Katedra Inżynierii Wiedzy - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Inżynierii Wiedzy

Filtry

wszystkich: 144

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2013
 • Incremental construction of finite-state automata
  Publikacja

  - 2013

  Rozdział przedstawia algorytmy przyrostowego i półprzyrostowego tworzenia minimalnych deterministycznych automatów skończonych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Recognition of Hand Drawn Flowcharts
  Publikacja

  - 2013

  In this paper the problem of hand drawn flowcharts recognition is presented. There are described two attitudes to this problem: on-line and off-line. A concept of FCE, a system for recognizing and understanding of freehand drawn on-line flow charts on desktop computer and mobile devices is presented. The first experiments with the FCE system and the planes for future are also described.

2012
 • Agent System for Managing Distributed Mobile Interactive Documents in Knowledge-Based Organizations
  Publikacja

  - 2012

  The MIND architecture of distributed mobile interactive document is a new processing model defined to facilitate obtaining a proper solution in knowledge processes carried out by knowledge-based organizations. Such organizations have an established structure that defines document templates and knowledge process. The aim of the MIND architecture is to change the static document to mobile agents, which are designed to implement the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Akademia ETI : Cztery lata współpracy Wydziału ETI ze szkołami ponadgimnazjalnymi regionu
  Publikacja

  - 2012

  Sprawozdanie z pierwszych czterech lat istnienia Akademii ETI (2008-2012).

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Analiza odręcznych schematów blokowych z oceną ich estetyki
  Publikacja

  - 2012

  Książka dotyczy problematyki rozpoznawania, analizy i estetyzacji ręcznie rysowanych diagramów. W szczególności skupiono się na schematach blokowych. W książce poruszono trzy główne grupy zagadnień: przetwarzania wstępnego, segmentacji i rozpoznawania obrazów, automatycznej analizy i interpretacji schematów z wykorzystaniem podejścia lingwistycznego i formalizmu gramatyk grafowych oraz zagadnienia związane z oceną estetyki prezentowania...

 • Fizyka bryły sztywnej dla trójwymiarowej gry komputerowej - propozycja silnika

  Referat prezentuje autorski silnik dynamiki brył sztywnych działający w czasie rzeczywistym i przeznaczony do symulacji fizycznych na potrzeby gier komputerowych. Ze względu na przeznaczenie silnika przyjęto, że wiarygodność efektów symulacji będzie ważniejsza niż dokładne odwzorowanie zjawisk fizycznych. Pozwoliło to na zastosowanie uproszczonego modelu fizycznego i uzyskanie dzięki temu efektywnego silnika, radzącego sobie w...

 • Igrzyska Akademii ETI : Konkurs dla młodych talentów informatycznych, potencjalnych studentów WETI
  Publikacja

  Sprawozdanie z pierwszych Igrzysk Akademii ETI, które odbyły się 21 stycznia 2012 r.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Image normalization method for face identification under difficult lighting conditions
  Publikacja

  - 2012

  W pracy przedstawiono nową metodę normalizacji obrazu, opartą o proste techniki, takie jak binaryzacja czy wyrównywanie histogramu, która pozwala na skuteczne wyeliminowanie cieni oraz uzyskanie niezmienników znacznie poprawiających dokładność procesu rozpoznawania twarzy. Podczas wykonanych eksperymentów zaproponowana metoda uzyskała wyniki lepsze od referencyjnego algorytmu wykorzystującego anizotropowe wygładzanie.

 • Liveness measurements using optical flow for biometric person authentication

  Automatyczne rozpoznawanie twarzy jest jedną z najpopularniejszych technik biometrycznych, jednak nawet najdokładniejsze algorytmy identyfikacji okażą się bezużyteczne, jeśli będzie można je oszukać, np. używając zdjęcia zamiast rzeczywistej osoby. Dlatego też odpowiedni pomiar żywotności jest niezwykle istotny. W pracy zaprezentowano metodę, która jest w stanie rozróżnić pomiędzy sekwencjami wideo pokazującymi żywe osoby oraz...

 • Metody i zastosowania modelowania tkanki ludzkiej
  Publikacja

  - 2012

  Artykuł opisuje możliwości, jakie daje medycynie modelowanie tkanki ludzkiej z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Przedstawia on ponadto trzy propozycje zastosowania w praktyce lekarskiej modelowania gruczołu piersiowego. Propozycje te są wynikiem uzgodnień zespołu medyczno-informatycznego (autorów artykułu) i zostały zaplanowane jako realizowane oraz wdrażane w czasie następującym po publikacji artykułu....

 • Metody wprowadzania informacji do mobilnych dokumentów interaktywnych oparte na identyfikacji podobnych treści

  Artykuł dotyczy nowatorskiej architektury dokumentu pozwalającej na szybsze wprowadzanie informacji i wydajniejsze ich przetwarzanie. Dokumenty opracowywane zgodnie z przedstawioną architekturą charakteryzują się tym, że są wykonywalne, mobilne, interaktywne oraz inteligentne. Dokumenty te aktywnie współpracują z użytkownikiem podczas wprowadzania treści oraz są w stanie automatycznie przemieszczać się w Internecie. Ponadto dokumenty,...

 • Modeling of Human Tissue for Medical Purposes

  The paper describes the possibilities offered for medicine by modeling of human tissue using virtual and augmented reality. It also presents three proposals of breast modeling for the use in clinical practice. These proposals are the result of arrangements of medical and computer scientists team (the authors) and will be pursued and implemented in the near future. There is included also a brief description of the most popular methods...

 • SDF classifier revisited
  Publikacja

  Artykuł dotyczy problemów związanych z konstruowaniem klasyfikatorów wykorzystujących tzw. dyskryminacyjną funkcję samopodobieństwa (ang. Similarity Discriminant Function - SDF), w których tradycyjna, wektorowa reprezentacja obrazu została zastąpiona przez dane o strukturze macierzowej. Zaprezentowano możliwości modyfikowania macierzowych struktur danych i zaproponowano nowe warianty kryterium SDF. Przedstawione algorytmy zostały...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Smaller representation of finite state automata
  Publikacja

  This paper is a follow-up to Jan Daciuk's experiments on space-efficient finite state automata representation that can be used directly for traversals in main memory (Daciuk, 2000)[4]. We investigate several techniques for reducing memory footprint of minimal automata, mainly exploiting the fact that transition labels and transition pointer offset values are not evenly distributed and so are suitable for compression. We achieve...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Techniki sprzętowej teselacji do wygładzania i uszczegóławiania modeli trójwymiarowych
  Publikacja

  - 2012

  DirectX 11 oraz OpenGL 4 wprowadziły do potoku renderującego bardzo oczekiwaną teselację. Wraz z upływem czasu coraz więcej silników graficznych zostaje dostosowywanych do wspierania tej technologii. W artykule przedstawiona została koncepcja teselacji od strony teoretycznej oraz praktycznej. Opisany został nowy potok renderujący, a w szczególności dedykowane teselacji programy cieniujące (ang. shaders). Główną część artykułu stanowi...

 • Tworzenie kooperacyjnych gier przygodowych z wykorzystaniem HTML 5
  Publikacja

  - 2012

  W pracy przedstawiono oryginalną koncepcję tworzenia kooperacyjnych gier przygodowych działających w przeglądarkach internetowych na platformach stacjonarnych i mobilnych. W celu weryfikacji proponowanej koncepcji stworzono silnik gier oparty o HTML5 i JavaScript. Przedstawiono również wykorzystanie silnika do zrealizowania grywalnego poziomu gry przygodowej.

 • Web Services Integration with Regard to the Metrics of Data Believability
  Publikacja

  - 2012

  The paper is concerned with estimating the believability of data acquired from web services. In the paper, a new method for believability estimation is introduced. The method is designed for integrating web services. The believability estimation is based on the following metrics: quantity, reputation, approval, independence, traceability, maturity, authority and objectivity. In the method, data trustworthiness is determined by...

 • Wydajne renderowanie w dowolnym porządku miękko przecinających się cząsteczek przez użycie ważenia wykładniczego
  Publikacja

  - 2012

  Artykuł opisuje metodę pozwalającą na renderowanie cząsteczek na dowolnym API i sprzęcie wspierającym zmiennoprzecinkowe operacje mieszania kolorów na powierzchni docelowej. Prezentowana metoda wykorzystuje mieszanie kolorów do wyznaczenia średniej ważonej głębią położenia cząsteczki, przez co uzyskany algorytm nie tylko pozwala na renderowanie cząsteczek w dowolnej kolejności, ale także pozwala na ich wzajemne płynne przenikanie,...

2011
 • A Framework for Training and Testing of Complex Pattern Recognition Systems
  Publikacja

  W pracy przedstawiono szkielet aplikacji stworzony po to, by uprościć konstruowanie systemów rozpoznawania obrazów oraz zapewnić środowisko testowe umożliwiające ocenę algorytmów przy użyciu dużych zestawów danych. Jasno zdefiniowana architektura wraz z wieloma gotowymi do użycia modułami pozwala skoncentrować się na implementacji najważniejszych algorytmów. Szkielet wspiera tworzenie modułów, który mogą być wielokrotnie używane,...

 • A Plan for Training Global Leaders in Cybersecurity
  Publikacja

  - 2011

  Referat prezentuje wizję globalnego uniwersytetu, który będzie kształcił potencjalnych liderów w obszarze globalnego cyber-bezpieczeństwa. Opisuje on profil absolwenta z uwzględnieniem kompetencji technicznych, organizacyjnych, psychologiczno-socjologicznych i etycznych, a następnie przedstawia drogę realizacji tej wizji z uwzględnieniem istniejących zasobów.

 • A simple model for automated negotiations over collaboration agreements in ebXML
  Publikacja

  Poważnym ograniczeniem w upowszechnianiu standardu ebXML(elektronicznego obiegu dokumentów)jest możliwość występowania konfliktu pomiędzy partnerami transakcji. W artykule zaproponowano prosty mechanizm umożliwiający rozstrzyganie takich konfliktów w drodze automatycznie realizowanych negocjacji, którego wdrożenie pozwoli znacznie rozszerzyć zakres stosowania standardu ebXML.

 • Algorytmy klasyfikacji i uczenia w rozpoznawaniu treści
  Publikacja

  - 2011

  Zadanie klasyfikacji treści może zostać podzielone na dwa etapy: ekstrakcji cech istotnych dla podziału na klasy oraz etapu klasyfikacji na podstawie cech wyznaczonych w poprzednim etapie. Dzięki takiemu podziałowi, możliwe jest użycie w drugim etapie standardowych algorytmów budowy (uczenia) klasyfikatorów, takich klasyfikator bayesowski, drzewa decyzyjne, sztuczne sieci neuronowe czy metoda wektorów wspierających (SVM). Przy...

 • Automaty jako narzędzia w przetwarzaniu języka
  Publikacja

  Rozdział zawiera definicję, notację i chcarakterystykę automatów oraz algorytmy ich przekształcania, umożliwiające ich skuteczne wykorzystanie w przetwarzaniu języka.

 • Detekcja obiektów graficznych i ekstrakcja ich parametrów
  Publikacja

  - 2011

  W rozdziale przedstawiono wybrane metody wykrywania obiektów na obrazach, a także sposoby ich opisywania za pomocą parametrów umożliwiających późniejszą klasyfikację. Zaprezentowano algorytmy analizy obrysu obiektu (podział linii brzegowej na tokeny, wykorzystanie symetrii) oraz analizy tekstury (NxM-gramy, lokalne wzorce, filtry Gabora), omówiono także wykrywanie obiektów metodą AdaBoost.

 • Generowanie nieregularnej siatki terenu przy uwzględnieniu procesów hydrologicznych

  Fraktalne metody generowania terenu należą do jednych z najbardziej podstawowych, jednak często są stosowane do struktur regularnych. Proponowany algorytm, w oparciu o własności triangulacji Delaunay oraz diagramu Voronoi, znajduje zastosowanie przy dynamicznym generowaniu nieregularnej siatki trójkątów. Pozwala to na wizualizację realistycznego terenu z uwzględnieniem procesów hydrologicznych w jego ukształtowaniu.

 • Identity verification based on mouse movements
  Publikacja

  W pracy przedstawiono ideę systemu zabezpieczeń biometrycznych opartego na sposobie poruszania myszą. Pomiary odczytywane z myszy są przykładem cech behawioralnych, które w przeciwieństwie do fizjologicznych są bardzo niestabilne. Opisano zbiór cech, które można wydobyć z danych pochodzących z myszy. Przeprowadzono eksperymenty dla danych zebranych od trzynastu użytkowników. Zaprezentowano wyniki uwierzytelniania za pomocą metody...

