Wyniki wyszukiwania dla: aperiodyczne kafelkowanie - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: aperiodyczne kafelkowanie

Wyniki wyszukiwania dla: aperiodyczne kafelkowanie

 • Jak gładkość generuje punkty periodyczne

  Publikacja

  Jednym z ważnych problemów teorii układów dynamicznych i topologii jest pytanie, jaka jest najmniejsza liczba punktów stałych lub periodycznych w danej klasie odwzorowań. Na przykład klasyczne twierdzenie Brouwera stwierdza, że każde ciągłe odwzorowanie kuli domkniętej w siebie ma przynajmniej jeden punkt stały. Szczególnie interesujące staje się powyższe pytanie w odniesieniu do klasy homotopii danego odwzorowania f. Artykuł poświęcony...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Generating fractal tiles using Voronoi diagrams

  Publikacja

  - Rok 2007

  Praca opisuje szczególną klasę podziałów powierzchni n-wymiarowego torusa na komórki o fraktalnym brzegu. Zbiór komórek przejawia nietypowe własności samopodobieństwa, może zostać użyty do wypełnienia przestrzeni R^n w sposób periodyczny lub aperiodyczny ze zmienną gęstością podziałów. Zaproponowany został algorytm do generowania takich podziałów używając diagramów Woronoja. Opisana metoda może mieć zastosowania w grafice komputerowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An integrated periodic structure in Silicon technology to improve power amplifier parameters

  Publikacja

  - Rok 2006

  Nowa zintegrowana struktura periodyczna wykonana w technologii krzemowej została wprowadzona do międzystopniowego układu dopasowania wzmacniacza mocy. Dzięki temu stwiedzono poprawę większości charakterystyk wzmacniacza, jak również własności filtrujących (tłumienie harmonicznych).

 • Tłumienie drgań w elektromechanicznych strukturach periodycznych

  Publikacja

  - Rok 2018

  Praca dotyczy wykorzystania elektromechanicznych struktur periodycznych do tłumienia drgań jedno- i dwuwymiarowych elementów konstrukcyjnych. Głównym celem pracy było opracowanie modeli numerycznych jedno- i dwuwymiarowych struktur periodycznych, zarówno pasywnych jak i aktywnych oraz jednowymiarowych wykorzystujących elementy piezoelektryczne. Cel ten osiągnięto dzięki przeprowadzeniu symulacji komputerowych w oparciu o opracowane...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ dodatku regeneratów gumowych na charakterystykę sieciowania oraz właściwości mechaniczne kauczuku butadienowo-styrenowego

  Przedstawiono wyniki badań wpływu regeneratów gumowych otrzymanych w różnych warunkach ścinania na przebieg procesu wulkanizacji oraz statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne wulkanizatów mieszanek kauczuku butadienowo-styrenowego i regeneratu gumowego. Regenerację miału gumowego prowadzono metodą periodyczną przy użyciu walcarki oraz metodą ciągłą z zastosowaniem wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. W celu poprawy przetwórstwa...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nonreciprocity of a ferrite coupled microstrip-slot lines junction

  W oparciu o wyniki modelowania numerycznego zbadano efekty niewzajemne występujące w strukturze sekcji sprzężonych poprzez warstwę ferrytu linii mikropaskowej i szczelinowej. Wykazano występowanie zjawiska periodycznej transformacji energii rodzaju mikropaskowego w rodzaj szczelinowy i odwrotnie.

 • Analysis of electromagnetic plane wave scattering from 2-d periodic arrangements of posts

  Artykuł prezentuje metodę analizy rozpraszania fali elektromagnetycznej od układu periodycznie rozłożonych obiektów cylindrycznych na płaszczyźnie. Opisywane podejście analizy wykorzystuje pełnofalowe rozwiązanie oparte na metodzie dopasowania rodzajów. Wynikiem analizy jest wielorodzajowa macierz rozproszenia badanych powierzchni periodycznych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Generation of the vorticity Mode by Sound in a Relaxing Maxwell Fluid

  Praca dotyczy nowej teorii akustyki nieliniowej badającej związki modu akustycznego z modem wirowym w płynach z relaksacją maxwellowską. Wyprowadzone zostało równanie ewolucyjne dla modu wirowego wywołanego dźwiękiem, które można stosować zarówno do dźwięków okresowych, jak i aperiodycznych. Przedstawiono przykłady generacji modu wirowego w płynie maxwellowskim z relaksacją wywołanego okresową i aperiodyczną falą dźwiękową.

 • Broadside coupled stripline with double-side UC-PBG structure

  Publikacja

  Rozważono strukturę linii paskowych sprzężonych szerokim bokiem z periodycznie zaburzoną metalizacją masy typu UC-PBG (Uniplanar Compact - Photonic BandGap). W celu oceny przydatności struktury zaprojektowano, wykonano i przebadano sprzęgacz 3dB. Potwierdzono przewidywany efekt spowolnienia fali (slow wave effect), którego konsekwencją jest możliwość znacznej redukcji wymiarów układu.

 • Wpływ warunków przetwórstwa oraz dewulkanizacji na kompatybilność i właściwości kompozycji LDPE-miał gumowy

  Publikacja

  - Przemysł Chemiczny - Rok 2012

  Zbadano wpływ warunków przetwórstwa oraz dewulkanizacji na właściwości mechaniczne, dynamiczno-mechaniczne oraz morfologię kompozycji termoplastycznych na bazie polietylenu małej gęstości i miału gumowego. Kompozycje termoplastyczne zawierające 50 cz. mas. rozdrobnionych odpadów gumowych otrzymano metodą periodyczną i ciągłą. Ponadto scharakteryzowano wpływ stopnia dewulkanizacji miału gumowego na kompatybilność uzyskanych kompozycji.

 • Analiza propagacji sygnałów cyfrowych w koplanarnych liniach transmisyjnych.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego zjawiska przesłuchu bliskiego i dalekiego końca w strukturze sprzężonych linii koplanarnych z uwzględnieniem wielorodzajowej propagacji fali elektromagnetycznej. Algorytm oparto na wykorzystaniu metody przestrzeni widmowej oraz transformacji Fouriera pomiędzy dzienią czasu i częstotliwości. Poprawność modelowania potwierdzono eksperymentalnie poprzez pomiar napięć przesłuchu...

 • Dynamics of quantum entanglement

  Publikacja

  - PHYSICAL REVIEW A - Rok 2002

  A model of discrete dynamics of entanglement of a bipartite quantum state is considered. It involves a global unitary dynamics of the system and periodic actions of local bistochastic or decaying channel. For initially pure states the decay of entanglement is accompanied by an increase of von Neumann entropy of the system. We observe and discuss revivals of entanglement due to unitary interaction of subsystems. For some mixed states...

 • Generation of vorticity motion by sound in a chemically reacting gas and inversion of acoustic streaming in the non-equilibrium regime

  Badanie dotyczy nieliniowych pobudzeń modu wirowego wywoływanych przez straty momentu pędu w gazie, w którym zachodzą reakcje chemiczne. Zostało wyprowadzone chwilowe dynamiczne równanie dla modu wirowego. Zawiera ono nieliniową siłę akustyczną co pokazuje, że powodem interakcji między modami akustycznym i wirowym jest nieliniowość. Równanie pozwala jako przyczynę ruchu wirowego rozważać zarówno dźwięk okresowy, jak i aperiodyczny....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Structure of liquid gold from tight-binding driven molecular-dynamics

  Praca przedstawia wyniki symulacji ciekłego złota w nadkomórce periodycznej przy użyciu stworzonego przez autorów programu komputerowego, za pomocą połączonych metod dynamiki molekularnej (MD) i ciasnego wiązania (TB). Omówiono strukturę tak symulowanej cieczy, porównując ją z dostępnymi danymi doświadczalnymi oraz wynikami innych symulacji, pod kątem radialnej i kątowej funkcji rozkładu i elektronowej gęstości stanów.A tight-binding...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Janusz Cieśliński prof. dr hab. inż.

  Urodził się 15 kwietnia 1954 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978), z którą związał całe swoje życie zawodowe. W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 r. – habilitację, w 2006 r. – uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008) oraz kierownika: Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego (2002–2006), Katedry Ekoinżynierii i...

 • Periodic and continuous niching in genetic optimization of detection observers.

  Publikacja

  Niszowanie stanowi mechanizm, którego celem jest utrzymanie gorzej przystosowanych osobników tak, aby populacja była różnorodna (zawierała także osobniki przeciętne i słabiej przystosowane). Niszowanie prowadzi do utrzymania odpowiedniej liczby istniejących gatunków, zarówno tych bardziej licznych (lepiej przystosowanych), jak i tych mniej licznych (słabiej przystosowanych), a przez to zapobiega przedwczesnej zbieżności algorytmów....

 • Ruch wirowy wywoływany przez ultradźwięk w płynach z relaksacją

  Publikacja

  - Rok 2012

  Rozprawa doktorska poświęcona jest badaniu ruchu wirowego wywoływanego przez ultradźwięk w różnych modelach płynów z relaksacją. Ma ona charakter teoretyczny, jednak wykorzystanie uzyskanych dzięki niej wyników może przynieść lepsze zrozumienie ruchu wirowego wywoływanego przez siłę akustyczną. W I rozdziale rozprawy przedstawione zostały ogólne rozważania dotyczące akustyki nieliniowej. Rozdział II dotyczy ruchu wirowego wywoływanego...

 • Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć

  * Precyzyjna estymacja powierzchni ciała człowieka * Analiza biosygnałów * Systemy rehabilitacyjne * Analiza wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy żywe * Elektro-mechaniczne struktury periodyczne jako aktywne akustycznie metamateriały * Właściwości elektro-mechaniczne materiałów dielektrycznych w różnych warunkach środowiskowych * Prądy upływu w diagnostyce ochronników przepięciowych * Roboty mobilne do diagnostyki linii...

 • Ruch pęcherzyka w obecności ścianki w warunkach przepływu dwufazowego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Praca poświęcona jest analizie sił poprzecznych działających na pojedynczy pęcherzyk poruszający się w sąsiedztwie pionowej ścianki. Pęcherzyk modelowano w badaniach sztywną kulą. głównym celem pracy było określenie wpływu obecności ścianki na trajektorię pęcherzyka oraz zaproponowanie własnego modelu matematycznego opisującego to zjawisko. Dla realizacji celu zbudowano stanowisko pomiarowe, na którym w pierwszej fazie badań dokonano...

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako adiunkt w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...