Katedra Architektury Systemów Komputerowych - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Filtry

wszystkich: 71

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść wszystkie filtry niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
 • Improving all-reduce collective operations for imbalanced process arrival patterns
  Publikacja

  Two new algorithms for the all-reduce operation optimized for imbalanced process arrival patterns (PAPs) are presented: (1) sorted linear tree, (2) pre-reduced ring as well as a new way of online PAP detection, including process arrival time estimations, and their distribution between cooperating processes was introduced. The idea, pseudo-code, implementation details, benchmark for performance evaluation and a real case example...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2017
 • Processing of Satellite Data in the Cloud
  Publikacja

  The dynamic development of digital technologies, especially those dedicated to devices generating large data streams, such as all kinds of measurement equipment (temperature and humidity sensors, cameras, radio-telescopes and satellites – Internet of Things) enables more in-depth analysis of the surrounding reality, including better understanding of various natural phenomenon, starting from atomic level reactions, through macroscopic...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2015
 • Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 1
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W warunkach polskiej gospodarki i polskiego systemu transportowego najważniejsze znaczenie w przewozach towarów mają transport drogowy, transport kolejowy, transport morski i transport lotniczy. Porty i transport morski odgrywają ważną rolę w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. O jakości usług portowych świadczy bezpieczeństwo, szybkość i niezawodność, co znacznie obniża koszty przeładunku, a tym samym ma wpływ na globalne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 2
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Usługi transportowe to dynamiczny czynnik kształtowania ruchu turystycznego i jego obsługi. Popyt na usługi transportowe drogą morską zależy od wielu czynników, takich jak potencjał zaplecza gospodarczego, wielkości (struktury) handlu zagranicznego oraz pozycji konkurencyjności portu względem innych portów. W pracy przedstawiono również prognozę popytu na przewozy ładunków obcych dla żeglugi morskiej i śródlądowej oraz prognozę...

 • Zarządzanie informacją w procesie projektowania statku
  Publikacja

  W prezentowanej pracy przedstawiono znaczenie przepływu informacji w procesach projektowych oraz pomiędzy poszczególnymi stronami procesu projektowego jak np. towarzystwa klasyfikacyjne, poddostawcy czy organizacje konsultingowe. Przedstawione zostały etapy projektowania statku od projektu ofertowego poprzez projekt techniczny a kończąc na dokumentacji zdawczej. Skuteczne zarządzanie potrzebną informacją wpływa na lepszą jakość...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
 • Application of Pierson-Moskowitz wave spectrum to solution differential equations of multihull vessel
  Publikacja

  Motion of a dynamic system can be generated by different external or internal factors. At mathematical modelling external excitation factors of the most significant effect on the system, are selected. Such external factors are usually called excitations. Response of the system to given excitations is mathematically characterized by a definite transformation called operator of a system. For a broad class of dynamic systems the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Importance of model tests in design and operation of watercraft for example CTO
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2011

  Ship Hydromechanics Division is a specialized research and development department of Ship Design and Research Centre conducting tests and research in the field of hydromechanics, connected with design and operation of ships and other floating structures, in scope of: predictions, numerical analyses, designs of - hull shape optimized with respect to the ship’s functions with the application of modern design tools, screw propellers...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Multimedialny system wspomagania wykładowcy i prelegenta

  W referacie przedstawiono multimedialny system wspomagania wykładowcy i prelegenta, zainstalowany w wybranych salach audytoryjnych w nowym gmachu Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. System ten tworzą: wektorowe czujniki akustyczne, kamery stacjonarne oraz kamery obrotowe z możliwością regulacji ogniskowej. Opracowywany system akustyczno wizyjny stanowi część infrastruktury technicznej budowanej...

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
 • Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne
  Publikacja

  - Rok 2008

  Biblioteki cyfrowe (BC) zwane 'repozytoriami wiedzy' to złożone systemy informatyczne tworzone przy współpracy informatyków z bibliotekarzami. Dzięki nowoczesnym technologiom służą do przechowywania zarówno zdigitalizowanych, jak i elektronicznych obiektów w dowolnym formacie. Artykuł ten jest częścią badań projektu realizowanego w Bibliotece Muzycznej Dokumentów Muzycznych dotyczącego jakości bibliotek cyfrowych. Model jakości...

 • Catamaran dynamics at irregular wave excitations

  Artykuł dotyczy dynamiki jednostki wielokadłubowej typu katamaran poddanej wymuszeniom pochodzącym od falowania nieregularnego.Przeprowadzono analizę dynamiki jednostki wielokadłubowej przy założeniu, że jest on opisany jako model liniowy, na który działa fala nieregularna. Model matematyczny układu dynamicznego jest reprezentowany poprzez równania stanu. Zapisano równania uwzględniające napływ fali czołowej, która wywołuje ruchy...

 • External loads for multihull watercraft
  Publikacja

  Dla jednostek pływających wielokadłubowych sformułowano ogólne różniczkowe równania ruchu związane z możliwymi ruchami konstrukcji oceanotechnicznej. Są to ruchy związane ze stopniami swobody konstrukcji na sfalowanej powierzchni morza. Dla możliwych ruchów konstrukcji podano ogólne wzory na obciążenia zewnętrzne związane z reakcjami hydrodynamicznymi, siłami tłumienia oraz reakcjami hydrostatycznymi.

 • Multihull vessel excitations in stochastic formulation
  Publikacja

  Praca dotyczy określania wymuszeń wielokadłubowej jednostki pływającej w ujęciu stochastycznym. Wymuszenia ruchu jednostek pływających pochodzą od ruchu fal morskich i działania wiatru. Najczęściej jest to falowanie nieregularne i dlatego w badaniach dynamiki takich jednostek zakłada się, że proces falowania ma charakter probabilistyczny. Przeprowadzono analizę dynamiki jednostki wielokadłubowej na liniowym modelu, na który działa...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stochastic approach to movements of a multihull on waves
  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule przedstawiono metodę wyznaczania różniczkowych równań ruchu.Układ równań różniczkowych został przedstwaiony dla ruchów antysymetrycznych jednoski wielokadłubowej (poprzeczne ruchy liniowe, poprzeczne ruchy kątowe, poziome ruchy kątowe). Dla tych ruchów zbudowano stochastyczne równania różniczkowe.

Rok 2007
 • Problemy jakości metaopisów w bibliotekach cyfrowych
  Publikacja

  - Rok 2007

  Biblioteki cyfrowe umożliwiają każdemu użytkownikowi korzystanie ze zbiorów za pośrednictwem Internetu. Z dowolnego miejsca na Ziemi i w dowolnym czasie użytkownik systemu bibliotecznego, ma wręcz natychmiastowy dostęp do poszukiwanej informacji. Twórcy bibliotek cyfrowych chcąc sprostać potrzebom użytkowników, oferują im coraz doskonalsze narzędzia do tworzenia, wyszukiwania i przeglądania zasobów online. Referat rozważa zagadnienie...

 • Unsymmetrical movements of a multi-hull vessel treated as a linear object

  W artykule przedstawiona została analiza dynamiki wybranych morskich obiektów pływających reprezentujących wielokadłubowe jednostki pływające. Badany obiekt został przedstawiony jako liniowy układ dynamiczny o sześciu stopniach swobody. Powyższa analiza dotyczy równań różniczkowych opisujących ruchy niesymetryczne statku na fali. Układ stochastycznych równań różniczkowych dla sprzężonych ruchów niesymetrycznych został przedstawiony...

Rok 2006
 • Dynamics of surface floating objects
  Publikacja

  Prezentowana praca stanowi wstępne rozeznanie w dziedzinie badań dynamiki konstrukcji pływających z zastosowaniem teorii procesu dyfuzji. W pracy rozpatrywane są modele fizyczne jednostek wielokadłubowych oraz modele matematyczne. Spośród modeli jednostek wielokadłubowych wyróżnia się modele deterministyczne oraz modele stochastyczne.

 • Model jakości bibliotek cyfrowych

  Biblioteki cyfrowe zyskują z dnia na dzień coraz większą popularność, zarówno wśród osób poszukujących, jak i udostępniających informację. Twórcy bibliotek cyfrowych, mają do zaoferowania użytkownikom coraz to bardziej zaawansowane narzędzia przeznaczone do tworzenia, przeglądania i wyszukiwania dokumentów elektronicznych. Na przestrzeni ostatnich lat ustalony został kanon podstawowych funkcji, które powinna spełniać każda biblioteka...

 • Stochastic approach to the dynamics of a linear floating object

  Artykuł stanowi prezentację metody różniczkowych równań stochastycznych w zastosowaniu do analizy dynamiki obiektów pływających. Analizowany jest ruch jednostki pływającej jako obiektu liniowego z uwzględnieniem w równaniach stochastycznych nieliniowości, występującej w wymuszeniach zewnętrznych działających na obiekt. Stochastyczne równania różniczkowe są zapisane dla sprzężonych ruchów symetrycznych.

Rok 2005
Rok 2004
 • Achieving High Dependability of an Endoscopy Recommender System (ERS).
  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaprezentowano strategię zwiększenia wiarygodności komputerowego systemu zorientowanego na wspomaganie badań endoskopowych. zasygnalizowano podstawowe funkcje systemu (ERS) oraz podano mechanizmy rekonfiguracji sprzętowej (nadmiarowość komputerów) oraz bazodanowej (nadmierność dokumentów badań). Zbadano wpływ tych mechanizmów na wydajność, wiarygodność oraz bezpieczeństwo tego systemu.

 • Analysis of non-linear properties of cardiomyocyte cellular membranes.
  Publikacja

  Nieliniowe właściwości błon komórkowych kardiomiocytów są dotychczas słabo poznane. W pracy zamodelowano błonę komórkową przy pomocy modelu Beelera-Reutera w modyfikacji Drouharda-Roberge. Przeprowadzono symulacje z użyciem pobudzenia napięciowego o częstotliwości 1 lub 100 kHz i wartości skutecznej 1 lub 10 mV. Prądy płynące przez błonę rozpatrywano jako odpowiedź. Stwierdzono odpowiedź na częstotliwości podstawowej oraz jej drugiej...

 • BeesyCluster: Architektura systemu dostepu do sieci klastrów przez WWW/Web Services.
  Publikacja

  Niniejsza praca prezentuje system BeesyCluster, który integruje rozproszone klastry poprzez łatwy w użyciu interfejs WWW oraz Web Services. W wersji pilotowej system uruchomiony zostanie w charakterze portalu dostępowego do klastrów gdańskiej sieci TASK wykorzystując 128-procesorowy klaster galera oraz 256-procesorowy 64-bitowy klaster holk jak również laboratoria badawcze Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. System, oparty o technologię...

 • Cocoon - najnowsze technologie Open Source.
  Publikacja

  Cocoon jest projektem rozwijanym w ramach fundacji Apache, która stała się symbolem wysokiej jakości systemów Open Source. Środowisko to umożliwia łatwe budowanie zaawansowanych serwisów WWW opartych na XML przez całe zespoły osób bez problemów wchodzenia w swoje kompetencje. W pracy przedstawiono doświadczenie wykorzystania tego środowiska do budowy portali usług informacyjnych oraz oszacowanie charakterystyki wydajności.

 • Influence of Exception Handling on Distributed Applications.
  Publikacja

  W artykule przedstawiono metodologię oceny systemów rozproszonych w sytuacji występowania wyjątków i błędów. Analiza jest przeprowadzana przez zidentyfikowanie zmian stanów danych i wyprowadzenie ogólnych charakterystyk systemu. Rozproszone zależności są modelowane przez podstawowe zależności między metodami i złożone zależności występujące w sytemie. Analiza umożliwia odpowiedź na pytanie, jak zależności rozproszone wpływają na...

 • Integracja modelowania i implementacji oprogramowania w metodzie IMAC.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Dotychczasowa technologia wytwarzania oprogramowania akceptuje występowanie niespójności pomiędzy modelowaniem w języku UML a implementacją w obiektowych językach programowania. Metoda IMAC zapewnia spójność przez zastosowanie jednolitej notacji graficznej w całym projekcie informatycznym. Dzięki temu implementacja zostaje sprowadzona do uszczegółowienia diagramów projektowych i wygenerowania gotowego, funkcjonalnego kodu programu....

 • Intelligent Resources Search in Virtual Libraries.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Została zaprezentowana koncepcja bibliotek cyfrowych oraz temat wyszukiwania zasobów. W celu poprawy jakości procesu wyszukiwania, zostało zaproponowane użycie koncepcji sieci semantycznej zamiast klasycznego sposóbu opisu zasobów bibliograficznych. Została opisana prosta ontologia oparta o Dublin Core meta-data. Zostało przedyskutowane zastosowanie algorytmu przetważania połączeń semantycznych w celu szukania. Zastosowany w Wirtualnej...

 • Język opisu usług sieciowych WSDL.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Niniejszy rozdział opisuje WSDL - język opisu usług sieciowych. Rozdział zawiera wprowadzenie w tematykę usług sieciowych (Web Services), również w odniesieniu do innych technologii przetwarzania rozproszonego jak CORBA, RMI. W szczególności przedstawiono podobieństwa i różnice w opisie metod udostępnianych do wywołania klientowi w WSDL oraz IDL. Elementy standardu WSDL omówiono na przykładzie usługi sieciowej do zdalnego uruchomienia...

 • Ontologia usług sieciowych OWL-S.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozwijająca się dziedzina agentów i usług sieciowych dojrzała do wypracowania standardów zapewniających wspólny sposób opisu, wywoływania i nadzoru wykonania tych serwisów. Propozycja takiego standardu jest opisywana w rozdziale ontologia OWL-S, bazująca na założeniach sieci sematycznej i będąca rozwinięciem oraz uporządkowaniem wcześniejszej propozycji znanej pod nazwą DAML+OIL oraz DAML-S.

 • Opis rysunków wektorowych.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Na stronach Web projektowanych w HTML ilustracje wyraża się przez odwołanie do pliku graficznego w formacie GIF, JPG czy też PNG. Nawet prosty rysunek wymaga zakodowania w obrazie rastrowym.Powoduje to nie tylko konieczność przesyłania dużej liczby danych, ale również uniemożliwia interpretację takiego rysunku przez aplikację kliencką.Zastosowanie XML umożliwia rozwiązanie tego problemu poprzez zapisanie rysunku składająccego się...

 • Optimal programming of critical sections in modern network processors under performance requirements.
  Publikacja

  Przegląd konstrukcji i zastosowań metod programowania sekcji krytycznych w nowoczesnych procesorach sieciowych rodziny Intel IXP. Porównanie wydajnościowe w formie tabeli.

 • Pakiet oceny bezpieczeństwa systemów informacyjnych.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Opracowano koncepcję oceny bezpieczeństwa w skali 6-cio poziomowej, umożliwiającej lokalizację mechanizmów zabezpieczeń w różnych warstwach architektury systemu, a także różnych procedur reagowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa. Przedstawiono założenia logiki rozmytej oraz diagram przejść stanów, przydatne do badania reakcji systemu na tzw. testy penetracyjne. Podano architekturę symulatora środowiskowego do oceny różnych...