Wyniki wyszukiwania dla: transformacja miast - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: transformacja miast

Wyniki wyszukiwania dla: transformacja miast

 • Transformacja krajobrazu miejskiego wielkich osiedli mieszkaniowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Wielkie osiedla mieszkaniowe uznać należy za jeden z ważniejszych przestrzennych ''globalnych produktów'' o czysto europejskim pochodzeniu. Są one typowe dla wizerunku miasta postsocjalistycznego. Zagadnienie tożsamości krajobrazowej tych struktur jest kwestią kluczową w procesie odnowy miast w Polsce. W zmiennych uwarunkowaniach doby globalizacji przeprowadzenie procesu transformacji wielkich oisedli nie może postępować jedynie...

 • TRANSFORMACJA ŚRÓDMIEŚCIA GDAŃSKA – WYBRANE ASPEKTY KREOWANIA NOWEGO OBLICZA CENTRUM METROPOLII

  Publikacja

  - Rok 2018

  W ramach artykułu poruszono zagadnienia związane z uwarunkowaniami oraz specyfiką kształtowania obszaru Śródmieścia Gdańska. Obszar ten – podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do innych dużych polskich miast – łączy w sobie funkcje centrum kształtującej się metropolii, z obszarem, o niezwykle dużej atrakcyjności turystycznej. Równocześnie wskazać można na jego specyficzne cechy, odróżniające go od innych obszarów centralnych:...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • RELACJE PRZESTRZENNE RZEKI I MIASTA ELBLĄG DAWNIEJ I DZIŚ

  Publikacja

  - Rok 2019

  Obecnie obserwuje się wzrost globalnego zainteresowania tematem transformacji opuszczonych terenów poportowych i odbudowy związku miast portowych z wodą. Zreformowanie dotychczasowego myślenia o tej relacji, która w wielu ośrodkach ulega stopniowemu osłabieniu, staje się kluczowe na drodze ich rozwoju. Chociaż negatywne zjawisko „odwrócenia się” miast od rzek zostało już szeroko rozpoznane w odniesieniu do metropolii takich jak...

 • Transformacja struktur metropolitalnych w warunkach konkurencji

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wzrasta znaczenie rynkowego czynnika konkurencyjności miast opartej na jakości przestrzeni. Faza rozlewania się wielkich miast w wyniku nowych lokalizacji funkcji mieszkaniowej i usługowej będzie wyczerpywać swoją dynamikę z rosnących kosztów infrastrukturalnych, czynnika czasu na pokonanie odległości dom-praca.Wzrasta zainteresowanie przestrzeniami porzuconymi.Zdegradowane mają szanse na lokalizację form urbanistycznych i architektonicznych.

 • Izabela Mironowicz dr hab. inż. arch.

 • Modele transformacji miast

  Publikacja

  - Rok 2016

 • Konkursy studenckie jako narzędzie w określaniu potencjału rewitalizacyjnego miejskich terenów zdegradowanych.

  Zgodnie z zasadami prowadzenia działań rewitalizacyjnych określonych w ustawie o rewitalizacji obowiązującej od 9 października 2015 r. oraz horyzontalnych wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 faza przygotowawcza procesu rewitalizacji powinna zawierać wielopłaszczyznowe analizy zakończone wnioskami aplikacyjnymi ujętymi w gminnych programach rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. Artykuł...

  Pełny tekst do pobrania w portalu