Wyniki wyszukiwania dla: zdalne nauczanie - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zdalne nauczanie

Wyniki wyszukiwania dla: zdalne nauczanie

 • Zdalne nauczanie ETI

  Kursy Online
  • J. Miler
  • T. Zawadzka
  • A. Landowska
  • J. Rumiński

 • Nauczanie zdalne na WA PG

  Kursy Online
  • R. Juchnevič
  • J. Badach
  • J. Jaworowski
  • A. Wancław
  • M. Kwasek
  • J. Kabrońska

  Celem strony jest gromadzenie materiałów pomocniczych i wymiana doświadczeń Pracowników Wydziału Architektury związanych ze zdalnym nauczaniem. 

 • współczesne trendy w dziedzinie zdalnego nauczania

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zdalne nauczanie jest dziedziną starszą niż Internet i komputery. Pojęcie zdalnej edukacji oznacza nauczanie prowadzone w warunkach, gdy nauczyciel i uczeń są od siebie oddaleni w przestrzeni. W czasach, gdy podróżowanie było bardzo kosztowne, posługiwano się kursami korespondencyjnymi, które można uznać za pierwszą formę zdalnego nauczania. W miarę spadku kosztów podróży coraz częstsze stawały się wyjazdy do szkół, jednak nauczanie...

 • Architektura i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS

  Publikacja
  • K. Gierłowski
  • H. Tarasiuk
  • W. Góralski
  • J. Granat
  • J. M. Batalla
  • W. Szymak
  • P. Świątek
  • S. Hanczewski
  • R. Szuman
  • M. Giertych... i 2 innych

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2011

  Referat przedstawia propozycję architektury i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS, który jest rozważany jako jeden z trzech Równoległych Internetów w Systemie IIP tworzonym w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP). Referat zawiera funkcje i mechanizmy, które umożliwią działanie sieci wirtualnych dla wybranych typów aplikacji, takich jak e-zdrowie, monitorowanie i bezpieczeństwo publiczne, zdalne nauczanie,...

 • Architektura i mechanizmy Równoległego Internetu Ipv6 QoS

  Publikacja
  • H. Tarasiuk
  • W. Góralski
  • J. Granat
  • M. B. Jordi
  • W. Szymak
  • S. Hanczewski
  • R. Szuman
  • M. Giertych
  • K. Gierłowski
  • M. Natkaniec
  • J. Gozdecki

  - Rok 2012

  Artykuł przedstawia propozycje architektury i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS, który jest rozważany jako jeden z trzech równoległych Internatów w systemie IIp tworzonym w ramach projektu Inzynieria Internetu Przyszłości (IIP). Artykuł zawiera funkcje i mechanizmy, które umożliwiają działanie sieci wirtualnych dla wybranych typów aplikacji, takich jak e-zdrowie, monitorowanie, bezpieczeństwo publiczne, zdalne nauczanie,...

 • Kierunki standaryzacji w zdalnym nauczaniu

  Dziedzina zdalnego nauczania rozwija się dzięki wielu współpracującym organizacjom i konsorcjom. Opracowały one kilkadziesiąt specyfikacji i modeli referencyjnych, z których część została zaakceptowana jako standardy takich organizacji jak ISO czy IEEE. Artykuł zawiera przegląd najważniejszych instytucji zajmujących się dziedziną zdalnego nauczania oraz wskazuje ich wkład w dotychczasowe dokonania dziedziny. Wskazano także obszary,...

 • Narzędzia IT w pracy dydaktycznej

  Wydarzenia

  27-11-2020 13:00 - 27-11-2020 15:30

  Powstające Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na kolejne szkolenie dla wykładowców, dotyczące przeglądu i omówienia narzędzi IT, które mogą pomóc i uatrakcyjnić zdalne nauczanie.

 • Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

  Publikacja
  • A. Zacniewski

  - Rok 2011

  W pracy przedstawiono system metodologiczny do wyznaczania i oceny przydziałów modułów programistycznych w rozproszonym systemie informatycznym, bazującym na systemie MOODLE, wspomagającym zdalne nauczanie i szkolenie wojskowe. Opracowano modele matematyczne rozproszonych systemów komputerowych, na podstawie których sformułowano zadania optymalizacji wielokryterialnej. Główny nacisk położono na zastosowanie algorytmów ewolucyjnych...

 • Porównanie efektów nauczania przed i w czasie nauki zdalnej spowodowanej pandemią SARS-CoV-2 na przykładzie przedmiotu Metrologia

  Publikacja

  - Rok 2021

  Przedmiot Metrologia jest wykładany na semestrze drugim na trzech kierunkach na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W ramach wykładu studenci poznają problematykę dokonywania pomiarów. W kolejnym semestrze, przekładają zdobytą teoretycznie wiedzę na praktykę, wykonując pomiary w laboratorium. Z uwagi na wybuch pandemii SARS-CoV-2 w 2020 roku oraz...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Projekt zespołowy - P, Mechatronika, I st., sem. VI, lato 2021-22 (M:31437W0)

  Kursy Online
  • R. Gawarkiewicz
  • A. T. Wiśniewska

  Drodzy Studenci i Drogie Studentki, wraz z dotychczasowymi moimi Studentami i Studentkami opracowaliśmy metodę zdalnego nauczania, która zapewnia możliwie najwyższą jakość tej formy kształcenia. Do prowadzenia zajęć on-line wybraliśmy platformę ZOOM. W tym miejscu czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że IOD CUI był bardzo przeciwny użyciu platformy ZOOM do zdalnego kształcenia. Ostatecznie zgodził się, ale pod warunkiem...

 • Podstawy konstrukcji maszyn I - W, C, L, IMM, I st., sem. V, lato 2021-22 (M:31639W0)

  Kursy Online
  • R. Gawarkiewicz
  • A. T. Wiśniewska

  Drodzy Studenci i Drogie Studentki, wraz z dotychczasowymi moimi Studentami i Studentkami opracowaliśmy metodę zdalnego nauczania, która zapewnia możliwie najwyższą jakość tej formy kształcenia. Do prowadzenia zajęć on-line wybraliśmy platformę ZOOM. W tym miejscu czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że IOD CUI był bardzo przeciwny użyciu platformy ZOOM do zdalnego kształcenia. Ostatecznie zgodził się, ale pod warunkiem...

 • Podstawy konstrukcji maszyn III - P, IMM, I st., sem. VI, lato 2021-22 (PG_00050262)

  Kursy Online
  • R. Gawarkiewicz
  • A. T. Wiśniewska

  Drodzy Studenci i Drogie Studentki, wraz z dotychczasowymi moimi Studentami i Studentkami opracowaliśmy metodę zdalnego nauczania, która zapewnia możliwie najwyższą jakość tej formy kształcenia. Do prowadzenia zajęć on-line wybraliśmy platformę ZOOM. W tym miejscu czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że IOD CUI był bardzo przeciwny użyciu platformy ZOOM do zdalnego kształcenia. Ostatecznie zgodził się, ale pod warunkiem...

 • Building ethics online course - australian and polish case study

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono koncepcje i metody tworzenia szkolenia internetowego przez zespół międzynarodowy. Zaprezentowano zawartość szkolenia i metody oceny uczestników. Dla zainteresowanych udostępniono szkolenie na stronach internetowych Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej.

 • Analysis of network infrastructure and QoS requirements for modern remote learning systems.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono różne modele zdalnego nauczania. Podjęto próbę oceny wymagań nakładanych na infrastrukturę sieci. Ponadto przedstawiono mechanizmy QoS spotykane w sieciach teleinformatycznych oraz dokonano oceny możliwości ich współpracy w systemach edukacji zdalnej

 • Nowe technologie teleinformatyczne w realizacji systemów zdalnej edukacji.

  Publikacja

  Artykuł dokonuje analizy możliwości i efektywności zastosowania technologii internetowych we wdrażanych obecnie zaawansowanych systemach zdalnej edukacji różnych typów. Kolejną część opracowania poświęcono analizie dalszych możliwości rozwoju tego rodzaju produktów w oparciu o standard SCORM i zastosowane tam powiązanie systemów edukacji elektronicznej z technologiami internetowymi. Przykładem mogą być tu prace nad rozszerzeniem...

 • Implementation of didactic simulation models in Open Source and SCORM compliant LMS systems.

  Publikacja

  Modele symulacyjne są cenną pomocą w procesie dydaktycznym. Ich zastosowanie w systemach komputerowego wspomagania nauczania znacząco podnosi ich efektywność oraz pozwala na przeprowadzanie wirtualnych ćwiczeń laboratoryjnych (na przykład podczas nauczania na odległość). Niestety stosowane obecnie systemy LMS (Lerning Management System) nie są zadowalająco przystosowane do obsługi symulacyjnej zawartości dydaktycznej. W artykule...

 • Zastosowanie technologii internetowych w realizacji systemów zdalnego nauczania

  Publikacja

  W referacie dokonano przeglądu systemów zdalnego nauczania. Przedstawiono ich podstawową klasyfikację oraz prowadzone prace standaryzacyjne, w szczególności standard SCORM. Omówiono technologie internetowe stosowane w systemach e-learningu oraz ich wpływ na sposób tworzenia tych systemów oraz efektywność procesu dydaktycznego. Wskazano najbardziej prawdopodobne kierunki rozwoju systemów e-learningu wspartych technologiami internetowymi.

 • Zintegrowany system do automatycznej oceny rozwiązań oraz prowadzenia zajęć laboratoryjno-projektowych : Sphere Online Judge

  W pracy zaprezentowano system Sphere Online Judge (SPOJ), z powodzeniem wdrożony na przedmiotach związanych z algorytmiką i optymalizacją dyskretną na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Podstawowe funkcje systemu, z punktu widzenia dydaktyki, pozwalają na wykorzystanie go do automatycznej oceny rozwiązań problemów algorytmicznych, jako repozytorium dokumentów (sprawozdań) oraz platformę...

 • Niedoskonałości Moodle - ocena subiektywna

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy dokonano specyfikacji wymagań systemu zdalnego nauczania odpowiadającego charakterowi polskich uczelni. Skonfrontowano te wymagania z możliwościami i cechami bardzo popularnego, szczególnie w Polsce, systemu Moodle.

 • eLearning im Wandel der Zeit am Beispiel der TU Gdansk und der FH Flensburg

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie omówiono zmiany systemów eLearning na przykładzie ich rozwoju na Politechnice Gdańskiej i w Wyższej Szkole Zawodowej we Flensburgu. Dokonano analizy pierwszych rozwiązań, w tym własnych systemów i narzędzi, jak również dokonanego na obu uczelniach zwrotu w kierunku otwartych systemów LMS. Podkreślono rolę oceny jakości(QoS) systemów zdalnego nauczania.

 • Internetowy system dydaktyczny typu online judge

  Omówiony w pracy system typu Online Judge został wykorzystany na przedmiotach związanych z algorytmiką i optymalizacją dyskretną na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej. Najważniejsze funkcje systemu, z punktu widzenia dydaktyki, pozwalają na wykorzystanie go do automatycznej oceny rozwiązań problemów algorytmicznych, jako repozytorium dokumentów (sprawozdań) oraz jako platformę do zarządzania przedmiotem z możliwością kontroli...

 • Tworzenie materiałów edukacyjnych w świetle standardów zdalnego nauczania

  W artykule uzasadniono potrzebę standaryzacji w dziedzinie zdalnego nuacznia, przedstawiono organizacje standaryzujące i ich osiągnięcia. Podstawową jednostką materiałów jest obiekt edukacyjny, który według standardów składa się ze zbioru zasobów oraz metadanych, które obiekt opisują. W artykule przedstawiono także sposób pakietowania treści w celu ich współdzielenia między systemami zdalnego nauczania.

 • Współczesne trendy w dziedzinie systemów zdalnego nauczania

  Artykuł porusza tematykę zdalnego nauczania i przedstawia obszary zastosowań tej szerokiej dziedziny wiedzy. Wskazuje na różnorodność form zdalnego kształcenia. Wyróżnia nauczanie w modelu całkowicie przeniesionym do Internetu oraz nauczanie w modelu hybrydowym. Dla tych obszarów wymagania, jakie są stawiane stosowanym systemom informatycznym, są odmienne. Przedstawiono systematykę narzędzi wspomagających dla zdalnego nauczania....

 • Model of distributed learning objects repository for a heterogenic internet environment

  W artykule wprowadzono pojęcie komponentu edukacyjnego jako rozszerzenie obiektu edukacyjnego o elementy zachowania (metody). Zaproponowane podejście jest zgodne z paradygmatem obiektowym. W oparciu o komponent edukacyjny zaprojektowano model budowy repozytorium materiałów edukacyjnych. Model ten jest oparty o usługi sieciowe i rejestry UDDI. Komponent edukacyjny oraz model repozytorium mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcji zbiorów...

 • Application of an online judge & contester system in academic tuition

  Publikacja

  Praca zawiera opis systemu typu ''Online judge & contester'' o nazwie SPOJ, wykorzystywanego do zdalnej nauki programowania. Został on pomyślnie wdrożony w nauczaniu informatyki na Politechnice Gdańskiej. Omówiono zasadę działania i mechanizmy bezpieczeństwa systemu SPOJ. Przedstawiono wnioski z doświadczeń przy stosowaniu tego typu systemów w nauczaniu na etapie studiów 1. i 2. stopnia w ciągu ostatnich czterech lat.

 • Application of an online judge & contester system in academic tuition

  Publikacja

  Praca zawiera opis systemu typu ''Online judge & contester'' o nazwie SPOJ, wykorzystywanego do zdalnej nauki programowania. Został on pomyślnie wdrożony w nauczaniu informatyki na Politechnice Gdańskiej. Omówiono zasadę działania i mechanizmy bezpieczeństwa systemu SPOJ. Przedstawiono wnioski z doświadczeń przy stosowaniu tego typu systemów w nauczaniu na etapie studiów 1. i 2. stopnia w ciągu ostatnich czterech lat.

 • Ocena przydatności maszyn wirtualnych do nauczania teleinformatyki

  Publikacja

  - Rok 2008

  W rozdziale opisano zadania maszyn wirtualnych. Zaprezentowano eksperymenty przeprowadzone na Politechnice Gdańskiej wykazujšce przydatność rozwiązań wirtualizujących do nauczania zasad teleinformatyki. Przedstawiono szereg pomiarów wydajności protokołów/usług sieciowych realizowanych na maszynach wirtualnych, których charakterystyki wydajności są odmienne niż realizowanych w systemach rzeczywistych. Uzasadniono tezę, iż nauczanie...

 • The role and construction of educational agents in distance learning environments

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia definicję oraz klasyfikację agentów edukacyjnych. Wskazuje typowe cele i zadania agentów, a także omawia schemat ich budowy i funkcjonowania. Wskazano także różnorodność możliwości, jakie stwarzają różne rodzaje agentów w procesie nauczania. W artykule opisano także wytworzony w ramach badań prototyp agenta WAS, którego zadaniem jest wspomaganie uczniów w zakresie pracy z materiałami edukacyjnymi.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rola agentów edukacyjnych w środowiskach zdalnego nauczania

  Agent edukacyjny jest inteligentnym i autonomicznym programem, który może być zastosowany w środowiskach kształcenia na odległość. W artykule podano definicję oraz klasyfikację agentów edukacyjnych ze szczególnym wskazaniem na agenty pedagogiczne, których celem jest wsparcie dla zdobywania kompetencji przez uczniów. Wskazano także miejsce agentów w kompleksowych środowiskach nauczania za pośrednictwem Internetu. W artykule omówiono...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Realizacja elementu LMS wspomagającego proces oceny wiedzy uczestników kursu

  Publikacja

  W rozdziale monografii omówiono mechanizmy realizacji testowania wiedzy studentów w systemach LMS. Przedstawiono opracowany na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej element systemu LMS oceny wiedzy uczestników zajęć laboratoryjnych. Wyróżniającą cechą tego systemu jest jego modułowa, rozproszona i hierarchiczna architektura oraz niezależność od jakości pracy sieci komputerowej.

 • WEB-CAM AS A MEANS OF INFORMATION ABOUT EMOTIONAL ATTEMPT OF STUDENTS IN THE PROCESS OF DISTANT LEARNING

  Publikacja

  - Rok 2014

  New methods in education become more popular nowadays. Distant learning is a good example when teacher and student meet in virtual environment. Because interaction in this virtual world might be complicated it seems necessary to assure as much methods of conforming that student is still engaged in the process of learning as it is possible. We would like to present assumption that by means of web-cam we will be able to track facial...

 • Zdalna realizacja zajęć w laboratoriach radiokomunikacyjnych

  Referat zawiera opis założeń i budowy dwóch zestawów narzędzi do zdalnej realizacji zajęć laboratoryjnych, wykonanych w laboratoriach Politechniki Gdańskiej: zestaw symulatorów w postaci interaktywnych stron www oraz system zdalnego dostępu do sprzętowych stanowisk laboratoryjnych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Educational resources as digital products

  Publikacja

  W artykule zaproponowano podejście do tworzenia i dystrybucji materiałów edukacyjnych oparte na znanych rozwiązaniach dotyczących produktów cyfrowych. Szczególnie skoncentrowano się na pracochłonności wykonania materiałów oraz wynikającego z niej kosztu zakupu i ceny materiałów. Zaproponowano miarę rozmiaru obiektów edukacyjnych, która wykazuje korelację z pracochłonnością wykonania obiektów. Zaproponowano także metody dotyczące...

 • Metody wytwarzania obiektów edukacyjnych i zarządzanie nimi w rozproszonym środowisku Internetu

  Publikacja

  - Rok 2006

  .