Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie

Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie

 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 1733-2486 , eISSN: 2543-8190

 • Zarządzanie i Finanse

  Czasopisma

  ISSN: 2084-5189

 • Marketing i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 2450-775X , eISSN: 2543-5574

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  Czasopisma

  ISSN: 1643-4773

 • Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

  Czasopisma

  ISSN: 1641-3466

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 0239-9415

 • Zarządzanie bezpieczeństwem

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zarzadzanie bezpieczeństwem. System bezpieczeństwa transportu drogowego. System zarządzania bezpieczeństwem transportu drogowego. Zarządzanie ryzykiem. Działania profilaktyczne.

 • Zarządzanie międzynarodowe

  Publikacja

  - Rok 2007

  Monografia poświęcona problematyce zarządzania międzynarodowego z perspektywy korporacji transnarodowych. Ksiązka składa się z 4 części: w pierwszej omówione jest otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstw, w drugiej proces umiędzynarodowienia firm, trzeciej zarządzanie w korporacjach transnarodowych, czwartej strategie i struktury zarządzania międzynarodowego.

 • Zarządzanie informacją.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W dobie gwałtownego rozwoju technologii informacyjnych oraz wzrostu ilości informacji płynących zarówno z otoczenia, jak i w samej organizacji wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem nowoczesnych narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie informacją staje się koniecznością. Informacja wsparta technologia informacyjną staje się ważnym strategicznym zasobem otwierającym przed przedsiębiorstwem nowe możliwości.

 • Zarządzanie procesowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  W niniejszym rozdziale dokonano przeglądu podstawowych problemów związanych z zarządzaniem procesowym w jednostkach gospodarczych. Przedstawiono genezę, podstawowe definicje i pojęcia związane z zarządzaniem procesowym oraz założenia metodyczne transformacji organizacji zarządzanych na postawie specjalizacji funkcjonalnej w organizacje zarządzane procesowo. Ponadto sformułowano założenia zarządzania w procesowo zorganizownym przedsiebiorstwie.

 • Zarządzanie Jakością

  Czasopisma

  ISSN: 1734-3534

 • Zarządzanie Mediami

  Czasopisma

  ISSN: 2353-5938 , eISSN: 2354-0214

 • Zarządzanie wiekiem 50+

  Publikacja

  Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień zarządzania wiekiem na podstawie literatury, dobrych praktyk wypracowanych w różnych krajach Europy oraz wyników projektu MAYDAY, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera opis podstawowych zasad realizacji projektów w ramach IW EQUAL oraz tło realizacyjne projektu MAYDAY. W drugim rozdziale opisano procesy...

 • Zarządzanie projektem innowacyjnym

  Publikacja

  - Rok 2012

  W poniższym rozdziale autorka prezentuje cykl życia projektu innowacyjnego, dzieląc go na cztery główne fazy: rozpoczęcia, planowania i organizowania, wykonawstwa i zakończenia, a następnie na mniejsze działania zawarte w każdej z tych faz. Dodatkowo autorka przedstawia zbiór wykorzystywanych metod i narzędzi oraz rezultaty podejmowanych prac w każdym z opisanych etapów realizacji projektu.

 • Zarządzanie finansami przesiebiorstwa

  W pracy zawarto zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w krótkim i długim okresie. Omówiono problemy dotyczące zarządzania kapitałem obrotowym netto wraz z analizą poszczególnych jego elementów. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące majątku przedsiębiorstwa oraz dokonano przeglądu źródeł finansowania w kontekście osiągania dodatniego efektu dźwigni finansowej i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Zagadnienia...

 • Umiejętne zarządzanie czasem

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule omówiono najważniejsze zasady zarządzania czasem, jako umiejętności przydatnej w kierowaniu firmą.

