Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej

Filtry

wszystkich: 71

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2013
2012
2011
2010
2006
2005
 • Ammonium sorption from aqueous solutions by the natural zeolite Transcarpathian clinoptilolite studied under dynamics conditons
  Publikacja

  - 2005

  Przeprowadzone badania z wykorzystaniem wodnych roztworów modelowych amoniaku mogą stanowić podstawę do następujących wniosków:- maksymalna pojemność sorpcyjna klinoptylolitu w stosunku do jonów NH4+ w warunkach dynamicznych jest zdecydowanie wyższa niż w warunkach statycznych,- proces usuwania jonów amonowych podlega intensyfikacji w przypadku zastosowania frakcji zeolitu o mniejszej średnicy ziaren,- istotną rolę w procesie sorpcji...

 • Design and measurement of gyrator and isolator using ferrite coupled microstrip lines
  Publikacja

  - 2005

  W publikacji przeprowadzono badania struktur żyratora i izolatora zrealizowanych w technice sprzężonych ferrytowych linii mikropaskowych. Po raz pierwszy zaprezentowano wyniki pomiaru zrealizowanych struktur tego rodzaju. Uzyskane wyniki potwierdzają przewidziany uprzednio efekt zmian kierunków działania opisywanych elementów ze zmianą częstotliwości.

 • Efficient finite difference analysis of microstructured optical fibers [on line]
  Publikacja

  - 2005

  W pracy przedstawiono nową technikę numerycznej analizy mikrostruktur światłowodowych. Technika ta polega na połączeniu metody różnic skończonych i dyskretnych rozwinięć funkcyjnych. Pozwala to na zmniejszenie rozmiaru macierzy powstających przy analizie problemu, a jednocześnie na bezpośrednią implementację radiacyjnych warunków brzegowych. Testy algorytmu przeprowadzono dla kilku wybranych struktur, uzyskując bardzo dobrą zgodność...

 • Eigenvalue approach to synthesis of prototype filters with source/load coupling

  Artykuł przedstawia nową, szybko zbieżną, technikę syntezy macierzy sprzężeń filtrów o charaktrystyce Czebyszewa. Synteza opiera się na zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów w odniesieniu do wartości własnych macierzy sprzężeń oraz jej podmacierzy.

 • Fast numerical analysis of dielectric resonators with perturbed rotational symmetry
  Publikacja

  W artykule zaprezentowano metody szybkiej analizy rezonatorow o symetrii zblizonej do osiowej metodą różnic skończonych w dziedzinie częstotliwości. Dzięki użyciu techniki rozwinęć funkcyjnych w jednorodnych obszarach uzyskano redukcję rozmiaru i znaczne przyspieszenie zbieżności problemu własnego, reprezentującegowspomniane układy. Dzięki elastycznemu sposobowi łączenia dziedzin z i bez rozwinięć funkcyjnych możliwe było zaadaptowanie...

 • High Q-factor Microwave Fabry-Perot Resonator With Distributed Bragg Reflectors
  Publikacja

  - 2005

  Zrealizowany został rezonator Fabry-Perot pracujący na częstotliwości 39 GHz i wykorzystujący dwie pary ćwierćfalowych kwarcowych reflektorów Bragga. Dla fali o długości 98.26 mm otrzymano dobroć ok. 560,000, co oznacza 4.3-krotny wzrost w porównaniu z identycznym rezonatorem bez reflektorów Bragga. Analizę problemu wykonano przy pomocy metody różnic skończonych w dziedzinie częstotliwości (FDFD) i porównano z uproszczonym rozwiązaniem...

 • Hybrydowe rodzaje promieniujące uwarstwionych prowadnic mikrofalowych układów scalonych
  Publikacja

  - 2005

  W pracy przedstawiono metodę opisu widma ciągłego uwarstwionych prowadnic hybrydowych, mikrofalowych układów scalonych. Na wstępie zbadano własności rodzajów w uwarstwionych, ekranowanych z góry i dołu, prowadnicach płaskorównoległych. Dokonując przejścia granicznego, polegającego na odsunięciu do nieskończoności górnego ekranu linii, pokazano mechanizm generacji continuum rodzajów promieniujących z nieskończonego zbioru rodzajów...

 • Improving the performance of the 3-dB microstrip hybrid-ring based power dividers
  Publikacja

  - 2005

  W pracy przedstawiono wyniki teoretycznych i eksperymentalnych badań zintegrowanych układów mikropaskowych 3-dB dzielników mocy wykorzystującch strukturę pierścieniową. Zaproponowano modyfikację geometrii układu prowadzącą do poprawy jego charakterystyk transmisyjnych.

 • Low-Reflection Subgridding
  Publikacja

  Artykuł przedstawia technikę umieszczania makromodeli w trójwymiarowej siatce dyskretyzacji metody różnic skończonych. Umożliwia ona łączenie obszarów siatki o różnym kroku dyskretyzacji. Zastosowana prosta interpolacja liniowa wraz z kolokacją pól sąsiadujących ze sobą podobszarów prowadzi do uzyskania małego współczynnika odbicia od obszaru z gęstą siatką.

 • Makromodele w metodzie różnic skończonych.
  Publikacja

  Przedstawiono nową technikę zwiększającą dokładność i szybkość pełnofalowej analizy złożonych struktur mikrofalowych wykorzystującą technikę redukcji rzędu modelu ang. Model Order Reduction (MOR) w połączeniu z metodami różnic skończonych (FDTD, FDFD). Zastosowanie wysokorozdzielczego algorytmu FDTD i FDFD zawierającego makromodele pozwala na dobre odwzorowanie zmienności pól elektromagnetycznych w całej dziedzinie obliczeniowej....

 • Mesh-free approach to Helmholtz equation on radial basis functions
  Publikacja

  Metoda radialnych funkcji bazowych (RBF) jest coraz czesciej stosowana przy rozwiazywaniu rownan rozniczkowych czastkowych oraz zagadnien wlasnych. W szczegolnosci znalazla ona zastosowanie w problemach elektrodynamiki obliczeniowej. W publikacji zastosowano RBF do rozwiazania rownania Helmholtza. Wprowadzono nowy algorytm - adaptacyjny do wyznaczania centrow interpolacyjnych. Przedstawiona metode zastosowano do wyznaczenia rozkladow...

 • Multivariate models of inter-resonator couplings for microwave filter synthesis

  Artykuł przedstawia technikę budowy modeli częstotliwości rezonansowej, współczynnika sprzężenia między rezonatorami oraz sprzężenia ze źródłem/obciążeniem. Przedstawiony jest model siedmiu zmiennych uwzglęgniający topologię rezonatorów. Na podstawie modelu wykonana została synteza filtrów mikrofalowych.

 • Wieloparametryczne, matematyczne modele zastępcze układów mikrofalowych

  Artykuł przedstawia technikę tworzenia wieloparametrycznych modeli zastępczych układów mikrofalowych na podstawie wyników analizy pełnofalowej, wykorzystującą interpolację wymierną funkcji wielu zmiennych. Powstały problem interpolacyjny rozwiązywany jest metodą najmniejszych kwadratów. Procedura tworzenia modelu jest w pełni zautomatyzowana, adaptacyjnie dobieranie są zarówno położenia próbek jak i rząd modelu. Dołączone są przykłady...

2004