Wyniki wyszukiwania dla: układy dynamiczne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: układy dynamiczne

Wyniki wyszukiwania dla: układy dynamiczne

 • Uogólnione układy dynamiczne w ujęciu rachunku operatorów

  Publikacja

  - Rok 2003

  Po przedstawieniu wiadomości wstępnych dotyczących przestrzeni liniowych, operacji liniowych, izomorfizmów itp. zdefiniowano uogólniony układ dynamiczny, wykorzystując do tego nieklasyczny rachunek operatorów. Omówiono metody wyznaczania odpowiedzi uogólnionych układów dynamicznych, badanie ich stabilności, pojęcie układów dynamicznych równoważnych, uogólnioną transmitancję operatorową itp.

 • Układy dynamiczne w analizie zachowania się geosyntetyków w kolejowych konstrukcjach inżynierskich

  W analizie współpracy geosyntetyków z elementami konstrukcji inżynierskiej możemy je traktować jako membrany sprężyste lub powłoki posadowione na różnych rodzajach podłoża. Modelowanie układu rzeczywistego oznacza jego idealizację pod kątem uwzględnienia tych cech ośrodka i jego elementów, które wydają się najistotniejsze z punktu widzenia analizowanego problemu. Zbudowany zostanie model fizyczny, a następnie matematyczny przedstawiony...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Układy dynamiczne i teoria chaosu

  Kursy Online
  • T. Szarek

 • Układy dynamiczne i wstęp do chaosu

  Kursy Online
  • T. Szarek

 • Układy dynamiczne i teoria chaosu (wykład)

  Kursy Online
  • T. Szarek

 • Układy dynamiczne_23/24

  Kursy Online
  • T. Szarek

 • Zespół Katedry Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki

  * topologiczne niezmienniki w teorii układów dynamicznych i ich zastosowania * teoria punktów stałych i periodycznych * metody matematyczne w kardiologii * miary złożoności i ich zastosowania * modele strukturalne z dyfuzją i warunkami brzegowymi Fellera * modelowanie ekspresji genu białka Hes1 * równania McKendrick-von Foerster z warunkiem odnowy * modelowanie termicznej ablacji za pomocą równania bio-przewodnictwa ciepła * soczewkowanie...

 • Dariusz Świsulski dr hab. inż.

 • Application of wave spectra to mathematical model of multihull vessel

  Dynamiczne układy mechaniczne reprezentujące obiekty pływające są ściśle związane z procesami stochastycznymi. Zmienne stanu i parametry wejścia w tych modelach mają charakter probabilistyczny. Modele matematyczne takich układów są reprezentowane przez układy stochastycznych równań różniczkowych tworząc układy równań ''Ito''. W artykule zostały wyznaczone współczynniki transmitancji dla wybranych trzech widm falowania: Kongresu...

 • Oscylacyjny charakter rozwiązań pewnego równania różniczkowego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono metody pozwalające określić oscylacyjny charakter rozwiązań pewnego typu równania różniczkowego stosowanego w technice. Podano przykłady równań, których rozwiązania są oscylacyjne i na tej podstawie określono, które układy dynamiczne są dodatnie.

 • Barbara Wikieł dr

 • Modelowanie analogowe w analizie jakościowej rozchodzenia się drgań

  Proces rozprzestrzeniania się drgań zachowuje się analogicznie jak inne znane zjawiska podobne do niego, np. zjawisko drgań układów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych, zjawisko dyfuzji, zjawisko rozchodzenia się ciepła, zjawisko falowe, czy zjawisko adwekcji. Do analizy problemu zostaną wykorzystane zjawiska podobne i uogólnione układy dynamiczne. Da to możliwość wyciągania wniosków co do zachowania się jednego procesu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Długie pociągi

  Publikacja

  - Rok 2018

  Wskazano, że przy wprowadzaniu długich pociągów pojawiają się możliwości, ale i ograniczenia różnej natury oraz problemy do rozwiązania. Inne w przypadku długich pociągów i inne w przypadku ciężkich pociągów. Pokazano długie pociągi, jako szansę na polepszenie bezpieczeństwa na drogach, poprzez ograniczenie na nich ruchu samochodów ciężarowych. Łatwiej będzie w praktyce realizować pomysł „Tiry na tory” Długie pociągi są szansą...

 • Piotr Bartłomiejczyk dr hab.

  W roku 2014 zostałem zatrudniony w Katedrze Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Zajmuję się badaniem niezmienników występujących w analizie nieliniowej. W roku 2000 uzyskałem stopień naukowy doktora w zakresie nauk matematycznych w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki...

 • Rozprzestrzenianie się w podtorzu skutków katastrof kolejowych z udziałem materiałów niebezpiecznych

  Duża część przewozów materiałów niebezpiecznych prowadzona jest koleją. W związku z tym bezpieczeństwo tych przewozów nabiera coraz większego znaczenia. Każda katastrofa z udziałem materiałów niebezpiecznych ma negatywny wpływ na uczestników tego zdarzenia oraz na otaczające środowisko, bowiem jej zasięg na ogół nie jest lokalny. Z tego wynika, że w przypadku zaistnienia katastrofy należy minimalizować jej skutki oraz w dalszych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metoda backstepping w zastosowaniach morskich

  Publikacja

  - Rok 2013

  Prezentowana monografia obejmuje zagadnienia związane z opracowaniem zaawansowanego układu regulacji kursu statku, opartego na metodzie projektowania backstepping. W książce przedstawiono technikę umożliwiającą automatyczny dobór parametrów regulatora backstepping do zmieniających się warunków pracy układu, z użyciem metod adaptacyjnych oraz algorytmów genetycznych. Przy zastosowaniu procedury backstepping zaprojektowano dwie konfiguracje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Teoria ruchu pojazdów - W-30/Ć-15/L-0/P-0, WIMiO, PMRiUN, I st., sem. 05, stacjonarne, (M:31576W0), semestr zimowy 2022/2023

  Kursy Online
  • R. Woźniak

  Przenoszenie napędu przez koło ogumione: toczenie z poślizgiem, toczenie przy dużej odkształcalności ogumienia, normalne i styczne reakcje nawierzchni, przyczepność, straty energetyczne, siły w obszarze styku opony z jezdnią. Opory ruchu: powietrza, wzniesienia, bezwładności i holowania. Siły i momenty sił działające na pojazd w ruchu prostoliniowym. Graniczne wartości sił reakcji podłoża. Różne układy napędowe - porównanie właściwości....

 • Teoria ruchu pojazdów - W-30/Ć-15/L-0/P-0, WIMiO, PMRiUN, I st., sem. 05, stacjonarne, (M:31576W0), semestr zimowy 2023/2024

  Kursy Online
  • R. Woźniak

  Przenoszenie napędu przez koło ogumione: toczenie z poślizgiem, toczenie przy dużej odkształcalności ogumienia, normalne i styczne reakcje nawierzchni, przyczepność, straty energetyczne, siły w obszarze styku opony z jezdnią. Opory ruchu: powietrza, wzniesienia, bezwładności i holowania. Siły i momenty sił działające na pojazd w ruchu prostoliniowym. Graniczne wartości sił reakcji podłoża. Różne układy napędowe - porównanie właściwości....

 • Technika Cyfrowa wykład - 2023/2024

  Kursy Online
  • S. Dziedziewicz
  • M. Pazio
  • P. Raczyński
  • K. Stawiarski
  • K. Cisowski

  Wykład z przedmiotu Technika Cyfrowa 1. Pojęcia podstawowe, układy kombinacyjne, układy sekwencyjne 2. Aparat matematyczny stosowany do opisu układów kombinacyjnych i sekwencyjnych – tablice funkcji, funkcje logiczne, automaty, graf tablice przejść/wyjść – przykłady 3. Wprowadzenie do systemu binarnego, arytmetyka binarna 4. Kody przedstawiania liczb BIN, HEX, BCD, U1, U2, liczby zmienno pozycyjne, arytmetyka na liczbach ze...

