Wyniki wyszukiwania dla: urbanistyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: urbanistyka

Wyniki wyszukiwania dla: urbanistyka

 • Urbanistyka i architektura dawnego garnizonu w Gdańsku Strzyży

  Publikacja

  - Rok 2018

  Przedstawione zostały dzieje budowy i rozwoju urbanistycznego dawnych koszar w Gdańsku-Strzyży. Scharakteryzowano także architekturę poszczególnych obiektów z podaniem ich pierwotnych jak i późniejszych funkcji. Opisano szczegółowo d. koszary jednostki taborów, I. i 2. Regimentu Huzarów Przybocznych, późniejsze uzupełnienia zespołu koszar, zabudowę składu wozowni, także zabudowę wojskową pozostającą poza obrębem koszar.

 • Przestrzeń Urbanistyka Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 2544-0853 , eISSN: 2544-6630

 • URBANISTYKA. MIĘDZYUCZELNIANE ZESZYTY NAUKOWE

  Czasopisma

  ISSN: 1426-7446

 • Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

  Czasopisma

  ISSN: 2658-2619

 • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE STREFĄ PRZYBRZEŻNĄ ORAZ URBANISTYKA – PROJEKT NOWYCH SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

  Na studiach II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2017 r. otwierane są dwie specjalności: urbanistyka i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną. Trzon programu studiów dla obu specjalności jest wspólny i oparty na dotychczasowych standardach kształcenia na tym kierunku. Specjalność zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jest odpowiedzią na konieczność wprowadzenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Urbanistyka i Ekonomia

  Kursy Online
  • Ł. Pancewicz
  • M. Arczyńska

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka

  Czasopisma

  ISSN: 1507-6407

 • W kierunku zmiennej metafory miasta-miejsca, zdarzenia, krajobrazy. W: Ka- zimierz Wejchert - teoria kompozycji urbanistycznej. Warszawa: Akapit-DTP** 2003 s. 52-61, 3 il. bibliogr. 26 poz. Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe R. VIII. Red. serii: prof. S. Gzel.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W latach 60. XX wieku, w dużej mierze za sprawą koncepcji K. Lyncha, corazwyraźniej zaczęła się wykształcać zmiana w wyobrażeniu miasta, które rozu-miane jest dzisiaj nie tylko jako statyczny wzór, ale jako układ wzajemnychoddziaływań, scena życia społecznego, miejsce zdarzeń i dynamicznych wpływówśrodowiska. Miejsca definiowane są dzisiaj nie tylko w kryteriach kompozycy-jnych, ale także poprzez zdarzenia, interakcje, miejskie...

 • Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka

  Kursy Online
  • J. M. Kowalewska
  • S. Chodubska
  • J. Szczepański

 • Urbanistyka i Ekonomia 2023/24

  Kursy Online
  • Ł. Pancewicz
  • M. Arczyńska

  Zadanie polega na przygotowaniu propozycji zagospodarowania kwartału na obszarze osiedla Garnizon w Gdańsku Wrzeszczu wraz z wyceną inwestycji (część modułu) oraz opracowaniem strategii marketingowej.

 • URBANISTYKA I EKONOMIA II. Seminarium - 27.2

  Kursy Online
  • M. Arczyńska

  Celem seminarium jest przedstawienie różnych aspektów praktyki deweloperskiej. Seminarium opiera się o doświadczenie prowadzącego uzyskane w trakcie realizacji projektów mieszkaniowych i usługowych.

 • URBANISTYKA I EKONOMIA II. PROJEKT ZESPOŁOWY

  Kursy Online
  • M. Radziszewska
  • M. Arczyńska

  Kurs ćwiczeniowy, którego zadaniem jest przygotowanie projektu, produktu deweloperskiego oraz ocena opłacalności projektu (IRR, NPV). Przygotowanie projektu jest poprzedzone wykonaniem szeregu kroków: ocenie rynku i analizie konkurencji, ocenie sytuacji makroekonomicznej, identyfikacji grup docelowych, charakterystyki ich potrzeb i możliwości finansowych, ocenie parametrów planistycznych, budowie produktu (określeniu sposobu użytkowania,...

