Wyniki wyszukiwania dla: uczelnie wyzsze - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: uczelnie wyzsze

Wyniki wyszukiwania dla: uczelnie wyzsze

 • Universities in a knowledge-based society - their role and challenges they have to face

  Publikacja
  • M. Dąbrowska

  - 2006

  Artykuł opisuje rolę instytucji edukacyjnych wraz z problemami i wyzwaniami, którym muszę one sprostać w gospodarce opartej na wiedzy.

 • Universities in a knowledge-based society - their role and challenges they have to face

  Publikacja
  • M. Dąbrowska

  - 2006

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z uczelniami wyższymi we współczesnym społeczeństwie opatym na wiedzy. Wciąż zmieniające się środowisko uniwersyteckie wymaga od uczelni szybkiego dostosowywania się do nowych wymagań studentów, ich rodziców, czy pracodawców. W artykule zawarto opis zmian dotyczących popytu na edukację, współpracy między uczelnią i środowiskiem biznesowym, a także internacjonalizacji i globalizacji...

 • Instytut Oceanografii w Gdyni

  Publikacja

  - 2006

  Artykuł stanowi krytykę architektoniczną nowego gmachu Instytutu Oceanografii w Gdyni (proj. Arch-Deco). Pomimo niskiego budżetu inwestycji i realizacji obiektu w systemie zamówień publicznych Instytut Oceanografii stanowi wyznacznik nowych trendów estetycznych w architekturze budynków publicznych na Pomorzu. Obiekt wyznacza też nowatorskie trendy w organizowaniu wysoko wyspecjalizowanych, badawczych miejsc pracy.

 • Szkoła wyższa - nowa szansa dla miasta

  Publikacja

  - 2006

  Idea miasta kompaktowego o wielofunkcyjnej strukturze jest jedną z głównych zasad polityki zrównoważonego rozwoju miast polskich. Jej realizacja jest tym bardziej uzasadniona, im wyraźniej postępują procesy kurczenia się struktur przestrzennych. Duże inwestycje miejskie będą realizowane coraz rzadziej. Coraz mniej będzie również funduszy publicznych na inwestycje użyteczności publicznej. Dlatego coraz istotniejszym wydaje się problem...

 • Obiekty akademickie w procesach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich

  Publikacja

  - 2007

  Dla kurczących się miast europejskich coraz trudniej jest znaleźć nową, terenochłonną, a jednocześnie prestiżową funkcję, która wypełniłaby zdegradowane obszary staromiejskie, opuszczone tereny poprzemysłowe czy powojskowe, albo nigdy nie dokończone struktury wielkich osiedli mieszkaniowych. Dlatego coraz rzadziej miasteczka uniwersyteckie realizowane są jako niezależne układy podmiejskie według przebrzmiałych już koncepcji modernistycznych....

 • Analiza efektywności działalności uczelni europejskich i amerykańskich - podejście nieparametryczne

  W artykule przedstawiono analizę efektywności naukowej i dydaktycznej 505 uczelni z 10 krajów europejskich oraz z USA w okresie 2000– 2012. W celu obliczenia wskaźników efektywności przyjęto metodę nieparametryczną Data Envelopment Analysis (DEA). Za nakłady uznano: wartość przychodów uczelni, liczbę pracowników naukowych oraz studentów, za wyniki działalności naukowej – liczbę publikacji, a działalności dydaktycznej – liczbę absolwentów....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rola centrów językowych w internacjonalizacji szkolnictwa wyższego

  Publikacja

  - 2016

  Tekst zawiera przegląd najważniejszych aspektów działania centrów językowych na rzecz umiędzynarodowienia uczelni. Autorki wskazują istotne konteksty europejskie i polskie towarzyszące internacjonalizacji. Właściwym punktem wyjścia do opisania zadań centrów językowych na uczelni jest, zdaniem autorek, kompleksowe opracowanie strategii internacjonalizacji uczelni, precyzyjne określenie ról wszystkich jednostek uczelnianych zaangażowanych...

 • Polskie Uczelnie Wyższe w XXI wieku muszą się zmienić!

  Publikacja

  - 2013

  Stan szkolnictwa wyższego w Polsce i konieczności zmian. Uczelnie edukacyjne i uczelnie badawcze

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym