Katedra Inżynierii Wiedzy - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Inżynierii Wiedzy

Filtry

wszystkich: 144

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2005
2006
2007
 • An implementation of deterministic tree automata minimization
  Publikacja

  - 2007

  Wstępujący, deterministyczny, skończony automat drzewiasty (DTA) może być używany jako struktura danych do przechowywania zbiorów nieuporządkowanych drzew bez narzuconej liczby poddrzew. Takie automaty są zwykle rzadsze niż automaty działające na napisach i dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ich wydajną minimalizację. W dostępnej literaturze jest jednak ciężko znaleźć proste i szczegółowe opisy procedury minimalizacji....

 • Analiza i estetyzacja ręcznie rysowanych schematów blokowych
  Publikacja

  - 2007

  W artykule opisano koncepcję systemu do rozpoznawania, analizy i estetyzacji ręcznie rysowanych schematów blokowych. Rozumienie struktury rysunków schematów opiera się na zaproponowanej gramatyce grafowej FlowGram. Sformułowane kryterium oceny estetyki schematów blokowych pozwala na ich estetyzację. Pokazano również pierwsze eksperymenty z aplikacją realizującą zaproponowane koncepcje

 • Automatyczne odczytywanie napisów z diagnostyką ich ważności
  Publikacja

  - 2007

  Przedstawiono koncepcję urządzenia wykrywającego i odczytującego napisy z przeznaczeniem dla osoby niewidomej. Zaprezentowano problemy jakie pojawiają się przy konstruowaniu takiego urządzenia i sposoby ich przezwyciężenia. Przedyskutowano ponadto schemat funkcjonalny oprogramowania sterującego takim urządzeniem. Dodatkowo opisano metodę badania podobieństwa figury do litery lub cyfry opartą na odwzorowaniu maksymalnego kwadratu...

 • Biometria - zastosowania, identyfikacja i kierunki dalszego rozwoju
  Publikacja

  Biometria - naturalna forma identyfikacji. W rozdziale zamieszczono opis różnych technik identyfikacji, takich jak rozpoznawanie dłoni, odcisków palców, twarzy, głosu i innych. Omówiono stosowane techniki ekstrakcji cech odpowiednich organów i kierunku dalszych badań nad poprawą własności systemów biometrycznych, które mają zasadnicze znaczenie w identyfikacji i weryfikacji osobniczej, oraz sposobów zwiększenia ich skuteczności.

 • Dynamiczna wizualizacja trójwymiarowa środowiska miejskiego w symulacji pojazdów szynowych
  Publikacja

  - 2007

  Artykuł opisuje koncepcje użycia dynamicznej wizualizacji trójwymiarowej w symulatorze miejskich pojazdów szynowych. Zaproponowano atrybuty obiektywizujące ocenę wizualizacji. Opisano przetestowane prototypy symulatorów: model kabiny 1:1 oraz stanowisko wirtualnej rzeczywistości.

 • Guido: a musical score recognition system
  Publikacja

  - 2007

  This paper presents an optical music recognition system Guido that can automatically recognize the main musical symbols of music scores that were scanned or taken by a digital camera. The application is based on object model of musical notation and uses linguistic approach for symbol interpretation and error correction. The system offers musical editor with a partially automatic error correction.

 • Inteligentny system przetwarzania testów egzaminacyjnych ISTE
  Publikacja

  W pracy opisano koncepcję inteligentnego systemu ISTE służącego do edycji i automatycznej analizy testów egzaminacyjnych

 • Interakcyjna wizualizacja terenu rzeczywistego wykorzystująca klaster obliczeniowy

  Przedstawiono wynik jednego z zadań projektu celowego Clusterix w postaci Systemu wizualizacji trójwymiarowej terenu z punktu widzenia dynamicznego obserwatora. Opisano podstawową archtekturę systemu oraz dokonano oceny jej wydajności na przykładzie konkretnych danych satelitarnych z programu SRTM dla rejonu Gdańska.

 • Makrogenerator translatorów MC²

  Artykuł prezentuje stworzony przez autorów makrogenerator translatorów MC². Makrogenerator ten po otrzymaniu definicji języka staje się translatorem tego języka. Język definiuje się podając jego składnię (produkcje gramatyki zapisane w notacji BNF) oraz znaczenie poszczególnych konstrukcji składniowych tj. opis przekształceń tekstu odpowiadającego danej konstrukcji składniowej na tekst w pewnym języku bazowym (makrodefinicje)....

 • Otwarty format opisu schematów blokowych

  W pracy zaprezentowano problem opisu zinterpretowanych rysunków wektorowych. Przedstawiono wybrane formaty do opisu rysunków wektorowych i różnorodnych struktur. Zaproponowano otwarty format FlowChartML do opisu schematów blokowych. Format ten, oparty na metajęzyku XML, pozwala nie tylko na zapis informacji o poszczególnych figurach schematu oraz ich połączeniach, ale również informacji o zinterpretowanej strukturze schematu blokowego

 • Poll Reader - the working prototype of optical mark recognition software
  Publikacja

  - 2007

  Automatyczne rozpoznawanie zaznaczeń wydaje się stosunkowo prostym zadaniem z dziedziny przetwarzania dokumentów, a komercyjne systemy OMR są dostępne na rynku już od dłuższego czasu. Zdecydowaliśmy się jednak na stworzenie prostego darmowego oprogramowania, które mogłoby być wykorzystywane przez uczelnie zobowiązane do przeprowadzania ankiet wśród studentów. W rozdziale opisano konstrukcję programu oraz najważniejsze algorytmy...

 • Practical evaluation of the basic concepts for face localization
  Publikacja

  - 2007

  Pomimo tego, że w literaturze zaproponowano wiele metod lokalizacji twarzy, a związane z nimi koncepcje teoretyczne wydają się bardzo interesujące, ich praktyczna przydatność musi dopiero zostać zweryfikowana. Ponadto, chociaż opisywane w publikacjach rozwiązania stają się coraz bardziej skomplikowane, to opierają się one wciąż na bradzo prostych pomysłach, takich jak mapy krawędzi. Dlatego też głównym celem pracy nie było zaproponowanie...

 • Querying the digital database of musical documents
  Publikacja

  W rozdziale zaprezentowano program Melody Explorer służący do formułowania zapytań dla bazy danych dokumentów muzycznych. Przedstawiono problemy związane z konwersją informacji wprowadzanych przez użytkownika na zapis nutowy. Zaproponowano ulepszenia istniejących rozwiązań mające na celu poprawę dokładności i stabilności systemu. Oprócz cyfrowego zapisu dźwięku również podany przez użytkownika rytm melodii wykorzystywany jest do...

 • Recognition, understanding and aestheticization of freehand drawing flowcharts
  Publikacja

  - 2007

  In this paper a concept of FCA, a system for recognizing, understanding and aestheticization of freehand drawing flow charts is described. The system is based on a proposed by the author FlowGram graph grammar describing flow charts drawing. An open format FlowChartML for flow charts description is also proposed. The aestheticization criterion is formulated that allows for automatic beautification of flow charts. First experiments...

 • Rozpoznawanie notacji muzycznej
  Publikacja

  - 2007

  W rozdziale przedstawiono najważniejsze problemy występujące w systemach OMR oraz przykładowe podejścia do ich rozwiązania.

 • Usprawnienie procesu formułowania zapytań dla cyfrowej biblioteki dokumentów muzycznych

  W pracy przedstawiono program Melody Explorer, służący jako interfejs użytkownika dla multimedialnej bazy danych (biblioteki cyfrowej)dokumentów muzycznych. Zadaniem programu jest m.in. zamiana danych wprowadzanych przez użytkownika w formie akustycznej (takiej jak śpiew, nucenie, gra na instrumencie) na zapis symboliczny w postaci notacji muzycznej. W pracy omówiono doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji programu, zaproponowano...

 • Wizualizacja partytur w środowisku internetu

  W pracy przedstawiono problematykę wizualizacji notacji muzycznej w środowisku internetowym. Omówione zostały najważniejsze metody publikacji partytur w postaci obrazów rastrowych i wektorowych. Przedstawiono znacznikowy format opisu notacji muzycznej - MusicXML oraz format prezentacji grafiki wektorowej - SVG. Wskazano również potrzebę stworzenia i przedstawiono koncepcję oraz pierwsze testy biblioteki służącej wizualizacji partytur...

 • Wykorzystanie xml do reprezentacji cyfrowych dokumentów muzycznych
  Publikacja

  - 2007

  W bibliotekach cyfrowych dokumentów muzycznych potrzebny jest format pozwalający na wymianę danych różnego typu związanych z dokumentem muzycznym. Otwarty format XML posiada wiele zalet, które pozwalają na zastosowanie go w tej bibliotece. W rozdziale zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania formatów MPEG-7, MARCXML oraz MusicXML do opisania różnorodnych aspektów muzyki. Połączenie wszystkich informacji związanych z dokumentem...

 • Zapytania muzyczne do bibliotek cyfrowych
  Publikacja

  - 2007

  Biblioteki cyfrowe dokumentów muzycznych umożliwiają przechowywanie różnorodnej, multimedialnej informacji muzycznej. Oprócz opisu bibliograficznego obejmować ona może również dane w postaci nagrań dźwiękowych i wideo, obrazów partytur oraz partytur w postaci cyfrowej.W celu efektywnego wyszukiwania danych muzycznych należy stosować zapytania muzyczne. W rozdziale przedstawiono specyfikę cyfrowych bibliotek muzycznych oraz metody...

