Wyniki wyszukiwania dla: CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA

Wyniki wyszukiwania dla: CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA

 • Ciepłownia geotermalna w Uniejowie na tle warunków hydrogeologicznych Polski

  Przeprowadzono szczegółowy przegląd warunków hydrogeologicznycb Polski, charakteryzując poszczególne obszary wartościami gęstości podpowierzchniowego strumienia ciepła i gradientu temperatury, a także podając ich powierzchnie i kubatury zawartych tam wód termalnych. Podano szczegółowy opis systemu grzewczego w uniwejowie, wykorzystującego lokalne wody termalne i wspomaganego pracą kotłów weodnych.

 • Ciepłownia geotermalna w Uniejowie na tle warunków hydrogeologicznych Polski

  Przedstawiono opis warunków hydrogeologicznych Polski, ze szczególnym wskazaniem regionu szczecińsko - łódzkiego, w którym leży Uniejów. Szczegółowo opisano układ technologiczny ciepłowni geotermalnej.

 • Energia geotermalna w kopalniach podziemnych.

  Omówiono przebieg Międzynarodowej Konferencji Naukowej Energia Geotermalna w Kopalniach Podziemnych. Scharakteryzowano wszystkie wygłoszone referaty.

 • Siłownia geotermalna na czynnik organiczny jako przykład obiegu ORC

  Na tle obiegu Carnota przedstawiono bliżej obieg porównawczy Clausiusa-Rankine'a siłowni parowej. Jako ilustrację obiegu siłowni parowej przedstawiono koncepcję elektrowni geotermalnej pracującej w określonych warunkach geologicznych. Dla arbitralnie pryjętych parametrów wody termalnej dokonano analizy termodynamicznej obiegu C-R dla siłowni parowej z izobutanem w charakterze czynnika roboczego. Analiza wykazała optymalne parametry...

 • Współpraca węglowej ciepłowni miejskiej z obiegiem ORC

  Publikacja

  W artykule przedstawiono rozważania nad koncepcją modernizacji ciepłowni węglowej w wybranym Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (MPEC). Koncepcja ta ma na celu współprodukcję energii cieplnej oraz elektrycznej przy wykorzystaniu entalpii fizycznej spalin z kotła WR-10. Tego typu rozwiązanie pozwoliłoby na częściowe pokrycie zapotrzebowania własnego na energię elektryczną, generując oszczędności w przedsiębiorstwie i...

 • Technologia ORC sposobem zagospodarowania energii odpadowej w ciepłowni

  Artykuł podejmujący tematykę skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, pozyskiwanych w oparciu o siłownię ORC. Przedstawiono w nim koncepcję zagospodarowania energii odpadowej w ciepłowni w postaci odzysku ciepła spalin z kotła wodnego do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą kogeneracji w technologii ORC. Analizę termodynamiczną proponowanego rozwiązania wykonano dla dwóch płynów roboczych: etanolu i czynnika...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Koncepcja ciepłowni zagospodarowujacej energię zawartą w wodzie kopalnianej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono koncepcję modernizacji kotłowni zasilającej w ciepło kopalnię i/lub przyległe osiedle mieszkaniowe, przeprowadzonej pod kątem zagospodarowania dołowych wód kopalnianych do celów ciepłowniczych.

 • Podstawy energetycznej oceny lokalnych zasobów energii geotermalnej

  Publikacja

  - Rok 2003

  Na tle znanych dotychczas sposobów przedstawiono własną propozycję szacowania zasobu energii lokalnego zasobu energii geotermalnej poprzez przewidywaną oszczędność energii chemicznej paliwa, jaką można osiągnąć w sposób opłacalny przez zastosowanie odpowiednich urządzeń odzyskowych. Wykazano, że proponowano ocena zasobów zależy od przewidywanego sposobu ich wykorzystania. Dla kilku typowych sposobów zagospodarowania wskazano wskaźnikowo...

 • Podstawy energetycznej oceny lokalnych zasobów energii geotermalnej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono własną propozycję szacowania lokalnego zasobu energii geotermalnej poprzez przewidywaną oszczędność energii chemicznej paliwa, jaką można osiągnąć w sposób opłacalny przez zastosowanie odpowiednich urządzeń odzyskowych.

 • Źródło ciepła dla obiektu użyteczności publicznejzagospodarowujące energię słoneczną i geotermalną

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono, zrealizowaną w ramach termomodernizacji obiektu, koncepcję modernizacji systemu grzewczego w obiekcie szkolno-hotelarskim. Poprzedzona termorenowacją przegród budowlanych obiektu, modernizacja źródła ciepła polegała na zastosowaniu kolektorów słonecznych, sprężarkowych pomp grzejnych oraz nowoczesnego kotła wodnego. Szczegółowo opisano układ źródła ciepła w rozpatrywanym obiekcie.

 • Koncepcja skojarzonego układu produkcji energii elektrycznej i ciepła dla wybranej lokalizacji geotermalnej

  Publikacja

  - Instal - Rok 2014

  W artykule przedstawiono rozważania nad koncepcją modernizacji systemu urządzeń energetycznych produkujących ciepło w ciepłowni geotermalnej Geotermii Podhalańskiej. Koncepcja ta ma na celu współprodukcję energii elektrycznej oraz ciepła przy wykorzystaniu entalpii fizycznej złoża wód geotermalnych. Tego typu rozwiązanie pozwoliłoby na częściowe pokrycie zapotrzebowania własnego na energię elektryczną, generując oszczędności w...

 • Geothermal heating plant with a combustion engine heat pump.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono koncepcję ciepłowni geotermalnej zagospodarowującej zasoby energii zawarte w nisko i średniotemperaturowej wodzie termalnej. W tym celu zaproponowano zastosowanie pompy grzejnej napędzanej silnikiem spalinowym.

 • Wykorzystanie energii dołowych wód kopalnianych do celów grzewczych

  Dokonano przeglądu stanu zagospodarowania do celów ciepłowniczych występujących w kraju zasobów energii geotermalnej zawartej w wodach podziemnych. Omówiono koncepcję ciepłowni kopalnianej lub komunalnej wykorzystującej niskotemperaturowe wody dołowe z kopalni węgla kamiennego.

 • Janusz Cieśliński prof. dr hab. inż.

  Urodził się 15 kwietnia 1954 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978), z którą związał całe swoje życie zawodowe. W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 r. – habilitację, w 2006 r. – uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008) oraz kierownika: Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego (2002–2006), Katedry Ekoinżynierii i...

 • System wytwarzania ciepła wymaga zmian

  Publikacja

  - Czysta Energia - Rok 2015

  Przedstawiono stan polskich ciepłowni wymagających modernizacji.

 • Skojarzone źródło ciepła w obiekcie użyteczności publicznej

  Publikacja

  - Instal - Rok 2003

  Wprowadzenie do ciepłowni skojarzonej gospodarki cieplno-elektycznej przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii, a w ten sposób do poszanowania zarówno zasobów surowcowych, jak i środowiska naturalnego. Przedstawiono ogólną charakterystykę spalinowych bloków elektryczno-ciepłowniczych realizujących właśnie gospodarkę skojarzoną. Szczegółowo przedstawiono układ technologiczny wybranej ciepłowni, w której zastosowano takie źródło...

 • Małgorzata Pruszkowska-Caceres dr hab.

 • Skojarzone źródło ciepła w obiekcie użyteczności publicznej

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono ogólną charakterystykę spalinowych bloków elektryczno-ciepłowniczych. Szczegółowo przedstawiono układ technologiczny wybranej ciepłowni w jednym ze szpitali powiatowych, w której zastosowano gospodarkę skojarzoną.

 • Termodynamiczne uzasadnione modernizacje obiegów cieplnych dla technicznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii

  Publikacja
  • M. D. Lemański
  • K. Michał
  • P. Ziółkowski
  • J. Badur

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono dwa warianty rozwoju istniejących obiektów energetycznych na przykładzie dwóch miast: Ustki i Gorzowa. Oba warianty jak najbardziej są uzasadnione termodynamicznie. W przypadku Ustki wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji energii elektrycznej w binarnej siłowni geotermalnej jest jednak nieekonomiczne. Dla Gorzowa zaproponowano modernizację turbiny GT8C w miejsce elektrociepłowni. Wtrysk pary do...

 • Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku.

  Omówiono przebieg i referaty sesji geotermalnej Międzynarodowej Konferencji "Odnawialne źródła energii u progu XXI w'', odbytej w Warszawie w grudniu 2001roku.

 • Warunki opłacalności zastosowania częściowego skojarzenia w elektrowni jądrowej pracującej w systemie zasilania w energię odbiorców zewnętrznych.

  W niniejszym artykule zaprezentowano metodykę badawczą mającą na celu określenie warunków opłacalności zastosowania częściowego skojarzenia w elektrowni jądrowej. Elektrownia ta będzie oddawać energię elektryczną do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), natomiast ciepło będzie dostarczane do rejonów zasilania. Sformułowano kryteria opłacalności zastosowania częściowego skojarzenia w EJ oraz warunki, jakie muszą być spełnione,...

 • The idea of a geothermal power station working in national geological conditions.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono koncepcję elektrowni geotermalnej pracującej w krajowych warunkach geologicznych. Przeprowadzono analizę obiegu Clausiusa-Rankine'a i na tej podstawie dobrano parametry obiegu na czynnik niskowrzący - izobutan. Określono główne wymiary urządzeń do realizacji technicznej takiej elektrowni. Przeprowadzono uproszczoną analizę ekonomiczną takiej inwestycji.

 • Proekologiczne odnawialne źródła energii

  Publikacja

  - Rok 2006

  Książka poświęcona proekologicznym odnawialnym źródłom energii w kontekście tradycyjnych, nieodnawialnych nośników energii i ich wpływu na degradację środowiska. Scharakteryzowano, podano przykłady wykorzystania, koszty inwestycji i eksploatacji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej, wiatrowej, wody, biomasy, geotermalnej i innych.

 • Proekologiczne źródła energii odnawialnej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Podano charakterystykę obecnego stanu środowiska naturalnego, omówiono odnawialne źródła energii:energię wody, wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, otrzymywaną z biomasy i inne. Podano także podstawy termodynamiki, przemian energetycznych, metod przetwarzania energii na pracę i ciepło. Opisano również aktywne i pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej, niskotemperaturowej konwersji energii mórz i oceanów,...

 • Application of Organic Rankine Cycle as bottoming cycle to conventional heat and power plant

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy rozważono możliwość zastosowania układu ORC w skojarzeniu z ciepłownią lub elektrociepłownią celem podniesienia stopnia wykorzystania jednostki CHP podczas eksploatacji w skali roku. Połączenie układu ORC z zawodową jednostką CHP może wpłynąć na wzrost rocznej produkcji energii elektrycznej i jednoczsne zmniejszenie fluktuacji podczas pracy bloku energetycznego. Z jednej strony następuje konwersja energii cieplnej na elektryczną...

 • The Concept of a Methodology for Selecting the Optimal Parameters of Heat Received from a Nuclear Power Plant Operating in a Partial Cogeneration Mode

  Publikacja

  The paper presents the concept of the objective function which is to allow the selection of optimal parameters of the district heating system using a nuclear power plant operating in partial cogeneration mode. The concept is based on research carried out a number of years ago. The size of annual expenses was proposed as the objective function, which allows to compare the operation of a nuclear power plant in partial cogeneration...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Application of renewable energy sources to drive organic Rankine cycle micro CHP

  Publikacja

  - Rok 2006

  Odnawialne źródła energii rzadko znajdują zastosowanie przy stawianych obecnie wymaganiach przez nowoczesne ciepłownie. Pojawiła się unikalna okazja pomocy przy wprowadzeniu na rynek elektrowni zoptymalizowanej dla tych nieużywanych i pomijanych źródeł ciepła. Organiczny obieg Rankine'a jest podobny do konwencjonalnych turbin parowych, wyjątkiem jest płyn napędzający turbinę, którym jest płyn roboczy o dużej masie cząsteczkowej....

 • Regulacja automatyczna turbozespołów cieplnych. - Z. Domachowski.-

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono opis działania, modele matematyczne, metody analizy i syntezy układów regulacji automatycznej turbozespołów i bloków cieplnych (parowych i gazowych)stosowanych w elektroenergetyce oraz w napędzie statków. Rozważania dotyczą m. in. turbozespołów parowych zasilanych parą z różnych źródeł energii pierwotnej (paliwa kopalne, energia jądrowa, źródła geotermalne). Regulację automatyczną turbozespołów i bloków rozważa się...

 • Biomasa

  Praca przedstawia aktualny stan prawny w Polsce dotyczący biomasy, w szczególności jej prawne definicje zawarte w różnych aktach prawnych. Przedstawiono również właściwości opałowe biomasy. Zgodnie z danymi GUS w roku 2011 ze źródeł odnawialnych pozyskano 312.828 TJ (1012J), co stanowi 10,9% ogólnej ilości wyprodukowanej energii, a w 2012 r. 356.070 TJ co stanowi 11,7% ogólnej ilości pozyskanej energii. Najwięcej energii odnawialnej...

 • Rachunek ekonomiczny w energetyce

  Kursy Online
  • M. Jaskólski
  • A. Stoltmann

  Elementy rachunku opłacalności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. Kierunek: Energetyka, Specjalność: Rynki i Systemy Energetyczne Studia stacjonarne I stopnia, sem. 7

 • ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

  Kursy Online
  • A. D. Dettlaff

  Energia wodna (energia przepływu wód, energia różnic poziomów wód, energia fal, energia pływów, energia prądów) Energia słoneczna (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe systemy wykorzystania energii słonecznej, systemy aktywne i pasywne, systemy zdecentralizowane, systemy scentralizowane, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne) Energia wiatrowa (siła nośna, moc elektrowni wiatrowej, farmy wiatrowe onshore i offshore) Energia...

 • Badania agregacji imidazoliowych cieczy jonowych w wodzie w odniesieniu do zastosowań w technologii chemicznej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedmiotem pracy była charakterystyka agregacji imidazoliowych cieczy jonowych w środowisku wodnym, tworzonych struktur oraz wpływu wybranych czynników na agregację. Badania objęły zróżnicowane strukturalnie związki, będące kombinacją kationu 1-alkilo-3-metyloimidazoliowego (n = 4-18) oraz różnych anionów. W badaniach wykorzystano metody badawcze fizykochemii powierzchni, pozwalające na oszacowanie oddziaływań powierzchniowych...

 • Alternatywne źródła energii

  Kursy Online
  • A. D. Dettlaff

  Zasoby i charakterystyka odnawialnych źródeł energiiEnergia wodna (energia przepływu wód, energia różnic poziomów wód, energia fal, energia pływów, energia prądów)Energia słoneczna (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe systemy wykorzystania energii słonecznej, systemy aktywne i pasywne, systemy zdecentralizowane, systemy scentralizowane, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)Energia wiatrowa (siła nośna, moc elektrowni...

 • Przykładowy obieg siłowni parowej na czynnik organiczny

  Publikacja

  - Rok 2005

  Na tle obiegu Carnota przedstawiono bliżej obieg Clausiusa-Rankine'a dla konwencjonalnej siłowni parowej na organiczny czynnik niskowrzący. Jako ilustrację obiegu na czynnik organiczny przedstawiono koncepcję elektrowni geotermalnej pracującej w określonych warunkach geologicznych. Dla arbitralnie przyjętych parametrów wody termalnej dokonano analizy termodynamicznej porównawczego obiegu Clausiusa-Rankine'a dla siłowni parowej...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Kogeneracja jądrowa: analiza technicznych możliwości i szacowanie kosztów

  W artykule przedstawiono koncepcję równoległego połączenia elektrowni jądrowej, przystosowanej do oddawania ciepła do celów grzejnych, z istniejącymi elektrociepłowniami i ciepłowniami w rejonie zasilania, w tym przypadku z ciepłowniczymi systemami Wejherowa i Gdyni. Zaproponowano warianty uciepłownienia elektrowni jądrowej, w postaci zasilania wymienników ciepłowniczych parą pobieraną z upustów części niskoprężnej turbiny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym. Algorytmy obliczenia bilansu energetycznego i efektywności ekonomicznej

  Publikacja

  - Rok 2010

  W wielu przypadkach pompy ciepła w instalacjach ogrzewania współpracują z innymi źródłami ciepła (kotły wodne opalane olejem opałowym, gazem ziemnym, biogazem, bojlery elektryczne, miejska lub osiedlowa sieć ciepłownicza) tworząc hybrydowe źródło ciepła. W każdym wariancie źródła hybrydowego odbiorcę i producenta ciepła interesuje bilans energetyczny całego obiektu oraz efektywność ekonomiczna wytwarzania ciepła w źródle hybrydowym...

 • Systemy geotermiczne geotermalne i solarne..., W/L, E, sem.07, zimowy 21/22 (PG_00042214)

  Kursy Online
  • J. Wajs

 • Uwarunkowania polityki energetycznej województwa pomorskiego

  Województwo pomorskie, leżące w północnej części Polski, ma charakter przemy - słowo-rolniczy. W 2013 r. zakłady przemysłowe położone na tym terenie wprowadziły do atmosfery 6900 ton gazów i 2800 ton pyłów. Największymi trucicielami są elektrociepłownie wytwarzające energię z wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego. W dokumentach polityki energetycznej UE zapowiedziano zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych...

 • Wykorzystanie gorącej wody ze źródeł geotermalnych do wspomagania bloku energetycznego dużej mocy

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł przedstawia analizę techniczną możliwości wykorzystania wody geotermalnej do wspomagania bloku energetycznego dużej mocy. Obiekty wykorzystane do analizy to obieg elektrowni Turów z turbiną 200MWi elektrowni Opole z turbiną 360MW. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie i wykorzystywanie energii geotermicznej w chłodziarkach absorpcyjnych bromowo-litowych. Wyprodukowany w ten sposób chłód miałby wspomagać pracę skraplacza....

 • Badanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do współpracy z blokami energetycznymi

  Publikacja

  - Rok 2013

  Artykuł przedstawia analizę techniczną możliwości wykorzystania wody geotermalnej do wspomagania bloku energetycznego dużej mocy. Obiekty wykorzystane do analizy to obieg elektrowni Turów z turbiną 200MW i elektrowni Opole z turbiną 360MW. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie i wykorzystywanie energii geotermicznej w chłodziarkach absorpcyjnych bromowo-litowych. Wyprodukowany w ten sposób chłód miałby wspomagać pracę skraplacza....

 • WYKORZYSTANIE GORĄCEJ WODY ZE ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH DO WSPOMAGANIA BLOKU ENERGETYCZNEGO DUŻEJ MOCY

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł przedstawia analizę techniczną możliwości wykorzystania wody geotermalnej do wspomagania bloku energetycznego dużej mocy. Obiekty wykorzystane do analizy to obieg elektrowni Turów z turbiną 200MW i elektrowni Opole z turbiną 360MW. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie i wykorzystywanie energii geotermicznej w chłodziarkach absorpcyjnych bromowo-litowych. Wyprodukowany w ten sposób chłód miałby wspomagać pracę skraplacza....

 • Odnawialne źródła energii

  Zgodnie z Prawem energetycznym (Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), odnawialne źródło energii (OZE) to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także...