Wyniki wyszukiwania dla: wspomaganie diagnostyki medycznej - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: wspomaganie diagnostyki medycznej

Wyniki wyszukiwania dla: wspomaganie diagnostyki medycznej

 • Termografia podczerwieni jako nowoczesne narzędzie diagnostyki medycznej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono postępy techniki obrazowania termicznego na drodze analizy obrazów podczerwieni. Pokazano nowe metody i tendencje rozwojowe w tej szybko obecnie rozwijajacej się dziedzinie techniki, która łączy postępy technologii podczerwieni z zaawansowanymi narzędziami informatycznymi.

 • Komputerowe wspomaganie diagnostyki układu oddechowego człowieka

  Celem pracy jest weryfikacja praktycznej przydatności parametrów modelu procesu respiracji w diagnostyce układu oddechowego. Modelowanie oparto o wyniki badania układu oddechowego techniką oscylacji wymuszonych. Zaprezentowano dwa modele wymiany gazowej: czteroparametrowy i sześcioparametrowy.

 • Stanowisko do aktywnej termografii dynamicznej do diagnostyki medycznej

  Publikacja

  W artykule omówiono budowę zestawu diagnostycznego metodą aktywnej termografii dynamicznej w medycznych aplikacjach takich jak: diagnostyka oparzeń, monitoring gojenia się ran pooperacyjnych oraz monitoring w kardiochirurgii. Podstawowy zestaw składa się z układu formowania wymuszenia termicznego w postaci nadmuchu schłodzonej mieszaniny gazów CO2 oraz powietrza lub tylko schłodzonego powietrza, układu akwizycji sekwencji termograficznych,...

 • Wspomaganie diagnostyki układu oddechowego przez modelowanie parametrów respiracji metodą oscylacji wymuszonych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Celem pracy jest weryfikacja praktycznej przydatności parametrów modeli procesu respiracji w diagnostyce układu oddechowego. Poddana ocenie została technika oscylacji wymuszonych. Wyniki badań eksperymentalnych zaczerpnięto z literatury. Wykorzystano cztero- i sześcioparametrowy model procesu respiracji. Estymaty parametrów porównano z wynikami badań przeprowadzonymi u osób, u których stwierdzono zaburzenia układu oddechowego....

 • Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych

  * Diagnostyka silników elektrycznych i magnesów nadprzewodzących * Metody pomiaru impedancji zwarciowej * Zastosowania modulowanych częstotliwościowo sygnałów impulsowych * Pomiary dla diagnostyki medycznej * Ocena niepewności pomiaru * Zastosowanie grafenu do wykrywania elektronicznego

 • Inteligentne otoczenie w aplikacjach prozdrowotnych - przykłady rozwiązań

  W artykule przedstawiono koncepcję inteligentnego otoczenia jako wyposażenia tzw inteligentnego budynku ukieunkowanego na wspomaganie diagnostyki medycznej osób zagrożonych określonymi chorobami. Przedstawiono bliżej dwa rozwiązania – układ inteligentnej wagi i krzesła kardiologicznego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Inteligentne otoczenie w aplikacjach prozdrowotnych - przykłady rozwiązań

  W artykule przedstawiono koncepcję inteligentnego otoczenia jako wyposażenia tzw inteligentnego budynku ukieunkowanego na wspomaganie diagnostyki medycznej osób zagrożonych określonymi chorobami. Przedstawiono bliżej dwa rozwiązania – układ inteligentnej wagi i krzesła kardiologicznego.

 • Konstrukcja bazy danych dla systemu wspomagania diagnostyki chorób przewodu pokarmowego

  W artykule krótko przedstawiono charakterystykę procesu diagnostyki chorób przewodu pokarmowego oraz istniejące techniki wspomagania go na bazie analizy zdjęć z badań endoskopowych. Szczegółowo opisano proces tworzenia specjalistycznej bazy danych medycznych, której przeznaczeniem jest wspomaganie procesu uczenia klasyfikatorów chorób przewodu pokarmowego. Na koniec przedstawiono zebrane w bazie dane oraz uzyskane efekty.

 • E-projektowanie Interdyscyplinarne na przykładzie Inżynierii Medycznej

  Publikacja

  - Rok 2018

  W obliczu rozwijającej się technologii w wielu dziedzinach życia coraz częściej spotykamy się z pojęciem współpraca interdyscyplinarna. Podjęcie współpracy jest niezwykle ważnym czynnikiem w projektowaniu nowych rozwiązań technicznych. Szczególnie istotne jest to w przypadku inżynierii medycznej, gdzie kolaboracja inżynierów i lekarzy znacząco wpływa na jakość diagnostyki, rehabilitacji i poprawy jakości życia wielu chorych. Z...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Telematyka medyczna w dobie społeczeństwa informacyjnego

  Publikacja

  - Rok 2002

  Opisano historię i osiągnięcia technologiczne prowadzące do powstania społe-czeństwa informacyjnego. Pokazano jak ten rozwój wpłynął na kształtowanienowych wizji społecznych, a w tym pojawienie się usług telematyki medycznej.Przeanalizowano możliwości dalszego rozwoju technologii informatycznych itelekomunikacyjnych i ich wpływu na powstanie nowych generacji usług siecio-wych w zakresie diagnostyki medycznej, zaawansowanych...

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • Problems of Active Dynamic Thermography Measurement Standardization in Medicine

  Reliability of thermographic diagnostics in medicine is an important practical problem. In the field of static thermography, a great deal of effort has been made to define the conditions for thermographic measurements, which is now the golden standard for such research. In recent years, there are more and more reports on dynamic tests with external stimulation, such as Active Dynamic Thermography, Thermographic Signal Reconstruction...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rozwój diagnostyki termicznej metodami detekcji podczerwieni i wdrożenie procedur nieinwazyjnej, ilościowej diagnostyki podczerwieni w monitoringu zabiegów kardiochirurgicznych, leczeniu ran oparzeniowych i pooperacyjnych

  Celem naukowym prowadzonych prac był rozwój algorytmów i procedur diagnostyki termicznej drogą bezkontaktowych pomiarów termicznych w podczerwieni, w celu wdrożenia ich do obiektywnej, ilościowej, nieuraźnej i bezstresowej oceny stanu tkanki w wybranych aplikacjach diagnostyki medycznej. Opracowane metody zweryfikowano w następujących aplikacjach medycznych: w ocenie głębokości oparzeń, w ocenie stanu mięśnia sercowego w zabiegach...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Reliability of Pulse Measurements in Videoplethysmography

  Reliable, remote pulse rate measurement is potentially very important for medical diagnostics and screening. In this paper the Videoplethysmography was analyzed especially to verify the possible use of signals obtained for the YUV color model in order to estimate the pulse rate, to examine what is the best pulse estimation method for short video sequences and finally, to analyze how potential PPG-signals can be distinguished from...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Duże zbiory danych w zdalnej diagnostyce medycznej z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia,

  Publikacja

  W ostatnim czasie obserwujemy tendencję globalnego starzenia się i znaczących zmian struktur demograficznych na całym świecie. Zgodnie z raportem przedstawionym przez Moody Investors Service, przewiduje się, iż do 2030 roku liczba znacząco-starzejących się krajów wzrośnie z 3 do 34. Światowy proces starzenia się społeczeństw doprowadził do wzrastających oczekiwań wobec starszych osób do pozostania niezależnymi. W związku z tym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jacek Rumiński prof. dr hab. inż.

  Wykształcenie i kariera zawodowa 2022 2016   2002   1995   1991-1995 Tytuł profesora Habilitacja   Doktor nauk technicznych   Magister inżynier     Prezydent RP, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inzyniera biomedyczna Politechnika Gdańska, Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna, tematyka: „Metody wyodrębniania sygnałów i parametrów z różnomodalnych sekwencji obrazów dla potrzeb diagnostyki i wspomagania...

 • Blok operacyjny

  Publikacja

  Centralnym punktem każdego współczesnego szpitala jest jego blok operacyjny. Rozwój technologii medycznej prowadzi do zmniejszenia roli hospitalizacji na rzecz diagnostyki i funkcji zabiegowych. Oddziały łóżkowe stają się działami krótkotrwałego pobytu pacjentów, podstawowe funkcje medyczne przejmują zespoły diagnostyczne i zabiegowe. Postępujący rozwój techniki i technologii medycznej bezpośrednio wpływa na coraz bardziej rozbudowaną...

 • Nowe metody przetwarzania sygnałów w wybranych zagadnieniach wibroakustyki

  Publikacja
  • R. Barański
  • A. Grzeczka
  • M. Kłaczyński
  • M. Konior
  • P. Małecki
  • G. Wszołek
  • W. Wszołek
  • T. Wszołek

  - Rok 2015

  Monografia Nowe Metody Przetwarzania Sygnałów w Wybranych Zagadnieniach Wibroakustyki będąca piętnastym Tomem z serii Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie poświęcona jest zagadnieniom związanym z zastosowaniem i wykorzystaniem metod przetwarzania sygnałów wibroakustycznych w wybranych problemach technicznych i medycznych. W pierwszym rozdziale niniejszej monografii przedstawiono zagadnienia dotyczące metod przetwarzania...

 • Marcin Wekwejt dr inż.

  Marcin Wekwejt, absolwent studiów inżynierskich w inż. biomedycznej (2016; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich & Collegium Medicum im. L. Rydygiera), studiów magisterskich w inż. mechaniczno-medycznej (2018; Politechnika Gdańska & Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie inż. materiałowej (2021, Politechnika Gdańska). Uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora...

 • Czynniki kształtujące środowisko pacjenta w szpitalu

  Publikacja

  - Rok 2018

  Szpital jest miejscem szczególnym – z założenia przebywają w nim osoby, znajdujące się w sytuacji niekomfortowej. Możliwości adaptacji w nowym środowisku u osób chorych, osłabionych lub osób z niepełnosprawnościami są znacząco obniżone, a przecież szpital należy do budynków o najbardziej skomplikowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Stan emocjonalny pacjenta w środowisku szpitalnym jest uzależniony od relacji z lekarzami...

 • Komputerowe wspomaganie nauczania geometrii wykreślnej

  W artykule przedstawiono koncepcję procesu dydaktycznego wykorzystującego nowoczesne technologie do tworzenia elektronicznych komponentów edukacyjnych. Komputerowe wspomaganie procesu nauczania-uczenia się jest szczególnie przydatne w dydaktyce przedmiotów graficznych, ponieważ umożliwia śledzenie powstawania konstrukcji metodą krok-po-kroku oraz osiągnięcie wysokiej precyzji rysunków.

 • Aplikacja MedEye dla diagnostyki układu pokarmowego

  Publikacja

  Omówiono problematyke badan endoskopowych za pomoca endoskopii kapsułkowej. Zaprezentowano główne komponenty oraz zakres funkcjonalnosci aplikacji MedEye, wspomagajacej tego typu diagnostyke. Na podstawie subiektywnych ocen lekarzy wyciagnieto ogólne wnioski na temat przydatnosci poszczególnych jej elementów. W podsumowaniu opisano perspektywy jej rozwoju i wdrozenia w srodowisku medycznym.

 • Teoria Decyzji i Diagnostyki Inżynierskiej - 2022

  Kursy Online
  • A. Jakubczyk-Gałczyńska
  • A. Siemaszko

  Kurs dla studentów budownictwa specjalności TiZwB sem.II, studia II stopnia z przedmiotu Teoria Decyzji i Diagnostyki Inżynierskiej. 

 • Charakterystyka i wspomaganie badań gastroenterologicznych

  Publikacja

  Opisano znaczenie wybranych etapów diagnostyki chorób gastroenterologicznych. Przedstawiono wybrane metody endoskopowe oraz oprogramowanie wspomagające proces diagnozowania chorób układu pokarmowego człowieka przy użyciu endoskopu.

 • Dziecko w przestrzeni. Wspomaganie doświadczeń percepcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Dziecko jest niedoświadczonym, ale wymagającym odbiorcą. Doświadczenia percepcyjne, które zdobywa poruszając się w przestrzeni miast i obiektów wpływają na jego rozwój i współtworzą system wartości. Trudny w odbiorze przekaz kierowany do osób doosłych, dla dziecka bywa nieczytelny. Należy podejmować działania edukacyjne mające na celu wspomaganie doświadczeń percepcyjnych poprzez uprzystępnienie przekazywanej treści.

 • Wielokryterialne wspomaganie projektowania układów geometrycznych modernizowanych linii kolejowych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono charakterystykę zagadnień z dziedziny projektowania modernizacji dróg kolejowych, w których to zagadnieniach możliwe jest efektywne wspomaganie decyzji projektanta odnośnie przyjmowanych parametrów. Skupiono się na planowaniu przebiegu trasy w planie sytuacyjnym względem istniejących uwarunkowań terenowych i geometrycznych eksploatowanych linii. Przedstawiono wybrane czynniki, które decydują o jakości nowoprojektowanego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Obrazowanie termiczne w podczerwieni w diagnostyce medycznej – stan i perspektywy

  Omówiono stan i perspektywy rozwoju techniki obrazowania termicznego w podczerwieni w diagnostyce medycznej. Jest to dziedzina szybko rozwijająca się, o sporych możliwościach aplikacyjnych ze względu na unikalne cechy łączące możliwości obrazowania zarówno procesów fizjologicznych, funkcjonalnych, jak i badań o charakterze strukturalnym. W szczególności omówiono postępy w rozwoju Aktywnej Termografii Dynamicznej. Przedstawiono...

 • Wspomaganie komputerowe oceny oddziaływania na środowisko

  Publikacja

  - Rok 2005

  Ocena oddziaływania na środowisko należy do najważniejszych i najszybciej rozwijających się prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska na świecie. Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji ocen, w których, między innymi określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania...

 • Komputerowe wspomaganie procesu projektowania instalacji kablowych na statkach

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie scharakteryzowano elementy wchodzące w skład instalacji kablowych na statkach, przedstawiając skrótowo analizę procesu projektowania instalacji kablowych. Wykazano przyczyny zapotrzebowania na komputerowe wspomaganie tego procesu. Zaprezentowano koncepcję i założenia systemu z bazą wiedzy do wspomagania projektowania instalacji kablowych oraz wyniki dotychczasowych prac nad stworzeniem takiego systemu.

 • Wybrane problemy diagnostyki rurociagów energetycznych

  Publikacja

  - Rok 2018

  Przedstawiono problematykę diagnostyki rurociągów energetycznych z wykorzystaniem technik UT i MFL

 • Nowoczesne metody diagnostyki zakażeń dermatofitowych

  Grzyby należące do rodzajów Microsporum, Trichophyton i Epidermophyton są główną przyczyną powierzchownych zakażeń grzybiczych. Klasyczna identyfikacja gatunkowa czynnika etiologicznego tych grzybic oparta na obserwacjach mikro- i makroskopowych możliwa jest dopiero po uzyskaniu czystej hodowli dermatofitów. W związku z powolnym tempem wzrostu jest ona możliwa po dwóch, trzech tygodniach po pobrania próbki. Molekularne metody diagnostyczne...

 • Energetyczny aspekt diagnostyki maszyn

  Publikacja

  - Diagnostyka - Rok 2008

  W artykule przedstawiono interpretację wartościującą działania, które jest tu rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary, nazwanej dżulosekundą. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny działania maszyn w ujęciu energetycznym dla potrzeb diagnostycznych. Do uzasadnienia przydatności tak rozumianego działania zastosowano jednorodny proces Poissona i proces semi-Markowa. Procesy te umożliwiły skonstruowanie modelu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Redefiniowanie przestrzeni medycznej = Redefining healthcare space

  Publikacja

  - Rok 2015

  Szpital jest obiektem publicznym, budynkiem-miastem, jego architektura nakierowana jest na realizację procesu leczenia i zdrowienia, a jednocześnie formuje przestrzenne ramy mikrokosmosu interakcji społecznych rozgrywających się pomiędzy pacjentami i personelem, gośćmi i „mieszkańcami”. Współcześnie w podejściu do rozumienia czym jest szpital - a zatem również do kształtowania architektury obiektów medycznych - można zauważyć dwa...

 • Echo narodzin Akademii Medycznej w Gdańsku

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono pierwszą uroczystość immatrykulacyjną na Wybrzeżu Gdańskim, która dotyczyła ówczesnej Akademii Lekarskiej.

 • Przegląd metod prądowej diagnostyki łożysk silników indukcyjnych.

  Publikacja

  Liczba doniesień opublikowanych w ostatnich kilkunastu latach na temat badań w dziedzinie diagnostyki łożysk metodą pomiaru i analizy prądu stojana w silnikach indukcyjnych jest niewielka. Jednakże atrakcyjność dla eksploatacji tej metody powoduje że zainteresowanie nią rośnie, szczególnie w ostatnim okresie. W referacie zawarto krytyczny przegląd metod prądowej diagnostyki łożysk silników indukcyjnych zawartych w pięciu najczęściej...

 • Wybrane problemy diagnostyki infrastruktury energetycznej

  Modernizacja systemów energetycznych wymusza w naturalny sposób racjonalizację użytkowania energii, zwiększanie niezawodności zasilania oraz obniżanie kosztów wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. Jednym z mniej docenianych problemów jest kompleksowa ocena diagnostyczna rurociągów energetycznych i skuteczny monitoring infrastruktury energetycznej, pozwalający na znaczące obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem w sprawności...

 • Alkohol-społeczny problem XXI wieku. Zastosowanie biowskaźników spożywania alkoholu w diagnostyce medycznej.

  Publikacja

  Alkohol etylowy jest legalną i ogólnodostępną substancją o działaniu psychoaktywnym. Spożywany w niewielkich ilościach może pozytywnie wpływać na zdrowie, ale jego nadmierna konsumpcja powoduje silne uzależnienie. Może być to przyczyną agresywnych zachowań, przemocy w rodzinie, problemów w kontaktach z ludźmi, problemów z prawem, samobójstw, wypadków samochodowych oraz problemów finansowych. Dlatego też, szybka i jednoznaczna diagnostyka...

 • Quantitative active dynamic thermal ir-imaging and thermal tomography in medical diagnostics

  Publikacja

  - Rok 2006

  Praca dotyczy nowych technik obrazowania w diagnostyce medycznej, wykorzystując przetwarzanie obrazów termicznych rejestrowanych w podczerwieni. Opisano właściwości termiczne tkanek biologicznych, omówiono medele termiczne i zdefiniowano zastępcze parametry syntetyczne, metody pomiarów i stosowane urządzenia. Omówiono procedury akwizycji danych i ich przetwarzania. Wprowadzono pojęcie tomografii termicznej. Opisano przeprowadzone...

 • Nowe metody diagnostyki technicznej taboru kolejowego

  Publikacja

  Systemy sterowania pojazdów trakcyjnych można podzielić na następujące dwie główne generacje:- systemy stykowo-przekaźnikowe, w których realizacja programu sterowania wynika z uzależnień elektromechanicznych i sposobu połączenia elementów między sobą,- systemy mikrokomputerowe, w których wzajemne uzależnienia urządzeń wykonawczych i realizacja funkcji sterujących są przejmowane przez program mikrokomputera.Pojazdy obu generacji...

 • Optymalizacja wyboru formy opodatkowania indywidualnej praktyki medycznej

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nowoczesne metody diagnostyki obiektów zabytkowych

  Publikacja

  W artykule omówiono nowoczesne metody diagnostyki obiektów zabytkowych. Wśród nich główną rolę odgrywają metody nieniszczące. Ze względu na ich nieinwazyjny charakter stają się one niezwykle popularne zwłaszcza w obiektach gdzie dużą wagę przywiązuje się do zachowania historycznych elementów. W pracy zestawiono różne metody prowadzenia badań z przedstawieniem ich zalet i wad. Omówione zostały badania dynamiczne oraz badania wykorzystujące...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Systemy diagnostyki laboratoryjnej 2022/2023

  Kursy Online
  • P. Jasiński
  • K. Cysewska

 • Wspomaganie komputerowe zarządzania logistycznego

  Publikacja

  Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa wymaga zastosowania w zarządzaniu podejścia logistycznego. Ważnym jego aspektem w integracji procesów logistycznych jest zastosowanie nowoczesnych technologii i systemów informatycznych.

 • Komputerowe wspomaganie badań endoskopowych

  Publikacja

  Niżej przedstawiono trendy rozwojowe systemów telemedycznych. Na tym tle za-prezentowano architekturę opracowanego systemu wspomagającego badania endo-skopowe. Ukazano sposób realizacji jego kolejnych wersji oraz budowę podsta-wowych komponentów w technologii WWW. Szczególną uwagę zwrócono na rejestra-cję badania endoskopowego i sporządzanie jego opisu w standardzie MST.

 • Analiza algorytmów diagnostyki termicznej w mammografii

  Publikacja

  - Rok 2013

  Rozprawa porusza problemy diagnostyki nowotworów piersi oraz oceny ukrwienia płatów tkankowych w chirurgii rekonstrukcyjnej piersi, przy użyciu Aktywnej Termografii Dynamicznej (ADT). Badanie ADT polega na pobudzeniu termicznym obiektu (impuls oziębiający) i zarejestrowaniu zmian rozkładu wartości temperatury podczas jej swobodnego powrotu do stanu początkowego. Analiza przejściowych procesów cieplnych na powierzchni badanego...

 • Komputerowy system pomiarowy do diagnostyki łożysk

  W artykule przedstawiono komputerowy system do diagnostyki łożysk silników indukcyjnych metodą pomiaru i analizy mocy chwilowej pobieranej przez badane maszyny. Do realizacji oprogramowania systemu pomiarowego wybrano środowisko programowania w języku graficznym LabVIEW. Opracowane oprogramowanie umożliwia analizę, archiwizację i wizualizację danych uzyskanych z pomiarów mocy chwilowej, pobieranej przez badane silniki indukcyjne,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Algorytmy diagnostyki dla komputerowego systemu sterowania elektrowni wodnej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono możliwości wprowadzenia algorytmów diagnostyki i sterowania do komputerowego systemu sterowania turbiny wodnej z generatorem. Wdrożenie systemu pozwoliłoby na wyeliminowanie stanowisk pracy w których wzrasta prawdopodobieństwo uszkodzeń.

 • Algorytmy diagnostyki dla komputerowego systemu sterowania elektrowni wodnej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono system diagnostyki i sterowania którego zadaniem jest identyfikacja symptomów nieprawidłowej pracy obiektu sterowanego, a następnie modyfikacja algorytmu lub układu tak, aby wyprowadzić obiekt z obszaru nieprawidłowej pracy.

 • Kompatybilność Elektromagnetyczna Aparatury Medycznej

  Kursy Online
  • A. Bujnowski
  • K. Osiński

  Omówienie podstaw  EMC - odporności i emisyjności urządzeń z naciskiem na specyfikę urządzeń medycznych

 • Komputerowe wspomaganie projektowania 2017-2018

  Kursy Online
  • I. Garnik
  • K. Krause-Brykalska
  • A. Baj-Rogowska
  • K. Redlarski

  Komputerowe wspomaganie projektowania, kierunek Zarządzanie inżynierskie, studia stacjonarne, sem. 2