 • Urbanistyka&Infrastruktura _ Projektowanie urbanistyczne II 2022

  Kursy Online
  • R. Orlik
  • P. Delęgowski
  • G. Rembarz

  Zintegrowane zajęcia projektowe poświęcone są zagadnieniom planowania urbanistycznego w kontekście projektowania miejskiej infrastruktury technicznej. W trakcie studio projektowego dwuosobowe zespoły projektowe opracowywać będą koncepcję małego zespołu mieszkaniowego określającą: 1. zasady kompozycji urbanistycznej i programu funkcjonalnego, 2. rozwiązania układu drogowego i systemu parkingowego 3. rozwiązania systemu wodno-kanalizacyjnego...

 • URBANISTYKA I EKONOMIA II. Seminarium - 27/I

  Kursy Online
  • M. Arczyńska

  Tematyka seminarium obejmuje metody analizy rynku, analizy nieruchomości, podstawowe zasady kosztorysowania i szacowania wartości nieruchomości oraz podstawowych metod analizy opłacalności inwestycji.

 • Urbanistyka&Infrastruktura _ Projektowanie urbanistyczne II 2022/23

  Kursy Online
  • G. Rembarz

  Zintegrowane zajęcia projektowe poświęcone są zagadnieniom planowania urbanistycznego w kontekście projektowania miejskiej infrastruktury technicznej. W trakcie studio projektowego dwuosobowe zespoły projektowe opracowywać będą koncepcję małego zespołu mieszkaniowego określającą: 1. zasady kompozycji urbanistycznej i programu funkcjonalnego, 2. rozwiązania układu drogowego i systemu parkingowego 3. rozwiązania systemu wodno-kanalizacyjnego...

 • URBANISTYKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE II - Projektowanie urbanistyczne I

  Kursy Online
  • M. Rembeza
  • A. Sas-Bojarska
  • A. Rubczak

  Celem zajęć jest zapoznanie studentów I roku studiów inżynierskich Gospodarki Przestrzennej z problematyką planowania rozwoju złożonych organizmów miejskich na przykładzie dzielnic mieszkaniowych i obszarów problemowych Aglomeracji Gdańskiej. Zadaniem do wykonania jest analiza i ogólna koncepcja urbanistyczna dzielnicy lub obszaru problemowego dużego miasta. Studenci zapoznają się z koniecznością podejścia systemowego i współpracy...

 • URBANISTYKA I EKONOMIA II. Studium wykonalności projektu inwestycyjnego

  Kursy Online
  • M. Arczyńska

 • URBANISTYKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE II - Projektowanie urbanistyczne I _2022

  Kursy Online
  • M. Rembeza
  • A. Sas-Bojarska

  Celem zajęć jest zapoznanie studentów I roku studiów inżynierskich Gospodarki Przestrzennej z problematyką planowania rozwoju złożonych organizmów miejskich na przykładzie dzielnic mieszkaniowych i obszarów problemowych Aglomeracji Gdańskiej. Zadaniem do wykonania jest analiza i ogólna koncepcja urbanistyczna dzielnicy lub obszaru problemowego dużego miasta. Studenci zapoznają się z koniecznością podejścia systemowego i współpracy...

 • Supplementary Material: architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport

  Kursy Online
  • J. Maciejewska
  • L. Kalenik
  • J. Pawlik
  • A. Kucharska-Raczunas
  • I. Mokwa-Tarnowska
  • M. Piechocińska
  • J. Badocha

 • Urbanistyka i polityka rozwoju - projektowanie - sem VI GP Inz

  Kursy Online
  • P. Lorens
  • M. Szmytkowska

  w ramach kursu realizowane będą zajęcia z projektowania urbanistycznego dla sem VI kierunku Gospodarka Przestrzenna studia inżynierskie

 • Urbanistyka i Środowisko Przyrodnicze II - Projektowanie urbanistyczne 2023/24

  Kursy Online
  • A. Sas-Bojarska
  • A. Rubczak

  Celem zajęć jest zapoznanie studentów I roku studiów inżynierskich Gospodarki Przestrzennej z problematyką planowania rozwoju złożonych organizmów miejskich na przykładzie dzielnic mieszkaniowych i obszarów problemowych Aglomeracji Gdańskiej. Zadaniem do wykonania jest analiza i ogólna wizja urbanistyczna dzielnicy dużego miasta. Studenci zapoznają się z koniecznością podejścia systemowego i współpracy z różnymi specjalistami w...

 • Urbanistyka i polityka rozwoju II. Przedmioty do wyboru - Urban Sketching. Sem. VI GP 2019/2020

  Kursy Online
  • J. Krenz

  Kurs dla studentów VI semestru I stopnia studiów Gospodarki Przestrzennej. Szkic, jako narzędzie poznania architektury i przestrzeni miasta, analizy struktury i relacji przestrzennych oraz sposobów funkcjonowania. Odnośnik do zewnętrznego kursu: https://www.facebook.com/groups/669695613791491/ Konsultacje mailowe:  jkrenz@pg.edu.pl

 • Rewitalizacja poprzemysłowych i poportowych przestrzeni przywodnych ze wsparciem środków Unii Europejskiej

  Artykuł prezentuje poprzemysłowe przestrzenie przywodne (waterfronty) i ich rolę w przekształcaniu struktur miejskich i odnowie krajobrazu wielu miast europejskich. Ważny aspekt stanowi też problem analiz ryzyka powodziowego i środowiskowego w projektach urbanistycznnych realizowanych w przestrzeniach przywodnych.

 • Inspiracje międzywojenne we współczesnej architekturze Gdyni

  Współczesna architektura Gdyni ma swą wyraźną specyfikę. Wynika to w dużym stopniu z faktu, że jest ona w sposób dość czytelny inspirowana architekturą dwudziestolecia międzywojennego. Od czasu gdy na początku lat 90-tych XX w. etos lat międzywojennych został "odzyskany" i ponownie odkryty w świadomości społecznej, realizacje architektoniczne tamtego okresu zaczęły funkcjonować jako swoiste wzory.W artykule pokazano współczesne...

 • Daniel Załuski dr hab. inż. arch.

  Osoby

 • Aleksandra Sas-Bojarska prof. dr hab. inż. arch.

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch., urbanista, architekt światła.  Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, z dodatkową specjalnością architektonicznego projektowania światłem. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest urbanistyka, w obrębie której skoncentrowała się na trzech nurtach badawczych, a mianowicie: Problemy kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych,...

 • Geotechnika na kierunku ''Budownictwo'' w wielostopniowym systemie studiów

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono zakres kształcenia geotechniki na kierunku Budownictwo. Szczegółowo scharakteryzowano tzw. przedmioty ''geotechniczne'', podkreślając ich rolę w kształceniu na kierunku Budownictwo, Architektura i Urbanistyka, Budownictwo Podziemne oraz Geologia Inżynierska.

 • Anna Górka dr hab. inż. arch.

  Anna Górka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 2007 roku. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadzi badania dotyczące uwarunkowań i czynników kształtowania krajobrazów wiejskich. Opisuje zagadnienia współczesnej  transformacji obszarów wiejskich i związane z nią problemy planowania przestrzennego. Bada skutecznośćnarzędzi krajobrazowych w...

 • Gabriela Rembarz dr inż. arch.

  Gabriela Rembarz inżynier-architekt, urbanista, naukowiec, dydaktyk i aktywna projektantka, jest doktorem nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, uzupełniając je specjalizacją w Ochronie Środowiska w ramach międzyuczelnianego CENVIG Center of Environmental Studies (Politechnika Gdańska) akredytowanego przez Roskilde...

 • Mateusz Gerigk dr inż. arch.

  Mateusz Gerigk (dr inż. arch.) urodzony 1987 roku w Gdyni. W 2006 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. A. Mickiewicza w Gdyni oraz Społeczną Szkołę Muzyczną II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni. W 2011 roku ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2018 obronił doktorat w dziedzinie Architektura i Urbanistyka pt. Wielokryterialne projektowanie...

 • Przestrzeń publiczna dzielnic mieszkaniowych w strategiach rozwoju miast niemieckich na przykładzie Monachium i Lipska

  Publikacja

  W ostatnim dwudziestoleciu Niemcy doznały radykalnej zmiany uwarunkowań rozwojowych miast. Kwestia dzielnic mieszkaniowych łączy się nierozerwalnie z procesem rewitalizacji miast. Aspekt wysokiej jakości przestrzeni publicznej stał się osią podejmowanych działań zarówno w procesie odnowy istniejących zasobów (Lipsk), jak i budowy nowych dzielnic na terenach powojskowych, pokolejowych czy poprzemysłowych (Monachium). Tekst został...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nowe założenia mieszkaniowe w Niemczech po roku 1980.

  Publikacja

  - Rok 2010

  Monografia stanowi podsumowanie indywidualnego projektu badawczego MniI nr N N527 3846 33 ( nr umowy 3846/B/TO2/2007/33) nt.:''Urbanistyka struktur mieszkaniowych na wybranych przykładach niemieckich zrealizowanych w latach 1980-2005'' zrealizowanego na WAPG w okresie 2007-2010.Na przełomie dekad, u progu lat 80. dokonała się w Niemczech zmiana paradygmatu urbanistycznego. Analiza powstałych po 1980 w Niemczech nowych osiedli-dzielnic...

 • Łukasz Bugalski dr inż. arch.

  Łukasz Bugalski ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka (2013) oraz obronił doktorat (2013-2018) z tej samej dyscypliny naukowej (Politechnika Gdańska). Był stypendystą programu Marie Skłodowska-Curie (2017-2020) w zakresie critical heritage studies jako część projektu "CHEurope" (MSCA Innovative Training Network) odbytego w Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna w Bolonii...

 • Piotr Samól dr inż. arch.

  Piotr Samól jest adiunktem w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył architekturę i historię. Jego badania skupiają się na zagadnieniach historii architektury oraz urbanistyki Gdańska i regionu nadbałtyckiego. Rozprawę doktorską (nauki techniczne, architektura i urbanistyka) o architekturze kościołów dominikańskich w dawnym państwie zakonu krzyżackiego...

 • Jutro miasta. VI Kongres Urbanistyki Polskiej: Prezentacje – Debaty – Wydarzenia.

  Publikacja

  - Rok 2019

  Towarzystwo Urbanistów Polskich, jedno z najstarszych stowarzyszeń urbanistów w Europie, aktywnie działa od 1923 roku jako rzecznik interesu społecznego oraz profesjonalnego w projektowaniu, planowaniu, zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni polskich miast, miasteczek i obszarów wiejskich. Od 2003 roku Towarzystwo organizuje co trzy lata Kongresy Urbanistyki Polskiej, które stanowią platformę dyskusji o najważniejszych wyzwaniach,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Michał Kwasek dr inż. arch.

  Michał Kwasek pracuje jako asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2009 r. ukończył studiana kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, a w 2013 r. obronił dyplom magisterski na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W tym samym roku rozpoczął naukę na Studium...

 • Podstawy przyrodnicze architektury i urbanistyki

  Kursy Online
  • M. Marciniak

  Poruszamy zagadnienia relacji zachodzących na linii człowiek - architektura - urbanistyka - środowisko w kontekście uwarunkowań przyrodniczych i potrzeb dostosowania architektury i urbanistyki w zakresie wdrażania ekologicznie odpowiedzialnego projektowania zrównoważonego oraz ochrony i konserwacji otaczającego środowiska

 • [AiU] Research methodology in architecture and urban planning

  Kursy Online
  • A. Kulowski
  • P. Samól
  • J. Szczepański
  • P. Lorens
  • K. Zielonko-Jung

  W ramach kursu realizowane będą zajęcia dla grupy doktorantów szkoły doktorskiej z dyscypliny "Architektura i urbanistyka". This course is addressed to the PhD students of "Architecture and urbanism" discipline at the doctoral school. Course type: lecture Total hours of training: 30 teaching hours

 • Tworzenie miejskości po 1990r., Geneza niemieckiej urbanistyki współczesnych założeń mieszkaniowych

  Artykuł jest przyczyną do przypomnienia genezy współczesnej formy niemieckich miejskich struktur mieszkaniowych w kontekście zmian rozumienia ich wymiaru miejskości. Niemiecka myśl urbanistyczna łączy w sobie dwie wyraziste tradycje dwudziestego wieku - Gründerzeit i KlassischeModerne. Pozostaje jednak silnie otwarta na innowację generowaną nie tylko dzięki postępowi technicznemu, ale przede wszystkim poprzez planowanie interdyscyplinarne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dorota Wojtowicz-Jankowska dr hab. inż. arch.

  Starszy wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 1996 – 2014 pracowała w Katedrze Użyteczności Publicznej, a obecnie jest zatrudniona w Katedrze Projektowania Środowiskowego. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora. Od roku 2011 jest członkiem POIA RP.  W latach 2014 – 2017 była członkiem Rady Wydziału. W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z przestrzeniami ekspozycyjnymi. W obszarze jej zainteresowań...

 • Hanna Obracht-Prondzyńska dr inż. arch.

  Osoby

  Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska Adiunktka na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej, nauczycielka akademicka ucząca projektowania urbanistycznego i analizy danych. Architektka i urbanistka zajmującą się projektowaniem w oparciu o dane. Tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka obroniła z wyróżnieniem w 2020 r. na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej,...

 • Rafał Janowicz dr hab. inż. arch.

  Rafał Janowicz jest adiunktem na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego od 2011 roku. Ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2001 roku, a dwa lata później na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2011 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki...

 • [AiU] Challenges and perspectives of contemporary architecture and urbanism

  Kursy Online
  • M. Dymnicka
  • P. Duch-Żebrowska

  {mlang pl} Dyscyplina:  Architektura i Urbanistyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:   prof. Giovanna Acampa Liczba godzin: 15 h Forma zajęć: warsztaty {mlang} {mlang en} Discipline: Architecture and Urbanism Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher:  prof. Giovanna Acampa Total hours of training: 15 teaching hours Course type: workshops {mlang}

 • [AiU] Sustainable design and environmental changes

  Kursy Online
  • M. Dymnicka
  • P. Duch-Żebrowska

  {mlang pl} Dyscyplina:  Architektura i Urbanistyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:   prof. Giovanna Acampa Liczba godzin: 15 h Forma zajęć: warsztaty {mlang} {mlang en} Discipline: Architecture and Urbanism Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher:  prof. Giovanna Acampa Total hours of training: 15 teaching hours Course type: workshops {mlang}

 • [AiU] Sustainable design and environmental changes

  Kursy Online
  • M. Dymnicka
  • A. Karpińska

  {mlang pl} Dyscyplina:  Architektura i Urbanistyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:   prof. Giovanna Acampa Liczba godzin: 15 h Forma zajęć: warsztaty {mlang} {mlang en} Discipline: Architecture and Urbanism Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher:  prof. Giovanna Acampa Total hours of training: 15 teaching hours Course type: workshops {mlang}

 • [AiU] Contemporary research methodology, evaluation and preservation of historic architecture

  Kursy Online
  • R. Jankowski
  • M. Dymnicka
  • S. Kowalski

  {mlang pl} Dyscyplina: architektura i urbanistyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów II roku Prowadzący:  Assoc. Prof. Dr. Paola Ardizzola Liczba godzin: 30 Forma zajęć: wykład/seminarium {mlang} {mlang en} Discipline: architecture and urbanism Obligatory course for 2nd-year PhD students Academic teachers: Assoc. Prof. Dr. Paola Ardizzola Total hours of training: 30 teaching hours Course type: lecture/seminar {mlang}

 • [AiU] Research methodology in architecture and urban planning

  Kursy Online
  • R. Jankowski
  • M. Dymnicka
  • P. Duch-Żebrowska

  {mlang pl} Dyscyplina: architektura i urbanistyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:  Prof. Spela Hudnik Liczba godzin: 30 Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: architecture and urbanism Obligatory course for 1st-year PhD students Academic teachers: Prof. Spela Hudnik Total hours of training: 30 teaching hours Course type: lecture {mlang} CRITICAL ZONES VS COMFORT ZONES

 • GUT LightLab [Laboratorium badawcze światła]

  Laboratoria

  TBC, Celem Laboratorium Światła (z ang. GUT LightLab), jako placówki międzydyscyplinarnej, jest prowadzenie na wysokim poziomie badań podstawowych oraz badań stosowanych z pogranicza wielu dziedzin, w aspekcie odziaływania Światła, takich jak: Ochrona Środowiska, Medycyna, Zrównoważony Rozwój, Architektura Budowli, Architektura Dziedzictwa, Architektura Krajobrazu, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, System znajdowania drogi (z ang....

 • Lucyna Nyka prof. dr hab. inż. arch.

  Lucyna Nyka (prof. dr hab. inż. arch.) jest architektem i profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2008-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki, a od 2016 jest dziekanem Wydziału Architektury.     Zainteresowania badawcze prof. Lucyny Nyki skoncentrowane są wokół kwestii powiązań architektury i wody, przekształceń terenów nadwodnych oraz urbanistycznych krajobrazów. Jest autorem i współautorem wielu...