Wyniki wyszukiwania dla: reaktor cyklonowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: reaktor cyklonowy

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: reaktor cyklonowy

 • Air-sparged hydrocyclone (ASH) technology for cyanide recovery

  Publikacja
  • J. Hupka
  • B. Dąbrowski
  • J. D. Miller
  • D. Halbe

  - Rok 2005

  Przewoźną instalację wyposażoną w napowietrzane reaktory cyklonowe zbadano pod kątem przydatności w procesie ciągłego odpędzania i absorpcji HCN z kopalnianych wód procesowych. Zastosowanie reaktora cyklonowego pozwoliło na ponad 99% absorpcję HCN podczas jednego przejścia fazy gazowej przez reaktor. Natomiast uzyskana efektywność odpędzania HCN, zależna przede wszystkim od stałej Henry'ego, przekroczyła 40% dla jednego przejścia...

 • Potential of ASH technology for protection against chemical and biological attacks

  Publikacja

  - Rok 2005

  Technologia wykorzystująca reaktor cyklonowy dzięki dużej wydajności posiada szczególne predyspozycje do usuwania lub niszczenia składników broni chemicznej i biologicznej ze strumieni gazów o dużym natężeniu przepływu, pochodzących z systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, bez powodowania znacznych spadków ciśnienia. Reaktor cyklonowy posiada znaczne mniejsze rozmiary, około 10% objętości tradycyjnych systemów oczyszczania...

 • Analiza projektowa siłowni jądrowej z reaktorem IV generacji typu SCWR (reaktor chłodzony wodą w stanie nadkrytycznym)

  Publikacja

  - Rok 2013

  W referacie przedstawiono analizę projektową siłowni jądrowej z reaktorem IV generacji. Na początku przedstawiono cele badań Międzynarodowego Forum IV Generacji oraz listę najbardziej obiecujących technologii. Do analizy wybrany został reaktor chłodzony wodą w stanie nadkrytycznym. Przedstawiono schemat obiegu i jego parametry w charakterystycznych punktach. Zestawione w tabeli wielkości zadane użyto do obliczenia sprawności obiegu,...

 • Przyszłość energetyki jądrowej na świecie

  Publikacja

  Problemy dostępności paliwa jądrowego i składowania odpadów radioaktywnych skłaniają do przemian w technologii reaktorów jądrowych w kierunku generacji IV. Równolegle obserwuje się rozwój reaktorów małej i średniej mocy. Obie ścieżki wydają się być słuszne i obiecujące. W przypadku małych reaktorów jądrowych, pierwsze instalacje mogą powstać w najbliższych pięciu latach, niektóre z nich mogą zaliczać się do reaktorów IV generacji....

 • Uśmiechnięty rektor

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wspomnienia o prof. dr hab. inż. Władysławie Boguckim twórcy i kierowniku Katedry Budownictwa Stalowego w latach 1945-1977.

 • Trzeci Sektor

  Czasopisma

  ISSN: 1733-2265

 • Air-sparged hydrocyclone (ASH) technology for separation and environmental clean-up

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono zastosowanie technologii wykorzystującej napowietrzany reaktor cyklonowy w oczyszczaniu środowiska. W pierwszych opracowaniach reaktora cyklonowego wykorzystano wkłady ze stali porowatej i polietylenu jako kontaktory fazy gazowej z ciekłą. Jako wynik badań nad rozwojem technologii wkłady porowate zostały zastąpione metalowymi siatkami, co wyeliminowało problem zatykania się elementów. Przeprowadzone badania laboratoryjne...

 • Protection of Earthing Reactor Connected to the Star Point of a High Voltage Shunt Reactor

  The article presents the problem of protection of earthing reactors connected to the star point of shunt reactors in high voltage lines, with particular regard to the detection of internal faults. Model analyses for an actual system commissioned in 2015, which is intended to be provided with earthing reactors, are included.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Flue gas treatment for SO2 removal with air-sparged hydrocyclone technology

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wyniki badań dowodzą, że reaktor cyklonowy jest wysokosprawnym absorberem. Absorber cyklonowy pozwala na osiągnięcie stopnia redukcji 97% dla samej wody i zawartości dwutlenku siarki w fazie gazowej 5 mg/dm3. Dwutlenek siarki był usuwany również w wodnym rozworze alkaicznym (0.01 mol NaOH/dm3).

 • Neutral earthing reactor protection

  The IEEE and CIGRE recommend protection systems for high voltage shunt reactors. Unfortunately the recommendations do not include guidelines for the protection of neutral earthing reactors, which are often connected to shunt reactors to increase the effectiveness of single pole auto-reclosing. The paper discusses earthing reactor protection issues with particular emphasis on the detection of internal faults. An analysis carried...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dyspersyjność reaktora jako czynnik projektowy

  Charakterystyka pojęcia dyspersyjności oraz opis analityczny dyspersyjności układu. Dyspersyjność reaktora jako istotny czynnik w projektowaniu obiektów przepływowych. Przykłady uwzględnienia dyspersyjności dla osadnika wysokosprawnego oraz dla szybowej oczyszczalni ścieków.

 • Influence of velocity description on dispersivity of reactor.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przy projektowaniu reaktorów z reguły stosuje się model przepływu tłokowego - prosty, lecz mało dokładny. W pracy pokazano wpływ dokładności stosowanej metody opisu pola prędkości na poziom projektu reaktora.

 • Hydraulic and technological consequences of reactor asymmetry

  Publikacja

  - Rok 2005

  Każdy reaktor, choć projektowany jako obiekt o regularnych kształtach, może utracić symetrię - bądź wskutek błędów wykonawczych, bądź wskutek odkształceń w trakcie eksploatacji. Fakt ten wpływa na pole prędkości przepływającej cieczy i może mieć znaczące skutki technologiczne. W pracy omówiono metodę określania tych konsekwencji i zilustrowano ją przykładami.

 • Insights Into Hydrodynamics of Spinning Fluids Reactor

  Spinning fluids reactor (SFR) is one of the most efficient gas-liquid contacting system with high potential of application in many fields. The unique solution of SFR is the contacting of two spinning fluids which generated centrifugal force. The aim of this study was to investigate the pressure field distribution on the inner surface of reactors dispersing element. Obtained results confirm the high heterogeneity of the field pressure...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Slovak Raptor Journal

  Czasopisma

  ISSN: 1337-3463

 • JOURNAL OF RAPTOR RESEARCH

  Czasopisma

  ISSN: 0892-1016 , eISSN: 2162-4569

 • Od Redaktora

  Publikacja

  Omówiono skrótowo obszar działalności naukowej i dydaktycznej Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, uczelni, która uroczyście obchodzi Rok Jubileuszowy 110 lecia istnienia.

 • Reaktory jądrowe małej i średniej mocy

  Publikacja

  Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowaniareaktorami jądrowymi małej i średniej mocy (SMR - ang.Small and Medium Reactors), których moce nie przekraczają700 MW, jako rozwiązania alternatywnego dladużych skomercjalizowanych bloków jądrowych. Obecnierozwijane reaktory małych i średnich mocy mogą konkurowaćz dużymi reaktorami z uwagi na zalety w postaci:1) mniejszej konstrukcji pozwalającej na produkcjęelementów reaktora w nadzorowanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Symulator czasu rzeczywistego procesów reaktora jądrowego

  Publikacja

  Symulacja procesów zachodzących w reaktorze jądrowym (RJ) może być wykorzystywana do różnych użytecznych celów: edukacyjnych, popularyzatorskich, badawczych, weryfikacji układów sterowania. W artykule przedstawiono proces budowy symulatora czasu rzeczywistego wybranych procesów RJ z uwzględnieniem różnych skali czasu tych procesów. Zaprezentowano podejście scentralizowane (jednoagentowe) i wieloagentowe wraz z analizą czasu wykonania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hydraulika reaktorów recyrkulacyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2008

  Książka jest monograficznym opracowaniem, poświęconym określaniu hydraulicznej charakterystyki reaktorów przepływowych, w szczególności - pracujacych z recyrkulacją. Przedstawiono podstawy teorii opisu pracy układu metodą analizy procesu transformacji impulsu znacznika, wprowadzonego do strumienia, w dwóch ujęciach - analitycznym i empirycznym. W dalszych częściach opisano spoósb postepowania dla reaktorów rozdzielajacych oraz...