Centrum Naucz. Matemat.i Kształcenia na Odległość - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Centrum Naucz. Matemat.i Kształcenia na Odległość

Filtry

wszystkich: 47

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2019
2017
2016
2015
 • Bez matematyki kariery nie zrobisz
  Publikacja

  IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim” odbyło się w dniach 26-27 marca 2015 r. i stanowiło kontynuację spotkań z cyklu „Bez matematyki kariery nie zrobisz” organizowanych na Politechnice Gdańskiej od 2006 r. Tegoroczne Seminarium było jednym z kluczowych wydarzeń ogłoszonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego Roku Matematyki na Pomorzu....

 • Dlaczego warto uczyć się matematyki?
  Publikacja

  - 2015

  „Matematyka, jako wyraz myśli ludzkiej, odzwierciedla czynną wolę, kontemplacyjny rozum i dążenie do doskonałości estetycznej. Jej podstawowymi elementami są: logika i intuicja, analiza i konstrukcja, uogólnianie i indywidualizowanie. Różne tradycje podkreślały różne spośród tych aspektów, jednak tylko gra tych przeciwstawnych sił, walka o ich syntezę stanowi o żywotności, użyteczności i ogromnym znaczeniu matematyki” – cytat ten...

 • ePBL – czyli nauka poprzez realizację projektu w środowisku wirtualnym
  Publikacja

  Kształcenie inżynierów stanowi niezwykle istotny element systemu edukacyjnego każdego nowoczesnego państwa, ponieważ to właśnie dobrze przygotowana kadra inżynierska decyduje o tempie rozwoju i poziomie infrastruktury danego kraju. Wykorzystanie najnowszych technologii w procesie edukacyjnym jest naturalną konsekwencją „informatyzacji” życia. Pokolenia dorastające w świecie wszechobecnych komputerów, urządzeń mobilnych i cyfrowej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • e-Technologie w Kształceniu Inżynierów – otwarte pytania o MOOC w zdalnej edukacji

  Jeżeli chcemy dobrze i skutecznie uczyć, nie obędzie się bez głębokich zmian zarówno na poziomie myślenia o dydaktyce akademickiej, jak i o metodach jej rozwoju. 30 kwietnia 2015 r. odbyła się na Politechnice Gdańskiej druga edycja Konferencji „e Technologie w Kształceniu Inżynierów”. Wśród ponad 120 uczestników Konferencji mieliśmy przyjemność gościć między innymi przedstawicieli ponad dwudziestu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, czyli MOOC tegorocznej konferencji
  Publikacja

  Dnia 30 kwietnia 2015 r. odbyła się na Politechnice Gdańskiej II Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” („e-Technologies in Engineering Education”). Konferencja miała na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. W czasie tegorocznej edycji, podobnie jak poprzedniej, przedstawiano przykłady wykorzystania najnowszych technologii w kształceniu na kierunkach...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Kuchnia edukacyjna – czym skorupka za młodu nasiąknie...
  Publikacja

  W praktyce nauczyciela akademickiego oczekujemy łatwych, tanich i szybkich przepisów, które pomogą nam motywować studentów do nauki. Przemiany w szkolnictwie, jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach, oraz nowe technologie informatyczne i komunikacyjne spowodowały głęboki przełom we współczesnym społeczeństwie. Jeżeli chcemy dobrze i skutecznie uczyć, nie obędzie się bez głębokich zmian na poziomie myślenia zarówno...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Studencka przestrzeń modelowania matematycznego, czyli nowy budynek CNMiKnO
  Publikacja

  - Pismo PG - 2015

  W ramach projektu „Inżynier Przyszłości” powstał nowy budynek Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość zintegrowany w jedną całość z Centrum Nanotechnologii B. To kolejny element nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej Politechniki Gdańskiej zbudowany w oparciu o najnowsze technologie ICT i wyposażony w nowoczesne narzędzia modelowania matematycznego i wizualizacji danych....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wskaźniki jakości kształcenia wynikające z realizacji strategii Politechniki Gdańskiej
  Publikacja

  W roku akademickim 2013/2014 w ramach prac Uczelnianej Komisji Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia przeprowadzona została analiza słabych i mocnych stron wydziałów i centrów w obszarach związanych z różnymi aspektami kształcenia. W wyniku przeprowadzonej analizy zauważono przede wszystkim brak korelacji pomiędzy słabymi stronami uczelni, wskazanymi w opracowaniu „Podstawowe cele i zadania strategiczne rozwoju Politechniki...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wspomaganie zajęć dydaktycznych z matematyki na kierunkach technicznych kursem e-Learningowym"

  W artykule przedstawiono doświadczenia w zakresie wspomagania przedmiotu matematyka na pierwszym roku studiów inżynierskich kursem e-learningowym. Wykonano analizę wyników testów przeprowadzonych podczas e-zajęć. Przedstawiono również wyniki ankiet ewaluacyjnych obrazujących stosunek studentów do wprowadzania kształcenia matematyki z wykorzystaniem blended learning.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2014
2013
2012
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach dla studentów uczelni technicznych

  Książka jest całościowym opracowaniem na temat rachunku prawdopodobieństwa. W części pierwszej przedstawiono zagadnienia pomocne w opanowaniu podstaw teorii rachunku prawdopodobieństwa oraz charakterystykę zmiennych losowych typu skokowego i ciągłego wraz z parametrami, którymi można je opisać. Każdy rozdział rozpoczyna się częścią teoretyczną ilustrowaną rozwiązanymi przykładami zadań, ponadto na końcu każdego rozdziału zamieszczono...

 • Kształcenie inżyniera czy usługa edukacyjna, czyli KRK w praktyce
  Publikacja

  System szkolnictwa wyższego w Polsce przechodzi obecnie szereg zmian związanych z wdrażaniem Ram Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Zostały one przygotowane w ramach Procesu Bolońskiego i przyjęte w 2005 roku na konferencji w Bergen. Uchwalona w ubiegłym roku ustawa o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, w ślad za ustaleniami unijnymi wprowadza szereg zmian w organizacji i prowadzeniu procesu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2011
 • Presja demograficzna – wyzwanie czy porażka
  Publikacja

  Trwający od 1990 roku dynamiczny rozwój polskiego szkolnictwa wyższego był wynikiem przemian ustrojowych oraz utrzymującego się niemal piętnaście lat wyżu demograficznego. Rozpoczęcie procesu umasowienia szkolnictwa wyższego w Polsce było zapewne wynikiem nie tylko długotrwałego demograficznego wyżu, ale i zwiększenia aspiracji edukacyjnych Polaków (efektem czego był również rosnący odsetek osób zdających egzamin maturalny)....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wizualizacje w nauczaniu matematyki
  Publikacja

  Cały czas aktualizowana wiedza jest niezbędnym czynnikiem, który pozwala na poruszanie się we współczesnym świecie. Tylko nowoczesna edukacja jest dzisiaj w stanie zapewnić awans cywilizacyjny młodzieży. Jak widać, dostęp do mediów i właściwe stosowanie nowych technologii są niezwykle istotne nie tylko ze względu na wykorzystanie ich w procesie podnoszenia jakości i uatrakcyjniania kształcenia. Studenci nie mający możliwości...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2010
 • Jakość i efekty kształcenia, a kolejne etapy procesu Bolońskiego
  Publikacja

  Kraje uczestniczące w procesie bolońskim od lat poszukują fundamentalnych wartości i dobrych praktyk związanych z jakością kształcenia. Zapewnienie jakości w szkolnictwie wyższym nie jest problemem wyłącznie europejskim. Na całym świecie obserwuje się coraz większe zainteresowanie tą tematyką, co jest odzwierciedleniem zarówno gwałtownego rozwoju szkolnictwa wyższego, jak i związanych z nim kosztów jakimi obciążone jest z tego...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Matura 2010 – kilka faktów o matematyce dla wszystkich
  Publikacja

  W roku 2010 zmieniła się struktura matury – po dwudziestu pięciu latach matematyka ponownie jest obowiązkowym przedmiotem na egzaminie. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, maturzyści musieli zdać (czyli otrzymać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów). Średni wynik egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym wynosi 58,5%, a na poziomie rozszerzonym 49,3%. Sprawdzający egzamin („Matematyka” 8/2010) skarżyli się na...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2009
 • Dyskalkulia – „szansa" czy problem przyszłorocznych maturzystów
  Publikacja

  Coraz częściej mówi się o specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania (dysleksja), poprawnej pisowni (dysortografia) i dbaniu o właściwy poziom graficzny pisma (dysgrafia). Określenie specyficzne wskazuje na wąski zakres trudności w uczeniu się i ich szczególny charakter. Według prowadzonych badań ocenia się, że specyficzne trudności w nauce dotyczą 10–15% populacji wszystkich uczniów (w międzynarodowej klasyfikacji chorób...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Matura 2010 – podstawowe wymagania egzaminacyjne z matematyki
  Publikacja

  Część ekspertów ostrzega, że w 2010 roku matura z matematyki może zakończyć się prawdziwym pogromem zdających – szczególnie w technikach i liceach profilowanych. Eksperci PISA (Programme for International Student Assessment – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD, którego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia, w celu poprawy jakości nauczania i organizacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Pokolenie globalne, czyli otwieranie się na nowe możliwości
  Publikacja

  - Pismo PG - 2009

  W roku 1998 kanadyjski badacz Internetu Don Tapscott ogłosił narodziny Pokolenia Sieci, dla którego podłączony do Internetu komputer jest naturalnym środowiskiem życia. Obecne pokolenie młodzieży, zwane globalnym, jest bardziej tolerancyjne wobec różnorodności niż generacja ich poprzedników. Dzisiejsza młodzież wymaga innego podejścia do nauczania niż kiedyś. Obecnie czynnikiem sukcesu staje się umiejętność przyswajania informacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rekrutacja na studia – zachęcanie i stawianie wymagań
  Publikacja

  Rekrutacja i utrzymanie na uczelni studentów, zwłaszcza tych dobrych, stanowi dziś dla wielu szkół wyższych wyzwanie nie mniejsze niż zagadnienia związane ze wzrostem poziomu naukowego nauczycieli akademickich czy kreowaniem pozytywnego wizerunku uczelni. Problemy z naborem urastają do rangi zagadnienia o znaczeniu strategicznym dla rozwoju szkół. Uczelnie chcą zwiększyć swoją efektywność i konkurencyjność na rynku edukacyjnym,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rola polityki edukacyjnej uczelni w gospodarczym i kulturowym rozwoju społeczeństwa
  Publikacja

  Polskie szkolnictwo wyższe przechodzi okres zasadniczych zmian organizacyjnych i programowych. Zmiany te podyktowane są nie tylko udziałem Polski w procesie bolońskim, ale i przemianami zachodzącymi w naszym społeczeństwie. Przyczynia się do tego obecny kryzys, pokazujący, jak bardzo nieefektywne były funkcjonujące instytucje finansowe i kreowana przez nie aktywność gospodarcza. Ekonomia i zachowanie – nazwijmy to „płynności finansowej”...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie technologii informatycznych w kształceniu studentów na pierwszym roku studiów
  Publikacja

  Na ogół plany związane z wykorzystaniem Internetu i technik informatycznych na wyższych uczelniach obejmują wszystkich studentów, nie skupiając uwagi na specyficznych potrzebach i możliwościach studentów pierwszego roku studiów. Tymczasem to właśnie kandydaci w czasie wyboru uczelni jako pierwsi oceniają infrastrukturę technologiczną kampusu. Możliwość interaktywnego udziału w wirtualnym życiu uczelni i ciągły dostęp do Internetu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2008
 • E-learning - prawdziwa czy fikcyjna koncepcja edukacyjnego rozwoju uczelni
  Publikacja

  Nie można zaprzeczyć, że wykorzystanie narzędzi multimedialnych oraz Internetu pozwala na dodanie istotnych, z punku widzenia dydaktyki, komponentów edukacyjnych tworzących kompetencje i umiejętności zawodowe, a także te czysto akademickie. Trzeba rozważyć, czy wszystkie strony procesu dydaktycznego na uczelni są przygotowane do e−learningu. Oczywistym wymogiem jest posiadanie odpowiedniej bazy sprzętowej i przygotowanej kadry...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Matura 2010 - Matematyka - cz.1
  Publikacja

  Powrót obowiązkowej matematyki na egzaminie maturalnym po prawie 30 latach to spora zmiana. Od maja 2010 roku matematykę będą zdawać wszyscy przystępujący do matury jako przedmiot obowiązkowy. Tymczasem według międzynarodowych badań edukacyjnych PISA (Programme for International Student Assessment, OECD), w dziedzinie matematyki polscy uczniowie nie wypadają najlepiej – poniżej średniej europejskiej. Aby nie wywołać zapaści...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Matura 2010 - Matematyka (cz. 2)
  Publikacja

  Artykuł omawia pewne czynniki, które wpłynęły na podjęcie decyzji o powrocie matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na maturze oraz wskazuje na potrzeby zmian w systemie kształcenia z tego przedmiotu na uczelniach technicznych. Z pewnością można twierdzić, że matematyka jest nauką ścisłą opartą na dedukcji, czyli metodzie dochodzenia do wniosków z uwzględnieniem praw logiki w sposób absolutnie pewny. Dlatego jest to przedmiot...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie matematyki w uczelniach technicznych w kontekście standardów kształcenia

  W dniach 22−24 września 2008 r. we Wrocławiu odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, zorganizowana przez Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Politechnikę Gdańską na tej konferencji reprezentowali nauczyciele akademiccy – dr Barbara Wikieł, dr Anita Dąbrowicz−Tlałka i mgr Mariusz Kaszubowski. W swoim referacie dr Barbara...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Udane wdrożenie blended learning'u - problem techniczny czy kulturowy?
  Publikacja

  Uczelnie wyższe coraz chętniej angażują się w konstruowanie wortali internetowych, które nie tylko mają stanowić uzupełnienie wiedzy studentów (i pracowników) z danej dziedziny wiedzy, ale i są wizytówką uczelni, która świadczy o poziomie kształcenia. Światowe doświadczenia związane z e−learning’iem nie zachęcają do zbytniego angażowania się w tę formę edukacji. Natomiast blended learning wydaje się idealnym rozwiązaniem. Zazwyczaj...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

1984