Katedra Filozofii i Metodologii Nauk - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Filozofii i Metodologii Nauk

Filtry

wszystkich: 38

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść wszystkie filtry niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2009
 • Etyczne zasady w praktyce budowania wizerunku instytucji samorządowej
  Publikacja

  - Rok 2009

  Autorka analizuje najczęściej występujące w pracach samorządu problem natury etycznej, wskazując, że umiejętność ich rozwiązywania i odpowiednie postawy osób tworzących samorządy lokalne są gwarantem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

 • Federacja Rosyjska w opinii młodych polskich elit
  Publikacja

  Celem artykułu było zaprezentowanie badań umożliwiających poznanie opinii studentów Politechniki Gdańskiej (jako część młodych elit) w zakresie wizerunku federacji rosyjskiej. Badania przeprowadzono na wszystkich wydziałach Politechniki w 2008 roku. Objęto nimi przemiany dokonujące się w Federacji Rosyjskiej w sferze politycznej, gospodarczej, kulturalnej, społecznej z uwzględnieniem integracji w kierunku wschodnim lub zachodnim.

 • Historia filozofii jako historia problemu poznania : propozycja Ernsta Cassirera

  Rozprawka ''Historia filozofii jako historia problemu poznania'' ma na celu przedstawienie sposobu uprawiania historii filozofii reprezentowanego przez filozofów skupionych wokół neokantowskiej szkoły marburskiej, w szczególności zaś przez Ernsta Cassirera. Sposób ten opiera się na analizie historyczno-genetycznej, w wyniku której poszczególne, tak historyczne, jak i współczesne koncepcje filozoficzne, traktuje się jako specjalne...

 • Public relations jako funkcja zarządzania - zarządzanie komunikacją i budowanie reputacji organizacji
  Publikacja

  Artykuł pokazuje ważną rolę działań public relations w każdym przedsiębiorstwie/organizacji, sytuując te działania w sferze zarządzania. Zysk nie jest już postrzegany jako główny cel funkcjonowania firmy, lecz jej usytuowanie w systemie społecznym i rola, jaką w tym systemie pełni. Artykuł pokazuje strategiczną funkcję działań PR, jako prac związanych nie tyle z kreowaniem wizerunku, lecz z zarządzaniem komunikacją, działań...

 • Transformacja gospodarek państw nadbałtyckich z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej
  Publikacja

  - Rok 2009

  Rezultaty transformacji gospodarczej Litwy, Łotwy i Estonii osiągnięte w okresie przedakcesyjnym stworzyły podstawy dalszych przemian i budowy pozycji w UE. Republiki bałtyckie w pierwszych trzech latach członkostwa w Unii Europejskiej na tle pozostałych państw utrzymały ogólny trend wzrostowy w gospodarce. W wyniku przegrzania gospodarki, pogarszającej się koniunktury światowej i globalnego kryzysu finansowego recesja za pośrednictwem...

 • Znaczenie Internetu w rozwoju mass mediów mniejszości polskiej w krajach nadbałtyckich
  Publikacja

  - Rok 2009

  Wpływ Internetu na szeroko pojęty rozwój mass mediów mniejszości polskiej należy uznać za ograniczony i przejawiający się zróżnicowanym tempem oraz zakresem w odniesieniu do poszczególnych mediów i republik. Tylko na Litwie wszystkie, główne mass media zostały wprowadzone do Internetu, a na Łotwie jedynie audycja radiowa. Internet stanowi platformę dla przekazów tradycyjnych i jego pojawienie się nie doprowadziło do powstania mediów...

Rok 2008
 • Czy korporacyjna kultura CSR może być wzorcem dla małych i średnich przedsiębiorstw?
  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł pokazuje specyfike realizacji idei firmy społecznie odpowiedzialnej w firmach mikro i firmach dużych - podobieństwa i różnice w sposobie pojmowania idei,specyfikę działań.Firmy duże - koncerny, mając diametralnie różną strukturę od firm mikro, działając w innym otoczeniu ekonomicznym, w swojej działalności borykają się ze zgoła różnymi, nie dającymi się porównać problemami. Stąd ich pojmowanie i realizacja programów CSR...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Estonia w procesie kształtowania polityki UE wobec Rosji
  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł stanowi próbę określenia roli Estonii w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej wobec Rosji w świetle zmieniajacych się uwarunkowań geopolitycznych, zdolności Estonii do samodzielnego oddziaływania na stosunki wewnątrzunijne i z Rosją oraz metod wpływania na politykę Unii Europejskiej wobec Rosji.

 • Etyka public relations - jak uczyć, dylematy nauczyciela akademickiego
  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł porusza niezmiernie ważny problem - jak przekazywać wiedzę o fundamentalnych zasadach etycznych w prowadzeniu wszelkiej działalności gospodarczej, jak kształcić postawy odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracownika. Dziedzina Public relations w ostatnich latach cieszy się bardzo złą opinią - tak w Polsce jak i na świecie - autorka artykułu porusza ten problem wskazując, że istotą public relations są działania , mające na...

 • Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego
  Publikacja

  - Rok 2008

  Praca Parszutowicza Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego postuluje możliwość wykorzystania metody kantowskiej jako specyficznej filozofii nauki. Jest propozycją ograniczenia zbyt wielkich zdaniem autora oczekiwań względem filozofii transcendentalnej i wykorzystania jej w sposób, który jak dotąd przynosił największe efekty - mianowicie jako filozofii i metodologii nauk. Rekonstruuje historyczne przykłady takiego...

 • Filozofia transcendentalna a pojecie świadomości
  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia transcendentalne pojęcie śwaidomości będące wynikiem rozwoju filozofii transecndentalnej. Analizowane sa tu stanowiska A. Langego, A riehla, szkoły marburskiej i fenomenologi jako kolejne etapy rozwoju filozofii transcendentalnej. Artykuł pokazuje, że nie sam przedmiot jak to jest u Kanta, a świadomość będąca ponad przeciwstawieniem podmiotowo-przedmiotowym stanowić może jedyny punkt wyjscia refeleksji transcendentalnej.

 • Kant i kantyzmy : o okresach i sposobach obecnosci Kanta w filozofii
  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł omawia pięć etapów obecności Kanta w filozofii:1) wczesny kantyzm, gdzie obraz filozofi Kanta nie był jeszcze zamkniety.2)idealizm niemiecki, gdzie Kant staje się sam ogniwem jako rozwój.3) etap neokamntyzmu, redukują Kanta do teorii poznania i filozogii krytycznej.4) etap ontologicznej i metafizycznej interpretacji Kanta.5) etap współczesny: rewidujący wiele fałszywych opini o historycznym Kancie i okreslany przez wielkość...

 • Litwa, Łotwa i Estonia w opinii studentów Politechniki Gdańskiej
  Publikacja

  Artykuł prezentuje wyniki badań w zakresie opinii studentów Politechniki Gdańskiej o Litwie, Łotwie i Estonii jako o nowych członkach Unii Europejskiej. W badaniu uwzględniono determinanty opinii studentów o republikach bałtyckich, w tym stan wiedzy, młodych elit, które w procesie wyborczym wpływają na politykę zagraniczną Polski.

 • Pojęcie przedmiotu poznania w filozofii krytycznej
  Publikacja

  - Rok 2008

  Rozprawka Pojęcie przedmiotu poznania w filozofii krytycznej przedstawia zawiłości krytycznego pojęcia przedmiotu poznania, przeciwstawiając je pojęciu "dogmatycznemu" - charakterystycznemu dla systemów przedkantowskich, bądź dla potocznego, "naiwnego" obrazu świata. Autor opiera się w niej głównie na myśli Immanuela Kanta i jej rozwinięciu, które miało miejsce na przełomie wieku XIX i XX w szkole marburskiej.

 • Pola nadużyć w działaniach public relations
  Publikacja

  - Prakseologia - Rok 2008

  artykuł przedstawia i analizuje najczęściej występujące dylematy etyczne specjalisty public relations, stara się nakreślić obszary, w których tych dylematów jest najwięcej i uzasadnia, dlaczego postępowanie zgodne z najwyższymi standardami w tej dziedzinie jest nie tylko gwarantem jej istnienia, ale i w kontekście szerszym - pomyślności społeczeństwa, w którym te działania są prowadzone.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Public relations w służbie demokracji
  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł pokazuje, jak realizowanie zasad demokracji jest warunkowane stosowaniem narzędzi public relations. Wolność wypowiedzi, możliwość współdecydowania o przyszłości społeczeństwa, udział w wyborach to działania charakterystyczne dla krajów demokratycznych, a urzeczywistnianie ich jest możliwe dzięki i poprzez profesjonalne PR. Historia demokracji pokazuje również, że prowadzenie działań PR jest możliwe tylko w ustroju...

 • The image of the Baltic States as perceived by the students of Gdańsk University of Technology
  Publikacja

  Wizerunek państw stanowi jeden z czynników wpływających na zdolność do osiągania wyznaczonych celów narodowych na scenie międzynarodowej oraz przyczyniających się do ich politycznego, społecznego, ekonomicznego i kulturalnego rozwoju. Obraz republik bałtyckich funkcjonujący wśród studentów Politechniki Gdańskiej ukazuje wyobrażenia o sąsiadach oraz wskazuje na rolę uczelni w procesie jego kreowania.

 • Transcendentalna dedukcja eteru : Opus postumum Kanta a problem filozofii przyrody
  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia rozwój kantowskiej filozofii przyrody w kontekście transcendentalnej dedukcji eteru zwartej w pismach Kanta wydanych posmiertnie. Szczególnie omawiany jest temat przejścia od metafizycznych podstaw przyrodnictwa do fizyki i pojawia sie w związku z tym sprzeczności w sosunku do ''Krytyki czystego rozumu''

Rok 2007
Rok 2006
 • Dylematy antropologii w świecie reklamy
  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł poszukuje takich koncepcji antropologii filozoficznych, które pozwalają na adekwatny opis fenomenu reklamy. Ujmuje to zjawisko od strony poglądów Heideggera, szkoły frankfurckiej i antropologii Marqurdta. Poglądy te nie pozwalają jednak na jednoznaczną charakterystykę cywilizacji wspólczesnej i charakteryzującego ją fenomenu reklamy.

 • Kant i kantyzmy.O okresach i sposobach obecności Kanta w filozofii
  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł opisuje pięć okresów obecności Kanta:1. Wczesny kantyzm, ktory nie miał do czynienia z zamkniętym obrazem Kanta, 2.Idealizm niemiecki, gdzie Kant staje się częścią rozwoju idealizmu niemieckiego' 3.Neokantyzm redukujący filozofię do teorii poznania i wartości,4.Okres powrotu do realizmu i do ontologicznej oraz metafizycznej interpretacji Kanta,5.Okres współczesny.

 • Rola mediów w programach społecznej odpowiedzialności firm
  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozdział traktuje o specyficznej roli mediów w realizacj programów społecznej odpowiedzialności firm, pokazując, że z punktu widzenia powodzenia tych programów, ich specyfiki, niektóre z nich nie powinny upubliczniać swoich działań, nie korzystac z mediów jako środka docierania do szerokiej rzesy odbiorców.

 • Społeczna odpowiedzialność firm jako narzedzie kreowania wizerunku
  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozdział ''Społeczna odpowqiedzialność firm jako narzedzie kreowania wizerunku'' pokazuje istotę działań CSR, analizuje sposób realizacji programów w firmach, zwraca uwagę na wynaturzenia tych realizacji, traktujących CSR jako narzędzie kreowania wizerunku.

Rok 2005
 • Czy możemy mówić o nieaktualności Husserla?
  Publikacja

  - Rok 2005

  Autor artykułu analizuje husserlowski model fenomenologii noetyczno-noematycznej zakładający pierwotność przeżycia i przejrzystość świadomości i przeciwstawia jemu model fenomenologii czysto noematycznej, gdzie nigdy nie mamy do czynienia ze świadomością ale zawsze z jej wytworami, gdzie świat jest nam dany bezpośrednio a nie poprzez przeżycia.

 • Główne grzechy polskiego public relations
  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł analizuje problemy działalności PR w Polsce, najczęściej popełniane błędy - nieprofesjonalizm działań i wynikające stąd trudności w działaniu przedsiębiorstw, mediów i instytucji kształcących.

 • Ponowoczesność i reklama : podstawowe problemy filozofii reklamy
  Publikacja

  - Rok 2005

  Tekst omawia reklamę jako jedno z podstawowych zjawisk wyznaczających charakter ponowoczesności, w której człowiek przestaje być racjonalnym samoświadomym podmiotem ale staje się kierującą bardziej emocjami niż rozumem niezsyntetyzowaną wielością egologicznych porządków. W tym kontekście omówione sa podstawowe zagadnienia antropologii i semiotyki reklamy.

 • Public relations - refleksje prawie filozoficzne
  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł podejmuje próbę całościowej analizy zjawiska tak bardzo rozpowszechnionego w ostatnich latach w Polsce, nazywanego potocznie czarnym public relations. W artykule przedstawiono nie tylko różne znaczenia tego pojęcia, sytuacje, w których ten rodzaj działalności jest najczęściej stosowany, ale też stosowane na świecie nazwy dla tego rodzaju działań.Artykuł podejmuje próbę całościowej analizy zjawiska tak bardzo rozpowszechnionego...

 • Public relations uczelni, czyli szewc bez butów chodzi
  Publikacja

  - Rok 2005

  Rozdział w książce ''Public relations instytucji użyteczności publicznej'', poruszający problem prowadzenia działan PR na uczelniach wyższych, W rozdziale autorka analizuje specyfikę tych działań, pokazuje dziedziny i narzędzia PR, które z punktu widzenia istoty uczelni winny być realizowane i używane, analizuje też najczęściej popełniane błędy w realizacji zadań PR na uczelnich.

 • Public relations w hotelarstwie - kaprys czy konieczność?
  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł pokazuje konieczność prowadzenia działań public relations w polskicj hotelach - jak i w całej turystyce, biorąc za punkt wyjścia prognozy oi analizy ekonomiczne dotyczące tej branży gospodarki.

 • Public relations w Polsce - funkcje, zadania, perspektywy w zjednoczonej Europie
  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł pokazuje tendencje w działaniach public relations - w Polsce i Europie ostatnich 10 lat, wskazując jednocześnie kierunek zmian w tej dziedzinie w Polsce po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

 • Quo vadis instytucjo użyteczności publicznej : wstęp
  Publikacja

  - Rok 2005

  Pierwszy atykuł w książce pełni jednocześnie rolę wstępu do wszystkich następnych rozdziałów, porusza zagadnienie specyfiki działań PR w instytucjach użyteczności publicznej. Pokazuje ich ważność , donosłość ich dla w/w instytucji, uzasadniając tym samym konieczność rozważania tej problematyki na poziomie konstrukcji strategii tychże instytucji.

Rok 2004
 • Czy mamy kryzys w edukacji public relations w Polsce? Problem standaryzacji.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł stawia podstawowe pytania dotyczące konstruowania standardów w w edukacji public relations. Autorka widzi konieczność podjęcia pracy nad takimi standardami w Polsce, proponując skorzystanie z istniejących juz podobnych doku,mentów na świecie np. ameruykańskiego dokumentu Port of Entry.

 • Public relations - czy to się sprawdzi?
  Publikacja

  - Rok 2004

  Książka jest analizą najczęstrzych problemów związanych z prowadzeniem działań public relations, ilustrowaną rysunkami Zbigniewa Jujki. Książka zawiera też słownki PR.

 • Public relations jako funkcja zarządzania.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł w książce.Artykuł pokazuje ważną rolę działań public relations w każdym przedsiębiorstwie/organizacji, sytuując te działania w sferze zarządzania. artykułm pokazuje strategiczną funkcję działań PR, jako prac związanych z kreowaniem - komunikowaniem dobrej reputacji, opinii.

Rok 2003
Rok 2002
 • Natura a architektura - filozoficzne postawienie problemu.
  Publikacja

  - Rok 2002

  Postęp w rozwoju cywilizacji związany z rozszerzeniem sfery ludzkiej wolności oddala nas od natury poprzez jej uprzedmiotowienie. Przyroda postrzegana estetycznie pełni w nowoczesnym społeczeństwie funkcją kompensującą te przedmiotowe do niej odniesienia co jest szczególnie widoczne w architekturze odzyskującej przyrodę jako krajobraz.