Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie

Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie

 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Zielony Pomoc

  ISSN: 1733-2486 , eISSN: 2543-8190

 • Zarządzanie i Finanse

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 2084-5189

 • Marketing i Zarządzanie

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 2450-775X , eISSN: 2543-5574

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1643-4773

 • Zarządzanie Publiczne

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1898-3529 , eISSN: 2658-1116

 • Zarządzanie Jakością

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1734-3534

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 0239-9415

 • Zarządzanie bezpieczeństwem

  Publikacja

  - 2009

  Zarzadzanie bezpieczeństwem. System bezpieczeństwa transportu drogowego. System zarządzania bezpieczeństwem transportu drogowego. Zarządzanie ryzykiem. Działania profilaktyczne.

 • Zarządzanie międzynarodowe

  Publikacja

  Monografia poświęcona problematyce zarządzania międzynarodowego z perspektywy korporacji transnarodowych. Ksiązka składa się z 4 części: w pierwszej omówione jest otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstw, w drugiej proces umiędzynarodowienia firm, trzeciej zarządzanie w korporacjach transnarodowych, czwartej strategie i struktury zarządzania międzynarodowego.

 • Zarządzanie informacją.

  Publikacja

  - 2002

  W dobie gwałtownego rozwoju technologii informacyjnych oraz wzrostu ilości informacji płynących zarówno z otoczenia, jak i w samej organizacji wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem nowoczesnych narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie informacją staje się koniecznością. Informacja wsparta technologia informacyjną staje się ważnym strategicznym zasobem otwierającym przed przedsiębiorstwem nowe możliwości.

 • Zarządzanie procesowe

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale dokonano przeglądu podstawowych problemów związanych z zarządzaniem procesowym w jednostkach gospodarczych. Przedstawiono genezę, podstawowe definicje i pojęcia związane z zarządzaniem procesowym oraz założenia metodyczne transformacji organizacji zarządzanych na postawie specjalizacji funkcjonalnej w organizacje zarządzane procesowo. Ponadto sformułowano założenia zarządzania w procesowo zorganizownym przedsiebiorstwie.

 • Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1641-3466

 • Zarządzanie finansami przesiebiorstwa

  W pracy zawarto zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w krótkim i długim okresie. Omówiono problemy dotyczące zarządzania kapitałem obrotowym netto wraz z analizą poszczególnych jego elementów. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące majątku przedsiębiorstwa oraz dokonano przeglądu źródeł finansowania w kontekście osiągania dodatniego efektu dźwigni finansowej i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Zagadnienia...

 • Zarządzanie wiekiem 50+

  Publikacja

  Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień zarządzania wiekiem na podstawie literatury, dobrych praktyk wypracowanych w różnych krajach Europy oraz wyników projektu MAYDAY, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera opis podstawowych zasad realizacji projektów w ramach IW EQUAL oraz tło realizacyjne projektu MAYDAY. W drugim rozdziale opisano procesy...

 • Zarządzanie projektem innowacyjnym

  Publikacja

  - 2012

  W poniższym rozdziale autorka prezentuje cykl życia projektu innowacyjnego, dzieląc go na cztery główne fazy: rozpoczęcia, planowania i organizowania, wykonawstwa i zakończenia, a następnie na mniejsze działania zawarte w każdej z tych faz. Dodatkowo autorka przedstawia zbiór wykorzystywanych metod i narzędzi oraz rezultaty podejmowanych prac w każdym z opisanych etapów realizacji projektu.

 • Umiejętne zarządzanie czasem

  Publikacja

  W artykule omówiono najważniejsze zasady zarządzania czasem, jako umiejętności przydatnej w kierowaniu firmą.

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ŻEGLUGI

  Publikacja

  - 2016

  Monografia przedstawia koncepcję wytycznych zarządzania ryzykiem morskim może być traktowana jako zalecenia do wspomagania decyzji z uwzględnieniem ryzyka w wybranych dziedzinach bezpieczeństwa transportu śródlądowego

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • ZARZĄDZANIE I EDUKACJA

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1428-474X

 • Ekonomia i Zarządzanie

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 2080-9646 , eISSN: 2300-0813

 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1733-2468

 • Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi - propozycja dydaktyczna dla studentów kierunku zarządzanie i marketing

  Publikacja

  - 2005

  Autor przedstawia cele oraz program przedmiotu Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi, prowadzonego dla studentów kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W programie kształcenia główną uwagę skoncentrowano na wskazaniu studentom rosnącego znaczenia organizacji niekomercyjnych (zarówno publicznych jak i pozarządowych) w Polsce oraz konieczności stopniowego i systemowego wprowadzenia...

 • Zarządzanie jakością własnego życia.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - 2004

  W opracowaniu zamieszczono wybrane elementy teorii przemian jakościowychprocesów jakości życia. Zaprezentowano modele zarządzania jakością własnego życia osób nie oczytanych i oczytanych w zagadnieniach jakości życia.

 • Zarządzanie i planowanie marketingowe

  Publikacja

  - 2006

  Podręcznik do przedmiotu zarządzanie i planowanie marketingowe, w ktorym są wymienione i omówione etapy tworzenia planu marketingowego oraz poszczególne zagadnienia opracowane od strony teoretycznej, wzbogacone o przykłady praktyczne.NR DOKUM. MCK 73140

 • Zarządzanie finansami w projekcie

  Publikacja

  - 2013

  W opracowaniu przedstawiono zasadnicze aspekty składające się na zarządzanie finansami w projekcie. W obszarze planowania projektu przedstawiono między innymi metody stosowane w planowaniu kosztów projektu, rodzaje budżetów oraz zasady określania budżet projektu. Ponad-to zasady planowania przepływów środków finansowych w projekcie. W obszarze realizacji projektu od strony finansowej przedstawiono zasady zabezpieczanie źródeł...

 • Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy

  Publikacja

  Cel. Niniejsza praca ma na celu wskazanie zależności pomiędzy zróżnicowanym poziomem zaangażowania projektantów w wykorzystanie Design Thinking w projektowaniu usług i kształtowaniu środowiska pracy projektantów a efektami ich pracy. Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja czynników środowiskowych stymulujących efektywność pracy projektanta nowej usługi. Metoda/podejście. W środowisku akademickim w trzech grupach przyszłych projektantów...

 • Zarządzanie zmianą w przedsiebiorstwie

  Publikacja

  Rozdział ten jest poświęcony przeglądowi dotychczasowej wiedzy z zakresu zarządzania zmianą. Dokonano w nim klasyfikacji zmian, bariery wprowadzenia zmian oraz oddziaływania zmian na ludzi i sposoby pokonannia oporu przeciwko zmianom. W rozdziale zaprezentowano również proces realizacji zmiany w przedsiebiorstwie i omówiono działania podejmowane na każdym etapie procesu. Dokonana analiza zarządzania zmianą stanowi podstawą do określenia...

 • Czynniki generujące skuteczne zarządzanie

  W niniejszym artykule zarezentowano wybrane aspekty, które należy wziąć pod uwagę w przypadku zarządzania pracownikami w celu doskonalenia tego obszaru zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy

 • Zarządzanie zapasami dla praktyków

  Publikacja

  - 2015

  Dążenie do redukcji zapasów jest naturalnym trendem wszystkich przedsiębiorstw dbających o dostęp do tzw. wolnej gotówki. 11 lat prowadzonych przeze mnie obserwacji w toku realizowanych kilkuset projektów wskazuje, że tylko ok 0,5% przedsiębiorstw (w danym momencie) nie zajmuje się pracą nad obniżeniem zapasów. Jak ta redukcja zapasów zazwyczaj się odbywa? Szef stawia cel swojemu zespołowi: „dziś rotacja naszego zapasu...

 • Zarządzanie kreatywnością w projekcie

  W kontekście innowacyjności oraz badań w obszarze nauk technicznych pojawia się problem efektywnego zastosowania metod kreatywności w konkretnej sytuacji projektowej oraz weryfikacji wyników podejmowanych działań kreatywnych. Celem referatu jest zaproponowanie podejścia do zarządzania kreatywnością w projekcie w oparciu o wiedzę pochodzącą z psychologii kreatywności. Zaprezentowano ramy zarządzania kreatywnością z zastosowaniem...

 • Zarządzanie relacjami w logistyce

  Publikacja

  - 2018

  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano podstawy zarządzania w łańcuchach logistycznych wraz z uwzglęnieniem relacji wystepujących pomiędzy jego składowymi a otoczeniem

 • International Journal of Contemporary Management/Współczesne Zarządzanie

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 2449-8920 , eISSN: 2449-8939

 • Zarządzanie zdarzeniami na platformie KASKADA

  Publikacja

  Zdefiniowano pojęcie zdarzenia i opisano proces obsługi zdarzeń w ramach platformy KASKADA, wprowadzając pojęcia strumieni zdarzeń, filtrów zdarzeń i kanałów zdarzeń typu e-mail i JMS. Przedstawiono sposób monitorowania zdarzeń bieżących i przeszłych. Wyszczególniono rozwiązania implementacyjne procesu przetwarzania zdarzeń uwzględniające komponentową architekturę platformy KASKADA, uwypuklając ich elastyczność w przypadku rozwoju...

