Wyniki wyszukiwania dla: zmiany demograficzne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zmiany demograficzne

Wyniki wyszukiwania dla: zmiany demograficzne

 • Zespół Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych

  Wszystkie programy badań prowadzone w Katedrze powstają w odpowiedzi na problemy środowiskowe, wiążą się ze zmianami demograficznymi i wyzwaniami wynikającymi z rozwoju miast. Badane są urbanistyczne i architektoniczne możliwości związane z przekształceniami terenów poprzemysłowych. Zespół katedralny zaangażowany jest w opracowywanie kreatywnych rozwiązań dla ponownego wykorzystania struktur historycznych w oparciu o koncepcję...

 • POLITYKA RYNKU PRACY WOBEC OSÓB STARSZYCH W POLSCE

  Rynek pracy w Polsce przechodzi obecnie wiele przemian o charakterze strukturalnym, co związane jest ze zmianami struktury demograficznej ludności, a szczegól- nie ze wzrostem liczby osób starszych w społeczeństwie. Efektem spadku liczby urodzeń i wydłużenia przeciętnego trwania ludzkiego życia jest postępujący proces starzenia się spo- łeczeństwa. Liczba ludności zmniejsza się, a dodatkowo zachodzą bardzo niekorzystne, z punktu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Innowacje społeczne w perspektywie zmian demograficznych

  Publikacja

  - Rok 2014

  Zmiany demograficzne zmuszają władze poszczególnych państw, jak również Unii Europejskiej do poszukiwania sposobów rozwiązania pojawiających się w związku z nimi problemów. Konkretne działania zostały zdefiniowane m.in. w strategii Europa 2020. W wielu krajach, szczególnie będących liderami innowacyjności, wykorzystuje się rozwiązania, które mogą być wykorzystane w innych regionach, po odpowiedniej ich analizie i ewentualnej adaptacji....

 • Stadtumbau Ost - program ratowania miast wschodnich landów.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W dziesięć lat po ponownym zjednoczeniu Niemiec dochodzi do ogromnej zapaści ekonomicznej nowych landów. Postępująca suburbanizacja, strukturalne bezrobocie zmiany demograficzne powodują niespotykaną po wojnie nadprodukcję mieszkań. Pogłębia to obserwowany od 10 lat kryzys miast wschodnich landów.''Strategie kurczenia'', ''Rozwój przez jakość a nie przez ilość'' to hasła sygnalizujące zwrot w planowaniu przestrzennym. ''Stadtumbau...

 • STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO JAKO WYZWANIE DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINNEJ

  W ostatnich latach zauważalne jest niepokojące zjawisko, jakim jest starzejące się społeczeń-stwo. Tendencje demograficzne i ich konsekwencje można zaobserwować w ludności Polski. Zmiany, jakie mają miejsce w kraju dotyczą zmniejszania się liczby młodych ludzi, przy jedno-czesnym gwałtownym wzroście ludzi starych w populacji. Zjawisko starzenia się społeczności jest efektem dwóch dominujących trendów, a mianowicie wydłużenia przeciętnego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI – PERSPEKTYWA LOKALNA

  Postępujące starzenie się ludności determinuje zmiany społeczne i ekonomiczne. W literaturze przedmiotu ich charakter, przebieg i skutki najczęściej poddaje się analizie i ocenie w skali makro. Tymczasem zmiany demograficzne mają swoje istotne konsekwencje również w perspektywie lokalnych jednostek terytorialnych i stanowią wyzwanie dla działań władz lokalnych. Celem artykułu jest wskazanie szans i zagrożeń powodowanych postępującym...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Motywy wdrażania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach

  Publikacja

  - Rok 2012

  W rozdziale poruszone są zagadnienia związane z zarządzaniem wiekiem. Problemy występujące w tym obszarze zarządzania zasobami ludzkimi są szczególnie istotne ze względu na prognozowane zmiany demograficzne w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Polska, z różnych powodów, dużo później niż kraje UE zwróciła uwagę na pojawiające się zagrożenia. Planowanie i wdrożenie działań przeciwdziałających wykluczeniu osób starszych...

 • Wpływ zmian struktury demograficznej ludności na lokalny rynek pracy

  Publikacja

  - Rok 2015

  Na wzrost konkurencyjności gospodarki wpływa wiele czynników. Jednym z nich mogą być dostępne zasoby ludzkie. Ważna jest nie tylko dynamika zmian liczby ludności, również jej struktura. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zmian zachodzących na rynku pracy, będących konsekwencjami zmian struktury demograficznej ludności, które w przyszłości mogą wywierać negatywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i kraju....

 • Rozwój społeczno-gospodarczy głównym uwarunkowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  Wykorzystując wyniki studiów literatury i prac własnych, zaproponowano wskaźnik śmiertelności demograficznej w wypadkach drogowych WSD jako miarę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgromadzone zbiory dostępnych danych pozwoliły na zidentyfikowanie grupy najbardziej istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego na obszarze kraju. Opracowano model zmian tego wskaźnika WSD z wykorzystaniem funkcji potęgowo-wykładniczej...

 • Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium

  Publikacja

  - Rok 2018

  W monografii ustalono m.in.: 1) położenie strefy osadniczej Młodego Miasta i zasięg jego patrymonium, 2) liczbę i (w miarę możliwości) lokalizację obiektów sakralnych w tym ośrodku, 3) zmiany w statusie parafialnym kościoła św Bartłomieja, 4) przemiany demograficzne ośrodka młodomiejskiego, 5) związki elity politycznej Młodego Miasta z Głównym Miastem oraz ich kontakty z Zakonem, 6) rolę portu Młodego Miasta jako ośrodka pomocniczego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Niemiecki współczesny model kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych

  Publikacja

  Referat dotyczy dominujących tendencji w urbanistyce niemieckiej w kształtowaniu nowych, mieszkaniowych dzielnic powstałych w ostatnich 20 latach jako wielko skalarne projekty miejskie. Globalne zmiany kulturowe i demograficzne, postęp techniczny i ponowne zjednoczenie Niemiec spowodowały zasadnicze zmiany niemieckich głównych pól problemowych związanych z tematyką mieszkalnictwa i rozwoju miast. Procesy kurczenie miast i regionów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza kohortowa przyczyn bierności zawodowej osób w wieku 45+

  Publikacja

  - Rok 2014

  Zmiany demograficzne następujące w ostatnich latach w krajach rozwiniętych stawiają nowe wyzwania przed badaczami i praktykami rynku pracy. Jedną z najbardziej zauważalnych konsekwencji „starzenia społeczeństw” jest wydłużenie czasu bierności zawodowej. Jednocześnie w wolniejszym tempie występuje proces wydłużenia czasu aktywności zawodowej. Z punktu widzenia stabilności systemu emerytalnego istotne jest zatem określenie przyczyn...

 • Polityka ekonomiczna Ekonomia sem zimowy 2021/22

  Kursy Online
  • P. Dębniak

    ĆWICZENIA: Wprowadzenie do tematyki polityki ekonomicznej. Budżet państwa. Polityka rynku pracy i zatrudnienia. Zmiany demograficzne a polityka ekonomiczna. Polityka pieniężna i kursowa. Transformacja systemowa. Regionalna polityka gospodarcza. Polityka rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości. Polska na tle wybranych krajów UE. Globalizacja - efekty dla gospodarki narodowej.    

 • Starzejący się pracownik, starzejący się przedsiębiorca, „starzejąca się polityka”

  Publikacja

  - Rok 2014

  Zmiany demograficzne we współczesnym świecie są nieuniknione, starzenie się społeczeństwa sprawia, że z jednej strony przybywa osób, które oczekują godziwie zapracowanej emerytury, z drugiej strony systemy emerytalne wielu krajów przestają być wydolne, coraz więcej emerytów jest finansowanych ze składek coraz mniejszej liczby pracowników w wieku produkcyjnym. Jest jeszcze jednak jeden aspekt tych zmian – niektóre osoby w wieku...

 • Polityka ekonomiczna nstac ZII MSU sem zimowy 21/22 - N

  Kursy Online
  • P. Dębniak

  WYKŁAD: Etapy historii gospodarczej świata – wyodrębnienie polityki gospodarczej. Powstanie badań nad gospodarką – ekonomia. Istota polityki gospodarczej. Pojęcie systemu gospodarczego.Rodzaje systemów gospodarczych. Konsensus Waszyngtoński – wprowadzenie do celów polityki gospodarczej. Cele polityki gospodarczej (funkcje polityki gospodarczej). Narzędzia makroekonomiczne polityki gospodarczej: polityka pieniężna; polityka kursu...

 • Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia

  Publikacja

  - Rok 2018

  Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, w jaki sposób swoboda przepływu osób wpłynęła na kształtowanie się salda populacji ludności i migracji w poszczególnych krajach UE. Autorzy mając na uwadze zachodzące przeobrażenia demograficzne zadali sobie pytanie w jaki sposób będą te zmiany wpływały na funkcjonowanie gospodarek oraz czy swoboda przepływu osób i migracje mogą rekompensować niedobory zasobów pracy wynikające ze zmian...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zaufanie starszych użytkowników Internetu na tle zagrożenia wykluczeniem cyfrowym

  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2012

  Gwałtowny wzrost znaczenia rynków cyfrowych oraz postępującą digitalizacją dóbr i usług przy relatywnie niskim wykorzystaniu Internetu przez osoby w wieku 50 i 60 lat wzwyż stwarza potencjalne niebezpieczeństwo ich wykluczenia cyfrowego. Zmiany demograficzne w strukturze wiekowej społeczeństw europejskich, a w tym i polskiego, powodują jednocześnie, że coraz większy odsetek ludności jest w wieku ponad 50 i 60 lat. Zmienia to proporcję...

 • Wybrane aspekty rynku pracy

  Publikacja

  Rozdział przedstawia różne czynniki kształtujące rynek pracy w kontekście dostosowania kwalifikacji do zmieniających siępotrzeb. Istotną rolę odgrywają tu czynniki demograficzne. Istotna jest umiejętność wykorzystania dobrych wzorców wypracowanych w Europie. Właściwe wykorzystanie zasobów pracy związane jest koniecznością permanentnego aktualizowania wiedzy.

 • Formy i metody elastycznego zatrudnienia oraz czynniki wpływające na rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej

  Publikacja

  W artykule przeanalizowano główne przesłanki pojawienia się nowych form zatrudnienia. Są nimi przede wszystkim megatrendy światowe: trendy demograficzne i społeczne, glabalizacja oraz rozwój nowych technologii i usług informatycznych. Wpływ na kształtowanie się elastycznego rynku pracy mają również inne czynniki, które omówiono i poddano analizie.

 • Postępujące starzenie się Europy, czyli co nas czeka za trzydzieści lat

  Publikacja

  Problem starzenia się dotyka wszystkich państw europejskich, choć w nierównym stopniu. Państwa skandynawskie, dzięki temu, że już w latach 70. XX w. podjęły działania w zakresie polityki prorodzinnej oraz włączenia zawodowego i promowały ideę aktywnego starzenia się, mają znacznie lepsze perspektywy demograficzne niż kraje takie jak Polska.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Postawy osób starszych wobec tradycyjnych i innowacyjnych kanałów dystrybucji usług finansowych

  Publikacja

  Rosnący udział osób starszych w strukturze populacji stawia nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami oferującymi produkty do nich skierowane. Przykładem takich produktów są usługi finansowe. Przedmiotem niniejszego tekstu są usługi ubezpieczeniowe i bankowe oferowane osobom starszym z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji. Na podstawie przeglądu literatury sformułowano dwie hipotezy badawcze: H1: Cechy społeczno-demograficzne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Procesy demograficzne w Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2008

  W rozdziale opisano procesy demograficzne zachodzące w Unii Europejskiej. Zawiera on analizę historycznych uwarunkowań i tendencji starzenia się społeczeństwa. Ponadto, zawarto w nim przegląd konsekwencji starzenia się społeczeństwa oraz powody tego starzenia. Kolejną część rozdziału poświęcono analizie sytuacji osób starszych w społeczeństwie. Podkreślono, że kształcenie ustawiczne jestjednym z najważniejszych elementów systemu...

 • Poczucie zadowolenia z pracy - czy wiek ma znaczenie?

  W artykule podjęto tematykę satysfakcji z pracy. Dokonano przeglądu podstawowych aspektów tego zjawiska: sposobów definiowania, znaczenia z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz czynników wpływających na występowanie lub niewystępowanie zadowolenia z pracy. Celem głównym była próba odpowiedzi na pytanie, czy charakterystyki demograficzne pracownika – a konkretnie jego wiek – mają znaczenie dla odczuwania zadowolenia z pracy. Dla...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sytuacja osób młodych na polskim rynku pracy - wybrane aspekty

  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji osób młodych na polskim rynku pracy. Wykorzystując dostępne dane dotyczące podstawowych parametrów rynku pracy (tj. poziom przeciętnych oraz minimalnych wynagrodzeń, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia) oraz uwzględniając czynniki demograficzne dokona się oceny sytuacji osób młodych w Polsce. Stworzony zostanie również obraz demograficzny Polski na tle innych krajów europejskich....

 • Zachowania seniorów z Polski Północnej na rynku usług finansowych w świetle wyników badań

  Publikacja

  Przedmiotem zainteresowania badawczego w niniejszym tekście są usługi finansowe oraz zachowania starszych konsumentów na rynku usług bankowych, ubezpieczeniowych itp. Podstawowym celem rozważań jest zidentyfikowanie kluczowych zmiennych społeczno-demograficznych wpływających na zakup usług finansowych przez osoby w wieku 50+. W pracy zastosowano przede wszystkim analizę literatury oraz analizę wyników uzyskanych za pomocą kwestionariusza ankietowego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Osoby starsze wobec innowacyjnych form świadczenia usług ubezpieczeniowych

  Przedmiotem zainteresowania badawczego w niniejszym tekście są usługi ubezpieczeniowe świadczone z wykorzystaniem innowacyjnych środków komunikacji: Internetu lub telefonu. W artykule skoncentrowano się na osobach powyżej 50 roku życia, szczególnie narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. Na podstawie przeglądu literatury sformułowano hipotezę badawczą: Cechy społeczno – demograficzne osób powyżej 50 roku życia wpływają na ich...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • RYNEK PRACY WOBEC ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH I SPOŁECZNYCH W KRAJACH UE

  Obserwowane procesy demograficzne w krajach UE stają się wyzwaniem dla krajowych rynków pracy, gdyż powodują systematyczne zmniejszanie się zasobów siły roboczej oraz zwiększanie udziału osób starszych. Z problemami, z którymi muszą zmierzyć się poszczególne gospodarki to przede wszystkim aktywizacja zawodowa ludzi młodych, kobiet i ludzi powyżej 50 roku życia. Problemem na rynku pracy może być również zatrudnianie osób powyżej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych przez osoby powyżej 50. roku zycia

  Publikacja

  Artykuł dotyczy usług ubezpieczeniowych oraz determinant korzystania z tych usług przez osoby powyżej 50. roku życia. Mimo że popyt na usługi ubezpieczeniowe wśród osób w tym wieku jest mniejszy niż wśród osób młodszych, można wyodrębnić w tej grupie mniejsze grupy istotnie zróżnicowane pod względem potencjalnego popytu. W celu wyodrębnienia tych grup oraz zidentyfikowania pozostałych powodów determinantów korzystania z ubezpieczeń...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ zmian demograficznych na rozwój gospodarki narodowej

  Współczesne trendy demograficzne odnoszące się do zjawiska starzenia się społeczeństwa skłaniają do analizy skutków zapaści ludności i ich wpływu na gospodarkę narodową. Problem zmian demograficznych nie dotyczy jedynie obserwacji związanych z przyrostem naturalnym, trwaniem ludzkiego życia czy migracją, dodatkowo odnosi się do zjawisk ekonomicznych, gdzie wzajemne powiązania o charakterze demograficzno-ekonomicznym stają się oczywiste....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Związki pomiędzy cechami demograficznymi kobiet a zmiennymi dotyczącymi personalizacji produktu

  Publikacja

  W artykule skupiono uwagę na temacie dotyczącym personalizacji produktu. Celem pracy jest zbadanie zależności pomiędzy cechami demograficznymi a zmiennymi dotyczącymi personalizacji. Cechy demograficzne obejmują: wiek, wykształcenie, osiągany dochód netto, miejsce zamieszkania, a zmienne dotyczące personalizacji zawierają: znajomość personalizacji, chęć dopasowywania produktów do indywidualnych potrzeb, chęć zakupu spersonalizowanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Tradycyjne i nowoczesne kanały dystrybucji wykorzystywane w procesie świadczenia usług ubezpieczeniowych dojrzałym konsumentom

  Publikacja

  Przedmiotem artykułu są usługi ubezpieczeniowe świadczone z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji. W artykule skoncentrowano się na osobach powyżej 50 roku życia, szczególnie narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. Na podstawie przeglądu literatury sformułowano hipotezę badawczą: cechy społeczno – demograficzne osób powyżej 50 roku życia wpływają na ich skłonność do korzystania z usług ubezpieczeniowych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Warning systems of enterprises against the risk of bankruptcy : Artificial intelligence in financial management.

  Publikacja

  - Rok 2012

  Jest to tłumaczenie na jęz.angielski monografii autora z 2010 roku. Monografia została podzielona na trzy części. I tak, w części pierwszej przedstawiono ocenę przyczyn upadłości firm ze względu nie tylko na źródło (zewnętrzne lub wewnętrzne) przyczyn kłopotów finansowych przedsiębiorstw, ale także na etap kryzysu, w jakim ono się znajduje, cechy "demograficzne" organizacji i rodzaj upadłości. Zdefiniowano również czynniki wpływające...

 • Porównanie funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w europejskich krajach OECD

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę porównawczą systemów opieki zdrowotnej w europejskich krajach OECD. Na podstawie literatury przedstawiono ogólną charakterystykę systemów Beveridge’a i Bismarcka. Zwrócono uwagę na potrzebę analiz i ocen systemów opieki zdrowotnej ze względu na czynniki finansowe, jak również uwarunkowania technologiczne i demograficzne. Analiza ma charakter jakościowy. Wszystkie kraje zostały podzielone na trzy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie wiekiem 50+

  Publikacja

  Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień zarządzania wiekiem na podstawie literatury, dobrych praktyk wypracowanych w różnych krajach Europy oraz wyników projektu MAYDAY, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera opis podstawowych zasad realizacji projektów w ramach IW EQUAL oraz tło realizacyjne projektu MAYDAY. W drugim rozdziale opisano procesy...

 • Aktywność zawodowa osób w wieku okołoemerytalnym w województwie pomorskim

  Publikacja

  - Rok 2012

 • Zarządzanie rozwojem regionalnym - wpływ zmian demograficznych

  W artykule została przedstawiona ewolucja koncepcji zarządzania publicznego oraz zarządzania rozwojem regionalnym, jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Omówiono społeczno-gospodarczy kontekst zmian zachodzących w tym zakresie. W artykule zaprezentowano wpływ zmian demograficznych na proces zarządzania rozwojem regionalnym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zmiany struktury demograficznej ludności i ich wpływ na gospodarkę narodową

  Publikacja

  - Rok 2016

  Problem zmian struktury demograficznej i alokacji zasobów ludności w kontekście rozwoju ekonomicznego państwa należy rozważań w ramach redystrybucji dochodów, co odbywa się w oparciu o trzy zasadnicze płaszczyzny, a mianowicie: makroekonomiczną, system emerytalny oraz prywatne transfery dochodów w przypadku sektora gospodarstw domowych. Ogromne znaczenie w ramach wyżej wymienionych powiązań ma czynnik starzenia się społeczeństwa,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • System zabezpieczenia emerytalnego a starzenie się społeczeństwa w Polsce.

  Nowy porządek demograficzny w Polsce będący m.in. efektem drugiego przejścia demograficznego, nawiązuje do przemian wzorca płodności (spadek liczby urodzeń, opóźnienie momentu podjęcia decyzji odnośnie posiadania dzieci oraz przesunięcie dominanty wieku rodzenia). Proces odtwarzania pokoleń utrzymuje się tym samym na poziomie poniżej prostej zastępowalności pokoleń. Zmianom tym towarzyszy nieprzerwanie wydłużanie się ludzkiego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Demograficzne starzenie się populacji jako wyzwanie dla samorządu gminnego - doświadczenia gmin województwa pomorskiego

  W artykule odniesiono się do kwestii świadomości przedstawicieli władz samorządu lokalnego na temat wyzwań związanych z postępującym starzeniem się i działań podejmowanych w gminach w perspektywie rosnącej populacji mieszkańców w starszym wieku. Celem opracowania była diagnoza poziomu wiedzy przedstawicieli władz samorządów gminnych na temat demograficznego starzenia się i jego skutków oraz identyfikacja działań które samorząd...