Wyniki wyszukiwania dla: uklad dynamiczny - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: uklad dynamiczny

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: uklad dynamiczny

 • Zastosowanie modułu symulacji dynamicznej programu Autodesk Inventor do badań właściwości dynamicznych odbieraków prądu

  W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia komputerowego modelowania 3D podzespołów kolejowego odbieraka prądu typu 160 EC oraz jego złożenie jako integralnej konstrukcji w programie Autodesk Inventor. Omówiono sposób implementacji modelu 3D odbieraka w Module Symulacji Dynamicznej (MSD). W symulacji komputerowej badano proces unoszenia się odbieraka pod wpływem zadanego momentu obrotowego. Pokazano wybrane wyniki symulacji dynamicznej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dynamiczny model histerezy magnetycznej

  W referacie przedstawiono skalarny dynamiczny model histerezy magnetycznej oparty na teorii Preisacha. W teorii tej istotną rolę odgrywają stany tzw. operatorów histerezowych. W modelu dynamicznym zmiany stanów tych operatorów nie są natychmiastowe, ale są pewną funkcją czasu. W funkcji tej uwikłany jest także parametr k reprezentujący właściwości magnetyczne materiału. W tej pracy stan przejściowy operatora jest określony poprzez...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako adiunkt w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Badania dynamiczne pali.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opis wykonywanych w Polsce badań dynamicznych pali. Omówiono podstawy teoretyczne oraz charakterystykę badań długości i ciągłości pali oraz badań nośności. Przedstawiono również warunki prawidłowego wykonywania badań dynamicznych i przykłady przeprowadzonych przez autorów badań.

 • Aktywna termografia dynamiczna

  Publikacja

 • Badania dynamiczne nośności pali

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki nowoczesnych badań dynamicznych dla pali wierconych. Zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7 wyniki tych badań skorelowano z wynikami próbnych obciążeń statycznych. Sukcesywnie gromadzone wyniki badań dynamicznych wraz z wartościami współczynników tłumienia,określonymi dla warunków polskich, będą wykorzystane przy opracowaniu Załącznika Krajowego do EC7.

 • Badania dynamiczne nośności pali

  Przedstawiono wyniki nowoczesnych badań dynamicznych dla pali wierconych. Zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7 wyniki tych badań skorelowano z wynikami próbnych obciążeń statycznych. Sukcesywnie gromadzone wyniki badań dynamicznych wraz z wartościami współczynników tłumienia, określonymi dla warunków polskich, będą wykorzystane przy opracowaniu Załącznika Krajowego do EC7.

 • Reprezentacje dynamiczne podpisu odręcznego

  Zdefiniowano zespolone reprezentacje dynamiczne podpisu składanego odręcznie, zarejestrowanego za pomocą tabletu graficznego. Przedstawiono metody uzyskiwania tych reprezentacji oraz metody wspomagające ocenę zgodności aktualnych podpisów z wzorcem. Omówiono również zalety i wady tych metod. Zaprezentowano wyniki działania oryginalnych algorytmów przetwarzania i podejmowania decyzji, zaimplementowanych w środowisku MATLAB.

 • Analiza dynamiczna trybuny stalowej

  Publikacja

  W powyższej pracy przedstawione zostały zalety stosowania trybun stalowych jako wyposażenia stadionów sportowych oraz innych miejsc, które gromadzą ogromną liczbę widzów. Pokazano, że konstrukcje te charakteryzują się wysoką estetyką i podnoszą prestiż widowiska w odróżnieniu do wcześniej stosowanych trybun żelbetowych. Z uwagi na zastosowanie lekkich i smukłych elementów składowych konstrukcji trybuny, masa widzów oraz obciążenia...

 • Porównanie parametrów stanu nasypu kontrolowanego na podstawie badań płytą dynamiczną i sondą dynamiczną

  Publikacja

  Omówiono polowe badania porównawcze lekką płytą dynamiczną (LWD) oraz sondą dynamiczną lekką (DPL). Określono zależności korelacyjne między dynamicznym modułem odkształcenia EVd i stopniem zagęszczenia ID.

