Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie projektem - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie projektem

Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie projektem

 • Zarządzanie projektem innowacyjnym

  Publikacja

  - Rok 2012

  W poniższym rozdziale autorka prezentuje cykl życia projektu innowacyjnego, dzieląc go na cztery główne fazy: rozpoczęcia, planowania i organizowania, wykonawstwa i zakończenia, a następnie na mniejsze działania zawarte w każdej z tych faz. Dodatkowo autorka przedstawia zbiór wykorzystywanych metod i narzędzi oraz rezultaty podejmowanych prac w każdym z opisanych etapów realizacji projektu.

 • MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

  Publikacja

  - Rok 2014

  MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów to książka, która kompleksowo opisuje możliwości programu oraz oferowane przez niego narzędzia, uzupełniając wiedzę czytelnika o informacje związane z metodyką prowadzenia przedsięwzięć. Układ podręcznika odzwierciedla specyfikę pracy kierowników projektów, krok po kroku przedstawiając zadania, które mają oni do wykonania, a także najbardziej...

 • Zarządzanie logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej

  Celem artykułu jest przedstawienie tematyki zarządzania logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej. W artykule zostanie zawarta krótka analiza literatury dotyczącej zarządzania projektami, opis i analiza najistotniejszych zagadnień projektu wraz z jego harmonogramem, analizą ścieżki krytycznej oraz wnioski i zalecenia projektowe. W szczególności zostaną przedstawione następujące zagadnienia:...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie projektem informatycznym

  Kursy Online
  • M. Łabuda

  Wykład obieralny dla VII sem, IS

 • Zarządzanie projektem informatycznym 2021/2022

  Kursy Online
  • J. Miler

  Informatyka, II stopień

 • Zarządzanie projektem (IBM) 2021/22

  Kursy Online
  • J. Kuchta

 • Zarządzanie projektem informatycznym 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Miler

  Informatyka, II stopień

 • Zarządzanie projektem (IBM) 2022/23

  Kursy Online
  • J. Kuchta

 • Zarządzanie Projektem Informatycznym - MSU 2021/2022

  Kursy Online
  • J. Miler
  • M. Pykała
  • M. Wróbel
  • J. Rumiński

 • Zarządzanie Projektem Informatycznym - MSU 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Miler
  • M. Pykała
  • M. Wróbel
  • J. Rumiński

 • Zarządzanie projektem, P, TiL, sem.06, letni 21/22 (O:10121)

  Kursy Online
  • P. Szalewski

  Zarządzanie projektem, P, TiL, sem. 06, letni 21/22 (O:10121)

 • Zarządzanie projektem (O:10121), P, TiL, sem.06, letni 22/23

  Kursy Online
  • P. Szalewski

  Zarządzanie projektem (O:10121), P, TiL, sem.06, letni 22/23, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

 • Zarządzanie projektem, (O: 10121), W, TiL, sem. 06, letni 22/23

  Kursy Online
  • A. Dembicka

  Poznanie i zrozumienie zasad zarządzania projektem

 • Informatyczne zarządzanie projektem transportowym / TiL / WIMiO / II stopnia, stacjonarne 22/23(PG_00057116)

  Kursy Online
  • T. Niksa-Rynkiewicz

  Materiały wspierające przedmiot  "Informatyczne Zarządzanie Projektem Transportowym" Transport i Logistyka,  II stopnia (stacjonarne) semestr zimowy 21/22 Podstawowa lista lektur: Trocki M.: Zarządzanie projektami. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 2009. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 2006. Dudka A.,  Systemy informatyczne zarządzania Microsoft Business Solu tions Navision,...

 • Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab. Julita Wasilczuk   Program finansujący: Kapitał Ludzki

  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem UDA-POKL04.02.00-00-099/09-00 z dnia 2010-06-30

 • Magdalena Apollo dr inż.

  2017 - PhD in Civil Engineering, thesis: Risk management in construction investments related to urban regeneration projects, Gdansk University of Technology IX 2012–VI 2013 - Postgraduate Studies at Gdynia Maritime University: Research Project Management (IPMA D Certificate) 2010 – MSc in Management and Marketing, Gdansk University of Technology 2007 – MSc in Civil Engineering, Gdansk University of Technology 2007-2010 - structural...

 • Środowisko zarządzania projektem

  Publikacja

  - Rok 2006

  W niniejszym rozdziale zawart jest przegląd wybranych elementów składowych oraz zasad funkcjonowania środowiska projektu. Środowisko to rózni się od środowiska, wktórym realizowane są procesy i działania powtarzalne. Należy zwrócić uwagę, że nie oznacza to, iż proces zarządzania projektem jest trudniejszy od zarządzania operacjami trwającymi - tyle tylko, że zarządzanie projektami stwarza odmienny, niepowtarzalny zestaw problemów.

