Wyniki wyszukiwania dla: zautomatyzowane systemy antykolizyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zautomatyzowane systemy antykolizyjne

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: zautomatyzowane systemy antykolizyjne

 • Platforma aktywnego nauczania dla zwiększenia poziomu umiejętności techników i inżynierów

  Publikacja

  Przemysł 4.0 całkowicie przekształca sektor wytwórczy w Unii Europejskiej wprowadzając zasady cyfryzacji procesów przemysłowych. W rezultacie, nowe cyber-fizyczne systemy produkcyjne wywierają ogromny wpływ na siłę roboczą, a zwłaszcza na techników i inżynierów. Systemy te wymagają nowych hybrydowych zespołów "człowiek – maszyna", w których technicy i inżynierowie powinni umieć analizować zbiory danych Big Data, tworzyć symulacje...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

  Czasopisma

  ISSN: 1509-5878 , eISSN: 2450-7725

 • Systemy pomiarowe wielkości mikroziaren ściernych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych elektrokurundu zwykłego i węglika boru przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v 6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22. Analizowano długość, szerokość i pole powierzchni obrazu mikroskopowego mikroziaren.

 • Współczesne systemy magnetometryczne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe i transduktorowe. W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano współczesne systemy magnetometryczne.

 • Nowoczesne systemy magnetometryczne

  W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano nowoczesne systemy magnetometryczne. Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry typu SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe oraz transduktorowe.

 • Rozproszone systemy kogeneracji

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przedstawiono rozproszone systemy kogeneracji . pokazano układy kogeneracyjne opalane gazem.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zautomatyzowane pomiary rezystywności i ruchliwości w tlenkach półprzewodnikowych SnO2

  Publikacja

  - Rok 2009

  Rozdział opisuje pomiar rezystywności zmodyfikowaną metodą van der pauwa, oraz ruchliwości nośników metodą hallowską. w pracy opisano stanowisko pomiarowe. zaprezentowano program komputerowy niezbędny do przeprowadzenia pomiarów, a także wyniki pomiarów elektrycznych cienkiej warstwy tlenku cyny. badana warstwa została naniesiona na szklane podłoże metodą rozpylania magnetronowego.

 • Systemy automatycznej kontroli wymiarowej mikroziaren ściernych

  Publikacja

  - Diagnostyka - Rok 2006

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analyzette 22. Analizator laserowy jest uniwersalnym urządzeniem do pomiarów wymiarów ziaren i mikroziaren.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Bioniczne systemy produkcyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Ninijeszy rodział przedstawia możliowości stosowania technologii bionicznych w elastycznej produkcji dla tworzenia inteligentnych systemów produkcyjnych. Na wstępie przedstawiono trzy rodzaje takich sytemów: bioniczne, fraktalne i holonowe. Obszerniejszej analizie poddano bioniczne systemy wytwórcze, pokazując ich związki z organizamami żywymi. W podsumowaniu porównano własności trzech grup w kontekście perspektyw rozwojowych.

 • Systemy polityczne w przestrzeni europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Jedna z podstawowych kategorii politologicznych są systemy polityczne. Szczegóny ich wymiar uwidacznia się w przestrzeni europejskiej. Mimo występowania licznych różnic w organizacji życia politycznego zauważa się jednak pewne cechy wspólne wynikające ze wspólnego dziedzictwa kulturowegi i zbliżonych doświadczeń historycznych.

 • Systemy dawkowania zawiesiny ściernej w docierarkach.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono systemy dawkowania zawiesiny ściernej w procesie docierania. Wskazano na konieczność racjonalnej gospodarki ścierniwem ze względów technologicznych i ekologicznych.

 • Non-standard binary weighted number systems

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zdefiniowano szeroką klasę binarnych systemów wagowych. Wszystkie sa wzajemnie jednoznaczne ale mogą być zupełne lub niezupełne. Jeżeli wagi systemu są kolejnymi liczbami naturalnymi to system jest minimalny.Jesli wagi sa kolejnymi potęgami podstawy Z to system jest maksymalny. W przestrzeni między tymi systemami znajdują się inne systemy binarne. Kilka z nich przedstawiono w referacie.

 • Systemy Logistyczne Wojsk

  Czasopisma

  ISSN: 1508-5430

 • Nowoczesne Systemy Zarządzania

  Czasopisma

  ISSN: 1896-9380 , eISSN: 2719-860X

 • Systemy łączności bezprzewodowej dla potrzeb ochrony żeglugi

  Scharakteryzowano problem ochrony żeglugi przed działaniami przestępczymi oraz opisano systemy radiokomunikacyjne przeznaczone dla potrzeb tej ochrony.

 • Systemy zabezpieczeń podłoża gruntowego przed zanieczyszczeniem.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Scharakteryzowano migrację zanieczyszczeń w nawodnionym podłożu gruntowym oraz stosowane rodzaje i rozwiązania konstrukcyjne uszczelnień składowisk odpadów. Omówiono systemy monitoringu migracji zanieczyszczeń oraz zasady analizy ryzyka w oparciu o model discovery-recovery. Przedstawiono przykłady praktyczne zabezpieczeń na dwóch składowiskach odpadów, wyniki ilościowe oraz analizę stateczności zastosowanych zabezpieczeń.

 • ZAAWANSOWANE SYSTEMY ENERGETYCZNE I PROGNOZA ICH DIAGNOZOWANIA

  Publikacja

  - Rok 2014

  Rozwój współczesnych systemów energetycznych opiera się w wielu przypadkach o wykorzystanie nowych lub też zasadniczej modernizacji starych koncepcji zastosowania przemian energetycznych. Każda z tych koncepcji szuka swojego miejsca w instalacjach przemysłowych. Te zaś tylko w ograniczonym przedziale czasowym wykorzystują swoją pełną tzn. projektową moc/wydajność. Dodatkowo już od pierwszych godzin po uruchomieniu te nowoczesne...

 • Systemy hydrolokacyjne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Omówiono obszernie większość zagadnień występujących w trakcie analizy, projektowania i eksploatacji systemów hydrolokacyjnych. Na wstępie przedstawiono teorie i wyniki pomiarów dotyczących propagacji fal akustycznych w ośrodku idealnym i w morzu. W kolejnym rozdziale zaprezentowano sygnały analogowe, cyfrowe, deterministyczne i losowe wykorzystywane w hydrolokacji. W następnych dwóch rozdziałach omówiono źródła fali akustycznej...

 • Systemy pomiarowe stosowane na platformach powietrznych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Poszukiwanie na ogromnych obszarach złóż bogactw naturalnych Ziemi przeprowadza się z zastosowaniem platform powietrznych (samolot, helikopter). Jest to stosunkowo szybka i tania metoda poszukiwań. W badaniach geologicznych stosuje się metodę magnetometryczną, elektromagnetyczną i grawimetryczną. W pracy przedstawiono systemy pomiarowe na platformach powietrznych wykorzystujące metodę elektromagnetyczną i magnetometryczną. W pracy...

 • Sztuczne systemy immunologiczne w optymalizacji dyskretnej

  Sztuczne systemy immunologiczne to modele komputerowe oparte na niektórych właściwościach systemu odpornościowego kręgowców. Znajdują one szereg zastosowań m. in. w optymalizacji dyskretnej. Praca ta przedstawia informacje na temat trzech modeli obliczeniowych inspirowanych funkcjonowaniem układu immunologicznego, ich podstaw biologicznych i moŜliwych zastosowań. Artykuł zawiera opis algorytmu selekcji klonalnej w wersji optymalizacyjnej...

 • Systemy automatycznej detekcji bezdechu sennego

  Zgodnie z przyjętą klasyfikacją międzynarodową identyfikowanych jest ponad 60 różnych zaburzeń snu [58] z podziałem na 7 kategorii. Bezdech senny, zarówno centralny jak i obturacyjny zaliczany jest do kategorii drugiej. Systemy pomiarowe wykorzystywane w monitorowaniu i diagnozie snu, w tym wykorzystywane do detekcji bezdechu sennego, można sklasyfikować ze względu na wiele kryteriów, np. ze względu na to czy badania wykonywane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Inteligentne systemy agentowe w systemach zdalnego nauczania

  W pracy omówiono inteligentne systemy agentowe w systemach zdalnego nauczania. Po krótkim przedstawieniu ewolucji systemów zdalnego nauczania i ich wybranych zastosowań, scharakteryzowano inteligentne agenty edukacyjne. Omówiono wykorzystanie programowania genetycznego oraz algorytmów neuro-ewolucyjnych do implementacji oprogramowania tej klasy. Ponadto, nawiązano do modelu Map-Reduce, który efektywnie wspiera architekturę nowoczesnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Systemy informacji przestrzennej i systemy ekspertowe w zarządzaniu hałasem

  Publikacja

  W referacie przedstawiono opis systemu ekspertowego, zintegrowanego z SIP, wspomagającego podejmowanie decyzji związanych z ochroną osiedli mieszkaniowych i centrów miast przed istniejącym hałasem transportowym. System nawiązuje do europejskiego i polskiego programu ochrony przed hałasem. Proponowany system opiera się częściowo na wynikach dostarczanych przez procedury programu ochrony, np. monitorowanie środowiska, sporządzanie...

 • Systemy informacji przestrzennej w rozwoju e-uczelni

  Artykuł opisuje istotę systemów informacji przestrzennej, ich definicję, krótką genezę oraz przybliża zagadnienia funkcjonowania współczesnych systemów tego typu. Szczególną uwagę zwrócono na moźliwości ich wykorzystania w szeroko rozumianej informatyzacji. Przez przykłady zastosowań zwrócono uwagę na rolę, jaką mogą pełnić takie systemy we współczesnym społeczeństwie. Zostały określone podstawowe wymagania dotyczące oprogramowania,...

 • Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza

  Czasopisma

  ISSN: 1426-6644

 • Komercyjne systemy radiolokalizacyjne

  Przedstawiono przegląd wybranych komercyjnych systemów radiolokalizacyjnych pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym oraz zewnątrzbudynkowym. Opisano podstawy i zasady działania usług lokalizacyjnych oraz mechanizmy przetwarzania informacji w systemach GIS.

 • Systemy radionawigacji lotniczej

  W artykule przedstawiono rozwiązania systemowe estymacji położenia obiektów w naziemnych systemach radionawigacyjnych dla potrzeb lotniczych: ILS, MLS, VOR, ADF, GPS, DME, RA oraz WAM.

 • Systemy łączności podwodnej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące systemów łączności z zanurzonymi okrętami podwodnymi, prxy użyciu fal radiowych, optycznych i akustycznych. Przeanalizowano mechanizm wnikania oraz propagacji tych fal w środowisku wodnym. Poruszono problem budowy urządzeń antenowych i odbiorczych. W podsumowaniu wskazano uwarunkowania i trendy rozwojowqe w omawianej dziedzinie.

 • Rozmyte systemy decyzyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem i przepływem informacji w instytucjach oraz ich związkami z podejmowaniem decyzji. Omówiono też istotniejsze zagadnienia z zakresu zbiorów rozmytych i logiki rozmytej wyjaśniające sposoby działania rozmytych systemów decyzyjnych. Przytoczono kilka przykłądów zastosowań rozmytych systemów wspomagania podejmowania decyzji.

 • Specific guality management systems.

  Publikacja

  - Rok 2007

  obecnie coraz więcej również niewielkich przedsiębiorstw wdraża i certyfikuje systemy zarządzania jakością. w większości przypadków bazą do opracowania szj są normy serii iso 9000, które ze względu na swój ogólny charakter nie zawsze wskazują konkretne rozwiązania możliwe do implementacji. coraz większą popularnością cieszą się jednak specyficzne, branżowe systemy zarządzania, lepiej dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa i...

 • SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH W MIASTACH

  Pierwsze systemy automatycznego wykrywania incydentów pojawiały się na amerykańskich drogach już w drugiej połowie ubiegłego wieku. Obecnie obserwujemy wiele przykładów wdrożeń metod Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce, które także stwarzają szanse na zarządzanie zdarzeniami niebezpiecznymi i ich wykrywanie zarówno na drogach zamiejskich, jak i w sieciach ulicznych obszarów zurbanizowanych. W referacie przedstawiono przegląd...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ prawa na systemy informatyczne - studia przypadków

  Zgodność systemów informatycznych z prawem jest jednym z podstawowych wymagań względem systemów. Jednak transformacja przepisów prawa na wymagania względem oprogramowania nie jest łatwym zadaniem. W referacie zaprezentowano trzy różne rodzaje wpływu prawa na systemy informatyczne. W przypadku pierwszym, prawo reguluje określoną dziedzinę pozostawiając dowolność wyboru sposobu realizacji przepisów. W drugim przypadku, przepisy...

 • Znaczenie i kryteria wyboru jednostki certyfikującej normatywne systemy zarządzania

  Publikacja

  - Rok 2007

  W opracowaniu zaprezentowano rozważania dotyczące kryteriów oraz roli wyboru jednostki certyfikującej wdrożone normatywne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania związane z wyborem i certyfikacją tych systemów w sektorze MŚP.

 • An overview of Multiple-Input Multiple-Output(MIMO) system

  W artykule omówiono podstawy teoretyczne funkcjonowania systemów wieloantenowych, w tym korzyści wynikające z ich stosowania, podstawowe konfiguracje systemów wieloantenowych i opis ich działania, pojęcie pojemności kanału MIMO i jego modelowania oraz dwa podstawowe sposoby realizacji techniki MIMO, tj. kodowanie przestrzenno-czasowe i multipleksacja przestrzenna (techniki BLAST).

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Systemy zarządzania i ich certyfikacja w przedsiębiorstwach spożywczych

  Publikacja

  - Rok 2013

  W opracowaniu ukazano rolę obligatoryjnych systemów jakości odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności z punktu widzenia przedsiębiorcy. W pracy omówiono wybrane systemy (GMP/GHP, HACCP) oraz certyfikację systemu HACCP obowiązującą normą ISO 22000. Przedstawiono również liczbę certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym w latach 2007-2011 w Polsce i na świecie,...

 • Systemy monitorowania stanu technicznego konstrukcji na przykładzie trzech mostów

  W niniejszej pracy zaprezentowano systemy monitoringu trzech obiektów mostowych. Jeden z przedstawionych systemów dotyczy obiektu monitorowanego non stop, 24 godziny na dobę, nieprzerwanie od kilku lat, podczas gdy dwa pozostałe dotyczą badań obiektów prowadzonych w pewnych reprezentatywnych przedziałach czasowych.

 • Systemy agentowe - cechy, zastosowanie oraz przegląd narzędzi do ich tworzenia

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rosnące zapotrzebowanie na systemy inteligentne powoduje jednoczesny wzrost zainteresowania tematyką systemów agentowych, mogących znaleźć zastosowanie w budowie wieloagentowych środowisk systemów inteligentnych. Niniejszy artykuł stanowi przegląd problematyki systemów agentowych poczynając od prezentacji definicji a kończąc na specyfikacji środowisk do wywarzania takich systemów. Stanowi także próbę odpowiedzi na ważne pytanie...

 • Autonomiczne hybrydowe systemy fotowoltaiczne wspomagane ogniwami paliwowymi

  Publikacja

  - Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania - Rok 2011

  W większości krajów świata promieniowanie słoneczne charakteryzuje się dużą zmiennością zarówno w cyklu dobowym, miesięcznym jak i rocznym.Fakt ten zmusza projektantów autonomicznych systemów fotowoltaicznych do zwiększania ilości modułów, zwiększania mocy regulatorów oraz pojemności akumulatorów, a co za tym idzie do wzrostu ceny instalacji PV.Aby rozwiązać te problemy stosuje się fotowoltaiczne systemy hybrydowe, w których generatory...

 • Systemy monitorowania stanu technicznego konstrukcji na przykładzie dwóch mostów

  W pracy zaprezentowano przykłady systemów monitorowania stanu technicznego konstrukcji mostowych. Przedstawione systemy monitorowania obiektów mostowych oraz analiza uzyskanych wyników badań potwierdzają zasadność ich stosowania w konstrukcjach inżynierskich. To właśnie dzięki stałej obserwacji zachowania się konstrukcji jesteśmy w stanie określać aktualną kondycję obiektu, stopień jej wytężenia, szacować jej żywotność, a także...

 • Autorskie systemy zdalnego nauczania

  Publikacja

  W rozdziale uzasadniono celowosć realizacji autorskich systemów zdalnego nauczania. Oceniono możliwosci ich realizacji przy pomocy ogólnodostępnych, nowoczesnych narzędzi informatycznych, w szczególnosci przedstawiono wymagane umiejętnosci autora takiego systemu. Przedstawiono zrealizowany na Politechnice Gdańskiej autorski system zdalnego nauczania dedykowany dla studentów specjalnosci teleinformatycznych oraz dokonano jego porównania...

 • Systemy innowacyjne w gospodarce

  Publikacja

  - Rok 2011

  W rozdziale została przedstawiona koncepcja systemu innowacji. Autorka prezentuje definicje narodowego i regionalnego systemu innowacji oraz opisuje główne podsystemy oraz formy interakcji występujące w obrębie regionalnych systemów innowacyjnych.

 • Systemy międzynarodowego prawa upadłościowego

  W artykule przedstawiono analizę porównawczą systemów międzynarodowego prawa upadłościowego, zwracając szczególną uwagę na ich zalety i wady.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono klasyfikację i strukturę komputerowych systemów pomiarowych oraz kolejne etapy związane z projektowaniem, wykonaniem i uruchomieniem takiego systemu. Opisano również przykłady systemów pomiarowo-diagnostycznych, opracowanych przy współudziale autora: system do wyznaczania charakterystyk silników trakcyjnych oraz system do badania zaworów regulacyjnych.

 • Systemy finansowania opieki zdrowotnej na świecie na przykładzie wybranych państw

  Artykuł traktuje o sposobach finansowania opieki zdrowotnej w USA, Kanadzie, Republice Federalnej Niemiec i na Ukrainie. Przedstawione zostały cztery różne systemy finansowe, począwszy od systemu opartego na zupełnie prywatnych i dobrowolnych ubezpieczeniach po system typowo budżetowy oparty na finansowaniu z kasy państwowej bez ubezpieczeń indywidualnych.

 • Abstract DNA-type systems

  Publikacja

  - NONLINEARITY - Rok 2006

  Abstrakcyjny system typu DNA jest definiowany przez zestaw nieliniowych kinetycznych równań z wielomianowymi nieliniowościami, które przyjmują rozwiązania solitonowe związane z geometrią helis. Zestaw równań pozwala na dwie różne reprezentacje Laxa: forma von Neumanna i Darboux-kowariantna para Laxa. Wyjaśniamy dlaczego nie-Kolmogorowskie modele prawdopodobieństwa pojawiające się w kinetyce solitonowej są naturalnie związane z...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Drożdżowe systemy ekspresyjne jako narzędzie nowoczesnej mikrobiologii przemysłowej

  Publikacja

  - Postępy Mikrobiologii - Rok 2008

  Drożdże łączą zalety prokariotycznych i eukariotycznych systemów ekspresyjnych. Charakteryzuje je szybki wzrost, osiągają też znacznie większą biomasę w porównaniu z bakteriami. W odróżnieniu od bakterii, drożdże zdolne są do przeprowadzania modyfikacji posttranslacyjnych białek. Kolejną zaletą drożdżowych systemów ekspresyjnych jest zdolność komórek drożdżowych do sekrecji białek do pożywki hodowlanej. W laboratoriach naukowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Systemy Inmarsat dla potrzeb radiokomunikacji morskiej - ewolucja technologii i usług

  W pracy przedstawiono ewolucję organizacyjną i technologiczną systemów Inmarsat w obszarze satelitarnej radiokomunikacji morskiej. Zaprezentowano najnowsze satelity Inmarsat-4 w kontekście już istniejącej konstelacji satelitów Inmarsat oraz systemy i usługi realizowane w sieciach Inmarsat w oparciu o te satelity. Przedstawiono również najnowsze trendy rozwojowe w satelitarnej radiokomunikacji morskiej kreowane przez Inmarsat.

 • Systemy Inmarsat dla potrzeb radiokomunikacji morskiej - ewolucja technologii i usług

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono ewolucję organizacyjną i technologiczną systemów Inmarsat w obszarze satelitarnej radiokomunikacji morskiej. Zaprezentowano najnowsze satelity Inmarsat-4 w kontekście już istniejącej konstelacji satelitów Inmarsat oraz systemy i usługi realizowane w sieciach Inmarsat w oparciu o te satelity. Przedstawiono również najnowsze trendy rozwojowe w satelitarnej radiokomunikacji morskiej kreowane przez Inmarsat.

 • Systemy krążenia wód podziemnych w rejonie Zalewu Kamieńskiego, Pomorze Zachodnie

  Publikacja

  - Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego - Rok 2012

  Systemy krążenia wód podziemnych w rejonie Zalewu Kamieńskiego zależą od budowy geologicznej, ukształtownia terenu a także ascenzji solanek i ingresji wód morskich.Do obliczenia czasu przepływu wody w rozpatrywanych warunkach w ośrodku o znanej porowatości aktywnej posłuzono sie programem TFS opracowanym przez K. Burzyńskiego.Model przepływu wód podziemnych opracowano dla przekroju hydrogeologicznego wzdłuż linii Miedzywodzie -...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Systemy wykrywania zdarzeń niepożądanych na autostradach i drogach ekspresowych

  Pierwsze systemy automatycznego wykrywania zdarzeń niebezpiecznych pojawiały się na amerykańskich drogach już w drugiej połowie ubiegłego wieku. Obecnie obserwujemy wiele przykładów wdrożeń metod Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce, które także stwarzają szanse na zarządzanie zdarzeniami niebezpiecznymi i ich wykrywanie zarówno na drogach zamiejskich, jak i w sieciach ulicznych obszarów zurbanizowanych. W artykule przedstawiono...