Wyniki wyszukiwania dla: wykopy glebokie - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: wykopy glebokie

Wyniki wyszukiwania dla: wykopy glebokie

 • Głębokie Wykopy - 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Konkol

  Przedmiot obieralny dla 2 sem. studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku budownictwo

 • Głębokie Wykopy 2023/2024

  Kursy Online
  • J. Konkol

 • Przemieszczenia ścian szczelinowych stanowiących odbudowy wykopów głębokich

  Publikacja

  Opisano analizy przemieszczeń pomierzonych i obliczonych ścian szczelinowych stanowiących obudowę wykopu Stacji ''Centrum'' Metra Warszawskiego. Przedstawiono problemy interpretacji wyników pomiarów i obliczeń wykonanych. Wykonano analizę wsteczną MES programem Plaxis z aktualizacją parametrów geotechnicznycyh. Zaproponowano dwie metody interpretacji wyników: porównanie wartości względnych i wartości rzeczywistych przemieszczeń...

 • Geotehnicki problemi projektiranja i ponasanja gradevnih jama

  Publikacja

  Geotechniczne problemy projektowania i rezlizacji wykopów głębokich. Przykłady głębokich wykopów fundamentowych oraz ich wpływ na infrastrukturę i zabudowę sąsiednią. Analizy wyników pomiarów oraz obliczeń przemieszczeń obudowy. Wpływ odwodnienia wykopów budowlanych. Analiza głównych oddziaływań na zabudowę sąsiednią.

 • Oddziaływania środowiskowe wykopów głębokich w terenach zurbanizowanych

  Analiza oddziaływań wykopu głębokiego na obiekty sąsiednie. Oddziaływania związane z odprężeniem i obciążeniem podłoża oraz oddziaływania związane z technologią. Kryteria oceny oddziaływań. Rodzaje przemieszczeń związane z realizacją wykopu głębokiego. Strefy oddziaływań. Analizy współpracy konstrukcja - podłoże. Przykłady realizacji.

 • Przemieszczenia wywołane wykopem głębokim w Gdańsku.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Na przykładzie Centrum Handlowego w Gdańsku, zlokalizowanym przy głównym ciągu komunikacyjnym Trójmiasta, omówiono występujące przemieszczenia. obudowy wykopu oraz gruntu wokół wykopu. Pięciokondygnacyjny budynek z trzema poziomami podziemnymi posadowiono na ścianach szczelinowych, stanowiących jednocześnie obudowę wykopu. Wykop wykonywano metodą półstropową. Obliczenia statyczne programem Plaxis przeprowadzono w fazie projektowania...

 • The results of analyses of deep excavation walls using two different methods of calculation

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki obliczeń obudowy głębokiego wykopu dwukrotnie rozpieranej i dwukrotnie kotwionej w gruncie jednorodnym niespoistym. Obliczenia numeryczne wykonano metodą podpór sprężysto-plastycznych i metodą elementów skończonych. Zwrócono uwagę na istotne różnice w wynikach obliczeń. Zaproponowano wyjaśnienie przyczyn zaobserwowanych różnic w wynikach obliczeń otrzymanych z obu metod.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Awaria ściany szczelinowej stanowiącej obudowę wykopu głębokiego

  Publikacja

  W artykule przedstawiono awarię ściany szczelinowej stanowiącej obudowę wykopu głębokiego. Omówiono warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne podłoża. Przeprowadzono analizę rozwiązań konstrukcyjnych w kolejnych oszczędnościowych modyfikacjach projektu oraz zrealizowanej wersji. Wykonano obliczenia porównawcze. Wskazano przyczyny wystąpienia awarii. In the paper a failure of diaphragm wall protecting deep excavation...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stan przedawaryjny wykopu głębokiego w obudowie z pali CFA

  Publikacja

  W artykule przedstawiono stan przedawaryjny wykopu głębokiego w obudowie z pali CFA. Omówiono warunki geotechniczne podłoża oraz rozwiązania projektowe. Przeprowadzono analizę dwóch wersji projektów konstrukcyjnych oraz fazę wykonawstwa z wskazaniem na liczne błędy. Przedstawiono możliwe oraz przyjęte działania naprawcze. Omówiono problemy i błędy projektowe na etapie działań naprawczych. Wskazano przyczyny wystąpienia stanu przedawaryjnego.

 • Wybrane problemy geotechniczne na terenach zurbanizowanych na przykładzie Trójmiasta

  Wybrane, współczesne problemy geotechniczne na terenach zurbanizowanych, miejskich i poprzemysłowych na przykładzie Trójmiasta. Dwie grupy problemów związane z podłożem oraz z otoczeniem inwestycji. Problemy związane z wodą gruntową i jej przepływem, z zanieczyszczeniami oraz pozostałościami budowlanymi z przeszłości. Sąsiedztwo zabudowy i brak miejsca. Przykłady z zrealizowanych obiektów budowlanych. Europejskie Centrum Solidarności,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Problem wody gruntowej pod ciśnieniem w aspekcie posadowienia dróg w wykopach

  Publikacja

  Jednym z problemów, który wymaga rozwiązania na etapie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, jest woda gruntowa na odcinkach zlokalizowanych w wykopach. Może występować w postaci zwierciadła swobodnego, co objawia się sączeniami i wypływami ze skarp i/lub w postaci zwierciadła napiętego, uniemożliwiającego realizację robót lub prawidłową eksploatację z uwagi na przebicia i wypływy przez warstwy podłoża gruntowego nawierzchni....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym