Katedra Filozofii i Metodologii Nauk - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Filozofii i Metodologii Nauk

Filtry

wszystkich: 356

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść wszystkie filtry niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
 • Audyt organizacyjny. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne dalszego rozwoju gminy Trąbki Wielkie
  Publikacja

  - Rok 2017

  Diagnoza to uchwycenie na podstawie badań ilościowych i jakościowych mocnych i słabych stron rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy Trąbki Wielkie. Raport obejmuje część diagnostyczną oraz wnioskową dotyczącą postulatów zmian i przeobrażeń w badanych segmentach

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • BILANS I PODSUMOWANIE 25-LECIA SAMORZĄDNOŚCI GMINY PUCK
  Publikacja

  - Rok 2017

  Ekspertyza obejmuje opis 25 lecia samorządności gminy Puck w podstawowych obszarach społeczno-ekonomicznych gminy.

 • Facebook : zagmatwany świat relacji międzyludzkich
  Publikacja

  Rozdział dotyczy wpływu Internetu, mediów społecznościowych na już funkcjonujące oraz dopiero tworzące się relacje między ludźmi. Odnosi się także do sposobów użycia współczesnych narzędzi komunikacji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Imigranty z Biełarusi wriemienno przebywajuszcze w Polsce

  Приезды граждан Республики Беларусь в Польшу стали возможными благодаря подписанию соответствующих международных договоров, а также билатеральных соглашений, заключенных между Польшей и Беларусью. Белорусские иммигранты были одной из наиболее многочисленных групп граждан из стран бывшего СССР в Польше после украинцев. Согласно данным Главного статистического управления, можно выделить следующие группы иммигрантов, временно...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Konflikt w organizacji
  Publikacja

  - Rok 2017

  W rozdziale scharakteryzowano zjawisko konfliktu w organizacji. Omówiono m.in.: źródła sytuacji konfliktowych, formy i rodzaje konfliktów w organizacji, sposoby kierowania konfliktem i jego konsekwencje.

 • Modele relacji między Corporate Social Responsibility a public relations

  Artykuł jest próbą usystematyzowania dotychczasowych rozstrzygnięć dotyczących relacji między CSR [Corporate Social Responsibility] i public relations - występujących tak w literaturze przedmiotu jak i w praktyce organizacji. Autorka prezentuje też własną koncepcję, proponując trzy modele, które opisują i wyjaśniają nie tylko wzajemne relacje między CSR i PR, ale też i wyjaśniają funkcje, jakie nadaje się w organizacjach działaniom...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Płeć a perspektywa zatrudnienia po ukończeniu uczelni technicznej - lata 2012-2016

  Kwestia kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego w kontekście zapotrzebowania i wymagań rynku pracy stanowi niezwykle istotny problem analiz teoretycznych, jak i empirycznych. Celem artykułu jest analiza sytuacji zawodowej osób, które ukończyły uczelnię o profilu technicznym. Kluczową zmienną braną pod uwagę w toku analiz porównawczych stanowi płeć. Dane empiryczne pozyskano w rezultacie badania sondażowego metodą CAWI, wśród...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Profesjonalizm w pracy zawodowej
  Publikacja

  - Rok 2017

  Artykuł jest analizą cechy profesjonalizmu w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów technicznych. Autorka podnosi problem nierozerwalnego związku między działaniem respektującym zasady etyczne i sprawnością zawodową, jako fundamentu wyborów określanych mianem profesjonalnych . Zaproponowana przez autorkę triada - odpowiedzialność, wiedza i doświadczenie - to nie tylko warunek i gwarancja profesjonalizmu, ale...

 • Przeciwdziałanie nielegalnej emigracji na granicy polsko-rosyjskiej w dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

  Przeciwdziałaniu nielegalnej emigracji do państw Unii Europejskiej służą akty prawa unijnego i krajowego. Do najważniejszych unijnych aktów prawa należy zaliczyć: traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, program „Otwarta i bezpieczna Europa: realizacja założeń” oraz dyrektywy w sprawie przeciwdziałania nielegalnej migracji. Do polskich aktów prawnych należą ustawy: o cudzoziemcach, o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium...

  Pełny tekst do pobrania w portalu