 • Nieliniowy dynamiczny model instalacji katalitycznego odtleniania wody

  Instalacja katalitycznego odtleniania wody służy do redukcji stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie zasilającej obieg ciepłowniczy. W artykule opisano przykładową instalację tego rodzaju. Analiza procesów w niej zachodzących pozwoliła zaproponować metodykę budowy i strukturę modelu. Ze względu na różne skale czasowe dynamiki procesów zachodzących w instalacji i jej poszczególnych elementach, zaproponowano model w części statyczny,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dynamiczne badania nośności pali wierconych.

  Przedstawiono charakterystykę badań dynamicznych (DLT) dla wierconych pali wielkośrednicowych. Na przykładzie kilku obiektów mostowych w Polsce omówiono zależność miedzy wynikami próbnych obciążeń statycznych oraz wynikami badań dynamicznych.

 • Rozdział 15. Aktywna termografia dynamiczna

  Publikacja

  - Rok 2014

  W ujęciu ogólnym termografia dynamiczna oznacza rejestrację i analizę obrazów rozkładów temperatury w czasie. W aplikacjach medycznych dotyczy badania różnych aspektów fizjologii organizmu; zarówno reakcji zachodzących na skutek oddziaływania na człowieka zmiennych czynników zewnętrznych, jak i toczących się w organizmie procesów metabolicznych. W rozdziale tym ograniczymy się do omówienia tzw. aktywnej termografii dynamicznej...

 • Dynamiczne kształtowanie krajobrazu strefy podmiejskiej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przesłaniem koncepcji dynamicznego podejścia w kształtowaniu strefy podmiejskiej jest poszukiwanie działań zapewnijących ciągłość tradycji i harmonię w przestrzeni zagrożonej utratą tożsamości i dezintegracją. Idea ognisk społecznej aktywności w krajobrazie strefy podmiejskiej stanowi odpowiedź na tak postawiony problem. Skupia się na niedostatecznie realizowanej potrzebie odczytywania i kreowania treści w przestrzeniach publicznych...

 • Aktywna termografia dynamiczna w kardiochirurgii

  .

 • Dynamiczna technika analizy fazy nadpowierzchniowej

  Dążność do uzyskiwania miarodajnej informacji analitycznej na temat rodzaju oraz ilości związków chemicznych emitowanych z powierzchni materiałów polimerowych stanowi istotny czynnik w procesie rozwoju technik analitycznych, jako nieodzowny element kontroli jakości opracowywanych materiałów użytkowych. W pracy naświetlono najważniejsze informacje na temat rozwiązań konstrukcyjnych i aparaturowych zaliczanych do dynamicznych technik...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Układ renina-angiotensyna-aldosteron oraz układ metaloproteinaz u chorych z migotaniem przedsionków

  Publikacja

  - Rok 2008

  W procesie przebudowy mięśnia sercowego bierze udział zarówno krążący i tkankowy układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), i układ metaloproteinaz (MMP), ostatni prawdopodobnie jako układ nadrzędny. Ich długotrwałe działanie wpływa na procesy komórkowe i zmiany strukturalne, zarówno w sercu, naczyniach, jak i nerkach.

 • Robert Jankowski prof. dr hab. inż.

  Urodził się 26 grudnia 1968 r. w Gdyni. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego przy Konsulacie PRL w Benghazi, Libia (1987), student Politechniki Gdańskiej (studia magisterskie jednolite, 1987-1991 i 1992-1993), Uniwersytetu w Sheffield, Anglia (studia inżynierskie, 1991-1992), Uniwersytetu w Roskilde, Dania (kurs magisterski, 1993) oraz Uniwersytetu Tokijskiego, Japonia (studia doktoranckie, 1994-1997). Od początku pracy zawodowej...

 • Podstawowe parametry opisujące układ chromatograficzny.

  Publikacja

  Podano zasadę procesu chromatograficznego, definicję parametrów opisujących kolumnę tj. selektywność i sprawność, oraz sposoby ich obliczania na podstawie chromatogramu. Podano również podstawowe kryteria doboru fazy stacjonarnej tj. wielkość, kształt ziaren, porowatość, powierzchnia właściwa i inne. Scharakteryzowano rozpuszczalniki które mogą być fazami ruchomymi.

 • UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU TURBINY WIATROWEJ

  Publikacja

  In a most commonly met design of a wind turbine the power is transmitted from the rotor to the generator through the system composed of the main shaft, friction connection, multiplicating gearbox and a flexible coupling. The driving system comprises almost a complete set of the machine elements being described during machine design lectures and can serve as an interesting illustration of the lectures.

 • Układ przesyłowy ścieków w Warszawie

  Publikacja

  - Rok 2011

  Kanalizacja Warszawy. Modernizacja systemu. Możliwości realizacji technicznej. Realizacje bezwykopowe - mikrotunelowanie i tunelowanie. Nowatorskie rozwiązania techniczne.

 • Termografia dynamiczna w diagnostyce grzybicy paznokci.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca prezentuje wyniki badań za pomocą aktywnej termografii dynamicznej,mające na celu opracowanie nowej metody oceny zaawansowania choroby grzybiczej paznokci i postępów jej leczenia. Wydaje się, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój grzybicy paznokci jest stan mikrokrążenia w tkance w pobliżu paznokcia. Aktywna termografia dynamiczna może okazać się skutecznym narzędziem do pomiaru tego parametru.

 • Aktywna termografia dynamiczna w badaniach mammograficznych.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę możliwości i ograniczeń metod termograficznych w diagnostyce nowotworów piersi. Przeanalizowane w artykule modele numeryczne piersi z nowotworem pokazują, iż zastosowanie nowej metody aktywnej termografii dynamicznej z termicznym wymuszeniem zewnętrznym może znacząco poprawić skuteczność wykrywania nowotworów piersi we wczesnym stadium rozwoju. Pokazano również wyniki badania klinicznego pacjentki...

 • Symulacje dynamiczno-molekularne ultraprecyzyjnego skrawania metali.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy krótko przedstawiono powstałe w latach 1995-2001 algorytmy MD specjalizowane do symulacji przebiegu skrawania w skali nanometrycznej (ARMD iLRMD). W świetle tych algorytmów zaprezentowano opracowany przez autorów nowy algorytm i program do symulacji nanociencia, nano MD, oraz pokazano wybrane wyniki uzyskane za jego pomocą.

 • Właściwości dynamiczne maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układu z maszyną dwustronnie zasilaną pracującą jako prądnica w systemie energetycznym. Syntezę układu regulacji przeprowadzono bazując na modelu multiskalarnym, przyjmując kaskadowe połączenie regulatorów typu PI. Zastosowanie nieliniowego sprzężenia zwrotnego, umożliwiło dekompozycję układu sterowania na dwa niezależne podukłady sterowania mocą czynną i bierną. Prezentowana...

 • Modelowanie konstrukcji mostów pod kątem dynamicznym

  Publikacja

  Referat dotyczy problemów związanych z modelowaniem dynamicznym konstrukcji oraz obciążeń eksploatacyjnych mostów kolejowych. Dokonano przeglądu prac poświęconych wspomnianej problematyce. Podano przykłady modeli dynamicznych przęseł oraz taboru. W zagadnieniach interakcji "pojazd - przęsło" istotnym elementem jest poprawna definicja obciążenia. Przedstawiono koncepcję identyfikacji parametrów dynamicznych rzeczywistego pojazdu...

 • Modelowanie konstrukcji mostów pok kątem dynamicznym

  Publikacja

  Artykuł przedstawia zagadnienia modleowania mostów

 • Dynamiczne kształtowanie pojemności w systemie UMTS

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zjawiska przenoszenia pojemności pomiędzy komórkami w tej samej warstwie oraz pomiędzy różnymi warstwami hierarchicznej struktury komórek w sieci UMTS. Wskazano własności systemu umożliwiające dynamiczne kształtowanie jego pojemności w różnych warunkach operacyjnych. Wykorzystanie opisanych mechanizmów może prowadzić do zwiększenia efektywności oraz racjonalizacji wykorzystania zasobów...

 • Efekty dynamiczne podczas opróżniania dużych silosów

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł przedstwia wyniki pomiarów dynamicznych, występujących podczas opróżniania dużych silosów, wraz z analizą przyczynowo-skutkową oraz jakościowo-ilościową występujących efektów.

 • Dynamiczne badania eksperymentalne elementów infrastruktury energetycznej

  Publikacja

  Sprawność elementów sieci energetycznej po wstrząsach sejsmicznych jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie dotkniętym trzęsieniem ziemi. Brak elektryczności poważnie utrudnia prowadzenie akcji ratunkowej, potęguje chaos, wzmaga panikę. W przeszłości wielokrotnie obserwowano uszkodzenia elementów infrastruktury energetycznej na skutek wstrząsów sejsmicznych. Dla przykładu, po trzęsieniu ziemi Northridge (17.01.1994)...

 • Dynamiczne wyznaczanie parametrów elektrycznego obwodu szeregowego

  Po załączeniu napięcia na skutek istnienia inercji prąd w obwodzie zaczyna narastać od wartości zerowej do znamionowej. W tym czasie narastają spadki napięć na rezystancjach (impedancjach obwodu) do chwili spełnienia prawa Kirchhoffa. Można utworzyć układ ze sprzężeniem zwrotnym (układ regulacji stałowartościowej bądź nadążnej), który poszukuje parametrów obwodu spełniających prawa Kirchhoffa – elementy nie muszą być liniowe. W...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badania nośności pali wierconych metodą dynamiczną

  Analiza badań dynamicznych (DLT) pali wierconych. Zależność między wynikami próbnych obciążeń statycznych (SLT) oraz wynikami badań dynamicznych przeprowadzonych na kilkunastu obiektach mostowych w Polsce.

 • Model dynamiczny i sterowanie manipulatora o dwóch ramionach wiotkich

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono sposób wyprowadzenia równań dynamiki płaskiego manipulatora 2-ramiennego o ramionach wiotkich z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych (MES). Zastosowano sterowanie manipulatora z dynamiką odwrotną oraz z regulacją optymalną LQG. Wykonano symulacje zachowania się rozważanych układów i oceniono skuteczność metod sterowania. Uzyskane wyniki porównano z metodami prezentowanymi w literaturze.

 • Dynamiczny model uogólnionego łącznika energoelektronicznego do symulacji układów przekształtnikowych

  Zaproponowano strategię modelowania, w której po określeniu postaci modelu dobiera się numeryczne metody obliczeniowe stosowane w symulacji. Przedstawiono opracowany uogólniony, nieliniowy model tranzystora mocy IGBT. Przyjęto, że do określenia parametrów tego modelu powinna wystarczać znajomość standardowych, katalogowych para-metrów i charakterystyk. Przedstawiono model zaciskowy o klasycznej strukturze, odwzorowujący z wystarczającą...

 • Stałokonduktancyjny układ pracy dla czujników ISFET

  Publikacja

  - Measurement Automation Monitoring - Rok 2008

  Opracowano stałokonduktancyjny układ pracy dla czujników ISFET. Proponowany układ utrzymuje właściwy punkt pracy czujnika poprzez ustalenie konduktancji stałoprądowej dren źródło. Poprzez zastosowanie mostka rezystancyjnego oraz odjęcie połowy napięcia dren-źródło od napięcia bramka-źródło osiągnięto niewrażliwość układu na niestabilność źródeł prądowych czy napięciowych. Zbędne stało się stosowanie precyzyjnych źródeł prądowych...

 • Układ bezpośredniej regulacji strumienia silnika asynchronicznego

  W referacie przedstawiono strukturę układu regulacji silnika indukcyjnego opartą na modelu multiskalarnym. Dla przedstawianej struktury wybrano do transformacji zmiennych stanu wektor prądu stojana i wektor strumienia stojana. Przeprowadzono badania eksperymentalne, na stanowisku z silnikami o mocy 22kW, w układzie regulacji z obserwatorem prędkości ką-towej wirnika. Badania przeprowadzono w pełnym zakresie zmian prędkości oraz...

 • Układ informatyczny systemu diagnostycznego ciągników kołowych

  Podstawowym elementem systemu diagnostycznego jest komputer pokładowy Fujitsu FUTRO S100 z chłodzeniem pasywnym w wykonaniu odpornym na drgania i wstrząsy, z pamięcią Compact Flesh 16Gb. Do komputera dołączony jest monitor dotykowy NVOX LCD 10" VGA/FVAT. Oprogramowanie komputera obejmuje system operacyjny Windows XP-2000, driver konwertera USB/DeviceNet oraz opracowany program diagnostyczny. Komputer połączony jest łączem USB z...

 • UKŁAD DO DEMAGNETYZACJI RDZENIA TRANSFORMATORA ENERGETYCZNEGO

  W pracy przedstawiono dwie koncepcje układu do demagnetyzacji rdzenia transformatora, którego zadaniem jest sprowadzenie strumieni szczątkowych do wartości jak najbliższych zera. Układy opracowano przy założeniu, że do rozmagnesowania są wykorzystywane uzwojenia transformatora, a prąd rozmagnesowujący powstaje na skutek swobodnych oscylacji w obwodzie LC. Funkcjonowanie układów przeanalizowano metodą symulacji komputerowych. Przedyskutowano...

 • Błędy dynamiczne wyznaczania impedancji uziemienia metodą podharmonicznej

  Publikacja

  Wyznaczanie rezystancji lub impedancji uziemienia metodą podharmonicznej umożliwia uzyskanie dobrej dokładności pomiaru nawet w obecności silnych zakłóceń pochodzących od prądów błądzących występujących w gruncie. Metoda podharmonicznej wykazuje znaczną odporność na zakłócenia o częstotliwości sieciowej jak i stałoprądowe. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem zmian dynamicznych zakłóceń o częstotliwości sieciowej jak...

 • Uogólnione układy dynamiczne w ujęciu rachunku operatorów

  Publikacja

  - Rok 2003

  Po przedstawieniu wiadomości wstępnych dotyczących przestrzeni liniowych, operacji liniowych, izomorfizmów itp. zdefiniowano uogólniony układ dynamiczny, wykorzystując do tego nieklasyczny rachunek operatorów. Omówiono metody wyznaczania odpowiedzi uogólnionych układów dynamicznych, badanie ich stabilności, pojęcie układów dynamicznych równoważnych, uogólnioną transmitancję operatorową itp.

 • Modelowanie zachowania mięśnia szkieletowego w stanie dynamicznym.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono obliczeniowy model zachowania mięśnia szkieletowego poprzecznie prążkowanego. Model mięśnia jest układem o zmiennych w czasie współczynnikach, który może być opisany układem równań różniczkowych oraz jednym równaniem różniczkowo-całkowym. Zaprezentowano zasymulowane przebiegi skurczów izometrycznego i izotonicznego.

 • Stany dynamiczne układów sterowania multiskalarnego silnikiem indukcyjnym

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono trzy struktury układów regulacji silnika indukcyjnego oparte na modelu multiskalarnym. Dla każdej struktury wybrano dwa wektory do transformacji zmiennych stanu, wektor prądu stojana i wektor strumienia wirnika, wektor prądu stojana i wektor strumienia stojana, wektor prądu stojana i wektor strumienia w szczelinie. Przeprowadzono badania eksperymentalne w układzie regulacji z obserwatorem prędkości kątowej...

 • Stany dynamiczne układów sterowania multiskalarnego silnikiem indukcyjnym

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono trzy struktury układów regulacji silnika indukcyjnego oparte na modelu multiskalarnym. Dla każdej struktury wybrano dwa wektory do transformacji zmiennych stanu, wektor prądu stojana i wektor strumienia wirnika, wektor prądu stojana i wektor strumienia stojana, wektor prądu stojana i wektor strumienia w szczelinie. Przeprowadzono badania eksperymentalne w układzie regulacji z obserwatorem prędkości kątowej...

 • Polski rynek instrumentów pochodnych w ujęciu dynamicznym

  Publikacja

  W monografii przedstawiono funkcjonowanie rynku instrumentów pochodnych w Polsce. Przeprowadzono jakościową i ilościową analizę tego rynku, wskazując na jego rozwój i perspektywy dalszego funkcjonowania.

 • Dynamiczno - statyczny model prognozowania upadłości spółek giełdowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  W rozdziale tym autor przedstawił wyniki swoich badań nad połączeniem w modelu sztucznej sieci neuronowej informacji w postaci bezwzględnych wartości wskaźników ekonomicznych wraz z ich tempem zmian w czasie. W badaniach tych autor dowiódł, że wielkości zmian wartości wskaźników stanowią skuteczne predyktory upadłości spółek giełdowych w połączeniu ze statycznym ujęciem tych wskaźników.

 • Statyczne i dynamiczne badania własności masy polimerowej

  Publikacja

  - Rok 2011

  Polimer jest materiałem, który coraz częściej znajduje zastosowanie w budownictwie w przypadku konstrukcji narażonych na wpływy dynamiczne. Poprzez dodanie do składu polimeru odpowiednich składników możliwe jest otrzymanie materiału o specjalnych parametrach, np. o zwiększonym tłumieniu. Od kilku lat masa polimerowa stosowana jest w tzw. metodzie złączy podatnych. Potwierdzono również jej efektywność w zastosowaniu do elementów...

 • Dynamiczne zarządzanie tożsamością użytkowników w przestrzeniach inteligentnych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Omówiono zagadnienie uwierzytelniania oraz przedstawionoróżnice pomiędzy rozwiązaniami dostarczanymi przez systemy Linux oraz Windows. Zaprezentowano dwie metody zapewnienia centralizowanego systemu uwierzytelniającego. Obie metody były przetestowane w praktyce w sieci laboratorium komputerowego katedry KASK. Na tej podstawie wskazano metodę zdolną do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni inteligentnej, w której to użytkownicy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  W przypadku, gdy w określonej organizacji gospodarczej realizowanych jest jednocześnie wiele przedsięwzięć (projektów) innowacyjnych, można wówczas mówić o występowaniu w tej organizacji środowiska wieloprojektowego. W środowisku takim projekty nie są rozpatrywane jako wyizolowane jednostki, ale w relacji z innymi projektami, z którymi często posiadają większe lub mniejsze powiązania oraz oddziaływania. Tym samym specyfika zarządzania...

 • Warunki prawidłowego wykonania badań dynamicznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy obok krótkiego opisu podstaw teoretycznych badań dynamicznych przedstawiono warunki prawidłowego wykonania badań dynamicznych. Wytyczne wraz z negatywnymi przykładami zawarte w artykule są zbiorem doświadczeń autorów z wykonanych w Polsce badań.

 • Estymacia stanu nieliniowych obiektów dynamicznych.

  Publikacja

  W wielu zagadnieniach z obszaru teorii i praktyki sterowania, w tym identyfikacji lub regulacji, oraz diagnostyki procesów, wykorzystywana jest ocena (estymacja) stanu obiektu dynamicznego. Dla obserwowanego procesu, który można opisać dyskretno-czasowym modelem Gaussa-Markowa, istnieje nieobciążony estymator minimalnowariancyjny stanu, znany jako filtr Kalmana.W pewnych praktycznych sytuacjach model Gaussa-Markowa może być jednak...