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publikacja

  - Rok 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Zarządzanie programami badawczymi z uwzględnieniem filozofii nauki

  Publikacja

  - Rok 2013

  Zarządzanie projektami i programami badawczymi powinno być realizowane z zastosowaniem specyficznych metod zarządzania ze względu na specyfikę badań naukowych. W tym rozdziale zaprezentowano wyniki analiz mających na celu lepsze zrozumienie roli zarządzania programem badawczym z następujących perspektyw: analizy rzeczywistości projektów badawczych, zarządzania projektem i programem oraz filozofii nauki. Praktycznym zastosowaniem...

 • UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE JAKO ELEMENT NOWEJ GOSPODARKI I WARUNEK ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA : STUDIUM PRZYPADKU PROJEKTU EXPERIENTIA

  Publikacja

  - Rok 2016

  W OPRACOWANIU PRZEDSTAWIONO UWARUNKOWANIA ORAZ REZULTATY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM EXPERIENTIA PROMUJĄCYM WSPÓŁPRACĘ POMIĘDZY PRACODAWCAMI A STUDENTAMI OSTATNIEGO ROCZNIKA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  W przypadku, gdy w określonej organizacji gospodarczej realizowanych jest jednocześnie wiele przedsięwzięć (projektów) innowacyjnych, można wówczas mówić o występowaniu w tej organizacji środowiska wieloprojektowego. W środowisku takim projekty nie są rozpatrywane jako wyizolowane jednostki, ale w relacji z innymi projektami, z którymi często posiadają większe lub mniejsze powiązania oraz oddziaływania. Tym samym specyfika zarządzania...

 • Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie

  Publikacja

  Zarządzanie danymi badawczymi (Research Data Management) to temat, który jest dyskutowany i przybiera na znaczeniu od wielu lat. Podstawową przesłanką do odpowiedniego zarządzania danymi jest właściwe i efektywne wykorzystywanie publicznych funduszy. Instytucje i organizacje finansujące badania naukowe podkreślają, że fundusze przeznaczane na granty badawcze w dużej mierze się marnują. Dane, będące wynikami prac badawczych, nie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi w środowisku wieloprojektowym - kluczowe zagadnienia.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W ninejszym rozdziale poruszono kluczowe zagadnienia charakteryzujące procesy zarządzania, któe występują w zarządzeniu projektami w środowisku wieloprojektowym. Środowisko takie tworzy się w organizacjach produkcyjnych lub usługowych, w których realizowanych jest jednocześnie kilkanaście lub kilkadziesiąt przedsiewzięć rozwojwych. W przeprowadzonych analizach literaturowych oraz badaniach praktycznych nad tym zagadnieniem ograniczono...

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych). Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002);...

 • Ocena efektów projektu wspierającego przedsiębiorczość grupy 50+: Pomorska Fabryka Design

  Publikacja

  - Rok 2014

  Tekst prezentuje zakres projektu Pomorska Fabryka Designu realizowanego przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości i Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, którego głównym celem było opracowanie modelu aktywizacji zawodowej osób 50+ poprzez założenie przez nich własnej działalności gospodarczej, wykorzystującej ich twórcze zdolności. Projekt jest ciekawym przedsięwzięciem, gdyż w procesie wspierania dojrzałych przedsiębiorców zakłada...

 • Realizacja programów - kluczowe czynniki sukcesu

  Publikacja

  - Rok 2009

  W rzeczywistości gospodarczej każdego kraju programy są czymś po-wszechnym i służą osiąganiu wielkich oraz złożonych celów. Głównie podejmowane są przez instytucje publiczne i badawczo - naukowe, ale również duże podmioty pry-watne coraz częściej inicjują programy. W ostatnich latach pod względem metodycz-nym obszar wiedzy dotyczący zasad realizacji programów zaczął być wyodrębniany, jako coś, co posiada pewną specyfikę, odrębną...

 • Logistyka robót budowlanych. Projektowanie i realizacja zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9000

  Projektowanie i zarządzanie w budownictwie dotyczy nie tylko samej realizacji określonego obiektu inżynierskiego, ale jest też ściśle związane z planowaniem logistycznym. Logistyka przedsięwzięcia budowlanego polega na zaprojektowaniu m.in. placu budowy, planu transportu zamówień oraz sposobu przemieszczania na terenie budowy zarówno pojazdów, materiałów, jak i pracowników. W artykule przedstawiono ideę systemu zarządzania jakością...

 • Kamila Klimaszewska dr inż.

  Urodziła się w Warszawie (1979).W 1998 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie i rozpoczęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich ukończeniu w 2003 rozpoczęła studia doktoranckie, uzyskując w 2008 roku stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii (rozprawa doktorska „Osady atmosferyczne jako wskaźnik oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego”). W 2005...

 • Jakub Miler dr inż.

  Kariera akademicka: 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski Zainteresowania...

 • Dylematy zarządzania adaptacyjnego projektem w przedsiębiorstwie mediowym

  Publikacja

  - Rok 2022

  Artykuł dotyczy zarządzania mediami, dlatego odpowiednio zaprezentowano próbę możliwego podejścia opartego na zwinnych metodologiach zarządzania projektami. Artykuł przedstawia kolejno media i zarządzanie nimi (przegląd literatury), charakterystykę projektów mediowych, zwinne zarządzanie projektami, analizę zwinnego podejścia i zarządzania mediami wraz z propozycją nowego pomysłu,...

 • Sebastian Wilczewski dr inż.

  Dr inż. Sebastian Wilczewski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Ponadto od ponad 20 lat pracuje w firmach informatycznych, gdzie zajmował stanowiska od inżyniera i konsultanta, poprzez stanowisko Project Managera, Portfolio Manager i Proces Ownera aż do stanowiska Team Leadera dla zespołu około 30 analityków IT. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem...

 • Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi wspomagane systemem agentowym

  Publikacja

  Artykuł podejmuje próbę wyodrębnienia kluczowych parametrów wpływających na dobór metody zarządzania projektem, tak aby parametry te mogły być przetwarzane przez agentów systemu agentowego do oceny technologii informatycznych. W pierwszej części zaprezentowano rozwój i dojrzewanie samej koncepcji systemu oraz omówiono kluczowe czynniki wpływające na decyzje zarządcze po to, aby w dalszej części pokazać możliwość działania systemu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie inżynierskimi projektami badawczymi z uwzględnieniem filozofii badań w inżynierii i technologii

  Publikacja

  - Rok 2015

  Celem prac opisanych w rozdziale jest analiza możliwości zastosowania filozofii badań w inżynierii i technologii w zarządzaniu inżynierskim projektem badawczym. Analiza obejmuje wybór praktycznych zagadnień z obszaru filozofii badań w inżynierii i technologii oraz próbę integracji wiedzy z powiązanych obszarów w celu efektywnego zarządzania inżynierskim projektem badawczym. W filozofii badań w inżynierii i technologii...

 • Podstawy zarządzania projektem PWP

  Kursy Online
  • A. M. Trzaskowska

 • Kanalizacja (z projektem komputerowym) - niestacjonar_2022/2023 - Nowy

  Kursy Online
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski
  • M. Orłowska-Szostak

  W ramach przedmiotu "Kanalizacja (z projektem komputerowym)" prowadzone są wykłady, ćwiczenia i laboratorium. Wykłady obejmują tematycznie w pierwszej kolejności:  uporządkowanie podstawowych wiadomości i pojęć odnośnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i in., a także kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, ciśnieniowej i podciśnieniowej, wszystko w zakresie niezbędnym do omawianych na tych wykładach w drugiej kolejności: zaawansowanych...

 • Anna Maria Trzaskowska dr inż.

  Anna Maria Trzaskowska od 2017 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu. Przez ponad 2 lata pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Katedry. Członkini Zarządu Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Aktualne zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze metodyk zwinnych, lean management w szkolnictwie wyższym, cyfryzacji szkolnictwa wyższego...

 • Dobre praktyki w procesie komercjalizacji

  Wydarzenia

  03-11-2022 11:00 - 03-11-2022 12:00

  Centra Transferu Technologii UG, PG oraz GUMed zapraszają na webinarium, podczas którego Eksperci przedstawią podstawowe zasady zarządzania projektem technologicznym z punktu widzenia biznesowego. Obowiązuje rejestracja.

 • Konferencja PACTT i PSC w Gdańsku

  Wydarzenia

  01-04-2019 00:00 - 03-04-2019 23:59

  Trzydniowy cykl konferencji poświęconych zagadnieniom transferu technologii w Polsce, zorganizowany przez CTWiT PG wraz z MNiSW oraz z projektem Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy - MOST Wiedzy.

 • Spotkanie informacyjne ws. naboru do programu Szkoły Startup

  Wydarzenia

  08-03-2023 16:00 - 08-03-2023 17:00

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne w związku z naborem do Szkoły Startup, które są dobrą okazją, aby dowiedzieć się więcej na temat programu oraz skonsultować się z kierownikiem projektu.

 • Spotkanie informacyjne ws. naboru do programu Szkoły Startup

  Wydarzenia

  02-03-2023 16:00 - 02-03-2023 17:00

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne w związku z naborem do Szkoły Startup, które są dobrą okazją, aby dowiedzieć się więcej na temat programu oraz skonsultować się z kierownikiem projektu.

 • Teatr Improwizacji

  Wydarzenia

  14-04-2018 18:00 - 14-04-2018 22:00

  W Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa” wystąpi grupa „No i Fajnie” w ramach Teatru Improwizacji.

 • KONSULTACJE SPOŁECZNEJAKO ELEMENT REALIZACJI DUŻYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH – STUDIA PRZYPADKÓW

  Publikacja

  - Rok 2013

  W opracowaniu przedstawiono aspekt przeprowadzania konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czy faktycznie istnieje potrzeba, czy też konieczność prowadzenia konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych, jak szeroko prowadzić konsultacje, czy jest wskazane i efektywne ponoszenie nakładów finansowych na konsultacje w szerokim gronie interesariuszy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodno - ściekowej

  Publikacja

  - Instal - Rok 2012

  Problemy związane z zarządzaniem projektami współfinansowanymi. Dokumentacja, braki, zagrożenia. Przedstawione efekty wymiany doświadczeń beneficjentów.

 • ASPEKTY SPOŁECZNE W REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

  Publikacja

  - Rok 2014

  W opracowaniu poruszono zagadnienie społecznej odpowiedzialności w realizacji projektów. Celem opracowania jest ukazanie, że nie tylko zagadnienia techniczno - organizacyjne są istotne w realizacji projektu, ale aspekty społeczne, które mogą stanowić pewien problem, mający wpływ na sprawność realizacji projektu. W opracowaniu przedstawiono wyniki przeglądu literatury oraz wyniki własnych badań empirycznych przy budowie stadionu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tradycyjne cykle życia oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca prezentuje uznane i powszechnie stosowane cykle wytwarzania i ewolucjioprogramowania systemów informatycznych, takie jak cykl klasyczny (kaskado-wy), model V wytwarzania z zapewnianiem jakości, prototypowanie wymagań, mo-del spiralny i przyrostowy. Nieduży przykład ilustruje sposób doboru strate-gii wytwarzania.

 • Proces wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca wprowadza w zagadnienia organizacji procesu wytwórczego, omawia uznanestandardy procesu i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie. Omówienie podsta-wowych problemów prowadzenia projektu informatycznego poszerzono o krótkąprezentację dwu istotnych, choć rzadziej prezentowanych, zagadnien: politykiprowadzenia projektu oraz etyki w realizacji projektu informatycznego.

 • Możliwości formalizacji procesów zarządzania przedsięwzięciami z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Często w literaturze pojawia się twierdzenie, że zarządzanie przedsięwzięciami jest bardziej sztuką niż planowaną metodą postępowania. Takie stwierdzenie wynika z faktu, że w trakcie prac projektowych podejmowane przez kierownika zespołu decyzje są wynikiem trudnych do planowania procesów, jak np. zmiana składu zespołu (nasz najlepszy programista może zostać ''podkupiony'' przez konkurencyjną firmę). Z tego też powodu wielu...

 • Współczesne cykle wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  Praca omawia inne stosowane współcześnie cykle wytwórcze. Do dyskusji wybra-ne zostały modele, których wykorzystanie przynosi satysfakcjonujące rezulta-ty (wytwarzanie obiektowe, ponowne użycie oprogramowania z wykorzystaniemkomponentów i wzorców, ponowna inżynieria systemów), podejścia, których sto-sowanie nie jest oceniane jednoznacznie (jak to ma miejsce w wypadku metody-ki SSM Checklanda) oraz modele uważane, obok wymienionych,...

 • Od projektu do programu

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca wprowadza w zagadnienia implementacji i testowania, pod kątem proble-mów i metod przekształcania wyników fazy projektowania w oprogramowanie. O-mówienie poprzedza krótkie wprowadzenie w zagadnienia modelowania zachowańprogramu. Treść rozdziału uwzględnia też problem implementacji w postaci o-programowania równoległego, zarówno w zakresie specyfiki jego wytwarzania,jak i testowania.

 • Środowiska wspierające (narzędzia CASE)

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca omawia współczesne środowiska i narzędzia CASE, wspierające procesywytwórcze. Część omówienia poświęcona jest narzędziom wspomagającym tworze-nie oprogramowania równoległego i wspomagającym zrównoleglanie programów se-kwencyjnych.