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ŻEGLUGI

  Publikacja

  - Rok 2016

  Monografia przedstawia koncepcję wytycznych zarządzania ryzykiem morskim może być traktowana jako zalecenia do wspomagania decyzji z uwzględnieniem ryzyka w wybranych dziedzinach bezpieczeństwa transportu śródlądowego

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi - propozycja dydaktyczna dla studentów kierunku zarządzanie i marketing

  Publikacja

  - Rok 2005

  Autor przedstawia cele oraz program przedmiotu Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi, prowadzonego dla studentów kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W programie kształcenia główną uwagę skoncentrowano na wskazaniu studentom rosnącego znaczenia organizacji niekomercyjnych (zarówno publicznych jak i pozarządowych) w Polsce oraz konieczności stopniowego i systemowego wprowadzenia...

 • Zarządzanie jakością własnego życia.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2004

  W opracowaniu zamieszczono wybrane elementy teorii przemian jakościowychprocesów jakości życia. Zaprezentowano modele zarządzania jakością własnego życia osób nie oczytanych i oczytanych w zagadnieniach jakości życia.

 • Zarządzanie i planowanie marketingowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Podręcznik do przedmiotu zarządzanie i planowanie marketingowe, w ktorym są wymienione i omówione etapy tworzenia planu marketingowego oraz poszczególne zagadnienia opracowane od strony teoretycznej, wzbogacone o przykłady praktyczne.NR DOKUM. MCK 73140

 • Zarządzanie finansami w projekcie

  Publikacja

  - Rok 2013

  W opracowaniu przedstawiono zasadnicze aspekty składające się na zarządzanie finansami w projekcie. W obszarze planowania projektu przedstawiono między innymi metody stosowane w planowaniu kosztów projektu, rodzaje budżetów oraz zasady określania budżet projektu. Ponad-to zasady planowania przepływów środków finansowych w projekcie. W obszarze realizacji projektu od strony finansowej przedstawiono zasady zabezpieczanie źródeł...

 • Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy

  Publikacja

  - Rok 2014

  Cel. Niniejsza praca ma na celu wskazanie zależności pomiędzy zróżnicowanym poziomem zaangażowania projektantów w wykorzystanie Design Thinking w projektowaniu usług i kształtowaniu środowiska pracy projektantów a efektami ich pracy. Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja czynników środowiskowych stymulujących efektywność pracy projektanta nowej usługi. Metoda/podejście. W środowisku akademickim w trzech grupach przyszłych projektantów...

 • Inteligentne zarządzanie usługami chmurowymi

  Publikacja

  Rozwój chmur obliczeniowych stanowi wyzwanie dla nowych efektywnych metod zarządzania zasobami chmurowymi, zwłaszcza, że oprócz usług typu SaaS rozwija się nowe kategorie usług jak obliczenia brzegowe czy wielochmurowe. W pracy zaproponowano ogólny model zarządzania usługami oraz efektywne procedury alokacji zasobów. Podkreślono potrzebę oszacowania parametrów zasobów chmury by zapewnić wykonanie żądanych usług. Przedstawiono również...

 • Ekonomika i zarządzanie energią

  Publikacja

  - Rok 2022

  Przedstawiono problematykę kosztów w sektorze energii. Opisano metody oceny efektywności inwestowania.Przedstawiono problematykę audytingu energetycznego oraz pokazana współczesne narzędzia zarzadzania energią

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie zapasami dla praktyków

  Publikacja

  - Rok 2015

  Dążenie do redukcji zapasów jest naturalnym trendem wszystkich przedsiębiorstw dbających o dostęp do tzw. wolnej gotówki. 11 lat prowadzonych przeze mnie obserwacji w toku realizowanych kilkuset projektów wskazuje, że tylko ok 0,5% przedsiębiorstw (w danym momencie) nie zajmuje się pracą nad obniżeniem zapasów. Jak ta redukcja zapasów zazwyczaj się odbywa? Szef stawia cel swojemu zespołowi: „dziś rotacja naszego zapasu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie zmianą w przedsiebiorstwie

  Publikacja

  Rozdział ten jest poświęcony przeglądowi dotychczasowej wiedzy z zakresu zarządzania zmianą. Dokonano w nim klasyfikacji zmian, bariery wprowadzenia zmian oraz oddziaływania zmian na ludzi i sposoby pokonannia oporu przeciwko zmianom. W rozdziale zaprezentowano również proces realizacji zmiany w przedsiebiorstwie i omówiono działania podejmowane na każdym etapie procesu. Dokonana analiza zarządzania zmianą stanowi podstawą do określenia...

 • Zarządzanie relacjami w logistyce

  Publikacja

  - Rok 2019

  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano podstawy zarządzania w łańcuchach logistycznych wraz z uwzglęnieniem relacji wystepujących pomiędzy jego składowymi a otoczeniem

 • Czynniki generujące skuteczne zarządzanie

  W niniejszym artykule zarezentowano wybrane aspekty, które należy wziąć pod uwagę w przypadku zarządzania pracownikami w celu doskonalenia tego obszaru zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy

 • Zarządzanie kreatywnością w projekcie

  W kontekście innowacyjności oraz badań w obszarze nauk technicznych pojawia się problem efektywnego zastosowania metod kreatywności w konkretnej sytuacji projektowej oraz weryfikacji wyników podejmowanych działań kreatywnych. Celem referatu jest zaproponowanie podejścia do zarządzania kreatywnością w projekcie w oparciu o wiedzę pochodzącą z psychologii kreatywności. Zaprezentowano ramy zarządzania kreatywnością z zastosowaniem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie Biblioteką

  Czasopisma

  ISSN: 2081-1004

 • ZARZĄDZANIE I EDUKACJA

  Czasopisma

  ISSN: 1428-474X

 • Ekonomia i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 2080-9646 , eISSN: 2300-0813

 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 1733-2468

 • Zarządzanie i Jakość

  Czasopisma

  ISSN: 2658-2104

 • Zarządzanie zdarzeniami na platformie KASKADA

  Publikacja

  Zdefiniowano pojęcie zdarzenia i opisano proces obsługi zdarzeń w ramach platformy KASKADA, wprowadzając pojęcia strumieni zdarzeń, filtrów zdarzeń i kanałów zdarzeń typu e-mail i JMS. Przedstawiono sposób monitorowania zdarzeń bieżących i przeszłych. Wyszczególniono rozwiązania implementacyjne procesu przetwarzania zdarzeń uwzględniające komponentową architekturę platformy KASKADA, uwypuklając ich elastyczność w przypadku rozwoju...

 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach budowlanych

  Publikacja

  W artykule prezentuje się informacje związane z ryzykiem i zarządzaniem nim. Wskazuje się na możliwość wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem jako elementu efektywnego wsparcia działań podejmowanych przez podmiot gospodarczy na etapie planowania i realizacji budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publikacja

  - Rok 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Zarządzanie bezpieczeństwem istniejącej sieci drogowej

  Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej jest to stosowanie w planowaniu, projektowaniu, budowie i użytkowaniu dróg procedur polegających na systematycznej identyfikacji zagrożeń na drodze, szacowaniu ich ewentualnych skutków dla uczestników ruchu drogowego oraz stosowaniu działań eliminujących zidentyfikowane zagrożenia lub zmniejszających skutki ich występowania mierzone liczbą wypadków, liczbą ofiar rannych i śmiertelnych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Efektywne zarządzanie relacjami z klientami

  Publikacja

  W artykule przedstawiono główne złożenia i wybrane instrumenty pozwalające na efektywne zarządzanie relacjami z klientami. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia etapów procesu budowy relacji z klientami w kontekście marketingu relacji. W dalszej części przedstawiono niektóre z kryteriów segmentacji oraz metody pozwalające na ocenę wartości klienta. Artykuł kończy omówienie wskaźnika zwrotu z inwestycji jako głównego miernika...

 • Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie

  Napięcia strategiczne, zwane paradoksami, pojawiają się w każdej organizacji, w tym również we współczesnym uniwersytecie. Autor artykułu, opierając się na pracy B. de Wita i R. Meyera , podejmuje próbę identyfikacji paradoksów strategicznych w uniwersytecie a także wskazania, jak zarządzać nimi. Autor stara się pokazać, że zarządzanie zidentyfikowanymi paradoksami strategicznymi pozwoli rozwiązać złożone problemy związane z zarządzaniem...

 • Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym zostało przedstawione jako wielokryterialny problem optymalizacyjny, do rozwiązania którego został użyty model ogólny (job-shop) szeregowania zadań. W artykule przedstawiono sposób zastosowania trzech algorytmów metaheurystycznych: algorytmu genetycznego (Genetic Algorithm), algorytmu roju (Particle Swarm Optimization) i algorytmu mrówkowego (Ant Colony Optimization) do znalezienia optymalnego...

 • Zarządzanie marką w dobie nadpodaży

  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest wskazaniu wyzwań stojących przed menedżerami marki wobec nadpodaży marek, produktów i informacji, będącymi pośrednią przyczyną marginalizacji marketingu jako funkcji wielu przedsiębiorstwach o organizacji „silosowej”, gdzie marketing często ograniczany jest do funkcji promocji. Wspomniane okoliczności, zdaniem autorki, mogą prowadzić zarówno do dalszej marginalizacji marketingu w wyniku spadku znaczenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie projektami w podejściu zwinnym

  Publikacja

  - Rok 2022

  W opracowaniu opisane zostały wzorce postępowania stosowane w przypadku realizacji przedsięwzięć dużych i złożonych, takie jak Scaled Agile Framework (SAFe), Large-Scale Scrum (LeSS) czy Nexus, spośród których najbardziej popularne jest to pierwsze podejście. Każda z tych metodyk zawiera wskazówki i wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób koordynować prace wielu Zespołów Scrum. Wprowadzają one wydarzenia oraz role niezbędne w bardziej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie ryzykiem w służbie przedsiębiorczości

  Publikacja

  - Rok 2013

  Proaktywność, innowacje i podejmowanie ryzyka wymuszają na przedsiębiorcach nie tylko patrzenie na organizację z perspektywy strategicznej, ale również dokonywanie systematycznej i wnikliwej oceny sytuacji rynkowych. Orientacja przedsiębiorcza, w której podejmowanie ryzyka jest czynnikiem nieodzownym, wymaga zatem wykorzystywania metod zarządzania ryzykiem w celu wzmacniania potencjału innowacyjnego i wzrostowego. Odchodzenie od...

 • Zarządzanie wiedzą w sieciach korporacyjnych

  Publikacja

  - Rok 2003

  ...

 • Twórcze myślenie i zarządzanie wiedzą.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Według Petera Druckera dwie najważniejsze wartości, które w najbliższych kilkudziesięciu latach będą decydowały o sukcesach lub porażkach, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym, to wiedza i elastyczność (Newsweek Polska 2003/20). W przeprowadzonych badaniach wśród menedżerów amerykańskich 77% podkreśliło znaczenie wiedzy, jej tworzenia, upowszechniania i wykorzystywania dla rozwoju współczesnego biznesu (Foote N. W.,...

 • Zarządzanie projektami - ważna inżynierska umiejętność.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł skupia sie na zagadnieniu zarzadzania projektami w edukacji inżynierskiej.

 • Zarządzanie informacjami w małej firmie.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotnym czynnikiem jest dostęp do ogólnie pojętej informacji i jej odpowiednie wykorzystanie. Dysponując specyficznym narzędziem, jakim jest informacja menedżer powinien być zdolny do szybkiego i jasnego jej przekazywania. Zadaniem współczesnego menedżera jest zidentyfikowanie zagrożeń na tyle wcześnie, aby była możliwa ich skuteczna eliminacja. Narzędziem menedżera powinien być system informacyjny...

 • Zarządzanie wartością przedsiebiorstwa - ujęcie procesowe

  Publikacja

  Opracowanie to zostało poświęcone szczególnemu problemowi zarządzania wartością ekonomiczną przedsiebiorstwa,jakim jest wdrożenie procesowej struktury organizacyjnej i zwiazanych z nią mechanizmów optymalizacji procesów gospodarczych na podstawie pomiarów ich wartości ekonomicznej. Procesy realizują zadania dla klientów wewnetrznych i zewnetrznych.Rozpatrywanym problemem jest analiza cech, jakimi powinny się charakteryzować procesy...

 • Zarządzanie wiedzą w organizacjach pozarządowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tej specyfiki wskazano na problemy związane z zarządzaniem wiedzą w takich organizacjach.