Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE INTERNETOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE INTERNETOWE

Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE INTERNETOWE

 • Nauczanie zarządzania bezpieczeństwem informacji: standardy i sposoby nauczania

  Pracownicy są najważniejszym ogniwem w ochronie informacji wewnątrz organizacji, gdyż to właśnie oni posiadają regularny dostęp do jej zasobów informacyjnych. Fakt ten jest dobrze rozpoznany przez krajowe oraz międzynarodowe instytucje standaryzujące, które w publikowanych normach zalecają kształcenie, szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników jako kluczowy element strategii ochrony informacji przedsiębiorstw. W artykule...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przedsięwzięcia internetowe w biznesie

  Zaproponowano klasyfikację przedsięwzięć internetowych. Zaprezentowano reprezentatywne witryny. Przedstawiono możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej w Internecie. Opisano uwarunkowania dla uzyskiwana wsparcia finansowego od instytucji inwestycyjnych kapitału wysokiego ryzyka. Przedstawiono szereg aspektów specyficznych dla rzeczywistości gospodarczej w Polsce, a następnie wyciągnięto szereg konstruktywnych wniosków natury...

 • Fotogrametria internetowa. [online]

  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat jest prezentacją zagadań i badań podjętych przez autora w ramach rozprawy doktorskiej.

 • Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze

  Gwałtowny rozwój Internetu spowodował poszukiwanie nowych możliwości jego wykorzystania. Przedsiębiorcy, którzy z definicji cechują się kreatywnością oraz elastycznością, wykorzystują te możliwości tworząc nowe modele biznesowe przystosowane do tego medium. Obecnie wyróżnia się wiele nowych modeli biznesowych, które powstały właśnie dzięki Internetowi. Autorki szczególną uwagę zwracają na tzw. model reklamowy i specyficzny sposób...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Anonimowość w komunikacji internetowej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł porusza problem anonimowości w Internecie, a szczegóolnie jej wpływ na komunikacje interpersonalną prowadzoną za pomoca sieci internetowej. Wskazane i przedyskutowane zostały zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje poczucia anonimowości przez uzytkowników, zarówno w obszarze interpersonalnym jak i społecznym.

 • Internetowa telediagnostyka układów elektronicznych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono realizację sprzętową i programistyczną prototypowej usługi sieciowej, której zadaniem jest testowanie i lokalizowanie uszkodzeń w mieszanych sygnałowo układach elektronicznych za pośrednictwem Internetu.

 • Internetowa akwizycja sygnałów życiowych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono rozwiązanie techniczne systemu do zdalnej akwizycji sygnałów życiowych pacjentów w stanach nagłych z wykorzystaniem protokołów internetowych. Celem projektu jest dążenie do rozwiązań mobilnych z dostępem internetowym o niewielkiej złożoności konstrukcyjnej i małym poborze energii.

 • Humaniora. Czasopismo Internetowe

  Czasopisma

  eISSN: 2353-3145

 • Nauczanie urbanistyki dla architektów

  Nauczanie urbanistyki na polskich wydziałach architektury prowadzone jest głównie na politechnikach. Program nauczania tego przedmiotu tkwi głęboko nie tylko w modernizmie, ale jescze w poprzedniej epoce systemu polityczno-ekonomicznego. Obecne czasy wymagają zdecydowanej zmiany wytycznych nauczania urbanistyki i planowania przestrzennego. Młody architekt by na trudnym rynku pracy skutecznie konkurować musi nabyć w trakcie studiów...

 • Podglądanie internetowego biznesu.

  Publikacja

  Autor wskazuje na powszechne błędy nawigacji i innych funkcjonalności, które można znaleźć w transakcyjnych serwisach internetowych. Pokazuje także, że sposobem na ich uniknięcie jest metodyczne badanie internetu pod kątem ogólnych i szczegółowych cech funkcjonalnych.

 • Internetowy system oceny jakości oprogramowania

  Przedstawiono nową wersję systemu oceny jakości oprogramowania QES), zrealizowaną w technologii WWW. QES charakteryzuje się bardziej elastycznym modelem jakości oraz zawiera znacznie większą funkcjonalność niż jego poprzednik (SOJO). Pozostawia użytkownikowi dużą swobodę oceny konkretnego procesu wytwarzania lub produktu wynikającego z tego procesu. Zapewnia możliwość porównania jakości różnych metodologii lub szczegółowych rozwiązań....

 • Wyszukiwarka internetowa z bazą wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule scharakteryzowano program wspomagający klienta w wyborze najbardziej go satysfakcjonującej wycieczki ze zbioru ofert biura turystycznego. Zakładamy, że agencja podróży oferuje szeroki i bardzo różnorodny zakres usług a klienci nie mają jasno sprecyzowanej wizji wycieczek.

 • Medyczne serwisy internetowe w promocji wysokiego zaufania.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule poddano dyskusji problematykę internetowej reklamy leków w aspekcie kosztów, efektywności, postrzegania i akceptacji przekazu reklamowego. Porównując wydajność kampanii reklamowych zamawianych w portach medycznych z promocją leków prowadzoną we własnym serwisie tematycznym. Na przykładzie praktycznego wdrożenia serwisu dla lekarzy wykazano korzyści marketingowe wynikające z prowadzenia własnych stron tematycznych...

 • Nauczanie Chemii Analitycznej w Polsce

  Publikacja

  - Orbital - Rok 2015

  Komisja Nauczania Komitetu Chemii Analitycznej PAN przeprowadziła ankietę dotyczącą stanu nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Otrzymaliśmy wypełnione ankiety z 32 ośrodków, w tym ze wszystkich największych uniwersytetów oraz politechnik. Ankiety te dały podstawę do opracowania obszernego raportu o stanie nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Wśród ujętych w raporcie znalazło się...

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  W publikacji, opracowanej na podstawie ankiet, przedstawiono rolę i zadania Chemii Analitycznej oraz zakres materiału, który powinien być wykładany na uniwersytetach, politechnikach i uniwersytetach medycznych. Przedstawiono również jak te założenia są realizowane na poszczególnych uniwesytetach, a także jakie kierunki dyplomowania, ściśle związane z Chemią Analityczną,są w nich prowadzone. Zestawiono także kursy, letnie szkoły...

 • Nauczanie geotechniki - cele i wyzwania

  Publikacja

  - Inżynieria i Budownictwo - Rok 2006

  Porównano stopnie i systemy kształcenia w zakresie geotechniki realizowane w kraju i za granicą oraz formy nauczania nowego zawodu inżynier geotechnik. Porównano zakresy programowe nauczania geotechniki za granicą oraz w sześciu wybranych uczelniach krajowych na 3 kierunkach studiów: budownictwo, inżynieria środowiska, górnictwo i geologia. Uwypuklono rolę komputerów, internetu i nauczania interaktywnego w edukacji geotechnicznej....

 • Watermarks.Jacek Krenz Watercolours. Galeria internetowa malarstwa

  Publikacja

  - Rok 2018

 • Współpraca w sieci- wykorzystanie platformy internetowej

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2013

  Nowe warunki funkcjonowania biznesu pozwalają na poszukiwanie wsparcia w zakresie know-how oraz kompetencji i umiejętności w ramach współpracy w sieci. Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne zapoczątkowały erę organizacji sieciowych. Nasila się współpraca poza organizacjami, współpraca pomiędzy pracownikami różnych przedsiębiorstw za pośrednictwem sieci informatycznej.

 • Automatyzacja przypadków testowych dla aplikacji internetowej

  Artykuł przedstawia doświadczenia związane z doskonaleniem procesu testowania złożonego systemu internetowego, którego kluczowy element stanowi aplikacja kliencka wykonana w technologii AJAX. Podjęte działania ukierunkowane na zapewnienie jakości, w tym wysokiej niezawodności, doprowadziły do powstania obszernego zbioru przypadków testowych. Wraz z rozwojem systemu przypadki testowe podlegały ewolucji. Początkowo wykonywane były...

 • Internet Rzeczy a internetowy protokół sieciowy IP

  Publikacja

  - Rok 2017

  W pracy omówiono problemy wdrażania IoT z punktu widzenia zapewniania komunikacji. Przedstawiono podstawowe wymagania jakie systemy IoT stawiają sieciowym rozwiązaniom protokolarnym. Opisano IPv6 pod kątem możliwości spełnienia tych wymagań. Wskazano na konieczność rozpowszechnienia protokołu sieciowego IPv6. Przedstawiono aktualny stan wdrożenia IPv6

 • Internetowy system dydaktyczny typu online judge

  Omówiony w pracy system typu Online Judge został wykorzystany na przedmiotach związanych z algorytmiką i optymalizacją dyskretną na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej. Najważniejsze funkcje systemu, z punktu widzenia dydaktyki, pozwalają na wykorzystanie go do automatycznej oceny rozwiązań problemów algorytmicznych, jako repozytorium dokumentów (sprawozdań) oraz jako platformę do zarządzania przedmiotem z możliwością kontroli...