 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach budowlanych

  W artykule prezentuje się informacje związane z ryzykiem i zarządzaniem nim. Wskazuje się na możliwość wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem jako elementu efektywnego wsparcia działań podejmowanych przez podmiot gospodarczy na etapie planowania i realizacji budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publikacja

  - 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Zarządzanie bezpieczeństwem istniejącej sieci drogowej

  Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej jest to stosowanie w planowaniu, projektowaniu, budowie i użytkowaniu dróg procedur polegających na systematycznej identyfikacji zagrożeń na drodze, szacowaniu ich ewentualnych skutków dla uczestników ruchu drogowego oraz stosowaniu działań eliminujących zidentyfikowane zagrożenia lub zmniejszających skutki ich występowania mierzone liczbą wypadków, liczbą ofiar rannych i śmiertelnych...

 • Efektywne zarządzanie relacjami z klientami

  Publikacja

  W artykule przedstawiono główne złożenia i wybrane instrumenty pozwalające na efektywne zarządzanie relacjami z klientami. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia etapów procesu budowy relacji z klientami w kontekście marketingu relacji. W dalszej części przedstawiono niektóre z kryteriów segmentacji oraz metody pozwalające na ocenę wartości klienta. Artykuł kończy omówienie wskaźnika zwrotu z inwestycji jako głównego miernika...

 • Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie

  Napięcia strategiczne, zwane paradoksami, pojawiają się w każdej organizacji, w tym również we współczesnym uniwersytecie. Autor artykułu, opierając się na pracy B. de Wita i R. Meyera , podejmuje próbę identyfikacji paradoksów strategicznych w uniwersytecie a także wskazania, jak zarządzać nimi. Autor stara się pokazać, że zarządzanie zidentyfikowanymi paradoksami strategicznymi pozwoli rozwiązać złożone problemy związane z zarządzaniem...

 • Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym

  Publikacja

  - 2012

  Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym zostało przedstawione jako wielokryterialny problem optymalizacyjny, do rozwiązania którego został użyty model ogólny (job-shop) szeregowania zadań. W artykule przedstawiono sposób zastosowania trzech algorytmów metaheurystycznych: algorytmu genetycznego (Genetic Algorithm), algorytmu roju (Particle Swarm Optimization) i algorytmu mrówkowego (Ant Colony Optimization) do znalezienia optymalnego...

 • Zarządzanie wiedzą w uczelni publicznej

  Publikacja

  - 2006

  Autor przedstawia uczelnie publiczne jako organizacje, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy oraz współtworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. Omawia cechy współczesnej uczelni jako organizacji aspirującej do miana podporządkowanej wiedzy (opartej na wiedzy). Wskazuje na bariery kulturowe i organizacyjne utrudniające przepływ wiedzy w uczelni i proponuje ewolucję uczelni w kierunku organizacji hiperteksto-wej,...

 • Zarządzanie wiekiem na poziomie organizacji

  Publikacja

  - 2008

  Rozdział ten jest poświęcony zarządzaniu wiekiem na poziomie organizacji. Poza analizą literaturową, zamieszczono w nim szereg dobrych praktyk związanych z zarządzaniem wiekiem na poziomie organizacji. Zwrócono tu uwagę na wielopokoleniowe zespoły pracownicze, które sprzyjają wymianie wiedzy. W większości przypadkóww opisie dobrych praktyk zwraca się uwagę na konieczność zapewnienia starszym pracownikom dostępu do szkoleń.

 • Zarządzanie krajobrazem w czasach konsumpcji

  Konsumpcyjna rzeczywistość późnej nowoczesności przeformułowuje kształty krajobrazu kulturowego. W zarządzaniu krajobrazem kulturowym ujawniają się sprzeczności pomiędzy ciągłością kultury a jej epizodycznością, pomiędzy tym co publiczne a tym co prywatne, pomiędzy użytkownikiem a konsumentem krajobrazu, wreszcie pomiędzy wartością dziedzictwa a jego wystawionym na sprzedaż symbolem. Rozwiązanie rodzących się w warunkach konsumpcji...

 • Zarządzanie ryzykiem w służbie przedsiębiorczości

  Publikacja

  - 2013

  Proaktywność, innowacje i podejmowanie ryzyka wymuszają na przedsiębiorcach nie tylko patrzenie na organizację z perspektywy strategicznej, ale również dokonywanie systematycznej i wnikliwej oceny sytuacji rynkowych. Orientacja przedsiębiorcza, w której podejmowanie ryzyka jest czynnikiem nieodzownym, wymaga zatem wykorzystywania metod zarządzania ryzykiem w celu wzmacniania potencjału innowacyjnego i wzrostowego. Odchodzenie od...

 • CSR a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie

  W niniejszym artykule podjęto rozważania nas odpowiedzialnością społeczną biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania wiekiem. W przekonaniu autorki, działania CSR skoncentrowane na pracownikach firmy są jedną z możliwych dróg dochodzenia przez przedsiębiorstwa (w tym również MSP) do sukcesu, poprzez zbudowanie silnego, zmotywowanego i zaangażowanego w pracę zespołu.

 • Zarządzanie operacyjne w łańcuchu dostaw

  Publikacja

  - 2013

  Globalny i podlegający dynamicznym zmianom rynek wymaga spojrzenia na zarzą-dzanie operacyjne z perspektywy łańcucha dostaw. W niniejszym rozdziale scharakteryzowano pojęcie łańcucha dostaw, przedstawiono ogólny model zarządzania operacyjnego oraz wskazano odpowiadający mu rodzaj i zakres podejmowanych decyzji. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę spójności i stabilności działań operacyjnych oraz ich efektywnej koordynacji w łańcuchu...

 • Portal ontologii: Zarządzanie bezpieczeństwem portalu

  Publikacja

  - 2008

  przedstawiono wybrane problemy zarządzania bezpieczeństwem portalu. Opisano zasady tworzenia polityki bezpieczeństwa portalu. Zwrócono uwagę na zarzadzanie uzytkownikami, a w tym na sposoby autoryzacji i kontroli dostępu. Omówiono także zachowanie spójności danych portalu oraz wiarygodności dostarczanych i publikowanych informacji.

 • Zarządzanie ryzykiem w inżynierii drogowej

  Publikacja

  - 2008

  Każdego roku na polskich drogach ginie ponad 5000 osób. Jednym z narzędzi do wyboru odcinków najbardziej niebezpiecznych jest ocena potencjału redukcji ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na tych odcinkach. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. Przedstawiono także koncepcję ogólną metody zarządzania ryzykiem na drogach krajowych w Polsce.

 • Zarządzanie należnościami w gospodarce rynkowej

  W pracy przedstawiono znaczenie zarządzania należnościami przedsiębiorstwa w kształtowaniu poziomu jego płynności. Określono strategie zarządzana należnościami oraz dokonano przeglądu metod, pozwalających na kształtowanie poziomu należności w przedsiębiorstwie.

 • Ryzykowna recepta na zarządzanie ryzykiem

  Publikacja

  - 2011

  Czy zaawansowana metodologia wyznaczania i alokacji kapitału ekonomicznego w bankach, wsparta przez odpowiednie normy regulacyjne, stanowi panaceum na bolączki związane z systemowymi ryzykami sektora bankowego? Idealizowanie tej recepty jest dość ryzykowne. Kapitał ekonomiczny to ciekawe narzędzie, ma ono jednak swoje niedoskonałości i pułapki.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie roszczeniami w przedsiębiorstwie budowlanym

  Publikacja

  zaprezentowano kluczowe zagadnienia zarządzania roszcze-niami (ang. Claim Management) w przedsiębiorstwie budowlanym. Zaprezentowano dobre praktyki zarządzania roszczeniami zidentyfikowanymi w przedsiębiorstwie budowlanym. Przedsta-wiono warunki pojawienia się szansy lub wystąpienia błędu oraz ich następstw i zaplanowanego promującego lub eliminującego toku postępowania. Przedstawiono kon-cepcje algorytmu tych działań do adaptacji...

 • Skuteczne zarządzanie roszczeniami w budownctwie

  W publikacji zaprezentowano kluczowe zagadnienia zarządzania roszczeniami w budownictwie. Przedstawiono cele, rodzaje oraz strategię gospodarki roszczeniowej przedsiębiorstw. Opisano koncepcję modelu dostosowanego do obecnych warunkach gospodarczych w obszarze zarządzania roszczeniami. Przedstawiono wyniki badań oraz efekty czynności wdrożeniowych modelu w spółce budowlanej o średniej wielkości zatrudnienia.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym