Wyniki wyszukiwania dla: FRASTA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FRASTA

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: FRASTA

 • Euro-Facta

  Czasopisma

  ISSN: 2080-7317

 • Urbansketching

  Publikacja

  - Rok 2011

  Katalog wystawy prezentującej dorobek warsztatów Urban Sketchers em Benfica : viajar pelo bairro com um caderno, które odbyły się w Lizbonie w dzielnicy Benfica 6 listopada 2011. Na stronach 20 i 21 tekst autora i 4 rysunki

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Journal of Fractal Geometry

  Czasopisma

  ISSN: 2308-1309 , eISSN: 2308-1317

 • Simple Fractal Calculus from Fractal Arithmetic

  Publikacja

  - REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS - Rok 2018

  Non-Newtonian calculus that starts with elementary non-Diophantine arithmetic operations of a Burgin type is applicable to all fractals whose cardinality is continuum. The resulting definitions of derivatives and integrals are simpler from what one finds in the more traditional literature of the subject, and they often work in the cases where the standard methods fail. As an illustration, we perform a Fourier transform of a real-valued...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Światła miasta

  Publikacja

  Książka w całości poświęcona jest współczesnym trendom oświetlenia miast. Autorka przedstawia w niej: -zarys historyczny stosowania ośweitlenia w przestrzeniach publicznych, - funkcje użytkowe i dekoracyjne oświetlenia, - róznego rodzaju formy marketingu prowadzonego z wykorzystaniem światła. Ponadto publikacja przybliża nową rolę światła w mieście - interpretację przestrzeni świtłaem, ukazującą niecodzienne scenografie świetlne...

 • Journal of English as a Lingua Franca

  Czasopisma

  ISSN: 2191-9216 , eISSN: 2191-933X

 • Waves Along Fractal Coastlines: From Fractal Arithmetic to Wave Equations

  Publikacja

  Beginning with addition and multiplication intrinsic to a Koch-type curve, we formulate and solve wave equation describing wave propagation along a fractal coastline. As opposed to examples known from the literature, we do not replace the fractal by the continuum in which it is embedded. This seems to be the first example of a truly intrinsic description of wave propagation along a fractal curve. The theory is relativistically...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Miasta krótkich dróg

  Publikacja

  - Rok 2005

  Należy zrewidować poglądy na temat wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych. Modernistyczne wizje miast zakładały tworzenie schierarchizowanych ośrodków usługowych - osiedlowych, dzielnicowych i centralnych. Socjalistyczne miasta nigdy w pełni nie wykształciły powyższych ośrodków. W wielu przypadkach ułomne struktury polskich miast zostały w ostatnim czasie dopełnione, niezbędnymi dla właściwego funkcjonowania, centrami...

 • Postrzeganie zabytkowego miasta

  Publikacja

  - Rok 2006

 • Miasta bez barier.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł opisuje warsztaty studenckie zrealizowane w Gdyni przez Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, poświęcone projektowaniu przyjaznemu osobom niepełnosprawnym.

 • Przemijająca trwałość miasta.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Omówiono kryzys współczesnego miasta i próby jego przezwyciężenia reprezentowane w koncepcji zrównoważonego rozwoju miasta. Przedstawiono podstawowe cechy procesów rozwoju miasta i prób sterowania nimi, zwracając uwagę na zagadnienia podejścia całościowego, kontekstualnego oraz chroniczności i cykliczności tych procesów. Omówiono całościową koncepcję rewitalizacji struktur miejskich.

 • Miasta bez barier

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł opisuje zrealizowane w maju 2005 roku warsztaty studenckie ''Miasta Bez Barier'', ktore przeprowadzone zostały w Gdyni i Kwidzynie

 • A simple access to o-acyl bicyne

  W publikacji przedstawiono prostą metodę otrzymywania o-acylowych pochodnych bicyny. Substratem do syntezy była n,n-bis(2-hydroksyetylo)glicyna - bicyna. Bicynę najpierw przeprowadzano w ester benzylowy w reakcji z alkoholem benzylowym i kwasem p-toluenosulfonowym w temp. 75 st. C. Tak otrzymany związek, acylowano kwasami organicznymi w obecności DCC ( dicyklokeksylokarbodiimid)i DMAP (dimetyloaminopirydyna), otrzymując o-acylowe...

 • Tabula Rasa

  Czasopisma

  ISSN: 1794-2489 , eISSN: 2011-2742

 • Udział podmiotów gospodarczych determinantą transformacji współczesnego miasta w kierunku inteligentnego miasta

  Wraz ze wzrostem populacji, miasta dotykają złożone problemy. Skalę problemu ilustrują liczby: w 2008 r. na terenach zurbanizowanych żyło ponad 50% światowej populacji, czyli około 3,3 mld ludzi, zaś do 2030 r. prognozuje się wzrost liczby ich mieszkańców do ok. 5 mld. Jedną z koncepcji poprawy warunków życia jest koncepcja smarc city (SC) - inteligentnego miasta.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • W stronę spersonalizowanego miasta?

  Od czasów Platona i Witruwiusza nie ustają wysiłki na rzecz dążenia do prawdy, dobra i piękna skupione wokół miasta jako idei politycznej i przestrzeni fundamentalnie egzystencjalnej. Towarzyszy im od wieków myślenie o idealnej organizacji i kompozycji miasta, o poczuciu podmiotowości mieszkańców i użytkowników, doświadczaniu przez nich czasu i przestrzeni. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy już nie przestrzeń, a czas i jego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przyczyny przemian współczesnego miasta

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artkule omówiono przyczyny przemian współczesnego miasta. W szczególności zaprezentowano te czynniki które stymulują zachodzenie procesów przekształceń jego przestrzeni

 • Polskie miasta wielkich osiedli

  Publikacja

  - Rok 2006

  Powojenna forma miasta poslkiego w dużym uproszczeniu to odbudowana starówka i liczne luźno z nia powiazane osiedla mieszkaniowe. Problem kondycji zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych głównie w modernistycznych monostrukturalnych osiedlach mieszkaniowych jest obecnie jednym z najważniejszych kwestii stabilności społecznej polskich miast. Kluczem do wielu kwestii będzie w przyszłości kwestia losów wielkich spółdzielni mieszkaniowych....

 • Fortyfikacje Gdańska - granice miasta.

  Publikacja

  - Architektura & Biznes - Rok 2004

  W pracy przedstawiono unikatowe na skalę europejską zachowane fragmenty systemu fortyfikacji Gdańska oraz znaczenie, jakie mają dla budowy współczesnego wizerunku miasta i ożywiania jego przestrzeni publicznej.

 • Wokół idei dobrego miasta

  Publikacja

  Zbior refleksji na temat współczesnych zjawisk i procesów negatywnie oddziałujących na miejską tkankę i wymagających w związku z tym nowych, efektywnych narzędzi urbanistyki operacyjnej, a także zintegrowanego podejscia do zarządzania przestrzenią.

 • Irlandia wraca do miasta

  Publikacja

  - Rok 2008

  Opis działań związanych z polityką planistyczną polegającą na ograniczeniu suburbanizacji oraz intensyfikacji zagospodarowania przedmieść w Irlandii. Artykuł koncentruje się m.in. na efektach wprowadzenia w 1999 wytycznych ministerialnych 'Residential Density Guidelines for Planning Authorities'.

 • Tworzenie miasta przyjaznego wszystkim

  Publikacja

  - Rok 2017

  Tworzenie miasta przyjaznego wszystkim, to zadnie, które jest prawdopodobnie celem wszystkich włodarzy miejskich. Czy nie jest tak, że każdy chciałby w takim mieście zamiesz-kać? Jednak zadanie to jest dość trudne, bo wymaga pogodzenia wielu aspektów życia mieszkańców. Obecnie do zagadnień środowiskowych związanych z szeroko rozumianą ekologią dochodzi zagadnienie dostosowania przestrzeni zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Proekologiczny model struktury miasta

  Publikacja

  - Rok 2007

  Współczesne aglomeracje miejskie w ich gwałtownym wzroście rozsadzają wszelkie dotychczas znane człowiekowi skale. Wzrasta też stopień komplikacji systemów osadniczych. Nasza cywilizacja stałą się cywilizacją miejską i to w sposobie zarządzania systemami miejskimi należy upatrywać możliwości większego zrównoważenia przyszłego rozwoju. Artykuł przedstawia koncepcję modelu struktury miasta, pozwalającą na zoptymalizowanie jego funkcjonowania...

 • Przestrzeń publiczna a przemiany miasta

  Publikacja

  - Rok 2013

  Praca składa się z dwunastu rozdziałów. Pierwsza część ma charakter wprowadzający do problematyki przestrzeni publicznej. W rozdziale drugim autorka przywołuje wybrane i ważne dla przedmiotu badań koncepcje teoretyczne oparte na modelu wieloparadygmatycznym. Rozdział trzeci osnuty jest wokół antycznego wzorca przestrzeni publicznej, który ze względu na niezwykłe bogactwo rozwiązań w tym zakresie wywodzi się właśnie z tego pnia....

 • Otwarcie miasta na wodę

  Procesy otwierania się miast skandynawskich na wodę. Konsekwencje w postaci zmian dotychczasowych kierunków rozwoju. Zmiany lokalizacji przemysłu. Rozbudowa systemu połączeń. Ogólna tendencja (Oslo, Sztokholm, Goeteborg, Kopenhaga) do przekształcenia obszarów portowych na tereny związane z obsługą ludności w tym rekreacją oraz kulturą. Przykłady rozwiązań architektonicznych.

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy zagadnienia tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Opisane w nim zostały zagadnienia genezy tego zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem przeobrażeń miast amerykańskich. Omówiona została także typologia przestrzeni tematycznych.

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta

  Publikacja

  - Rok 2006

 • Fraza. Poezja - proza - esej

  Czasopisma

  ISSN: 1230-4832

 • Trwałość i zmienność struktur przestrzennych miasta historycznego na przykładzie Głównego Miasta w Gdańsku.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Główne Miasto, istotna część historycznego Gdańska, stanowi interesujący przykład udanego powrotu do życia fragmentu miasta zniszczonego w czasie II wojny światowej. Jego odbudowa i rozwój w ostatnim pięćdziesięcioleciu jest nie tylko usilnym działaniem o przywrócenie i zachowanie odpowiedniej rangi, jaką miasto posiadało w przeszłości, ale przede wszystkim wyznaczeniem jego własnej drogi rozwoju określanej przez tradycję miejsca,...

 • Facile synthetic route to selectively protected spermidine homologues

  Publikacja

  W wyniku opracowanej procedury otrzymano kilka selektywnie chronionych homologów spermidyny. Reakcja cyjanoetylowania monochronionych diamin pozwoliła na otrzymanie nitryli, które przekształcano w amidy pierwszorzędowe. Degradacja Hofmanna amidów doprowadziła do otrzymania finalnych związków.

 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa

  Publikacja

  - Rok 2016

  Praca dotyczy planowania rewitalizacji miasta Wejherowa w oparciu o wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Na jej strukturę składają sie zarówno delimitacja obszarów zdegradowanych i rewitalziajci jak i zapisy samego Programu Rewitalizacji

 • Kościół św. Jana pamięcią miasta

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł dotyczący zagadnienia pamięci zbiorowej wyrażanej przez dzieła kultury materialnej gromadzone prze wieki w gdańskim kościele.

 • Dlaczego oświetlamy miasta? - perspektywa urbanisty

  Publikacja

  W artykule opisana została rola światła sztucznego w mieście na tle historycznym. Narzędzie jakim jest oświetlenie zostało ukazane jako istotny element nocnego krajobrazu współczesnego miasta.

 • Współczesne centrum handlowe a tożsamość miasta

  Publikacja

  - Rok 2006

 • University of the future: a fractal oganization of knowledge

  Publikacja

  - Rok 2007

  W opracowaniu przedstawiono wizję uniwersytetu przyszłości jako organizacji fraktalnej. Pokazano cechy wspólne organizacji fraktalnej i uniwersytetu ewoluującego w kierunku organizacji podporzadkowanej wiedzy.

 • Obrazy miasta: Sopot, Gdańsk. Akwarele

  Publikacja

  - Rok 2017

  Warto czasem zobaczyć, jak architekci odrywają się od swoich projektów na ekranach komputerowych, by malując przypomnieć sobie, że architektura to w istocie Sztuka Sztuk Wszelkich. Spojrzenie na miasto okiem artysty, z pędzlem w dłoni, pozwala pełniej odczuć jego genius loci - ten niezwykły fenomen realnej przestrzeni bytowania, naszej wspólnej i każdego z nas z osobna, z całą jej inspirującą złożonością i pięknem. Nazwa Trójmiasto...

 • Wprowadzenie :Inteligentne miasta po polsku

  Publikacja

  - Rok 2015

  W rozdziale zostały opisane przedmiot, cel oraz metoda przeprowadzonych badań porównawczych między miastami. Na podstawie praktycznego zastosowania różnych form planowania w Glasgow wskazane zostały aspekty różnicujące planowanie w Polsce i Szkocji.

 • Fractal local fields in random composites

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Koncepcja "Myślenia Mitycznego" Ernsta Cassirera

  Publikacja

  .

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Muzeum w krajobrazie współczesnego miasta.

  Publikacja

  Przedmiotem pracy jest analiza tego, jak współcześnie postrzegana jest prezentacja muzealna i jakim przeobrażeniom została ona poddana na przestrzeni wieków. Znaczenie słowa muzeum przeszło ewolucję od pojedynczego obiektu i oferowanej w nim ekspozycji do dostrzeżenia w obiektach, zespołach obiektów oraz całych miejskich strukturach przedmiotów ekspozycji. Na szczególną uwagę zasługują budynki muzealne, które w sposób znaczący...

 • Hipermarkety i miasta pod miastem

  Publikacja

  - Rok 2006

  Jednym z elementów procesu suburbanizacji jest jego silna zależność od rozwoju współczesnych obiektów handlowych jakimi są hipermarkety. Opracowanie analizuje podstawowe aspekty wpływu tych obiektów na struktury podmiejskie, takie jak zagadnienia: funkcjonalne, komunikacyjne, formalne, społeczne i ekonomiczne.

 • Dworzec kolejowy w strukturze miasta

  Publikacja

  - Rok 2006

  W dniach 30-31 stycznia w Tczewie odbyła się międzynarodowa konferencja "Dworzec kolejowy w strukturze miasta - nowe szanse". Celem konferencji było przedstawienie możliwości przekształceń terenów kolejowych i pokolejowych. Dzięki wystąpieniom przedstawicieli różnych dziedzin możliwe było szerokie określenie problemów związanych z dworcami kolejowymi.

 • Muzeum Miasta Gdyni 30 lat

  Publikacja

  - Rok 2013

  Publikacja ilustrująca 30 lat działalności Muzeum Miasta Gdyni. Publikacja liczy 168 stron i zawiera 284 reprodukcji prac (praca autora s.89) i notę biograficzną w języku polskim. Wydawcą publikacji jest Muzeum Miasta Gdyni, ISBN 978-83-937119-0-1.

 • Energia przestrzeni publicznej współczesnego miasta

  Publikacja

  Pojęcie piękna w pejzażu miejskim stało się względne. Liczy się aura miejsca, atrakcyjność, walor, przyciąganie odbiorców, najlepiej bez względu na porę dnia i roku. Nie zawsze jednak przestrzeń publiczna obdarza odbiorcę dobrą energią. Czasem, wbrew oczekiwaniom pomysłodawców oferty konsumpcyjnej dla owej przestrzeni, uznana zostaje za odpychającą. Zjawisko generowania dobrych, lub określanych jako złe, energii przez istniejące...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Standardy Dostępności dla Miasta Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2013

  .

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Swoistość ustrojowa Wolnego Miasta Gdańska

  Publikacja

  - Rok 2003

  Swoistość prawno-ustrojowa Wolnego Miasta Gdańska wynikała z takich uwarunkowań, jak: 1) istnienie na obszarze 1892,1 km2 czterech władz, a mianowicie: gdańskich (Senatu, Volkstagu); Komisariatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej; Wysokiego Komisariatu Ligi Narodów; Rady Portu i Dróg Wodnych; 2) zachowanie w Wolnym Mieście Gdańsku pruskiego aparatu władzy, tj. władz administracyjnych, policyjnych, sądowniczych; 3) utrzymanie...

 • Tematyzacja architektury a autentyzm przestrzeni miasta.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł zawiera rozważania związane ze zjawiskiem tematyzacji architektury czyli intencjonalnego nadawania jej form z okresów minionych oraz związanych z tym zagrożeń dla autentyzmu przestrzeni miasta.

 • Rast Muzikoloji Dergisi

  Czasopisma

  ISSN: 2147-7361 , eISSN: 2147-7531

 • Gminny Program Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański

  Publikacja

  - Rok 2016

  Publikacja stanowi podsumowanie prac nad programem rewitalziacji miasta. Ujeto w nim zagadnienia delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapisy samego planu.

 • Inicjatywa Wspólnotowa URBAN a rewitalizacja miasta europejskiego

  Publikacja

  - Rok 2009