Wyniki wyszukiwania dla: zmiany technologiczne w systemie energetycznym - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zmiany technologiczne w systemie energetycznym

Wyniki wyszukiwania dla: zmiany technologiczne w systemie energetycznym

 • Zmiany w systemie klasyfikacji miedzi i jej stopów.

  Publikacja

  Przedstawiono zasady europejskiego systemu numerycznego klasyfikacji metali w odniesieniu do miedzi, mosiądzów i brązów. Wyszczególniono nowo ustanowione odlewnicze stopy miedzi, porównując je do gatunków zawartych w polskich normach.

 • Zmiany konstrukcyjne i technologiczne w budowie instalacji chłodniczych w kontekście zastępowania „F-gazów” oraz ich mieszanin nowymi substancjami o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego i substancjami naturalnymi

  Ze względu na zmieniające się prawodawstwo UE dotyczące możliwości wykorzystywania czynników należących do grupy tzw. „F-gazów”, pojawiają się liczne nowe problemy i zmiany w konstrukcji oraz eksploatacji urządzeń, wykorzystywanych w szeroko pojętej technice chłodniczej i klimatyzacyjnej. Zmiany te wynikają przede wszystkim z konieczności użytkowania substancji odznaczających się niskim wpływem na środowisko naturalne (ODP=0 i...

 • Problem of optimal load distribution between generators minimizing risk of enegretic ship system overload.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono system rozdziału mocy czynnych pomiędzy generatorami w systemie energetycznym statku. Minimalizuje się ryzyko przeciążeń systemu przy jednoczesnej minimalizacji kosztów wytwarzania energii w systemie.

 • Marcin Jaskólski dr inż.

  Studiował na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W roku 2002 obronił pracę magisterską pt. "Analiza zastosowań technologii ogniw paliwowychw energetyce", realizowaną pod opieką dr. inż. Andrzeja Augusiaka z Katedry Elektroenergetyki. W tym samym rozpoczął realizację pracy doktorskiej z zakresu modelowania rozwoju regionalnych systemów energetycznych w programie MARKAL i wykorzystania...

 • Modeling incipient creep damage effects on Barkhausen noise and magnetoacoustic emission.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaproponowano model fizyczny opisujący zmiany natężenia efektu Barkhausena i emisji magnetoakustycznej podczas procesu degradacji stali ekploatowanych w przemyśle energetycznym.

 • Generator synchroniczny jako regulowane źródło napięcia i mocy biernej

  Publikacja

  W referacie przedstawiono problemy sterowania i regulacji generatora synchronicznego jako podstawowego elementu hierarchicznej wielopoziomowej struktury regulacji napięć i rozpływu mocy biernej w krajowym systemie elektro-energetycznym.

 • Biomasa podstawowym źródłem energii odnawialnej w Szwecji. Cz. 1

  Publikacja

  - Instal - Rok 2003

  Przedstawiono stopień wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Szwecji Pokazano najważniejsze czynniki, które wpłynęły na zwiększenie zużycia biomasy i odegrały znaczącą rolę we wzroście udziału tego paliwa w szwedzkim systemie energetycznym.

 • Jakość Energii w Środowisku Przemysłowym

  Kursy Online
  • K. Iwan
  • J. Łuszcz

  Prezentacja zagadnień związanych z wybranymi, niekorzystnymi zjawiskami w systemie energetycznym. Kurs dla kier. Elektrotechnika, studium stacjonarnego II st.

 • Komputerowa wizualizacja procesu synchronizacji prądnic.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono proces synchronizacji w systemie elektro-energetycznym oraz wskazano na potrzebę stosowania komputerowej wizualizacji tego procesu. Opisano urządzenia i układy służace do wizualizacji procesu synchronizacji, a zwłaszcza komputerowy system diagnostyczny AMARYLIS oraz komputerowy symulator procesu synchronizacji prądnic.

 • Do inspekcji linii wysokiego napięcia - bezzałogowe pojazdy latające

  Publikacja

  - Rok 2007

  Praca przedstawia możliwości zastosowania bezzałogowych pojazdów latających w przemyśle energetycznym. Opisano możliwości i rodzaje bezzałogowych pojazdów latających. Skupiono się na zastosowaniu tych pojazdów w różnych obszarach obsługi linii wysokiego napięcia. Następnie prezentuje się model latającego mini-robota, który zbudowany jest na bazie modelu śmigłowca SST Eagle 2GS firmy Hirobo uzupełnionego odpowiednio w celu umożliwienia...

 • Analiza lokalizacji i parametrów stabilizatorów systemowych w KSE

  Publikacja

  W referacie przedstawiono metodę doboru parametrów i lokalizacji stabilizatorów systemowych. Metodę tą zastosowano do oceny trafności doboru stabilizatorów w krajowym systemie elektro-energetycznym, a następnie do doboru struktury, parametrów i lokalizacji "nowych" stabilizatorów systemowych. Obliczenia wykonano dla pełnego modelu matematycznego krajowego systemu przesyłowego.

 • Kształtowanie się taryf opłat za ciepło w latach 1999-2001 na przykładzie Białegostoku

  Publikacja
  • M. Krawczyk

  - Gospodarka Paliwami i Energią - Rok 2002

  W artykule przedstawiono zmiany zasad kształtowania i kalkulacji taryf przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz zasady rozliczeń za ciepło między przedsiębiorstwami a odbiorcami ciepła, które miały miejsce w prawie energetycznym i w regulujących je rozporządzeniach w latach 1999-2001.

 • Założenia do zasad rozliczeń za świadczenie usług systemowych U i Q

  Publikacja

  Przedstawiono przyjęte założenia do rozliczeń za świadczenie usług w zakresie regulacji napięć i mocy biernej w systemie energetycznym. Uwzględniono złożone wzajemne relacje zachodzące pomiędzy podmiotami gospodarczymi na rynkach energii i rynkach usług, w obecnych uwarunkowaniach organizacyjnych polskiej elektroenergetyki. Zaproponowano rynkowe zasady rozliczeń za świadczone usługi.

 • Sposoby definiowana zadań i zlecania wykonywania obliczeń w systemie Comcute

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaprezentowano specyfikację elementów definiowanych przez zleceniodawcę systemu Comcute przy uruchamianiu nowych zadań obliczeniowych w systemie, w tym parametrów niezawodnościowo-wydajnościowych jak również kodów obliczeniowych, partycjonowania i scalania. Przedstawiono także wymagania związane z konfigurowalnością systemu i jego bezpieczeństwem a także wskazówki technologiczne.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Struktura informacyjna systemu automatyki

  Publikacja

  - Rok 2005

  W złożonym obiekcie sterowania takim jak oczyszczalnia ścieków, znajduje się wiele rozmaitych informacji: dane dotyczące wielkości procesowych pochodzące z pomiarów, dane technologiczne określające wymogi stawiane systemowi automatyki, dane sterujące urządzeniami realizującymi algorytmy sterowania, stany poszczególnych urządzeń w systemie, informacje o pogodzie, o zakłóceniach pracy ekonomiczne itp.

 • Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2008

  Omówiono strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, scharakteryzowano strukturę źródeł wytwórczych oraz przewidywane zmiany tej struktury w wieloletnim horyzoncie czasowym, zwrócono uwagę na wpływ unijnych oraz krajowych uwarunkowań prawnych na zakres rozwoju układów skojarzonych, podkreślono relacje z ochroną środowiska oraz z bezpieczeństwem energetycznym kraju.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Właściwości dynamiczne maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układu z maszyną dwustronnie zasilaną pracującą jako prądnica w systemie energetycznym. Syntezę układu regulacji przeprowadzono bazując na modelu multiskalarnym, przyjmując kaskadowe połączenie regulatorów typu PI. Zastosowanie nieliniowego sprzężenia zwrotnego, umożliwiło dekompozycję układu sterowania na dwa niezależne podukłady sterowania mocą czynną i bierną. Prezentowana...

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, BIAŁE CERTYFIKATY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ - ZACHODZĄCE ZMIANY RYNKU ENERGETYCZNEGO POLSKI

  Publikacja

  - Rok 2013

  Artykuł przedstawia zmiany zachodzące na rynku energetycznym krajów europejskich a w szczególności Polski. Omówiono aspekty poprawy efektywności energetycznej, ściśle związanej z systemem białych certyfikatów, będących elementem wsparcia dla planowanych i zrealizowanych inwestycji. Opracowanie przedstawia również krótki opis wdrażania systemu zarządzania energią, mającego na celu poprawę stanu energetycznego budynku czy przedsiębiorstwa,...

 • CAES – akumulator energii współpracujący z OZE, – jako system racjonalnego zarządzania energią

  Publikacja

  - Rok 2013

  Artykuł przedstawia zmiany zachodzące na rynku energetycznym krajów europejskich a w szczególności Polski. Omówiono aspekty poprawy efektywności energetycznej, ściśle związanej z systemem białych certyfikatów, będących elementem wsparcia dla planowanych i zrealizowanych inwestycji. Opracowanie przedstawia również krótki opis wdrażania systemu zarządzania energią, mającego na celu poprawę stanu energetycznego budynku czy przedsiębiorstwa,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Designing a magnetoacoustic emission measurement configuration for measurement of creep damage in power plant boiler tubes

  Opisywane są własności skonstruowanego detektora emisji magneto-akustycznej (EMA) służącego dla pomiaru stopnia degradacji rurociągów w przemyśle energetycznym. Specjalna budowa biegunów magnesu umożliwia ich dopasowanie do zakrzywionych powierzchni. Układ pomiarowy pozwala na badanie natężenia EMA dla pola wzdłuż osi rury, a także w kierunku obwodowym. Wykazano, iż możliwa jest detekcja zmiany stopnia degradacji materiału na obwodzie...

 • Wpływ farm wiatrowych na pracę systemu elektroenergetycznego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z praca farmy wiatrowej w systemie elektroenergetycznym, a w tym z jej wpływem na zmiany poziomów napięc i jakość energii elektrycznej.

 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia

  Publikacja

  - Rok 2007

  Organy samorządu, korzystając z przyznanych uprawnień, zmuszone są do poszukiwania nowych różnorodnych rozwiązań zmierzających do poprawy płynności finansowej podległych im jednostek oraz zmiany systemu finansowania lokalnego i regionalnego rozwoju. W tym celu powinny one ze zwiększoną efektywnością stosować odpowiednio dobrane, znane nauce, metody finansowania i wdrażać w życie szeroko pojęte zasady gospodarności szczegółowo omówione...

 • Procesy integracji nowoczesnych systemów obrazowania ze strukturalnymi rozwiązaniami fasad budynków

  Publikacja

  Obecnie, coraz częściej do nowych technologii budowlanych wkraczają te uznawane tradycyjnie za przynależące do innych dziedzin, jak technologie interaktywne, medialne czy filtrów optycznych. Ich zastosowanie zmienia sposoby architektonicznych rozwiązań fasad budynków, które projektowane są jako aktywne powierzchnie reagujące na ruch użytkowników lub zmiany parametrów bezpośredniego otoczenia. Osprzęt i systemy technologiczne są...

 • Intranet w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa

  Publikacja

  - Rok 2005

  Komunikowanie się w organizacjach jest warunkiem koniecznym sprawnego jej funkcjonowania. Napotyka jednak na szereg barier. Nowe możliwości technologiczne, takie jak Intranet wspierają proces komunikacyjny przedsiębiorstwa, oferując wiele korzyści. W rozdziale omówiony został proces komunikacji i bariery komunikacyjne. Opisane zostały związki między komunikowaniem się a efektywnością przedsiębiorstwa. Przedstawiono podstawowe korzyści...

 • Irlandia - Planowanie po boomie

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł podsumowuje efekt pęknięcia spekulacyjnej bańki na rynku nieruchomości w Irlandii w 2009 roku oraz wpływ tych procesów na reformę systemu planowania. Artykuł podsumowuje zmiany w systemie planowania wprowadzone w 2010 roku m.in. wzmocnienie planowania przestrzennego oraz rolę tzw. ''evidence based planning''.

 • Use of aluminium for controlling the filamentous bacteria growth in the activated sludge systems

  Publikacja

  Przedstawiono kilkuletnie doświadczenia technologiczne, dotyczące wykorzystania glinu w celu ograniczania negatywnych skutków masowego rozwoju mikroorganizmów nitkowatych (dominująca bakteria - Microthrix parvicella) w wielofazowym systemie osadu czynnego (MUCT) gdańskiej oczyszczalni ścieków komunalnych. Stosowanie dobowych dawek w zakresie od 2,0 do 2,5 g Al/kg suchej masy osadu czynnego eliminowało pianę biologiczną z bioreaktorów...

 • Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych. Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych.

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł przedstawia metody diagnostyki oraz metody modernizacji konstrukcji nawierzchni drogowej w Polsce, w porównaniu do światowych osiągnięć w tej dziedzinie. Artykuł przedstawia kolejno: opis potrzeb modernizacji nawierzchni drogowych oraz jej rolę w Systemie Zarządzania Nawierzchniami (PMS), metody oceny cech funkcjonalnych i strukturalnych nawierzchni, metody modernizacji i remontów nawierzchni. Główny nacisk położono na...

 • Sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w lokalnych elektrowniach z generatorami synchronicznymi.

  Publikacja

  W krajowym systemie elektoenergetycznym możliwości regulacyjne lokalnych elektrowni w zakresie sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej dotychczas wykorzystywane są mało. Przyczyną jest brak odpowiednich systemów rozliczeń i nieprzystosowanie układów regulacyjnych. Opisano możliwe cele takiej regulacji oraz zaprezentowano niektóre sposoby potrzebnego rozwoju układów regulacyjnych elektrowni lokalnych. W szczególności...

 • Energetuc aspect of diesel engine operotion

  Publikacja

  W artykule zaproponowano interpretację wartościującą działania, które (podobnie jak przedstawione mechanice klasycznej działania Hamiltona i Maupertiusa oraz działanie wynikające ze zmiany pędu ciała) jest rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary zwanej dżulosekundą [dżulsekunda]. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny działania silników o zapłonie samoczynnym w ujęciu energetycznym dla potrzeb eksploatacyjnych....

 • Possibility of valuation of operation of marine diesel engines

  Publikacja

  W artykule zaproponowano interpretację wartościującą działania okrętowych silników spalinowych, które (podobnie jak przedstawione mechanice klasycznej działania Hamiltona i Maupertiusa oraz działanie wynikające ze zmiany pędu ciała) jest rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary zwanej dżulosekundą [dżulsekunda]. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny działania silników o zapłonie samoczynnym w ujęciu energetycznym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Model COST231-Haty w warunkach pracy radiowego systemu dostępowego w mieście.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przeanalizowano zagadnienie przydatności modelu COST231-Haty do obliczania tłumienia propagacyjnego w radiowym systemie dostępowym, pracującym w środowisku miejskim. Przedstawiono propozycję zmiany tego modelu poprzez wprowadzenie dodatkowych współczynników funkcyjnych, zależnych od parametrów technicznych łącza radiowego. Zaproponowano także inne ujęcie sposobu uwzględniania wysokości zawieszenia anten. Proponowane współczynniki...

 • Regulacja transformatorów zasilajacych sieci 110kV w Polsce.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Do regulacji transformatorów zasilających sieci 110kV w polskim systemie elektroenergetycznym coraz powszechniejsze są tzw. regulatory grupowe ARST. Nie ma różnic w ocenie struktury, wykonania, ani sposobu powiązania ze sterowanym obiektem. Jest spór o algorytm. Przedstawiona w referacie koncepcja algorytmu regulacji ma, zdaniem autora, przewagę nad algorytmami stosowanymi obecnie. Wymiana algorytmów sterowania w istniejących,...

 • Nitrogen removal in two technologies of wastewater treatment

  W pracy przedstawiono problematykę usuwania związków azotu ze ścieków w świetle wymogów prawnych Polski i Unii Europejskiej. Problem został scharakteryzowany w odniesieniu do dwóch typów oczyszczalni ścieków - pracujących w całkowicie różnych skalach: dużej oczyszczalni ścieków miejskich Gdańska (Oczyszczalnia ścieków ''Wschód'') oraz oczyszczalni hydrofitowych, przeznaczonych do oczyszczania względnie niewielkich objętości ścieków...

 • Ocena możliwości wykorzystania stacji przekształtnikowej HVDC do kompensacji mocy biernej

  Publikacja

  W niniejszym referacie zaprezentowano wyniki badań dotyczących oceny wykorzystania stacji przekształtnikowych łącza HVDC do kompensacji mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Poprzez odpowiednie sterowanie kątem zapłonu w przekształtnikach można wpłynąć na wartość mocy biernej pobieranej przez ten przekształtnik. Dołączając do tego sterowanie przekładnią transformatora przekształtnika uzyskuje się układ, w którym można zachować...

 • Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2015

  W artykule omówiono podstawowe przesłanki, które mogą decydować o wykorzystaniu technologii gazowych do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiono aktualną strukturę wytwarzania energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zostały przedstawione prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w perspektywie 2030 r. Wskazano na konieczność zmiany bazy paliw dla systemu elektroenergetycznego....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Elementy prawa dla nauczycieli

  Publikacja

  - Rok 2007

  Praca zawiera charakterystykę zagadnień prawnych w odniesieniu do obecnego systemu oświaty RP. Składa się ona z 3 części. Część pierwsza poświęcona jest ogólnej wiedzy prawnej. Zawiera wyjaśnienie pojęć, mechanizmów działania prawa. Część druga to opis prawa oświatowego, jego źródeł i kontrukcji prawnych. W części trzeciej opisano najważniejsze zmiany jakie zaszły w systemie edukacji polskiej w latach 90 XX wieku i na przełomie...

 • Conception of valuation of combustion engine operation

  Publikacja

  W artykule zaproponowano interpretację wartościującą działania, które jest przyrównane do wielkości fizycznej o jednostce miary zwanej dżulosekundą, podobnie jak przedstawione w mechanice klasycznej działania Hamiltona i Maupertiusa. Działanie w tym ujęciu rozpatrywane jest także w mechanice kwantowej, w odniesieniu do żródła promieniowania elektromagnetycznego ciała, którego działanie charakteryzuje stała Planca. Przedstawiono...

 • Zawartość wybranych metali ciężkich w makrofitach oczyszczalni hydrofitowej

  W artykule omówiono rozmieszczenie wybranych metali ciężkich (Cd, Pb, Zn, Cu, Fe, i Mn) w ekosystemie oczyszczalni hydrofitowej o przepływie powierzchniowym w miejscowości Bielkowo w województwie pomorskim. Analizowany obiekt znajduje się na cieku będącym dopływem Jeziora Goszyńskiego, na którym zlokalizowane jest ujęcie wody pitnej dla Gdańska i służy do oczyszczania spływów powierzchniowych z pól uprawnych. Badano rozmieszczenie...

 • Opłacalność bloków skojarzonych gazowo-parowych : wybrane aspekty

  Publikacja

  Rozwój gospodarki powoduje wzrost zapotrzebowania na energie elektryczną. Zmiany klimatyczne pojawiające się wraz rozwojem cywilizacji zmuszają do racjonalnego korzystania ze środowiska naturalnego. Uwzględniając wspomniane aspekty polska energetyka systemowa musi zapewnić płynność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz stabilną prace krajowego systemu elektroenergetycznego. Przy starzejącej się infrastrukturze i obserwowanych...

 • Miasto nocą: zaburzenia snu a praca zmianowa i stres zawodowy wśród policjantów

  Publikacja

  - Rok 2013

  Streszczenie. Jedną z miar subiektywnej jakości życia jest dobry sen. Cebulowa teoria szczęścia postuluje zależność pomiędzy dobrostanami cząstkowymi. Celem studium była ocena zaburzeń snu wśród policjantów z miejskich komisariatów Policji w zależności od cech pracy (stres zawodowy) i jej organizacji (zmianowość). Rezultaty pokazały, że większe problemy ze snem mieli policjanci pracujący wyłącznie na zmianach dziennych niż pracujący...

 • Transformacja systemów bankowych w wybranych krajach bałtyckich

  Celem monografii jest ocena zmian zachodzących w systemach bankowych wybranych krajów bałtyckich w okresie transformacji systemowej. Scharakteryzowano w niej systemy bankowe na Litwie, Łotwie i w Estonii oraz makro i mikrootoczenie banków od lat 90. XX wieku aż do 2014 roku. Przedstawiono w niej sytuację ekonomiczno-finansową państw bałtyckich na początku okresu transformacji koncentrując się na genezie zachodzącego w tych krajach...

 • STOSOWANIE MECHANIZMU WYRÓWNANIA POZIOMEGO W WOJEWÓDZTWACH - SKUTKI DLA DOCHODÓW BUDŻETÓW

  Publikacja poświęcona jest zagadnieniu mechanizmu wyrównywania poziomego na szczeblu regionalnym. Celem artykułu, oprócz przedstawienia przesłanek i zasad regulujących jego funkcjonowanie, jest ocena wpływu na sytuację dochodową budżetów województw, zwłaszcza że tylko na tym szczeblu wprowadzono od 2015 r. istotne zmiany, zarówno po stronie naliczania, jak i rozdziału środków. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że po...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Performance analysis and optimization of the Radio Link Control layer in UMTS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  RLC (Radio Link Control) jest jedną z podwarstw warstwy 2 stosu radiowego systemu UMTS. RLC wspiera trzy podstawowe tryby działania: przezroczysty (Transparent Mode, TM), bezpotwierdzeniowy (Unacknowledged Mode, UM) oraz potwierdzeniowy (Acknowledged Mode, AM). Wydajność RLC AM jest mocno uzależniona od konfiguracji RLC oraz jej zdolności do dynamicznej rekonfiguracji, odzwierciedlającej zmiany w przesyłanym ruchu oraz w jakości...

 • Problemy modernizacji szpitali

  Publikacja

  Stale dokonujący się rozwój technologii medycznych oraz postęp w możliwościach leczniczych w sposób zasadniczy wpływa na kształt szpitala. W obecnie realizowanych szpitalach maleje powierzchnia działów pielęgnacji chorych, natomiast zwiększa się powierzchnia działów diagnostyczno-zabiegowych. Skraca się średni czas pobytu pacjenta w szpitalu. Szpital staje się sprawną „maszyną” do diagnozowania, a następnie leczenia pacjenta w...

 • Sun shines also in Poland - PV's global market and its future in Poland

  Niekorzystne zmiany klimatyczne stanowią wyzwanie do poszukiwania konkurencyjnych ekotechnologii. Fotowoltaika ma szansę stać się ważnym źródłem energii w 21 wieku na całym świecie. Systemy fotowoltaiczne (PV) dostarczają energii elektrycznej w wyniku konwersji energii promieniowania słonecznego i przewiduje się, że wniosą one znaczący wkład w systemy energetyczne dzięki stałemu postępowi technologicznemu w tej dziedzinie i znaczącej...

 • Analiza efektywności techniki WCDMA/FDD w segmencie naziemnym systemu UMTS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Efektywna realizacja procesu planowania sieci komórkowej UMTS będzie możliwa tylko wówczas, kiedy znane będą wszystkie zależności pomiędzy różnymi charakterystykami systemu oraz wpływ poszczególnych technik i metod dostępnych w systemie na zmiany pojemności, zasięgu i jakości transmisji w warunkach rzeczywistych. Istotnym czynnikiem warunkującym wysoki stopień wykorzystania zasobów radiowych systemu jest określenie charakteru i...

 • Transformatory z regulacją przekładni pod obciążeniem w systemie elektroenergetycznym

  Publikacja

  - Rok 2019

  Zmiany zachodzące w systemie elektroenergetycznym, związane między innymi ze stałym wzrostem zapotrzebowania na moc, przyłączaniem źródeł odnawialnych czy rozwojem elektromobilności, przy jednoczesnym wzroście wymagań dotyczących jakości energii elektrycznej, zmuszają operatorów sieci elektroenergetycznych do podejmowania działań zmierzających do sprostania nowym wymaganiom. Jednym z kierunków tych działań jest wykorzystanie w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • SYMULACJA DŹWIĘKU PRZESTRZENNEGO W ŚCIEŻCE DŹWIĘKOWEJ W ODSŁUCHU BINAURALNYM

  Publikacja

  - Rok 2017

  Celem pracy jest przedstawienie aplikacji umożliwiającej tworzenie stereofonicznej ścieżki dźwiękowej do filmu, symulującej dźwięk przestrzenny w odsłuchu słuchawkowym. Interfejs przygotowanej aplikacji pozwala użytkownikowi na wybór rozmieszczenia konkretnych partii instrumentalnych w odpowiednich miejscach w przestrzeni dźwiękowej oraz jednoczesny odsłuch wszystkich ścieżek wraz z przygotowanym materiałem filmowym. Symulacja...

 • Zmienność charakterystycznych zanieczyszczań w procesie oczyszczania wód powierzchniowych zasilanych ściekami opadowymi w systemie hydrofitowym

  Publikacja

  - Rok 2018

  W ostatnich latach problematyka gospodarowania wodami opadowymi staje się zagadnieniem coraz bardziej wielowymiarowym. W Polsce przeważają systemy kanalizacji rozdzielczej i większość sieci deszczowych odprowadza wody opadowe bezpośrednio do odbiornika, bez jakiegokolwiek oczyszczania, co stanowi poważne zagrożenie dla jakości tych wód. Jest to szczególnie niebezpieczne dla płynących przez miasta małych cieków, dla których gwałtowne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • USUWANIE ZWIĄZKÓW AZOTU Z ODCIEKÓW SKŁADOWISKOWYCH W PILOTOWEJ OCZYSZCZALNI HYDROFITOWEJ

  Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych jest jednym z aktualnych problemów inżynierii środowiska, co spowodowane jest niekorzystnym składem odcieków, przede wszystkim wysokimi wartościami ChZT i stężeniami azotu amonowego, oraz obecnością trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) i metali ciężkich. Obok wysokosprawnych, lecz kosztownych metod oczyszczania, np. technik membranowych, możliwe jest zastosowanie obiektów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym