Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie parametryczne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie parametryczne

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie parametryczne

 • Parametryczno-algorytmiczne projektowanie architektury

  Publikacja

  Monografia rozwija wątek współczesnej architektury i cyfrowych narzędzi stosowanych w działaniu twórczym. Autorka podejmuje zadanie uporządkowania poglądów poprzez ustalenie cech specyficznych metody parametryczno-algorytmicznej, przedstawienie charakterystycznych przykładów oraz sformułowanie wniosków dotyczących szans i ograniczeń wynikających z cyfryzacji warsztatu architektonicznego. Monografia składa się z ośmiu rozdziałów....

 • Współczesne projekowanie parametryczne w architekturze

  Publikacja

  - Rok 2019

  Zaprezentowane w monografii ujęcie projektowania parametrycznego w architekturze i urbanistyce jest ściśle związane z doskonaleniem jakości kształtowania przestrzeni poprzez poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań projektowych. Jest to szczególnie ważne w epoce globalizacji, typizacji i zaniku zindywidualizowanego charakteru architektury. W książce poruszono szeroki wachlarz zagadnień architektonicznych wynikających z algorytmizacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Witruwiańska triada a projektowanie parametryczno/algorytmiczne

  Opracowanie podejmuje zagadnienie aktualności przesłania Witruwiusza dotyczącego trwałości, użyteczności i piękna w odniesieniu do architektury tworzonej za pomocą cyfrowej metody projektowania - parametryczno/algorytmicznej, którą cechuje integracja projektu architektonicznego, konstrukcyjnego, produkcji i montażu w jeden ciągły proces. Autorka podając krótką charakterystykę metody i przykłady realizacji przedstawia możliwą reinterpretację...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Obrazowanie parametryczne w badaniach mózgu.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono analizę teoretyczną podstaw obrazowania parametrycznego dla badań dynamicznych mózgu uwzględnieniem podanie pacjentowi środka kontrastującego. Opracowano oprogramowanie umożliwiające syntezę obrazów parametrycznych. Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz wstępnych wyników symulacji wskazano na potrzebę dalszych badań celem standaryzacji obrazowania parametrycznego.

 • Architektura Parametryczna/ Parametric Architecture

  Publikacja

  Pierwsze systemy CAD przeniosły tradycyjne sposoby projektowania do przestrzeni wirtualnej. Modelowanie algorytmiczne z kolei pozwoliło na wykonywanie powtarzających się zadań w sposób zautomatyzowany, a praca z wykorzystaniem tych narzędzi wymaga wypracowania nowego podejścia.

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...

 • Sztuka i matematyka -algorytmiczne i parametryczne detale

  Opracowanie dotyczy wykorzystania komputerowych metod obliczeniowych do projektowania dzieł architektonicznych, w których geometria formy, detal struktury i efekty materiałowe są wynikiem spójnej reguły generatywnej. Nowatorskie biura tworzą własne narzędzia na poziomie języków programowania czerpiąc idee z abstrakcyjnych koncepcji i procedur matematycznych. W konsekwencji algorytmiczne i parametryczne strategie projektowania w...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wystawa "Warsztaty Badawcze Architektura Parametryczna III"

  Publikacja

 • Parametryczny model jako zapis przestrzeni architektonicznej

  Współcześnie coraz więcej pola w domenie architektury zagarniają technologie informatyczne, które umożliwiły między innymi wypracowanie nowych metod zapisu przestrzeni architektonicznej. Mowa tu o technikach wykorzystujących modelowanie parametryczne i programowanie do poszukiwania rozwiązań formalnych wyrażających i uwzględniających czynniki i procesy kontekstowe. Celem opracowania jest wskazanie korzyści , ograniczeń i perspektyw...

 • Parametryczna krzywa przejściowa dla dróg kolejowych

  Publikacja

  Zakres stosowania krzywych przejściowych o nieliniowej zmianie krzywizny na drogach kolejowych jest, jak dotąd, bardzo ograniczony. W pracy (przeprowadzając stosowną analizę) wskazano na główną przyczynę takiego stanu rzeczy - bardzo małe wartości rzędnych poziomych w rejonie początkowym, w praktyce często wręcz niemożliwe do realizacji. Postanowiono więc poszukać nowej postaci krzywej przejściowej, rezygnując z warunku zerowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Obrazowanie parametryczne w badaniach mózgu metodami MRI/PET

  Publikacja

  - Rok 2006

  Celem tej monografii jest przedstawienie technik obrazowania metodami tomografii rezonansu magnetycznego (MRI - Magnetic Resonance Imaging) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET - Positron Emission Tomography) w kontekście badań dynamicznych mózgu, szczególnie w zakresie syntezy obrazów parametrycznych opisujących jakościowo lub ilościowo przepływ mózgowy. Obrazowanie parametryczne określa technikę syntezy obrazów na podstawie...

 • Możliwości parametrycznej identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego

  Publikacja

  W pracy zaprezentowana została nowa metoda parametrycznej identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego. Warunki eksploatacji pojazdu identyfikowane będą za pomocą parametru, który obejmuje zarówno wpływ warunków zewnętrznych jak również styl jazdy kierowcy. Ilość energii mechanicznej przekazywanej kołom napędowym w czasie cyklu pomiarowego może wynikać w równym stopniu z zaistniałych warunków ruchu pojazdów, co ze...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Parametryczna estymacja widma lokalnie stacjonarnych procesów losowych

  Publikacja

  - Rok 2019

  W niniejszej pracy doktorskiej opisano nowe metody estymacji widmowej gestosci mocy niestacjonarnych procesów stochastycznych. Przedstawione w rozprawie rozwiazania, takie jak dwukierunkowy algorytm drabinkowy z zapominaniem wykładniczym oraz metoda usredniania modeli umozliwiaja precyzyjna estymacje charakterystyk widmowych. Przeprowadzone symulacje potwierdziły, ze opracowane algorytmy daja zadowalajace rezultaty zarówno w przypadku...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie analizy wrażliwości do identyfikacji parametrycznej konstrukcji.

  Publikacja

  W pracy proponuje się sformułowanie problemu identyfikacji parametrycznej oparte na minimalizacji ''odległości'' wyników pomiarów pewnych zmiennych stanu opisujących zachowanie się konstrukcji i wyników analizy jej modelu matematycznego. Do efektywnego rozwiązania tego problemu wykorzystano analizę wrażliwości pierwszego rzędu.

 • Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie

  Czasopisma

  ISSN: 1899-699X

 • Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Książka przedstawia metody optymalnego projektowania układów, które służą na przykład przetwarzaniu sygnałów, automatycznemu sterowaniu, diagnostyce itp., oparte na sztucznej inteligencji. Poza realizacją podstawowych funkcji układy takie powinny odznaczać się również innymi praktycznymi cechami, takimi jak odporność na zmiany istotnych parametrów projektowych czy też niewrażliwość na zewnętrzne zakłócenia. W tego rodzaju zadaniach...

 • Parametryczny, przestrzenny model silnika asynchronicznego - aplikacja programu AutoCad.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono program komputerowy, który w sposób kompleksowy wspomaga użytkownika w automatycznym narysowaniu trójwymiarowego modelu silnika asynchronicznego klatkowego. Model maszyny jest parametryczny, co oznacza, że użytkownik definiuje topologię poszczególnych elementów na podstawie: wymiarów geometrycznych, typu łożyska, rodzaju uzwojenia, liczby żłobków itp. Zakres modelowania dotyczy silników indukcyjnych małej...

 • Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Niniejsza rozprawa prezentuje możliwości zastosowania podejścia genetycznego do zagadnień wielokryterialnej optymalizacji w przestrzeniach wielowymiarowych z wykorzystaniem koncepcji optymalności w sensie Pareto. Doktorant przedstawia efektywne procedury rozwiązywania problemów projektowych definiowanych w postaci zadań wielokryterialnej syntezy układów przetwarzania sygnałów. W szczególności uwzględniono dwa przykładowe zadania...

 • Odporne na zakłócenia impulsowe algorytmy estymacji parametrycznej w zastosowaniach.

  Publikacja

  Omówiono wykorzystanie metod estymacji parametrycznej w diagnostyce. Rozważano zastosowanie algorytmu LA w dynamicznym ważeniu wolno poruszających się pojazdów gdy przeciążenie wagi doprowadza do istotnego zafałszowania danych pomiarowych. Rozwiązano zadanie rekonstrukcji sygnału ciągłego metodą wielomianowej aproksymacji jego próbek.

 • Projektowanie środowiskowe

  Publikacja

  - Rok 2016

  Projektowanie środowiskowe, nazywane też zrównoważonym projektowaniem architektonicznym (sustainable design), można najkrócej zdefiniować jako ‘projektowanie architektoniczne przyjazne środowisku i społecznie odpowiedzialne’. W Polsce zastosowanie zasad rozwoju zrównoważonego do projektowania architektonicznego jest w fazie początkowej, zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej. W publikacji omówiono podstawowe zagadnienia...

 • Parametryczny detektor zakłóceń impulsowych sygnałów fonicznych wykorzystujący ukryty model Markowa

  W pracy omówiono problemy wykrywania zakłóceń impulsowych w sygnałach fonicznych. Scharakteryzowano metodę detekcji progowej opartej o modelowanie sygnałów. Przedstawiono algorytm wykrywania zakłóceń impulsowych wykorzystujący ukryty model Markowa czasu dyskretnego, analizujący wstępnie wybielony sygnał foniczny.

 • Indywidualne projektowanie nawierzchni

  Publikacja

  Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod...

 • Projektowanie wspólnej przestrzeni.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł omawia problematykę projektowania architektonicznego dla osób o niepełnej sprawności fizycznej, w tym osób niepełnosprawnych. W artykule wskazano przyczyny ograniczonej integracji osób niepełnosprawnych. W artykule przedstawiono bariery architektoniczne i wskazano rolę edukacji architektów w celu ich likwidacji. Podkreślono wagę uwrażliwiania projektantów na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 • Projektowanie ścianek szczelnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł poświęcono charakterystyce ścianek szczelnych drewnianych, żelbetowych, stalowych i z tworzyw sztucznych oraz metod ich projektowania, obliczeń i wykonawstwa z uwzględnieniem rodzajów stali i metod zagłębienia ścianek.

 • Projektowanie stacji radiokomunikacyjnej

  Przedstawiono zasady projektowania bazowej stacji radiokomunikacyjnej. Opisano zasady wyznaczania tłumienia propagacyjnego w terenie otwartym i zabudowanym, według zaleceń ITU-R. Uwzględniono uwarunkowania technologiczne i wymagania ochrony środowiska.

 • Współczesne projektowanie mostów

  Publikacja

  - Rok 2017

  W artykule zaprezentowano historyczne i współczesne aspekty projektowania mostów. Uwagę zwrócono na wirtualne, architektoniczne i funkcjonalne modele, które aktualnie zintegrowane są w środowisku BIM.

 • Projektowanie interfejsu użytkownika

  Publikacja

  - Rok 2010

  Praca omawia główne zagadnienia dotyczące projektowania interakcji użytkownik-system z perspektywy zarządzania projektem informatycznym, przedstawia stosowane w tym zakresie metody i sposób ich wykorzystania.

 • Odporne na przekłamania pomiarowe algorytmy estymacji parametrycznej w zagadnieniach diagnostyki systemów

  Publikacja

  W pracy rozważa się zastosowanie metod identyfikacji parametrycznej do pozyskiwania użytecznej dla celów diagnostyki informacji. Odpowiednie algorytmy estymacji umożliwiają zarówno śledzenie zmian istotnych parametrów nadzorowanych procesów, jak też wyznaczanie ocen takich parametrów na podstawie informacji niepełnej bądź częściowo zafałszowanej. Analizie poddaje się procesy przemysłowe modelowane za pomocą równań różnicowych oraz...

 • Projektowanie klastera serwerów WWW.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Opisano wymagania stawiane systemom klasterowym realizujących serwisy WWW.Przedstawiono programowe narzędzie wykorzystywane do budowania wydajnych systemów WWW. Omówiono techniki równoważenia obciążenia oraz algorytmy rozdziału zapytań zastosowane w LVS. Podsumowano kryteria wykorzystywane podczas projektowania klastera.

 • Porty jachtowe - mariny. Projektowanie.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Książka poświęcona jest zasadom projektowania portów jachtowych oraz marin. Definiuje poszczególne zagadnienia projektowania i eksploatacji portów jachtowych oraz przedstawia matody obliczeń konstrukcji przewidzianych do postoju jachtów jak pomosty stałe i pływające. Ponadto przedstawia propozycję obliczania i wymiarowania falochronów pływających oraz zasady przyjmowania wyposażenia portów.

 • Projektowanie fundamentów konstrukcji wsporczych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Współpraca fundamentu z otaczającym ośrodkiem gruntowym w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia w praktyce inżynierskiej jest przypadkiem bardzo częstym. Fundamenty te są stosowane do posadowienia podpór rurociągów i napowietrznych sieci przesyłowych energetyki cieplnej, instalacji przemysłowych, barier przeciw hałasowych, podpór reklam i znaków drogowych, słupów oświetleniowych. Jako prototypy fundamentów konstrukcji wsporczych...

 • Projektowanie fundamentów na palach

  Publikacja

  - Rok 2005

  W szerokim zakresie omówiono pracę pali w podłożu gruntowym, technologię nowoczesnych metod wykonawstwa, metody obliczeń noności i osiadań pali oraz metody kontroli i badań statycznych oraz dynamicznych. Omówione zagadnienia nawiązują do norm europejskich.

 • Projektowanie środowiskowe - edukacja architektoniczna

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono krytykę obecnej edukacji architektonicznej oraz dyskusję nad kierunkami jej zmian. Omówiono dokumenty międzynarodowych organizacji zajmujących się teoria i praktyką edukacji architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie projektowania środowiskowego oraz systemów samoksztalcenia (learning to learn) i kształcenia ustawicznego.

 • Projektowanie testu układu elektronicznego

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono analityczną metodę doboru optymalnego progu komparatora, różnicującego nieprawidłowe i poprawne odpowiedziukładu testowanego. Obliczenia, wykonywane z uwzględnieniem niepewności pomiaru i tolerancji produkcyjnych, mają na celu uzyskanieoptymalnych poziomów uszkodzeń i straty uzysku. Wykorzystano modele probabilistyczne odpowiedzi układu testowanego i procesu pomiarowego.

 • Projektowanie sterowania monocyklem elektrycznym

  Wraz z rozwojem technologii zaobserwować można globalny wzrost zainteresowania branżą pojazdów elektrycznych. Czynnikami, które pozytywnie wpływają na to zjawisko jest możliwość redukcji spalin oraz hałasu, które emitują standardowe pojazdy. Przy mniejszych, mobilnych konstrukcjach elektrycznych, dodatkową zaletą jest zmniejszenie problemu związanego z zatłoczeniem ulic. Artykuł zawiera opis projektu monocyklu elektrycznego, dla...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Projektowanie elewacji aktywnej energetycznie

  Publikacja

  - Rok 2020

  celem tego rozdziału jest wyodrębnienie i usystematyzowanie elementów obudowy zewnętrznej, które mają wpływ na procesy energetyczne zachodzące w budynkach, oraz określenie zasad ich stosowania. Mają one charakter ogólnych zaleceń, które należy każdorazowo weryfikować, uwzględniając potrzeby obiektu i jego uwarunkowania. Pozwala to nie tylko spojrzeć na elewację jako na element o znaczeniu architektonicznym, ale także zrozumieć...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Parametryczna analiza wpływu wstępnych imperfekcji geometrycznych na nośność silosu częściowo obciążonego podciśnieniem

  W artykule przedstawiono analizę numeryczną osiowosymetrycznego, pionowego silosu, wykonanego z aluminium. Przeprowadzone kompleksowe obliczenia są kontynuacją prac, w których omówiono wpływ imperfekcji geometrycznych płaszcza na nośność konstrukcji obciążonej podciśnieniem i wiatrem. W pracy pominięto oddziaływanie parcia materiału wypełniającego silos, a więc rozważono najbardziej niekorzystny wariant obciążenia. Imperfekcje...

 • Wydobywanie informacji diagnostycznej w obrazowaniu mózgu techniką MRI przy wykorzystaniu identyfikacji parametrycznej

  Publikacja

  Dane MRI wykorzystano w pracy do oceny perfuzji tkanek mózgowych. Obrazowanie perfuzji z wykorzystaniem pomiarów MRI jest szeroko stosowane w praktyce klinicznej do diagnozowania guzów, demencji, choroby Alzheimera i innych. W modelowania danych MRI wykorzystano parametryczny model trzykompartmentowy. Parametry modelu estymowane są na podstawie danych eksperymentalnych: sygnału mierzonego w tętnicy mózgowej oraz sygnału mierzonego...

 • Obrazowanie perfuzji mózgu z wykorzystaniem modelowania parametrycznego danych DSC-MRI

  Pomiary DSC-MRI (Dynamic Susceptibility Contrast Magnetic Resonance Imaging) zostały wykorzystane w pracy do estymacji parametrów perfuzji mózgu: przepływu krwi mózgowej (cerebral blood flow, CBF), objętości krwi mózgowej (cerebral blood volume, CBV) oraz średniego czasu przejścia (mean transit time, MTT). Zaproponowano model trzykompartmentowy. Przedstawiono i porównano dwa podejścia do identyfikacji modelu na podstawie danych...

 • Programowanie algorytmiczne w edukacji architektonicznej

  Publikacja

  Wprowadzenie komputerów do projektowania architektonicznego uprościło projektowanie złożonych form geometrycznych. Na podstawie cyklicznych warsztatów badawczych, prowadzonych od 2011 roku na Politechnice Gdańskiej, przedstawiona została problematyka związana z zastosowaniem projektoawania algorytmicznego w architekturze. Celem warsztatów jest popularyzacja oraz sprawdzenie sprawności posługiwania się narzędziami służącymi do projektowania...

 • Identyfikacja parametryczna modeli systemów farmakokinetycznych na podstawie pobudzenia optymalnego według kryterium optymalizacji czułościowej

  Publikacja

  Przedstawiono identyfikację parametryczną modeli systemów farmakokinetycznych opisanych w kategoriach zmiennych stanu. Identyfikacja przeprowadzana jest na podstawie pobudzenia optymalnego według kryterium optymalizacji czułościowej, na które nałożono dodatkowe ograniczenia na energie i czas trwania.

 • Krzysztof Żółtowski dr hab. inż.

 • Detekcja czasu dojścia kontrastu w obrazowaniu parametrycznym mózgu metodą DSC-MRI

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule tym zawarto porównanie trzech metod określania czasu dojścia kontrastu. Pierwsza z metod opiera się na załączonej literaturze, natomiast dwie zaproponowane przez autora to: dopasowanie danych do zmodyfikowanej funkcji gamma oraz detekcja bazująca na wyznaczaniu wartości progowej.

 • Zastosowanie programowania parametrycznego w planowaniu operacji obróbki elementów o powtarzalnej geometrii

  Porównywano zastosowania dostępnych technik programowania obróbki numerycznej przedmiotów o powtarzających się elementach konstrukcji. Analizowano możliwości stosowania programowania parametrycznego w trybie programowania zorientowanego warsztatowo oraz pracy w środowisku systemu klasy CAM. Zwrócono uwagę na przejrzystość tworzonego programu w aspekcie możliwości jego edycji i korekty składni, formy zapisu programu w pamięci obrabiarki...

 • Zastosowanie programowania parametrycznego w planowaniu operacji obróbki elementów o powtarzalnej geometrii

  Porównywano zastosowania dostępnych technik programowania obróbki numerycznej przedmiotów o powtarzających się elementach konstrukcji. Analizowano możliwości stosowania programowania parametrycznego w trybie programowania zorientowanego warsztatowo oraz pracy w środowisku systemu klasy CAM. Zwrócono uwagę na przejrzystość tworzonego programu w aspekcie możliwości jego edycji i korekty składni, formy zapisu programu w pamięci obrabiarki...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projektowanie technologii remontów nawierzchni ulic

  Publikacja

  Projektowanie technologii remontów ulic nie jest łatwe. Utrudnia je m.in. duża liczba zmiennych czynników, które należy w tym przypadku uwzględnić. Ponadto zbieranie niezbędnych danych o ruchu, stanie nawierzchni oraz konstrukcji to procesy, które wymagają dużego doświadczenia.

 • Zrównoważony rozwój i projektowanie ekologiczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przybliżono sprawy ekologicznego projektowania jako ważnego czynnika zrównoważonego rozwoju w budownictwie USA.

 • Wróżenie ze ścieków. Projektowanie kanalizacji.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zmienione zasady projektowania kanalizacji sanitarnej jako knsekwencja zmian zużycia wody i odpływu ścieków. aktualizacja wskaźników projektowych w konsekwencji aktualnej wytycznej ATV A118 (edycja 1999).

 • Racjonalne projektowanie podpór wiaduktu drogowego

  Publikacja

  Posadowienie obiektów mostowych i dróg realizowane jest bardzo często w trudnych warunkach geotechnicznych. Trasy autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast prowadzi się przez obszary gdzie występują grunty uwarstwione o bardzo zróżnicowanej wytrzymałości i odkształcalności. Projektowanie obiektów inżynierskich i dróg w takich warunkach wymaga zastosowania specjalistycznych technologii i nowoczesnych metod obliczeniowych. Takie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projektowanie przestrzenne w nowej rzeczywistości

  Publikacja

  Problemy zmian zasad planowania zagospodarowania przestrzennego w aspekcie powtarzających się zjawisk powodziowych. Zmiany prawa wodnego, zmiana sposobu podejścia do zagadnienia. Konieczność zasadniczych zmian w planowaniu przestrzennym, w jego wszystkich fazach.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym