Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej

Filtry

wszystkich: 49

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2012
2011
2010
 • A new approach to numerical solution of fixed-point problems and its application to delay differential equations

  W pracy rozpatruje się pewne aproksymacje punktu stałego ciągłego operatora A odwzorowującego przestrzeń metryczną w siebie. Wspomniany punkt stały przybliża się tzw. epsilon przybliżonym punktem stałym z przestrzeni skończenie wymiarowej. Udowodnione zostało twierdzenie dające warunki konieczne i dostateczne istnienia punktu stałego w ogólnej przestrzeni metrycznej. Warunki te wyrażone są w terminach epsilon przybliżonego punktu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Analysis of nonlinear generation in bubble layer
  Publikacja

  - 2010

  Rozważano zagadnienie liniowego i nieliniowego rozpraszania w warstwie z pęcherzykami. Badania numeryczne dotyczyły rozpraszania koherentnego i różnych własności rozchodzenia się fal wewnątrz warstwy z pęcherzykami jak odbicie od brzegu, dyspersja, tłumienie. Badania dla różnych rozkładów pęcherzyków przeprowadzono w oparciu o równanie Rayleigha-Plesseta.

 • Box-spline histograms for multivariate density estimation

  W pracy podano ujednoliconą konstrukcję estymatora pochodnych gęstości oraz stałych asymptotycznych dla tej gęstości. Posłużono się histogramami box-splinowymi. Skorzystano z twierdzeń asymptotycznych dla operatorów związanych z tymi estymatorami.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Delay induced oscillations in gene expression of Hes1 protein model
  Publikacja

  - 2010

  W pracy został omówiony model produkcji białka Hes1. Stężenie Hes1 jest kontrolowane przez ujemne sprzężenie zwrotne wbudowane w białko i jego mRNA. Przeprowadzona analiza potwierdziła znane wyniki numeryczne, że oscylacje wywołane są przez opóźnienie. Pokazaliśmy również, że jeśli współczynnik Hilla jest większy niż 1, to istnieje krytyczna wartość opóźnienia, dla której ma miejsce bifurkacja Hopfa i pojawiają się rozwiązania...

 • Implicit difference methods for infinite systems of hyperbolic functional differential equations

  Praca dotyczy klasycznych rozwiązań problemów początkowo brzegowych dla nieskończonych układów nieliniowych równań rózniczkowo funkcyjnych. Skonstruowane są dwa typy schematów różnicowych. Pokazujemy, ze rozwiązania rozważanego zagadnienia różniczkowego można przybliżyć przy pomocy rozwiązań nieskończonych układów równań różnicowych. W drugiej części pracy udowadniamy, że również rozwiązania skończonych układów równań różnicowych...

 • Note on the variance of the sum of gaussian functonals

  Dowodzi się oszacowania wariancji sum funkcjonałów losowych, konstruowanych dla zależnego ciągu gaussowskiego.Let (Xi; i = 1; 2; : : :) be a Gaussian sequence with Xi 2 N(0; 1) for each i and suppose its correlation matrix R = (ij)i;j1 is the matrix of some linear operator R : l2 ! l2. Then for fi 2 L 2(), i = 1; 2; : : : ; where is the standard normal distribution, we estimate the variation of the sum of the Gaussian functionals...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On Nonlinear Volterra Integral Equations With State Dependent Delays in Several Variables

  W pracy badane jest istnienie i jednoznaczność rozwiązań nieliniowego równania całkowego typu Volterry z opóźnionym argumentem zależnym od funkcji niewiadomej wielu zmiennych. Poszukiwane są ciągłe rozwiązania lipschitzowskie. Rozwiązania są poszukiwane metodą porównawczą z zastosowaniem twierdzenia Banacha o punkcie stałym.

 • Pressure field in a plane layer
  Publikacja

  Praca prezentuje wyniki badań teoretycznych i numerycznych zagadnienia przejścia fal płaskich przez warstwę. Omówiono zagadnienie tworzenia i rozchodzenia się fal w poszczególnych warstwach. Zaproponowano model matematyczny opisujący zmiany ciśnienia wewnątrz warstwy. Analizowano ciśnienie wewnątrz warstwy, fale bieżące i odbite wewnątrz warstwy oraz w ośrodku otaczającym. Przedstawiono wyniki badań numerycznych.

 • Remarks on the convergence of an iterative method of solution of generalized least squares problem

  W pracy przedstawiona jest metoda iteracyjna znajdowania regularyzowanego (w sensie Tichonowa) rozwiązania układu równań Ax=b z dowolną macierzą A. Dla danej liczby alfa i wektora g daje ona ciąg przybliżeń zbieżny do rozwiązania (w sensie najmniejszych kwadratów) tego układu. Rozwiązanie to minimalizuje odległość zbioru wszystkich rozwiązań średniokwadratowych układu Ax=b od wektora g. Podane zostało również oszacowanie szybkości...

2009
 • Approximate methods for functional differential equations
  Publikacja

  W pracy przedstawione są dwie klasy przybliżonych metod rozwiązywania równań różniczkowo funkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem równań różniczkowych z opóźnieniem. Do pierwszej klasy należą metody bezpośrednie reprezentowane w przedkładanej rozprawie przez dwukrokowe metody Rungego-Kutty. Należą one do klasy ogólnych metod liniowych rozwiązywania równań różniczkowych. Druga klasę przybliżonych metod rozwiązywania równań różniczkowo...

 • Modeling of nonlinear generation in a bubble layer
  Publikacja

  - HYDROACOUSTICS - 2009

  Praca prezentuje numeryczne podejście do zagadnienia liniowego i nieliniowego rozpraszania w warstwie z pęcherzykami. Badania numeryczne niekoherentnego rozpraszania wykonano stosując metodę Monte Carlo. Propagację i wsteczne rozpraszanie sygnałów badano w oparciu o równanie Rayleigha-Plesseta.

 • Modeling of the acoustic waves propagation in non-homogeneous medium
  Publikacja

  Rozważano zagadnienie propagacji fal w ośrodku niejednorodnym. Przedstawiono model matematyczny i przykładowe wyniki badań numerycznych. Model matematyczny zbudowano w oparciu o równanie KZK. Do rozwiązania zagadnienia zastosowano metodę różnic skończonych. Badano zmiany ciśnienia i zmiany widma odpowiednio w ośrodku jednorodnym i niejednorodnym.

 • Numerical methods for systems of nonlinear differential functional equations
  Publikacja

  Praca dotyczy zagadnień początkowo brzegowych dla nieliniowych układów różniczkowo funkcyjnych. Rozważana jest aproksymacja rozwiązań rozważanego problemu różniczkowo funkcyjnego przez rozwiązania odpowiedniego problemu różnicowego. W pracy analizowana jest zbieżność prezentowanych metod. Dowód zbieżności opiera się na technice porównawczej z nieliniowym oszacowaniem typu Perron'a dla danych operatorów.

2008
2007
2006
2005
 • Numerical methods for nonlinear first-order partial differential equations with deviated variables
  Publikacja

  - 2005

  Klasyczne rozwiązania zagadnień początkowych dla nieliniowych równań cząstkowych z odchylonym argumentem aproksymowano za pomocą rozwiązań układów quasiliniowych równań różnicowych określonych na piramidzie Haara. Podano warunek dostateczny zbieżności metody. Stabilność schematu różnicowego wykazano metodą porównawczą. Przedstawiono metodę rozwiązywania nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych z odchylonym argumentem bazującą...

2004
 • Dyskusja rozwiązania numerycznego równania akustyki nieliniowej.
  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono metodę numerycznego rozwiązania równania akustyki nieliniowej. Do rozwiązania problemu zastosowano metodę różnic skończonych i metodę elementów skończonych. Analizowano rozkłady ciśnienia fali płaskiej oraz fali rozchodzącej się w obszarze walcowym.

 • The pressure distribution for biharmonic transmitting array: theoterical study.
  Publikacja

  - 2004

  Rozważano zagadnienie oddziaływań fal o skończonej amplitudzie dla biharmonicznej anteny nadawczej. Przedstawiono model matematyczny i wyniki badań teoretycznych. Model matematyczny zbudowano w oparciu o równanie KZK dla źródeł bez osiowej symetrii. Do rozwiązania zagadnienia zastosowano metodę różnic skończonych. Badano zmiany ciśnienia fal różnych częstotliwości w obrębie wiązki akustycznej.