 • Technika Cyfrowa wykład - Nowy - Nowy

  Kursy Online
  • M. Gruba
  • M. Pazio
  • P. Raczyński
  • K. Stawiarski
  • J. Kozłowski
  • M. Niedźwiecki
  • K. Cisowski

  Wykład z przedmiotu Technika Cyfrowa 1. Pojęcia podstawowe, układy kombinacyjne, układy sekwencyjne 2. Aparat matematyczny stosowany do opisu układów kombinacyjnych i sekwencyjnych – tablice funkcji, funkcje logiczne, automaty, graf tablice przejść/wyjść – przykłady 3. Wprowadzenie do systemu binarnego, arytmetyka binarna 4. Kody przedstawiania liczb BIN, HEX, BCD, U1, U2, liczby zmienno pozycyjne, arytmetyka na liczbach ze...

 • Metody Badań Strukturalnych

  Kursy Online
  • M. J. Milewska

  I. Podstawy spektroskopii – promieniowanie elektromagnetyczne, poziomy energetyczne w cząsteczce, absorpcja promieniowania, kształt linii, reguły wyboru, zastosowanie transformacji Fouriera w spektroskopii.  II. Widma NMR – właściwości magnetyczne jąder atomowych, podstawy fizyczne metody NMR, przesunięcie chemiczne, sprzężenie spinowo-spinowe, anizotropia magnetyczna grup, interpretacja widm 1H NMR, układy spinowe, zależność...

 • Dynamika obrabiarek i procesów obróbkowych,W,MTR,Ist,sem.06,lato,2023/24 (PG_00056114)

  Kursy Online
  • K. J. Kaliński

  Wstęp: Drgania swobodne. Drgania wymuszone. Drgania samowzbudne. Metody modelowania dynamiki obrabiarek i procesów obróbkowych: Metoda sztywnych elementów skończonych. Mieszana metoda elementów skończonych. Układy stacjonarne i o zmiennej w czasie konfiguracji. Dynamika napędu głównego obrabiarki: Stany ustalone i nieustalone. Drgania giętne, skrętne i giętno-skrętne. Dynamika układu nośnego obrabiarki: Sztywne i podatne struktury...

 • DYNAMIKA OBRABIAREK I PROCESÓW OBRÓBKOWYCH, W, MTR Ist, sem. 06, letni 2022/23(00005424)

  Kursy Online
  • K. J. Kaliński

  Wstęp: Drgania swobodne. Drgania wymuszone. Drgania samowzbudne. Metody modelowania dynamiki obrabiarek i procesów obróbkowych: Metoda sztywnych elementów skończonych. Mieszana metoda elementów skończonych. Układy stacjonarne i o zmiennej w czasie konfiguracji. Dynamika napędu głównego obrabiarki: Stany ustalone i nieustalone. Drgania giętne, skrętne i giętno-skrętne. Dynamika układu nośnego obrabiarki: Sztywne i podatne struktury...

 • Paweł Pilarczyk dr hab.

 • Justyna Signerska-Rynkowska dr inż.

  Since 2021 visiting assistant professor in Dioscuri Centre in Topological Data Analysis (Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences, IMPAN)  Since 2016   assistant professor at Gdańsk University of Technology, Faculty of Applied Physics and                      Mathematics, Department of Differential Equations and Mathematics Applications  2020 - 2023  Principal Investigator in "SONATA" grant “Challenges of low-dimensional...

 • Dyskretno-ciągła metoda modelowania układów dynamicznych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono oryginalną metodę modelowania układów dyskretno-ciągłych. Metoda polega na dyskretyzowaniu układu trójwymiarowego jedynie w dwóch wybranych kierunkach. W trzecim z kierunków układ pozostaje ciągły. Otrzymany w ten sposób model jest modelem dyskretno-ciągłym. Opisany jest za pomocą równań różniczkowych cząstkowych. Ogólne równania różnicowe układu dyskretnego otrzymano, wykorzystując metodę sztywnych elementów...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • On the growth of the number of periodic points for smooth self maps of a compact manifold

  Publikacja

  Dla ciągłego przekształcenia jednospójnej rozmaitości wymiaru co najmniej 3 w siebie, wykazujemy, że wzrost liczby punktów r-periodycznych w klasie homotopii może być nie szybszy niż liniowy, dla dowolnego, ustalonego r.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Existence of periodic orbits for a perturbed vector field

  Publikacja

  Przy nałożeniu pewnego warunku na odwzorowanie Poincarego, wyrażonego w języku indeksów iteracji, dowodzi się istnienia orbit periodycznych dla zaburzonego pola wektorowego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fixed points of planar homeomorphisms of the form Identity + Contraction

  Publikacja

  - ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS - Rok 2007

  W pracy dowodzi się, przy użyciu indeksu, istnienia punktów stałych dla planarnych homeomorfizmów, których orbity spełniają pewien geometryczny warunek.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badanie stabilności uogólnionych liniowych układów dynamicznych

  Publikacja
  • M. Regulińska

  - Rok 2009

  teoria stabilności zajmuje się jakościową analizą układów dynamicznych. do badania stabilności uogólnionych układów dynamicznych wykorzystuje się uogólnione wielomiany wykładnicze, które wykorzystywane są w metodzie wyznaczania odpowiedzi układów dynamicznych. takie ujęcie problemu stabilności pozwala badać stabilnoś szerokiej klasy układów dynamicznych w sposób jednolity, np. dla klasycznych układów dynamicznych ciągłych i dyskretnych...

 • Wyznaczanie uogólnionej transmitancji operatorowej

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono definicję uogólnionej transmitancji operatorowej, stosowaną zarówno w opisie układów dynamicznych dyskretnych jak i ciągłych. Zaprezentowano sposób jej wyznaczania oraz na kilku przykładach przedstawiono pewne jej własności.

 • Zastosowanie rachunku operatorów z wieloma pochodnymi do wyznaczania odpowiedzi układów dynamicznych

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy przedstawiono rachunek operatorów z wieloma pochodnymi i zaprezentowano przykłady takich rachunków. Pokazano sposób wyznaczania odpowiedzi pewnych typów równań, a w szczególności pewnych układów dynamicznych dyskretnych i ciągłych o parametrach rozłożonych.

 • Modelowanie przemieszczającej się struny w kontakcie z podukładem o parametrach skupionych

  W artykule przedstawiono metodę modelowania i analizę układu składającego się z przemieszczającej struny w kontakcie z elementami o parametrach skupionych. Równania ruchu rozważanego układu wyprowadzane są metodą hybrydową, która wykorzystuje metodę dekompozycji modalnej oraz elementów skończonych. Zredukowany model modalny zbudowano dla podukładu nie uwzględniającego przyspieszenia Coriolisa i nieproporcjonalnego tłumienia. Zjawiska...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w sterowaniu robotem do prac pod-wodnych. Visnik Nacional´ Univ. L´viv**2002 nr 467 s. 19-24, 6 rys. bib- liogr. 5 poz. Wisnik Nacionalnogo Uniwiersitetu Lwiwska Politechnika

  Publikacja

  - Visnyk - Rok 2003

  Przedstawiono zagadnienie lokalizacji i sterowania podwodnego robota przeznaczonego do zadań przy kadłubie statku, zwłaszcza do czyszczenia z rdzy i biologicznych porostów. Zbadano możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych do sterowania podwodną głowicą roboczą. W wyniku przeprowadzonej analizy został zaproponowany układ sterowania adaptacyjnego przy założeniu, że znane są wszystkie parametry rozpatrywanego obiektu...

 • Malgorzata Guzowska dr hab. Prof. US

  Osoby

 • Michał Palczewski

  Osoby

 • Zespół Katedry Analizy Nieliniowej i Statystyki

  W Katedrze prowadzone są badania w trzech wiodących kierunkach. Pierwszy dotyczy zastosowania metod topologicznych i wariacyjnych w układach dynamicznych, w teorii równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz w teorii bifurkacji. Drugim kierunkiem badań Katedry jest zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i teorii aproksymacji. Ostatnią specjalizacją jest Geometria i Grafika Komputerowa, która istnieje od 2014 roku. Wybór...