 • Internetowa telediagnostyka urządzeń w obsłudze serwisowej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono system diagnostyczny do zdalnego testowania i lokalizowania uszkodzeń w elektronicznych podzespołach urządzeń powszechnego użytku. System składa się ze stanowiska doświadczalnego do konfigurowania i weryfikowania procedur diagnostycznych oraz prototypowego układu testera wbudowanego z dostępem internetowym. Zdalna diagnostyka jest rozpatrywana w aspekcie obsługi posprzedażnej w systemach CRM.

 • Nauczanie miernictwa elektrycznego na Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2009

  Omówiono historię Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono pracowników katedr nauczających miernictwa elektrycznego. Opisano laboratoria w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych PG.

 • Nauczanie architektury w końcu XIX wieku

  Publikacja

  Artykuł przedstawia system edukacji i pierwszy program kształcenia architektów w szkole politechnicznej we lwowie, w końcu XIX wieku. Autorka podejmuje analizę i próbę porównania z przykładowym programem współczesnym.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nauczanie Chemii Analitycznej w Polsce (III)

  Publikacja

  - Orbital - Rok 2015

  W artykule zestawiono przedmioty prowadzone na polskich uczelniach, związane z Chemią Analityczną oraz wyposażenie laboratoriow analitycznych w poszczególnych uczelniach

 • Nauczanie matematyki a perspektywy rozwoju uczelni technicznych

  Publikacja

  Artykuł jest podsumowaniem XII Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, której organizatorem była Politechnika Gdańska. Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji byli dr Anita Dąbrowicz-Tlałka oraz prof. Jerzy Topp. W Konferencji uczestniczyli oprócz przedstawicieli najlepszych uczelni technicznych w Polsce, Przewodniczący PKA prof. Zbigniew Marciniak oraz Wiceprzewodniczący...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce (I)

  Publikacja

  - Orbital - Rok 2014

  W publikacji, opracowanej na podstawie ankiet, przedstawiono rolę i zadania Chemii Analitycznej oraz zakres materiału, który powinien być wykładany na uniwersytetach, politechnikach i uniwersytetach medycznych. Przedstawiono również jak te założenia są realizowane na poszczególnych uniwersytetach, a także jakie kierunki dyplomowania, ściśle związane z Chemią Analityczną,są w nich prowadzone. Zestawiono także kursy, letnie szkoły...

 • Nauczanie Chemii Analitycznej w Polsce (II)

  Publikacja

  - Orbital - Rok 2015

  W artykule, opracowanym na podstawie ankiet, zestawiono uczelnie, na których prowadzone są przedmioty związane z Chemią Analityczną oraz kadrę dydaktyczną prowadzącą te przedmioty. W artykule, opracowanym na podstawie ankiet, zestwiono uczelnie, na których prowadzone sa przedmioty zwiazane z Chemią Analityczną oraz kadrę dydaktyczną prowadzącą te przedmioty. Przedstawiono również listę książek, podręczników i skryptów opracowanych...

 • Nauczanie metrologii elektrycznej na Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono historię Politechniki Gdańskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii Katedry Miernictwa Elektrycznego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Omówiono przedmioty wykładane przez pracowników katedry oraz perspektywy i obawy związane z procesem bolońskim.

 • Internetowe systemy przetwarzania rozproszonego typu grid w zastosowaniach biznesowych

  Skoncentrowano się na możliwościach wykorzystania oraz integracji rozproszonych mocy obliczeniowych komputerów Internautów w globalnej sieci www. Zaprezentowano paradygmaty sieciowego przetwarzania typu grid computing oraz volunteer computing. Podkreślono istotność tego typu przetwarzania w zagadnieniach wymagających bardzo dużych mocy obliczeniowych. Zaprezentowano przykłady rozwiązań systemowych tego typu: system BOINC, będący...

 • Aplikacje i środowiska kontekstowe: Aplikacje internetowe na platformie Eclipse

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono problematykę tworzenia aplikacji internetowych na platformie Eclipse. Został omówiony standard OSGi, który jest podstawą działania i implementacji Eclipse oraz aspekty OSGi związane z komunikacją internetową. Przedstawiono istniejace frameworki w środowisku Eclipse, które umożliwiają rozwój aplikacji internetowych. Głównymi kierunkami rozwoju frameworków są: IDE do wytwarzania aplikacji oraz integracja platformy Eclipse...

 • Technologia w nauczaniu matematyki

  Publikacja

  Technologie informatyczne i komunikacyjne spowodowały głębokie zmiany społeczne. Ma to istotny wpływ również na edukację. Zmienia się dydaktyka matematyki oraz metodyka nauczania w tym zakresie. Inne umiejętności stają się istotne dla maturzystów poszukujących dalszych ścieżek rozwoju oraz tych, którzy chcą przygotować się do zajęcia dobrej pozycji na rynku pracy. Zmienia się również rola nauczyciela w procesie kształcenia. Technologia...

 • Wizualizacje w nauczaniu matematyki

  Publikacja

  Cały czas aktualizowana wiedza jest niezbędnym czynnikiem, który pozwala na poruszanie się we współczesnym świecie. Tylko nowoczesna edukacja jest dzisiaj w stanie zapewnić awans cywilizacyjny młodzieży. Jak widać, dostęp do mediów i właściwe stosowanie nowych technologii są niezwykle istotne nie tylko ze względu na wykorzystanie ich w procesie podnoszenia jakości i uatrakcyjniania kształcenia. Studenci nie mający możliwości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Autorskie systemy zdalnego nauczania

  Publikacja

  W rozdziale uzasadniono celowosć realizacji autorskich systemów zdalnego nauczania. Oceniono możliwosci ich realizacji przy pomocy ogólnodostępnych, nowoczesnych narzędzi informatycznych, w szczególnosci przedstawiono wymagane umiejętnosci autora takiego systemu. Przedstawiono zrealizowany na Politechnice Gdańskiej autorski system zdalnego nauczania dedykowany dla studentów specjalnosci teleinformatycznych oraz dokonano jego porównania...

 • Koncepcja internetowej bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu

  Publikacja

  Referat prezentuje koncepcję i opis technologiczny systemu informacyjnego pracującego w środowisku internetowym dla udostępniania i publikacji cyfrowych wyników pomiarów fotogrametrycznych bliskiego zasiegu.

 • Interakcyjna baza danych - Internetowa Biblioteka Etyki Informatycznej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia opis zrealizowanej internetowo dostępnej biblioteki etyki komputerowej. Omówiono rodzaje przechowywanych danych, ontologie, funkcje dostępu i wyszukiwania oraz przyjęte rozwiązania technologiczne konstrukcji.

 • Teaching simulation methods in a university

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym środowisku gospodarczym wymagają od menedżerów stosowania narzędzi umożliwiających identyfikację pojawiających się szans i zagrożeń oraz wspomagających procesy podejmowania decyzji. Symulacje komputerowe było stosowane przez firmy już w latach pięćdziesiątych w celu rozwiązywania problemów z zakresu zwiększenia wydajności, obniżki kosztów czy też zwiększenia dochodowości . Współcześnie modelowanie...

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce. Cz. 3

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule zestawiono przedmioty prowadzone na polskich uczelniach, związane z Chemią Analityczną oraz wyposażenie laboratoriow analitycznych w poszczególnych uczelniach

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce. Cz. 4

  Publikacja

  - Rok 2010

  Komisja Nauczania Komitetu Chemii Analitycznej PAN przeprowadziła ankietę dotyczącą stanu nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Otrzymaliśmy wypełnione ankiety z 32 ośrodków, w tym ze wszystkich największych uniwersytetów oraz politechnik. Ankiety te dały podstawę do opracowania obszernego raportu o stanie nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Wśród ujętych w raporcie znalazło się...

 • Nauczanie matematyki na pierwszym roku studiów technicznych

  Publikacja

  Uczelnie techniczne są miejsce, gdzie wysokiej jakości edukacja matematyczna jest szczególnie istotna. Wprowadzane reformy zmieniają stopniowo strukturę szkolnictwa co nie pozostaje bez wpływu na wyższe stopnie edukacji. Kształcenie z matematyki musi być nakierowane na potrzeby poszczególnych wydziałów oraz na zmieniające się zapotrzebowanie na rynku pracy. Tym bardziej, że zbliżający się niż demograficzny jest ogromnym wyzwaniem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie ewangelicko-luterańskie na temat ludzkiej pracy

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie geotechniki za pomocą rzeczywistego projektowania geotechnicznego

  W artykule przedstawiono szczegółowy program nauczania geotechniki na przykładzie zastosowanym w Państwowej Wyższej Szkole Dróg i Mostów w Paryżu. Podano prowadzenie zajęć dydaktycznych przy wykorzystaniu programów komputerowych, kryteriów wytrzymałościowych, badań laboratoryjnych i terenowych oraz proponowanych tematów projektowych zgłaszanych przez jednostki projektowe i wykonawcze. Przedstawiono wnioski końcowe.

 • Od idei do formy. Nauczanie projektowania architektonicznego

  Publikacja

  - Rok 2016

  Zagadnienie projektowania architektonicznego to złożone wyzwanie dydaktyczne, ponieważ proces kreacji twórczej musi zostać uzupełniony niezbędną wiedzą i warsztatem. Aby dobrze przyswoić niezbędne zagadnienia oraz zdobyć umiejętność prawidłowego stosowania dostępnych narzędzi plastycznych i technologicznych trzeba przyjąć pewien system pracy. Dlatego zaproponowana została studentam metoda pracy twórczej nad projektem architektonicznym...

 • Ocena realizacji programów symulacyjnych wspierających nauczanie teleinformatyki

  Publikacja

  Metody symulacyjne są od wielu lat uznawane jako znakomity środek do wspomagania zarówno badań jak i dydaktyki w dziedzinie sieci komputerowych. Zastosowanie oprogramowania symulacyjnego w procesie nauczania, jest w chwili obecnej, często spotykane, zaskakuje więc fakt niewielkiej liczby rozwiązań dedykowanych temu zagadnieniu. Taki stan rzeczy wymusza wykorzystanie zaawansowanych modeli badawczych (zwykle po ich uprzedniej adaptacji)...

 • Aplikacje internetowe w fotogrametrii i w systemach informacji geograficznej (GIS)

  Publikacja

  - Rok 2005

  Prezentacja obejmowała pokaz funkcjonalny systemu PI-3000 Topcon wraz z odwołaniem się do podstaw naukowych wykonywania opracowań fotogrametrycznych z użyciem zdjęć cyfrowych z niemetrycznych aparatów fotograficznych.

 • Internetowy system udostępniania obrazów i produktów fotogrametrycznych (ISUOiPF)

  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest realizacji projektu informatycznego, mającego na celu budowę internetowego systemu udostępniania obrazów fotogrametrycznych. Autorzy przedstawili w nim założenia, jakie zostały przyjęte w czasie planowania oraz projektowania. W publikacji można znaleźć informacje na temat budowy oprogramowania, jak również sposobu jego działania oraz udostępnionej funkcjonalności. Przedstawione zostały również możliwe kierunki...

 • Komputerowe wspomaganie nauczania geometrii wykreślnej

  W artykule przedstawiono koncepcję procesu dydaktycznego wykorzystującego nowoczesne technologie do tworzenia elektronicznych komponentów edukacyjnych. Komputerowe wspomaganie procesu nauczania-uczenia się jest szczególnie przydatne w dydaktyce przedmiotów graficznych, ponieważ umożliwia śledzenie powstawania konstrukcji metodą krok-po-kroku oraz osiągnięcie wysokiej precyzji rysunków.

 • Braterstwo w nauczaniu papieża Franciszka

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kierunki standaryzacji w zdalnym nauczaniu

  Dziedzina zdalnego nauczania rozwija się dzięki wielu współpracującym organizacjom i konsorcjom. Opracowały one kilkadziesiąt specyfikacji i modeli referencyjnych, z których część została zaakceptowana jako standardy takich organizacji jak ISO czy IEEE. Artykuł zawiera przegląd najważniejszych instytucji zajmujących się dziedziną zdalnego nauczania oraz wskazuje ich wkład w dotychczasowe dokonania dziedziny. Wskazano także obszary,...

 • INFORMATYKA MEDYCZNA W PROGRAMACH NAUCZANIA

  Rozdział prezentuje zakres realizacji informatyki medycznej w programach nauczania na krajowych uczelniach. Po wstępie historycznym, skupia się na omówienie informatyki medycznej jako wydzielonego obszaru kształcenia. Następnie prezentuje jako przykład zagadnienia związane z kształceniem studentów w tym obszarze na Politechnice Gdańskiej.