Katedra Architektury Służby Zdrowia - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Architektury Służby Zdrowia

Filtry

wszystkich: 100

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2016
Rok 2015
 • Blok operacyjny
  Publikacja

  Centralnym punktem każdego współczesnego szpitala jest jego blok operacyjny. Rozwój technologii medycznej prowadzi do zmniejszenia roli hospitalizacji na rzecz diagnostyki i funkcji zabiegowych. Oddziały łóżkowe stają się działami krótkotrwałego pobytu pacjentów, podstawowe funkcje medyczne przejmują zespoły diagnostyczne i zabiegowe. Postępujący rozwój techniki i technologii medycznej bezpośrednio wpływa na coraz bardziej rozbudowaną...

 • Ergonomia w przychodniach z zespołami zaawansowanej diagnostyki obrazowej
  Publikacja

  Placówki użyteczności publicznej prowadzące działalność medyczną w zakresie usług leczniczych i diagnostycznych są obiektami, których architektura kreowana jest pod silnym wpływem wymagań higieniczno sanitarnych oraz wytycznych technologii wynikającej z charakteru świadczonych usług. Ergonomia pełni tu bardzo istotną rolę, ponieważ wspiera technologie medyczne w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom- pacjentom i personelowi medycznemu.Artykuł...

 • Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa w architekturze
  Publikacja

  Jednym z podstawowych zadań architektury jako sztuki organizacji przestrzeni jest zapewnienie bezpieczeństwa człowiekowi w jego środowisku zamieszkania, pracy i wypoczynku. Planowanie budynków związane jest odpowiedzialnością za przyszłe, prawidłowe ich użytkowanie. W procesie projektowym należy przewidzieć wszystkie możliwe zagrożenia, jakie mogą wystąpić w wyniku eksploatacji. W tym wypadku istotna jest najszersza ocena zagrożeń,...

 • Green Therapy w projektowaniu ośrodków medycznych Green Therapy in complex design of health centres
  Publikacja

  Koncepcja przestrzenna ogrodu terapeutycznego podporządkowana jest generalnej idei otwierania się projektantów na poszukiwanie nowych możliwości poprawy samopoczucia odbiorcy - poprzez zapewnienie użytkownikom poczucia bezpieczeństwa, komfortu i odprężenia, harmonii. Dotyczy to nie tylko grupy osób chorych, które dręczone są przez niepokoje i napięcia wywołane przez niepełnosprawność czy chorobę, ale także pacjentów w różnym wieku...

 • Las pełen muzyki:Unikatowe walory architektury Opery Leśnej w Sopocie, dawniej i obecnie
  Publikacja

  - Rok 2015

  Zakończona sukcesem współczesna modernizacja architektury , konstrukcji i elementów nowej estetyki kultowego obiektu Opery Leśnej w Sopocie daje podstawę do snucia optymistycznych wniosków na temat przyszłości rozwoju kultury muzycznej w szerokim tego słowa znaczeniu Cała.przestrzeń nowoczesnego funkcjonalnego obiektu o innowacyjnej konstrukcji zadaszenia nad sceną i powiększoną 5000 miejs- widownią ,jest nową atrakcja...

 • Modernization and adaptation of historical interiors
  Publikacja

  Modernization of the historical building's interior entails the need to take many decisions, often conflicting. Operational requirements, protection of the architectural heritage, fire-safety recommendations, construction regulations, all these aspects involve a whole set of problems that require a rational solution, respecting ambient architectural and historical value, as well as the needs arising from the planned transformation....

 • Problemy modernizacji szpitali
  Publikacja

  Stale dokonujący się rozwój technologii medycznych oraz postęp w możliwościach leczniczych w sposób zasadniczy wpływa na kształt szpitala. W obecnie realizowanych szpitalach maleje powierzchnia działów pielęgnacji chorych, natomiast zwiększa się powierzchnia działów diagnostyczno-zabiegowych. Skraca się średni czas pobytu pacjenta w szpitalu. Szpital staje się sprawną „maszyną” do diagnozowania, a następnie leczenia pacjenta w...

 • Redefiniowanie przestrzeni medycznej = Redefining healthcare space
  Publikacja

  - Rok 2015

  Szpital jest obiektem publicznym, budynkiem-miastem, jego architektura nakierowana jest na realizację procesu leczenia i zdrowienia, a jednocześnie formuje przestrzenne ramy mikrokosmosu interakcji społecznych rozgrywających się pomiędzy pacjentami i personelem, gośćmi i „mieszkańcami”. Współcześnie w podejściu do rozumienia czym jest szpital - a zatem również do kształtowania architektury obiektów medycznych - można zauważyć dwa...

 • Re-use of historic wooden verandas in Sopot, Poland
  Publikacja

  Sopot is the best-known seaside resort in Poland. The city is unique with regard not only to its location and natural values, but also its interesting architecture, which dates back to the end of the 19th and the beginning of the 20th century. Wooden verandas are one of the characteristic features of Sopot architecture. Their origin is associated with the Swiss style, which was fashionable at the turn of the 20th century and quite...

 • Szpital -- forma i funkcja
  Publikacja

  Forma architektoniczna obiektów służby zdrowia, zwłaszcza szpitali, zdeterminowana jest funkcją. Powiązania między działami szpitala, technologia medyczna, wyposażenie techniczne i instalacyjne, konstrukcja budynku wynikają bezpośrednio z przyjętego układu funkcjonalnego i w znaczący sposób wpływają na rozwiązania formalne i estetyczne. Istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania szpitala jest układ komunikacji wewnętrznej,...

 • SZTUKA WIZUALNA W OBIEKTACH MEDYCZNYCH = VISUAL ARTS IN MEDICAL FACILITIES
  Publikacja

  Współczesna architektura obiektów służby zdrowia podlega dynamicznym przeobrażeniom formalnym wynikającym zarówno z rozwoju technologii medycznych, zmian zachodzących w podejściu wobec pacjenta. Narastający w naukach medycznych kierunek holistyczny ustawia pacjenta jako użytkownika w trzech wymiarach: biologicznym, społecznym i psychologicznym. Stąd pojawiające się w procesie projektowym dotyczącym szpitali czy przychodni nowe...

 • Tanatoarchitektura [=] Thanatoarchitecture
  Publikacja

  - Rok 2015

  Apart from medicine and philosophy, deliberations about thanatology - the science of dying and death - are nowadays a subject of interest in psychol-ogy, pedagogy, anthropology, sociology or theology. It seems that there is also space for such deliberations in the field of architecture. This may con-cern the conditions and dignity of death (i.e. in a hospice) but also matters related to the design of the burial and memorial sites....

 • Technologia medyczna w obiektach świadczących usługi lecznicze- Medical technology in healthcare facilities
  Publikacja

  Architektura budynków szpitalnych kreowana jest pod silnym wpływem wymagań sanitarno-higienicznych oraz wytycznych wynikających z charakteru świadczonych usług medycznych. Naczelną rolę odgrywa tu technologia medyczna, która jest zasobem wiedzy, procesów organizacyjnych i środków fizycznych uczestniczących w realizacji zdefiniowanych świadczeń zdrowotnych. Istotnym elementem takiej kreacji architektonicznej jest szereg procesów...

 • Tendencje w projektowaniu mieszkań dla seniorów = Contemporary design trends in housing for seniors
  Publikacja

  we wspolczesnym społeczeństwie zaistniała paradoksalna sytuacja wyobcowania osób starszych z problematyki modelowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska życia Na tym tle przedstawiono analizę wybranych realizacji z dziedziny budownictwa dla osób 60+ ( analizując kontekst sytuacyjny, krajobrazowy,walory funkcjonalne i uzytkowe,innowacyjnosć technologiczną, indywidualny wyraz architektoniczny projektów i realizacji polskich i...

 • Wystawa fotografii pt. Community Based Architectural Design in Practice/ Praktyka uspołecznionego projektowania architektonicznego
  Publikacja

  - Rok 2015

  Wystawa fotografii nt. praktyki w zakresie uspołecznienia procesu projektowania architektonicznego

 • Żuławskie domy podcieniowe. Przyczyny degradacji i problematyka konserwatorska zabytkowych struktur architektonicznych w środowisku kulturowym Delty Wisły
  Publikacja

  .

 • ОТТОКАР УЛЬ. IN MEMORIAM
  Publikacja

  - Rok 2015

  Оттокар Уль считается одним из самых влиятельных архитекторов Австрии второй половины ХХ века. Он внес значительный вклад в развитие партисипативных методов проектирования и пост-соборной реформы сакральной архитектуры. Статья освещает его биографию, идеи и проекты, а также и публикации. Кажется, что стоит, чтобы данный архитектор присутствовал в нашей памяти.

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012