the work deficit is exactly equal to the distillable entanglement of...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym