Wyniki wyszukiwania dla: ZACZYN CEMENTOWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZACZYN CEMENTOWY

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: ZACZYN CEMENTOWY

 • Badania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)

  Publikacja

  Referat zawiera opis badań związanych z mieszankami mineralno– cementowo-emulsyjnymi (MCE). Zostały opisane dotychczasowe doświadczenia związane z oceną odcinków dróg wykonanych z wykorzystaniem tej technologii, ich stan techniczny oraz występujące uszkodzenia po kilku latach eksploatacji nawierzchni. Przedstawione zostaną wyniki badań mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych prowadzone w celu optymalizacji składu tych mieszanek....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kompozyty cementowo-popiołowe modyfikowane dodatkiem włókien stalowych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca dotyczy określenia wpływu niewielkiej ilości włókien stalowych na właściwości techniczne kompozytów popiołowo-cementowych. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań kompozytów w zakresie zmian wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, zmian wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu, zmian wytrzymałości na ściskanie.

 • Niejednorodność podbudowy z mieszanki moneralno-cementowo emulsyjnej

  Publikacja

  - Rok 2005

  W ostatnich latach wzrosła popularność podbudów z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) ze względu na możliwość ponownego wykorzystania mieszanek mineralno-bitumicznych pochodzących z istniejących nawierzchni. Badania przeprowadzone w trakcie wykonywania podbudów wykazują, że materiał ten jest niejednorodny. Ma to dość duże znaczenie zarówno dla jakości wykonanej warstwy jak i dla określenia trwałości całej konstrukcji...

 • Model zużycia abrazyjnego betonów cementowych.

  Publikacja
  • E. Horszczaruk

  - Rok 2008

  W monografii przedstawiono analityczny model zużycia abrazyjnego betonów cementowych. Zużycie abrazyjne betonów opisano krzywymi zużycia ubytków masy i prędkości zużycia w funkcji czasu. Zaproponowany model pozwala na sporządzenie charakterystyk zużycia betonów w funkcji cech materiałowych badanych betonów oraz oddziaływania środowiska. Wykazano różnice w przebiegu zużycia betonów zwykłych i wysokowartościowych.Kolokwium habilitacyjne:...

 • Wpływ zawartości środków wiążących na sztywność mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych

  W artykule podjęto próbę ustalenia, i jest zachowanie się mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE). Czy pod obciążeniem jest bardziej zbliżone do mieszanek mineralno-asfaltowych (materiały o charakterze lepkosprężystym) czy też mieszanek związanych cementem (materiały o charakterze sprężystym). Przebadano dziewięć mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych o zróżnicowanych kombinacjach obu środków wiążących – cementu oraz...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane aspekty dotyczące usuwania płyt azbestowo - cementowych

  W artykule przedstawiono problemy związane z usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych. Przedstawiono stan obecny programu usuwania azbestu, koszt jego usuwania na wybranym przykładzie i wnioski wynikające z przyjętych założeń w tym zakresie na przyszłość.

 • IM Inżynieria Maszyn

  Czasopisma

  ISSN: 1426-708X

 • Iniekcje cementowe pod podstawami pali wierconych w zastosowaniu do obiektów mostowych.

  Publikacja

  Omówiono założenia teoretyczne, przedstawiono metody oraz przedstawiono przykłady zastosowań iniekcji cementowych pod podstawami pali wierconych wykonanych pod posadowienie obiektów mostowych.

 • Wybrane właściwości posadzki cementowej modyfikowanej nanocząstkami fluorku cyny

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena odporności na pękanie podbudów drogowych z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)

  Podbudowy z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) są jednym z wielu materiałów stosowanych do wykonywania warstw nawierzchni w ramach przebudów dróg w Polsce. Mieszanki MCE pozwalają na maksymalne powtórne wykorzystanie istniejących warstw konstrukcyjnych do budowy lub przebudowy nawierzchni. Do wykonania podbudów z MCE stosuje się materiał pochodzący z rozbiórki istniejących warstw (destrukt) bitumicznych, warstw związanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trwałość kompozytów popiołowo-cementowych modyfikowanych dodatkiem włókien szklanych i stalowych

  Publikacja
  • A. Rudziński

  - Rok 2007

  Konieczność ochrony nieodtwarzalnych zasobów surowców mineralnych stwarza potrzebę wykorzystania surowców mniej wartościowych - piasków oraz odpadowych - popiołów lotnych. Wzrost wartości właściwości technicznych drobnoziarnistych kompozytów z popiołami postanowiono uzyskać przez modyfikację tych kompozytów niewielkimi dodatkami włókien szklanych i stalowych oraz domieszkę superplastikalną. Zbadano trwałość kompozytów poddanych...

 • Spękania nawierzchni z podbudową mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej na przykładzie drogi krajowej nr 7

  Publikacja

  W artykule przedstawiono szczegółowy opis badań nawierzchni, niezbędnych do określenia prawdopodobnych przyczyn powstawania spękań poprzecznych nawierzchni drogi krajowej nr 7 na odcinku od Gdańska do Kiezmarka, stwierdzonych w 2006r.

 • Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących.

  Publikacja

  W pracy scharakteryzowano metodę iniekcji pod podstawy pali wierconych wg patentu Katedry Geotechniki Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono dwa przykłady zastosowania metody dla pali wykonanych w iłach pęczniejących.

 • Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących

  Publikacja

  W pracy scharakteryzowano metodę iniekcji pod podstawy pali wierconych wg patentu Katedry Geotechniki Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono dwa przykłady zastosowania metody dla pali wykonanych w iłach pęczniejących.

 • Korozja chlorkowa kompozytów popiołowo-cementowych modyfikowanych dodatkiem włókien szklanych i stalowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Celem pracy jest zbadanie wpływu modyfikacji drobnoziarnistych kompozytów popiołowo-cementowych dodatkiem niewielkich ilości włókienszklanych i stalowych na ich właściwości techniczne i odpornoiść na korozję chlorkową. Ograniczenie ilości cementu oraz zastąpienie znacznej części kruszywa popiołem lotnym i dodatek włókien losowo roproszonych stanowi próbe uzyskania ochrony materiałowo-strukturalnej przed korozją.

 • Wykorzystanie tomografii komputerowej przy analizie jakości zacementowania - migracja gazu

  Artykuł przedstawia opis zjawiska znanego w wiertnictwie otworowym jako migracja gazu. Opisano główne przyczyny powstawania tego negatywnego zjawiska polegającego na przepływie gazów a także płynów w zaczynie cementacyjnym lub kamieniu cementowym. Przygotowano próbki imitujące zacementowany odcinek rur okładzinowych. Skupiono się na wykorzystaniu tomografii komputerowej, oraz analizie zrekonstruowanego trójwymiarowego obrazu, w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wzmacnianie gruntu in situ metodą wgłębnego mieszania i wykorzystanie cemento gruntu

  Publikacja

  - Rok 2003

  Opisano zasady wykonywania mieszania wgłębnego gruntu przy zastosowaniu suchych spoiw oraz zaczynu cementowego. Pierwszy sposób, określany jako metoda mieszania na sucho, zastosowano w Polsce m.in. do posadowienia nasypów drogowych w ramach budowy przeprawy mostowej przez Regalicę. Drugi sposób, określany jako mieszanie na mokro, zastosowano m.in. do wzmocnienia gruntów pod Trasą Zieloną w Lublinie oraz do wykonania uszczelnień...

 • Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji

  Czasopisma

  ISSN: 1233-9709

 • Analiza doświadczalna i numeryczna paneli warstwowych z okładzinami z płyty cementowo-magnezjowej i rdzeniem z polistyrenu ekspandowanego

  Publikacja

  - Rok 2017

  Panele warstwowe są chętnie stosowane w budownictwie ze względu na wysoki stosunek wytrzymałości do masy, oraz łatwość i szybkość montażu. Idea przekroju warstwowego polega na łączeniu cienkich i wytrzymałych okładzin z lekkim rdzeniem. Dobór materiałów składowych pozwala na swobodę kształtowania cech paneli. W rozprawie opisano panele z okładzinami z płyty cementowo magnezjowej i rdzeniem z polistyrenu ekspandowanego, charakteryzujące...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie możliwości stosowania kompozytów popiołowo-cementowych z włóknami szklanymi i stalowymi w warunkach zagrożenia korozją chlorkową.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Celem pracy jest zbadanie wpływu modyfikacji drobnoziarnistych kompozytów popiołowo-cementowych dodatkiem niewielkich ilości włókienszklanych i stalowych na ich właściwości techniczne i odpornoiść na korozję chlorkową. Ograniczenie ilości cementu oraz zastąpienie znacznej części kruszywa popiołem lotnym i dodatek włókien losowo roproszonych stanowi próbe uzyskania ochrony materiałowo-strukturalnej przed korozją.

 • Choroby Serca i Naczyń

  Czasopisma

  ISSN: 1733-2346 , eISSN: 1733-4276

 • Cyfrowe pomiary prędkości maszyn

  Publikacja

  Artykuł dotyczy wykorzystania cyfrowych pomiarów prędkości dla celów utrzymania ruchu parku maszynowego w zakładach produkcyjnych. Porównano właściwości trzech sposobów pomiaru realizowanego za pomocą enkoderów i systemów komputerowej akwizycji danych DAQ, w tym: poprzez zliczanie częstotliwości impulsów z enkodera, poprzez zliczanie okresu impulsów z enkodera, poprzez rewersyjne zliczanie zmian położenia z bieżącym, numerycznym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badania podstawowe maszyn elektrycznych

  Publikacja

  Przedstawiono podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące transformatorów oraz maszyn: prądu stałego, asynchronicznych i synchronicznych. Następnie podano sposoby wyznaczania wielkości charakterystycznych oraz parametrów tych maszyn. Opisano sposoby wyznaczania charakterystyk określających właściwości elektromagnetyczne tych maszyn przy różnych rodzajach obciążeń i sterowania. Podano schematy połączeń umożliwiające przeprowadzenie...

 • Podstawy teorii maszyn elektrycznych

  Publikacja

  - Rok 2014

  W książce przedstawiono podstawowe prawa zjawisk elektromagnetycznych, rodzaje pól magnetycznych, powstawania momentu elektromagnetycznego oraz podstawowe pojęcia z eksploatacji maszyn elektrycznych. Następnie oddzielnie dla transformatorów, maszyn prądu stałego, maszyn asynchronicznych i synchronicznych podano zasady działania, budowy, sposoby obliczeń konstrukcyjnych oraz ich właściwości eksploatacyjne.

 • Energetyczny aspekt diagnostyki maszyn

  Publikacja

  - Diagnostyka - Rok 2008

  W artykule przedstawiono interpretację wartościującą działania, które jest tu rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary, nazwanej dżulosekundą. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny działania maszyn w ujęciu energetycznym dla potrzeb diagnostycznych. Do uzasadnienia przydatności tak rozumianego działania zastosowano jednorodny proces Poissona i proces semi-Markowa. Procesy te umożliwiły skonstruowanie modelu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Lektura artykułu ma przybliżyć problematykę oceny bezpieczeństwa w eksploatacji wybranych obiektów technicznych maszyn, oceny przeprowadzanej w fazie ich eksploatacji. Po przedstawieniu podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa sklasyfikowano zagrożenia tej eksploatacji. Następnie przedstawiono proces decyzyjny zapewnienia bezpieczeństwa, i w końcu sformułowano strategię wyboru środków bezpieczeństwa w eksploatacji maszyn....

 • Fretting w elementach maszyn.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Opisano fretting jako złożony proces zużywania warstw wierzchnich elementów maszyn.Podano definicje i uwarunkowania frettingu, jego klasyfikację i występowanie. Przedstawiono szczegółową charakterystykę procesu destrukcji warstw wierzchnich we frettingu, miejsce tego procesu w ogólnej klasyfikacji procesów zużywania oraz skutki i znaczenie frettingu.Przedstawiono analizę wpływu wymuszeń, warunków otoczenia i struktury węzłów tribologicznych...

 • Badania charakterystyk dynamicznych maszyn wirnikowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Referat stanowi wprowadzenie do tematyki badania charakterystyk dynamicznych maszyn wirnikowych. Autor stara się wyjaśnić metodykę pomiaru. W artykule zawarto krótki opis, stanowiska badawczego oraz aparatury pomiarowej. Zaprezentowano również niektóre wyniki badań dotyczące pomiaru drgań oraz temperatury.

 • Inżynieria jakości w technologii maszyn

 • Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono zarys historii oraz tematykę naukowo-badawczą realizowaną w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.Podano najważniejsze osiągnięcia wdrożeniowe Pracowników Katedry oraz informację o międzynarodowych konferencjach zorganizowanych przez zespoły naukowe Katedry.

 • Diagnostyka zespołów pompowych maszyn torowych

  Publikacja

  Przedstawiono diagnostykę zespołów pompowych maszyn torowych. Szczególną uwagę zwrócono na podbijarki torowe, stosowane w kolejnictwie do budowy i remontu szlaku. Maszyny te, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej geometrii toru nowego i po naprawie, charakteryzują się złożoną budową.

 • Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych.

  W komunikacie przedstawiono zarys historii oraz działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej Katedry Elektroenergetyki i Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Podano najważniejsze z ostatnich lat osiągnięcia wdrożeniowe pracowników Katedry oraz kierunki aktualnej współpracy międzynarodowej.

 • 60th anniversary of Department of Manufacturing Engineering and Automation

  Publikacja

  - Rok 2006

  The paper presents the outline history of Department of Manufacturing Engineering and Automation of the Gdansk University of Technology over the span of 60 years - throughout the period 1945-2006.

 • WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE MIKROSFER I MOŻLIWOŚĆ ICH WYKORZYSTANIA W KOMPOZYTACH CEMENTOWYCH : The selected physico-chemical properties of microspheres and possibility of their use in cement composites

  Microspheres are formed during the mineral transformation stage in coal combustion. Their content in fly ashes from the combustion of different types of coals varies over a rather wide range from 0.01 to 4.8 wt.%. The microspheres have three main elements, silicon, aluminum and iron, the oxides of which account for about 89.0 wt.% of the material. Mineralogical analysis using XRD shows that microspheres mainly contain mullite and...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kazimierz Gwizdała prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Marnotrawstwo pracy maszyn na placu budowy

  Publikacja

  W opracowaniu poruszono zagadnienia nieefektywnego wykorzystania maszyn w procesie budowlanym, co w kontekście koncepcji Lean jest marnotrawstwem. Celem opracowania jest zaprezentowanie wytycznych do minimalizacji marnotrawstwa pracy maszyn. Do ich opracowania wykorzystano narzędzia koncepcji Lean, a także rezultaty własnych badań empirycznych. Chociaż mają one charakter wstępny, to w połączeniu z heurystyką oraz podejściem...

 • Marnotrawstwo pracy maszyn na placu budowy

  Publikacja

  w opracowaniu poruszono zagadnienia nieefektywnego wykorzystania maszyn w procesie budowlanym, co w kontekście koncepcji Lean jest marnotrawstwem. Celem opracowania jest zaprezentowanie wytycznych do minimalizacji marnotrawstwa pracy maszyn. Do ich opracowania wykorzystano narzędzia koncepcji Lean, a także rezultaty własnych badań empirycznych. Chociaż mają one charakter wstępny, to w połączeniu z heurystyką oraz podejściem do...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fotowoltaika w gdańskim Instytucie Maszyn Przepływowych

  Publikacja

  - Rok 2012

 • TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN

  Publikacja

  - Rok 2015

  W artykule omówiono przygotowanie oraz wykonanie poszczególnych elementów maszyn za pomocą techniki szybkiego prototypowania. W pierwszej części przedstawiono technologię wydruku przestrzennego oraz właściwości materiału budulcowego. Druga część artykułu została poświęcona przykładowym wydrukom i ich zastosowaniom w maszynach.

 • Modelowanie bezpieczeństwa maszyn i instalacji krytycznych

  Publikacja

  W rozdziale zostały omówione metody modelowania bezpieczeństwa instalacji krytycznych. W złożonym obiekcie podwyższonego ryzyka wyróżniono warstwy procesu technologicznego, systemów monitorowania i sterowania, alarmów krytycznych i interwencji operatorów, warstwy systemów automatyki zabezpieczeniowej SIS, zabezpieczeń inżynieryjnych, oraz warstwy przeciwdziałań wewnętrznych i zewnętrznych. Zwrócono uwagę na rolę jaką pełnią systemy...

 • Laboratorium Dynamiki i Automatyzacji Maszyn Technologicznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W dokumencie zawarto opis profilu działalności Laboratorium Dynamiki i Automatyzacji Maszyn Technologicznych utworzonego w ramach Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Na dołączonych ilustracjach przedstawiono najważniejsze stanowiska badawczo- dydaktyczne oraz kilka przykładowych wyników testów zautomatyzowanych napędów.

 • Z historii Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono historię powstania Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego w okresie od 1964 roku oraz podstawowe kierunki działalności jak również osiągnięcia pracowników do roku 2005. Opisano także szereg okoliczności składających się na kontynuowanie tego zakresu problemów naukowych i dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym od roku 1945.

 • Produktywność eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

  W artykule przedstawiono nowe podejście do analizy technicznio-ekonomicznej przedsiębiorstwa, ukierunkowane na uzupełnienie sformułowania pojęcia produktywności eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Po stronie efektów wyróżniono: efekty użytkowania, bezpieczeństwo pracy, jakość produktów uzależnioną od stanu technicznego urządzeń, gotowość techniczną, nieuszkadzalność maszyn i urządzeń technicznych. Po stronie nakładów uwzględniono:...

 • Digital measurements in monitoring of position and velocity of machine subassambly

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat dotyczy zastosowania enkoderów z sygnałem wyjściowym kwadraturowym współdziałających z odpowiednim systemem DAQ do monitorowania przebiegu ruchu podzespołów maszyn technologicznych. Przedyskutowano podstawowe zasady konstrukcji układów do cyfrowych pomiarów prędkości i przemieszczeń.Porównano wady, zalety i ograniczenia rozdzielczości pomiaru prędkości dwoma znanymi sposobami. Omówiono własne rozwiązania zastosowane w układach...

 • Nietechnologiczne nie znaczy gorsze. Rzecz o innowacjach

  Innowacje nietechnologiczne nie zajmują istotnego miejsca w dyskursie naukowym jak i praktycznym. Zauważona luka badawcza oraz brak praktycznych rozwiązań wspierających innowacje nietechnologicznie, były motywem podjęcia tego tematu przez międzynarodowy zespół, składający się z badaczy z czterech krajów (Danii, Finlandii, Litwy i Polski) oraz szeregu instytucji wspierających biznes, w tych krajach, pełniących funkcje pośredników...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Eliminacja strat pracy maszyn w procesach aparaturowych

  Publikacja

  W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki badań w zakresie eliminacji strat maszyn występujące na linii produkcyjnej w procesach aparaturowych u producenta farb proszkowych przedsiębiorstwa X. Dodatkowo autorzy zaproponowali własne metody organizacyjne , które zasadniczo zmniejszą straty maszyn na linii produkcyjnej i spowodują większą niezawodność parku maszynowego.

 • Modelowanie maszyn synchronicznych w ujęciu grafów wiązań

  W pracy przedstawiono w sposób jednolity modelowanie maszyn synchronicznych (MS) metodą grafów wiązań (GW) dla potrzeb symulacji szeroko pojętych systemów energetycznych i systemów napędowych, w szczególności systemów o naturze hybrydowej. Omówiono ogólne założenia modelowania MS w oparciu o koncepcję dwóch sprzężeń podstawowych - wzorcowego sprzężenia transformatorowego i wzorcowego sprzężenia elektromechanicznego. Model MS opracowano...

 • UNIWERSALNY SPRAWDZIAN JAKOŚCI OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWEJ CZĘŚCI MASZYN

  Publikacja

  - Rok 2014

  W rozdziale omówiono podstawy jakości i przemian jakościowych. Zaprezentowano istotę kryterialnych sprawdzianów jakości. Zaprojektowano uniwersalny sprawdzian jakości obróbki wykończeniowej przez nagniatanie i szlifowanie o szczegółowości do 30 kryteriów i przykłady jego wykorzystania.

 • Sposoby Realizacji Maszyn Wirtualnych Zintegrowanych z Procesorem

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono dwa proponowane sposoby realizacji maszyny wirtualnej zintegrowanej z procesorem. Pierwszy z nich opiera się o rozbudowaną pamięć podręczną instrukcji, drugi bazuje na mechanizmie zarządzania pamięcią przez procesor. Pierwszy z przedstawionych sposobów jest dobrym rozwiązaniem do zastosowania w systemach wbudowanych, zaś drugi nadaje się do stosowania z pełnowymiarowymi systemami operacyjnymi.

 • Ocena przydatności maszyn wirtualnych do nauczania teleinformatyki

  Publikacja

  - Rok 2008

  W rozdziale opisano zadania maszyn wirtualnych. Zaprezentowano eksperymenty przeprowadzone na Politechnice Gdańskiej wykazujšce przydatność rozwiązań wirtualizujących do nauczania zasad teleinformatyki. Przedstawiono szereg pomiarów wydajności protokołów/usług sieciowych realizowanych na maszynach wirtualnych, których charakterystyki wydajności są odmienne niż realizowanych w systemach rzeczywistych. Uzasadniono tezę, iż nauczanie...