Centrum Usług Informatycznych - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Centrum Usług Informatycznych

Filtry

wszystkich: 65

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
 • Aplikacja RDC - Repozytorium dokumentów cyfrowych

  Określono potrzeby i wymagania na utworzenie systemu zarządzającego repozytorium dokumentów cyfrowych - RDC. Opisano wymagania projektowe i przypadki użycia. Przedstawiono ogólny model architektury systemu oraz opis automatycznej klasyfikacji dokumentów. RDC jest systemem, który łączy w sobie podstawowe funkcje aplikacji nadzorującej gromadzenie dokumentów, w szczególności prac dyplomowych, wraz z dodatkowymi mechanizmami, które...

 • Charakterystyka algorytmów i usług systemu ochrony własności intelektualnej

  Opisano właściwości, architekturę i możliwości rozszerzenia systemu ochrony własności intelektualnej. Wyszczególniono i omówiono repozytoria dostępne w systemie oraz przedstawiono ich wpływ na wydajność procesu analizy dokumentu. Dokonano porównania jakości metod analizy treści dostępnych w systemie. Przedstawiono i scharakteryzowano usługi oraz scenariusze analiz, a także zaprezentowano wyniki badań ich wydajności. System ochrony...

 • CoRBAC – kontekstowo zorientowany model bezpieczeństwa

  Zaproponowano uogólniony model kontroli dostępu do usługowych systemów internetowych uwzględniający różne kategorie kontekstu. Określono wpływ kontekstu na model jak i architekturę systemu bezpieczeństwa. Podano przykład implementacji modelu i architektury bezpieczeństwa dla zestawu usług dotyczących e-uczelni i wstępnie oszacowano zalety takiego rozwiązania.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Opis funkcjonalny systemu ochrony własności intelektualnej

  Dokonano porównania utworzonego systemu ochrony własności intelektualnej (SOWI) z istniejącymi rozwiązaniami. Opisano wymagania projektowe i przypadki użycia. Przedstawiono ogólny model architektury systemu oraz opis oferowanych scenariuszy analiz z podziałem na różne typy analizy. Scharakteryzowano mechanizm równoległego przetwarzania zleceń, a także sposób raportowania wyników. Omówiono dalsze perspektywy rozwoju systemu. SOWI...

 • The usefulness of Toxoplasma gondii MIC1-MAG1-SAG1 chimeric antigen in the serodiagnosis of ovine toxoplasmosis

  Toxoplasmosis is a zoonotic disease caused by the protozoan Toxoplasma gondii, which infects humans and most warm-blooded animals throughout the world. Although human toxoplasmosis in healthy adults is usually asymptomatic, a serious disease can occur in the case of congenital infection and immunocompromised individuals. Among food animals, sheep, along with goats and pigs, possess the highest incidence of T. gondii cysts in meat,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zagadnienia ochrony własności intelektualnej dokumentów cyfrowych

  Przedstawiono szczegółowo tematykę związaną z ochroną własności intelektualnej w odniesieniu do dokumentów cyfrowych. Dokonano interpretacji pojęcia naruszenia praw autorskich w kontekście wytwarzanej aplikacji. Podano możliwe metody analizy dokumentów cyfrowych, których implementacja w systemie informatycznym może skutecznie wspomóc proces identyfikacji przypadków naruszenia praw autorskich. Omówiono również powszechnie obowiązujące...

2012
2011
 • Imminent threats analysis and security level evaluation in social networks
  Publikacja

  - 2011

  Rozprawa doktorska poświęcona jest analizie nadciągających zagrożeń w sieciach społecznych. Dotyczy to takich zjawisk jak spam, phishing, kradzież tożsamości czy ataki na systemy reputacji w serwisach aukcji internetowych. W pracy zaproponowano metodę pozwalającą na wczesne wykrycie zagrożeń w sieciach społecznych w oparciu o zdefiniowane modele zachowań aktorów sieci. Modele zachowań tworzone są za pomocą podgrafów wzorcowych...

 • Primary role identification in dynamic social networks
  Publikacja

  Identyfikacja ról w sieci społecznej jest jednym z podstawowych zagadnień analizy takich sieci. W artykule przedstawiamy nowe podejście do tego zagadnienia. Pokazujemy w jaki sposób można dokonać identyfikacji ról poprzez wykorzystanie zaproponowanego modelu zachowań aktorów. Model taki tworzą podgrafy wzorcowe oraz diagramy stanów okreslające sekwencje aktywności w zachowaniu aktorów. Na bazie wyznaczonych modeli zachowań oraz...

2010
 • Extended generalized blockmodeling for compound communities and external actors
  Publikacja

  Niektóre sieci społeczne wykazują się specyficzną strukturą wewnętrzną. W artykule rozpatrujemy społeczności, które składają się z mniejszych wspólnot. Takie społeczności nazywamy społecznościami złożonymi. Dla takich struktur zastosowalismy metodę ogólnego modelowania blokowego proponując odpowiednie rozrzerzenia dla tej metody. Wzięliśmy pod uwagę specyfikę złożonych struktur społecznych oraz ich relacje z aktorami zewnętrznymi...

 • Scenariusze ochrony własnosci intelektualnej
  Publikacja

  - 2010

  Przedstawiono ogólnie tematykę związaną z pojęciem ochrony własności intelektualnej. W sposób szczegółowy opisano problemzwiązany ze zjawiskiem plagiaryzmu w dokumentach cyfrowych. Przedstawiono metody pozwalające na minimalizowanie skali, tak powszechnego dziś zjawiska. Opisano zarówno metody prewencyjne, jak i te związane z wykrywaniem oraz właściwym postępowaniem w przypadku wykrycia popełnienia plagiatu. Podano przykłady scenariuszy...

 • Static and dynamic approach of social roles identification using PISNA and subgraphs matching
  Publikacja

  Identyfikacja ról w sieci społecznej jest jednym z podstawowych zagadnień analiza takich sieci. W artykule przedstawiamy nowe podejście do tego zagadnienia. Pokazujemy w jaki sposób można dokonać identyfikacji ról poprzez tworzenie specjalnych struktur grafowych tzw. grafów wzorcowych. Przy definiowaniu tychże grafów wspieramy się metodą PISNA. Proponujemy statyczne i dynamiczne podejście do identyfikacji ról. Pokazujemy, w jaki...

 • Unified and flexible way to the organizations resources

  Zaprezentowano porównanie różnych zasobów organizacji. zasoby podzielono na cztery grupy: informacyjne, finansowe, techniczne i ludzkie, dla których przedstawiono cechy wspólne i różnice. na podstawie tego zestawienia zaproponowano taką organizację danych, aby różne zasoby opisać w jednolity sposób. dzieki takiej organizacji danych mozliwe jest stworzenie konfigurowalnych, elastycznych komponentów, które umożliwią obsługę dowolnych...

2009
 • Architektura zintegrowanego środowiska usług wspomagających funkcjonowanie uczelni
  Publikacja

  - 2009

  Zaprezentowano koncepcję środowiska zintegrowanego e-uczelni. Przedstawiono architekturę zorientowaną na usługi dostępne dla poszczególnych kategorii użytkowników. Uzasadniono wybór takiego podejścia oraz przeanalizowano aspekty bezpieczeństwa. Omówiono również zasady integracji istniejących już systemów.

 • Architektury systemów informatycznych wspomagających rozwój e-uczelni

  Przedstawiono charakterystykę podstawowych kategorii architektur systemów informatycznych. Zaprezentowano koncepcję środowiska zintegrowanego e-uczelni opartą na architekturze zorientowanej na usługi dostępne dla poszczególnych kategorii użytkowników. Uzasadniono wybór takiego podejścia oraz przeanalizowano aspekty bezpieczeństwa. Omówiono również zasady integracji istniejących już systemów.

 • Evaluation of semantic and social technologies for digital libraries
  Publikacja

  - 2009

  W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu mającego na celu ocenę efektywności wykorzystywania semantycznych bibliotek cyfrowych, w których projekcie uwzględniono wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania sieci społecznych. Stwierdzono, że zarówno satysfakcja wykorzystywania tak zaprojektowanych bibliotek, ale także efektywność znajdowania dzięki nim właściwych rozwiązań, jest wyższa niż w biblitekach nie uwzględniających tego czynnika.

 • Extended generalized blockmodeling for compound communities and external actors
  Publikacja

  Większość sieci społecznych charakteryzuje się swoją wewnętrzną, unikatową strukturą. W artykule poddano analizie sieci społeczne złożone z wielu mniejszych grup społecznościowych, które określamy mianem złożonych sieci społecznych. Dla tego typu sieci zaproponowano rozszerzenie metody ogólnego modelowania blokowego biorąc pod uwagę specyficzną strukturę złożonych sieci społecznych oraz ich relacje z zewnętrznymi aktorami. W oparciu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Implementacja usług VoIP na platformie RIK
  Publikacja

  W pracy przedstawiono strukturę platformy RIK (Rozproszonej Infrastruktury Komunikacyjnej) instalowanej na Wydziale ETI PG. Omówiono wymagania dla infrastruktury sieciowej Wydziału ETI umożliwiającej realizacje aplikacji VoIP. Opisano implementacje telefonów IP i usług VoIP w środowisku sieciowym na WETI PG. Scharakteryzowano środowisko programistyczne dla aplikacji VoIP. Zaprezentowano zaimplementowane na Wydziale ETI PG usługi:...