 • Zastosowanie gramatyk grafowych do rozpoznawania i interpretacji diagramów

  W pracy przedstawiono formalizm gramatyk grafowych oraz jego wykorzystanie do rozpoznawania i interpretacji złożonych dwuwymiarowych struktur. Podano przykład zastosowania gramatyki grafowej do interpretacji schematów blokowych, formułując specyficzne dla nich reguły produkcji. Pokazano też możliwość zastosowania gramatyk grafowych do wspomagania procesu rozpoznawania oraz interpretacji partytur muzycznych

2008
 • Aestheticization of Flowcharts
  Publikacja

  - 2008

  One of the important issues of diagrams is their aesthetics. In this paper a method of its formalization for freehand drawn flowcharts is proposed. In order to formalize the evaluation of flowcharts' aesthetics a criterion consisting of several measures is proposed. Based on this criterion the algorithms for automatic optimization of flowcharts' appearance are proposed.

 • Automatic evaluation of information credibility in Semantic Web and Knowledge Grid
  Publikacja

  - 2008

  This article presents a novel algorithm for automatic estimation of information credibility. It concerns information collected in Knowledge Grid and Semantic Web. Possibilities to evaluate the credibility of information in such structures are much greater than those available for WWW sites which use natural language. The rating system presented in this paper estimates credibility automatically on the basis of the following metrics:...

 • Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne
  Publikacja

  - 2008

  Biblioteki cyfrowe (BC) zwane 'repozytoriami wiedzy' to złożone systemy informatyczne tworzone przy współpracy informatyków z bibliotekarzami. Dzięki nowoczesnym technologiom służą do przechowywania zarówno zdigitalizowanych, jak i elektronicznych obiektów w dowolnym formacie. Artykuł ten jest częścią badań projektu realizowanego w Bibliotece Muzycznej Dokumentów Muzycznych dotyczącego jakości bibliotek cyfrowych. Model jakości...

 • Efficiency of interactive terrain visualization with a PC-cluster
  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki jednego z zadań krajowego projektu CLUSTERIX, poświęconego opracowaniu wydajnej aplikacji do interaktywnej wizualizacji terenu z rzeczywistych danych przestrzennych. Szczególną uwagę poświęcono praktycznym aspektom wykorzystania klastrów obliczeniowych w zastosowaniach ściśle graficznych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Exploring contexts of use of cultural objects in virtual museums
  Publikacja

  - 2008

  This paper presents a system which facilitates discovering knowledge about cultural objects. The system is based on semantic modeling of a virtual museum which consists of cultural objects placed in a virtual 3D space. The article describes an extension to the concept of cultural objects which includes information on the use of these objects. This extension enables to place objects in an appropriate context in a virtual museum....

 • GDI+. Nowe możliwości podsystemu graficznego Microsoft Windows
  Publikacja

  - 2008

  W pracy przedstawiono krótką charakterystykę GDI+, podsystemu graficznego dostępnego w nowych wersjach Microsoft Windows. Omówiono najważniejsze ulepszenia wprowadzone w stosunku do oryginalnego GDI oraz problemy techniczne związane ze stosowaniem GDI+, podano również wyniki własnych testów wydajnościowych nowej technologii.

 • Generalized adaptive notch smoothers for real-valued signals and systems

  Systems with quasi-periodically varying coefficients can be tracked using the algorithms known as generalized adaptive notch filters (GANFs). GANF algorithms can be considered an extension, to the system case, of classical adaptive notch filters (ANFs). We show that estimation accuracy of the existing algorithms, as well as their robustness to the choice of design parameters, can be considerably improved by means of compensating...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Hardware accelerated thin client for virtual reality applications

  Thin client applications often make minimal use of hardware available at the client side. This article focuses on the problem of creating portable thin client application for virtual reality applications, which allows use of client graphics hardware to aid rendering process. Some already available potential solutions are presented and entirely new protocol for client-server communication is presented to allow fast and reliable...

 • Identyfikacja na podstawie pisma i tekstu
  Publikacja

  W pracy zamieszczono opis różnych technik identyfikacji tożsamości na podstawie pisma, tekstu i podpisów. Omówiono algorytmy ekstrakcji cech niezbędne do wykonania operacji rozpoznawania. Opisane systemy biometryczne odgrywają dużą rolę w identyfikacji i weryfikacji osobniczej.

 • Języki formalne, automaty i translatory
  Publikacja

  - 2008

  Książka stara się w przystępny sposób przedstawić zagadnienia związane z teorią języków formalnych, automatów i translatorów. Wiedza ta pomoże nie tylko zrozumieć zasady stosowanych na co dzień narzędzi informatycznych, ale pomoże również w rozwiązywaniu częstych problemów związanych z przetwarzaniem danych tekstowych o zdefiniowanej strukturze.Książka ta przeznaczona jest przede wszystkim dla szerokiego grona studentów informatyki...

 • Klasyfikacja segmentów obrazu na litery i nielitery

  Artykuł przedstawia metody oceny podobieństwa figur do liter opracowane dla potrzeb urządzenia do lokalizacji i odczytu napisów z przeznaczeniem dla osób niewidomych. Ocena dotyczy kształtów segmentów znajdowanych na obrazie zawierającym potencjalny tekst (np. witryna sklepu, drzwi z wizytówką, autobus z numerem linii). Celem tej oceny jest wyodrębnienie segmentów obrazu reprezentujących tekst i przekazanie ich do systemu rozpoznawania...