Wyniki wyszukiwania dla: wdrażanie nowych produktów - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: wdrażanie nowych produktów

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: wdrażanie nowych produktów

 • Marka a postrzeganie nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2015

  Niniejszy rozdział wprowadza czytelników w tematykę związaną z marką, która odgrywa istotną rolę w procesie urynkowienia nowych produktów. Omówiono w nim pojęcie marki i jej funkcje. Przybliżono też zagadnienie budowania zaufania do produktów, występujące rodzaje ryzyka oraz korzyści dla klienta związane szczególnie z jego sferą emocjonalną.W dalszej części opracowania scharakteryzowano różne podejścia związane z opracowaniem strategii...

 • Praktyki zarządzania wdrażaniem nowych produktów

  Publikacja

  W artykule zidentyfikowano praktyki wdrażania nowych produktów stosowane przez krajowych producentów dóbr trwałego użytkowania (DTU), które wiążą się z wysokimi wynikami w tym zakresie. Praktyki te określono na podstawie analizy danych pierwotnych zebranych za pomocą ankiety pocztowej, którą przeprowadzono wśród krajowych producentów DTU zatrudniających powyżej stu pracowników.

 • Identyfikacja sposobności do tworzenia nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2010

  W tym rozdziale monografii przedstawiono koncepcję identyfikacji sposobności do tworzenia nowych produktów jako pierwszego etapu procesu kształtowania nowych produktów. Etap ten poprzedza przygotowanie strategicznych wytycznych w zakresie kształtowania nowych produktów, zaś w jego zakresie scharakteryzowano: poszukiwanie sposobności, rozpoznanie sytuacji rynkowej i wymagań dotyczących sposobności oraz kwalifikowanie sposobności...

 • Testowanie koncepcji nowych produktów metodą ankietową.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Celem pracy jest przedstawienie istoty i roli testowania koncepcji nowego produktu przy użyciu metody ankietowej. Szczególną uwagę zwrócono na sposób konstrukcji kwestionariusza w tak przeprowadzanym teście koncepcji.

 • Źródła informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów

  Publikacja

  Celem pracy jest przedstawienie stopnia korzystania z różnych źródeł informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów przez krajowe przedsiębiorstwa średnio-wysokiej i wysokiej techniki oraz powiązania między rodzajem źródła a wynikami nowych produktów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Informacje uzyskiwane z testowania koncepcji nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem pracy jest określenie i przegląd rodzajów informacji uzyskiwanych w typowych testach koncepcji nowych produktów oraz przedstawienie zastosowania tych informacji w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw.

 • Wiedza rynkowa i twórczość w kształtowaniu nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2022

  Tematyka niniejszej monografii osadzona jest w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, w pracy podjęto bowiem problematykę wyjaśnienia osiągania przez przedsiębiorstwo pożądanych rezultatów (np. przewagi konkurencyjnej, wyników handlowych nowych produktów) na podstawie rozwoju nowych produktów. Uwaga została skupiona na produktach materialnych kierowanych zarówno do konsumentów, jak i do organizacji. Wśród czynników warunkujących...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rodzaje badań marketingowych użytecznych w rozwoju nowych produktów

  Celem artykułu jest określenie typowych badań marketingowych użytecznych na poszczególnych etapach rozwoju nowych produktów. Badania te ustalono na podstawie określenia istotnych decyzji i informacji rynkowych potrzebnych do ich podjęcia na każdym z etapów procesu tworzenia nowych produktów.

 • Jakościowy podział zadań w procesie kształtowania nowych produktów

  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie jakościowego podziału pracy na poszczególnych etapach procesu kształtowania nowych produktów ze względu na jej marketingowy, techniczny i finansowo-księgowy charakter.

 • Sposoby zbierania informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów

  Celem pracy jest określenie, w jakim stopniu krajowe przedsiębiorstwa średnio-wysokiej i wysokiej techniki stosują różne sposoby zbierania informacji rynkowych przy wdrażaniu nowych produktów, oraz jak te sposoby wiążą się z osiąganiem sukcesu nowego produktu.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Pozyskiwanie informacji rynkowych, przewidywalność rynku a wyniki nowych produktów

  Publikacja

  Celem pracy jest empiryczna weryfikacja trzech efektów mediacyjnych pomiędzy, z jednej strony, gromadzeniem informacji rynkowych od nabywców, konkurentów i innych podmiotów rynkowych, a z drugiej strony, wynikami uzyskiwanymi w zakresie nowych produktów. Jako zmienną pośredniczącą każdej z tych relacji przyjęto przewidywalność rynku. Podstawę empiryczną stanowiły dane zebrane wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej i średnio-wysokiej techniki....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rezultaty rozwoju nowych produktów niemieckich producentów sprzętu gospodarstwa domowego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Celem pracy jest przedstawienie poziomu rezultatów rozwoju nowych produktów, osiąganych przez niemieckich producentów sprzętu gospodarstwa domowego, oraz związków pomiędzy miernikami użytymi do oceny tych rezultatów. Realizacja celu pracy została oparta na danych zebranych metodą ankiety pocztowej.

 • Związek pomiędzy jakością informacji rynkowych a sukcesem tworzenia nowych produktów

  Wyniki badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki wskazują, że jakość informacji rynkowych wykorzystywanych w rozwoju nowych produktów stanowi istotną determinantę sukcesu tego rozwoju. Na jakość tę złożyły się takie cechy jak: wiarygodność, przydatność, aktualność i kompletność informacji. W świetle rezultatów podjętego badania, każda z tych cech jest istotnie, pozytywnie powiązana...

 • Badania marketingowe stosowane we wstępnym rozpoznaniu koncepcji nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2008

  Określono podstawowe rodzaje informacji rynkowych niezbędnych na etapie wstępnego rozpoznania koncepcji nowego produktu. Są nimi: wielość rynku i jego dynamika, faza rozwojowa rynku, forma rynku i intensywność konkurencji, wstępna reakcja nabywców na koncepcję nowego produktu oraz dane historyczne dotyczące produktów podobnych. Następnie wskazano metody badawcze służące pozyskiwaniu tych informacji.

 • BADANIA MARKETINGOWE A WYNIKI NOWYCH PRODUKTÓW – EFEKT MEDIACYJNY JAKOŚCI INFORMACJI RYNKOWYCH

  Celem pracy jest empiryczna weryfikacja efektu mediacyjnego pomiędzy wykorzystaniem badań marketingowych w zakresie kształtowania nowych produktów a wynikami tych produktów poprzez jakość informacji rynkowych. Efekt taki ma uzasadnienie merytoryczne, gdyż uzyskiwanie informacji rynkowych za pomocą badań marketingowych powinno skutkować wysoką jakością tych informacji, wykorzystanie zaś informacji o wysokiej jakości przy wdrażaniu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Testowanie koncepcji nowych produktów w niemieckich przedsiębiorstwach sprzętu gospodarstwa domowego

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono wyniki badania, odnośnie stosowania testowania koncepcji nowych produktów, przez niemieckich producentów sprzetu gospodarstwa domowego. Stwierdzono, że większość badanych firm stosuje testowanie koncepcji oraz, że występuje pozytywny związek pomiędzy stosowaniem tej metody a wynikami osiąganymi przy wdrażaniu nowych produktów.

 • Gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie informacji rynkowych a wyniki tworzenia nowych produktów

  Publikacja

  Przedmiotem artykułu jest określenie związków pomiędzy gromadzeniem, upowszechnianiem i stosowaniem informacji rynkowych w rozwoju nowych produktów a wynikami finansowymi uzyskiwanymi w tym rozwoju. Związków tych poszukiwano na podstawie wyników badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki. Stosując standardową regresję wieloraką stwierdzono, że istnieje pozytywny związek pomiędzy stosowaniem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ocena przedsiębiorstw ze względu na wyniki wdrażania nowych produktów metodą porządkowania liniowego

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule zaprezentowano zastosowanie metody porządkowania liniowego do oceny przedsiębiorstw pod kątem wyników uzyskanych przy wdrażaniu nowych produktów. Taką oceną objęto dwudziestu dwóch producentów sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie syntetyczny miernik rozwoju utworzono na podstawie metod wzorcowych.

 • ZWIĄZKI MIĘDZY GROMADZENIEM, UDOSTĘPNIANIEM I STOSOWANIEM INFORMACJI RYNKOWYCH PRZY KSZTAŁTOWANIU NOWYCH PRODUKTÓW

  Publikacja

  Celem artykułu jest określenie związków występujących między gromadzeniem, udo-stępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych w kształtowaniu nowych produktów. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano dane dotyczące 145 projektów wdrożenia nowych pro-duktów, które pochodziły z próby losowo dobranych krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki, zatrudniających powyżej 49 osób. Analizę danych oparto na modelach równań strukturalnych,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Koncepcje, metody, techniki i narzedzia zarzadzania jakością w projektowaniu i rozwoju nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2015

  W niniejszym rozdziale zaprezentowano podstawowe narzedzia zarządzania jakością, które moga być wykorzystane w poszczególnych fazach projektowania nowych produktów. Autor zaprezentował pięć kluczowych faz, którymi są: identyfikacja potrzeb klienta, poszukiwanie i selekcja nowych pomysłów, projekt nowego wyrobu, faza testów oraz faza produkcji, gdy nowy produkt znajduje się na rynku.

 • Badania marketingowe a nieformalne sposoby gromadzenia informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów w przedsiębiorstwach wysokiej techniki

  W artykule - na podstawie badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw wysokiej techniki - przedstawiono związek pomiędzy wynikami kształtowania nowych produktów a gromadzeniem informacji rynkowych za pomocą badań marketingowych i nieformalnych sposobów.

 • Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

  Zespoły Badawcze

  Zakład Towaroznawstwa * analiza etykiet i projekty nowych opakowań wybranych produktów spożywczych, * badania nad sensorami smaku, * analiza jakości produktów spożywczych, * wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska naturalnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zakład Zarządzania Jakością * zarządzanie jakością, TQM; * systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji; * systemy...

 • Katedra Marketingu

  Zespoły Badawcze

  * marketingu usług * marketingu relacji * badań marketingowych * kształtowania strategii marketingowej * analizy rynku * zarządzania wdrażaniem nowych produktów * marketingu przemysłowego * zarządzania i planowania marketingowego oraz zarządzania relacjami z klientami * kultury marketingowej * instrumentów marketingu - mix * systemów informacji marketingowej * rozwoju regionalnego i lokalnego w aspekcie działań marketingowych *...

 • Bodźce motywujące pracowników wdrażających nowe produkty i ich stosowanie

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono przegląd bodźców motywujących pracowników zaangażowanych we wdrażanie nowych produktów oraz określenie stopnia ich stosowania przez przedsiębiorstwa.

 • Sources of Market Information, Its Quality and New Product Financial Performance

  While we observe a growing interest in the role of market information in new product development (NPD), existing research has still largely ignored the quality of market information that is a crucial issue in the era of the information society. What does affect the quality of market information in new product development projects, and how does this quality influence the financial performance of new products? In this paper, we address...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Justyna Płotka-Wasylka dr hab. inż.

  Urodziła się w Słupsku (24.03.1986).W 2005 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Jana II Sobieskiego w Wejherowie i rozpoczęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich ukończeniu w 2010 rozpoczęła pracę naukową na tej uczelni, uzyskując w 2014 roku stopień doktora nauk chemicznych. Tematem jej rozprawy doktorskiej, wykonywanej pod kierunkiem prof. Marka Biziuka oraz dr Caluma Morrisona (Uniwersytet w...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Agata Kot-Wasik prof. dr hab. inż.

  Agata Kot-Wasik, urodzona w 1964 r. w Siedlcach (woj. mazowieckie), ukończyła studia magisterskie w 1988 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, w specjalności Analityka Techniczna i Przemysłowa. W latach 1988–1992 była zatrudniona w Katedrze Chemii Organicznej na macierzystym wydziale na stanowisku naukowo-technicznym. W 1990 r. ukończyła na PG studia podyplomowe „Techniki Instrumentalne w Analizie Śladów i Ochronie...

 • Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.

  Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była...

 • Znaczenie gdyńskich oddziałów Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w finansowaniu rolnictwa w województwie pomorskim

  Publikacja

  Gdyńskie Oddziały Terenowe ARR i ARiMR odgrywają istotną rolę w finansowaniu producentów rolnych w województwie pomorskim. Obie wypełniają liczne zadania strategiczne, do których zaliczyć można: wdrażanie prawa wspólnotowego, przekazywanie informacji między UE a beneficjentami WPR oraz wspieranie rolników, przetwórców i mieszkańców wsi. Wśród zadań finansowych można wskazać: realizowanie płatności i prowadzenie ksiąg rachunkowych,...

 • Oleksandr Melnychenko dr hab.

  Oleksandr Melnychenko pracuje na stanowisku profesora w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; jest tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego; przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem prowadzenia własnej działalności i zarządzania finansami firm; ma doświadczenie pracy w banku komercyjnym na stanowisku zajmującym się współpracą banku z systemami płatniczymi,...

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • Wybrane aspekty oceny jakości produktów żywnościowych

  Przedstawiono wybrane aspekty oceny jakości produk tów żywnościo- wych: pojęcie jakości, wybrane metody oceny jakości ze szczególnym uwzględ- nieniem sztucznych potencjometrycznych sensorów sma ku składających się z szeregu elektrod typu ISE (Ion Selective Electrodes ) oraz ASSE (All Solid State Electrodes). Omówiono działanie sztucznych sensorów smaku. Przedstawiono 10 potencjometryczny sensor wprowadzony do obrotu hand lowego....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Maria Jolanta Milewska prof. dr hab. inż.

  Maria Jolanta Milewska, po ukończeniu Technikum Chemiczno-Mechanicznego w Wąbrzeźnie (specjalizacja: przetwórstwo tworzyw sztucznych) kontynuowała naukę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W 1979 r. zdobywa tytuł mgr inżyniera na kierunku Chemia, o specjalizacji Lekka Synteza Organiczna. Studium Doktoranckie PG ukończyła w 1984 r. W 1983 r została zatrudniona na macierzystym wydziale w Katedrze Chemii Organicznej, początkowo...

 • Damian Rosiak dr inż.

  Osoby

  Wykształcenie Studia I stopnia - inżynierskie, kierunek BIOTECHNOLOGIATytuł pracy inżynierskiej: "Reakcja halogenków rtęci(II) z wybranymi N-benzoilotiomocznikami i charakterystyka strukturalna jej produktów"Promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Becker, prof. zw. PG Studia II stopnia - magisterskie, kierunek BIOTECHNOLOGIATytuł pracy magisterskiej: "Reakcje halogenków rtęci(II) z wybranymi tiomocznikami i charakterystyka produktów"Praca...

 • NEW PRODUCT DEVELOPMENT FROM THE PERSPECTIVE OF CREATING A COMPETITIVE ADVANTAGE

  It is acknowledged that achieving product-based competitive advantage is a key task for a company. However, there is still a research gap in determining those specific actions in the process of developing new products that arise from companies' efforts to achieve product-based competitive advantage. Therefore, the aim of this study is to determine the specific actions in the new product development (NPD) process that result from...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Synthesis, structure and properties of novel poly(hydroxyurethane)s obtained by non-isocyanate route

  Publikacja

  - Rok 2016

  Non-isocyanate polyurethanes (NIPUs) can be synthesized by polyaddition of five-membered bis(cyclic carbonate)s and primary diamines. NIPUs are an alternative for the commonly used (in the form of foams, elastomers, coatings or fibers) in the industry polyurethanes obtained using toxic and moisture sensitive diisocyanates, polyols and low-molecular weight chain extenders. The main aim of this work was to synthesize non-isocyanate...

 • Marek Wysocki dr hab. inż. arch.

  Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, zatrudniony na PG od 15 listopada 1989 r.  w Katedrze Techniki Budownictwa (obecnie Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego). W 2001 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych, a w 2012 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej uzyskał tytuł dr. hab. W maju 2017 roku powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego...

 • Janusz Rachoń prof. dr hab. inż.

  Sprawował urząd rektora w latach 2002-2008 Urodził się 11 sierpnia 1946 r. w Nowym Sączu. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1969 r. rozpoczął pracę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, na którym uzyskał w 1975 r. doktorat, a w 1985 r. habilitację. Na stanowisko docenta został powołany w 1989 r., na stanowisko profesora nadzwyczajnego...

 • Badanie jakości wybranych produktów

  W monografii „Badania jakości wybranych produktów” scharakteryzowano siedem grup produktów żywnościowych oraz dwie grupy produktów nieżywnościowych i opisano badania pozwalające na ocenę ich jakości, które można wykonać w laboratorium Katedry Nauk o Jakości Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Są to: pieczywo, tłuszcze jadalne, mleko i płynne produkty mleczne, jaja i produkty jajeczne, wody pitne, gazowane napoje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - problemy i bariery

  Publikacja

  - Rok 2007

  Opracowanie dotyczy problematyki wdrażania strategii rozwoju. Część teore-tyczną poświęcono przedstawieniu znaczenia strategii w kreowaniu rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gmin. Planowanie strategiczne - proces, w wyniku którego powstaje strategia - jest pierwszą fazą zarządzania strategicznego. Druga to wdrażanie postanowień ujętych w dokumencie. Stąd też część teoretyczna charakteryzuje...

 • Wdrażanie prawa unijnego

  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Rok 2007

  Autorka opisuje system oceny zgodności, któremu podlegają wszystkie wyroby znajdujące się na rynkach krajów unijnych.

 • Patryk Wiśniewski mgr inż.

  Osoby

 • Uzdatnianie ciekłych produktów pirolizy

  Publikacja

  Celem prowadzonych badań jest wybranie jak najlepszej metody zagospodarowania produktów powstających w procesie. Aby tego dokonać należy przeprowadzić analizę chemiczną produktów, a następnie poddać je waloryzacji, tak aby w efekcie końcowym podnieść opłacalność całego procesu pirolizy zużytych opon samochodowych. Badaniom poddano olej popirolityczny. Olej poddano destylacji atmosferycznej i próżniowej, w wyniku której otrzymano...

 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie akademickim

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono uwarunkowania organizacyjne i prawne realizacji projektów badawczych prowadzonych na politechnice. Na uczelni technicznej występują bariery w zakresie rozwoju techniki i technologii ograniczające proces wdrażania nowych rozwiązań do praktyki przemysłowej. Pokazano przyczyny braku zainteresowania ze strony przemysłu innowacyjnymi rozwiązaniami, zwłaszcza chronionymi patentami. Z drugiej strony istnieje w przemyśle...

 • Transport i towaroznawstwo produktów spożywczych

  Kursy Online
  • W. Litwin

  Transport i towaroznawstwo produktów spożywczych

 • brak Grupowe wdrażanie elementów koncepcji Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu pomorskiego

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Grudowski   Program finansujący: GRANT MNiSW

  Projekt realizowany w Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

 • Aspekty wdrażania i certyfikacji produktów

  Kursy Online
  • A. Bujnowski
  • K. Osiński
  • M. Kaczmarek
  • J. Wtorek
  • A. Kania

  W ramach przedmiotu poruszone zostaną aspekty wdrażania i certyfikacji produktów medycznych. W ramach przedmiotu poruszone zostaną podstawowe zagadnienia związane z procedurami wdrażania produktów - w szczególności medycznych, nadawania oznaczeń oraz sposobów udowadniania spełniania norm przez produkty. Dodatkowo poruszone zostaną podstawowe zagadnienia związane z finansowaniem przedsięwzięcia jakim jest wdrożenie nowego produktu.

 • Rozwiązania kooperacyjne jako kryterium klasyfikacji produktów przemysłowych

  W pracy omówiono pojęcie i cechy charakterystyczne produktu i rynku przemysłowego, scharakteryzowano klasyfikacje produktów przemysłowych, wskazano różnice między komponentami kooperacyjnymi i komponentami standardowymi, jak też różnice powiązań rynkowych wytwarzających je przedsiębiorstw. Przedstawiono korzyści klasyfikacji produktów przemysłowych oraz wnioski.

 • Wdrażanie systemu informatycznego klasy ERP

  Publikacja

  Wobec wysokiej złożoności oraz kosztów wdrożenia systemu klasy ERP rodzio się pytanie-co robić, aby minimalizować ryzyka niepowodzenia? Nie ma w tym zakresie jednego kanonu postępowania, a firmy informatyczne prześcigają sie w przedstawianiu bogatych ofert. Autorzy artykułu, wykorzystując swoje doświadczenia praktyczne, przedstawili, w podziale na poszczególne fazy cyklu zycia projektu, pewne wskazówki w tym zakresie.