 • Interactive Query Expansion with the Use of Clustering by Directions Algorithm

  This paper concerns Clustering by Directions algorithm. The algorithm introduces a novel approach to interactive query expansion. It is designed to support users of search engines in forming web search queries. When a user executes a query, the algorithm shows potential directions in which the search can be continued. This paper describes the algorithm and it presents an enhancement which reduces the computational complexity of...

 • Języki i gramatyki formalne
  Publikacja

  - 2011

  Rozdział zawiera wprowadzenie do teorii języków formalnych, gramatyk i automatów. Przedstawione zostały podstawowe pojęcia i definicje oraz przykłady dotyczące w szczególności analizy leksykalnej, składniowej i semantycznej zdań w językach formalnych.

 • Metody rozwiązywania problemu zapisu norm prawnych w postaci ontologii OWL

  Artykuł dotyczy problemu zapisu norm prawnych w postaci umożliwiającej systemom komputerowym automatyczne przetwarzanie treści tych norm i ich interpretowanie. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania komputerów do podawania bieżącego stanu prawnego oraz pełnienia funkcji doradczej. W artykule opisana jest realizacja tego zagadnienia opierająca się na zapisie norm prawnych w postaci ontologii wyrażonych w języku OWL. Zapis...

 • Metody wspomagania wyszukiwania informacji
  Publikacja

  - 2011

  Wyszukiwanie informacji analizowane może być z perspektywy użytkownika i w kontekście tego, jakie czynności może on podjąć, aby odnaleźć interesujące go informacje bez wsparcia ze strony analizatora języka. Użytkownicy stosują wyszukiwarki internetowe, jednak często nie są świadomi pełnego zakresu ich możliwości. Wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarek polega na wprowadzaniu zapytań w polu tekstowym. Opracowane zostały liczne metody...

 • Metody wyszukiwania informacji oparte na wyznaczaniu kierunków
  Publikacja

  - 2011

  Rozprawa doktorska poświęcona jest nowej, oryginalnej metodzie klasteryzacji kierunkowej przeznaczonej do wyszukiwania informacji. Metoda ma zastosowanie w przypadku, gdy przeprowadzane jest wyszukiwanie za pomocą zapytań. Mogą to być zarówno zapytania wprowadzane w polu tekstowym wyszukiwarki internetowej, jak i zapytania stosowane podczas wydobywania danych zawartych w sieci semantycznej. Metoda służy do przeprowadzania interaktywnego...

 • Negocjacyjna metoda generowania protokołu uzgodnień na platformie EBXML

  Celem standardu ebXML jest ustanowienie globalnej platformy dla biznesu elektronicznego, umożliwiającej dowolnym przedsiębiorstwom( bez względu na ich wielkość i lokalizację)poszukiwanie partnerów handlowych i realizowanie transakcji kupna-sprzedaży w oparciu o wymianę dokumentów elektronicznych o strukturze logicznej opisanej w XML.Podstawą do nawiązania kontaktu przez dowolny podmiot jest publikowany przez niego w specjalnym...

 • Projektowanie gier komputerowych z wykorzystaniem Unreal Development Kit

  W pracy przedstawiono pakiet narzędziowy Unreal Development Kit (UDK) umożliwiający tworzenie gier w oparciu o silnik Unreal Engine 3 (UE3). Silnik ten umożliwia tworzenie wieloplatformowych, zaawansowanych graficznie gier praktycznie dowolnego typu. UDK jest zasadniczo kompletnym środowiskiem wytwarzania gier oferując rozmaite narzędzia modelowania poziomów, w tym: edytor brył geometrycznych, siatek obiektów i terenu, bibliotekę...

 • Przechowywanie złożonych funkcji oświetlenia w postaci mapy normalnych

  Mapy normalnych są jedną z najszerzej stosowanych technik w grafice komputerowej, gdyż pozwalają na stosunkowo mało kosztowne odzwierciedlenie detali obiektów i ich interakcji z oświetleniem. Standardowe mapy normalnych przechowują jednak informacje jedynie o orientacji fragmentów powierzchni i nie oddają efektu rzucania cieni w ramach jednej powierzchni. Prezentowany w artykule algorytm pozwala na zakodowanie w standardowej mapie...

 • Przetwarzanie języka naturalnego
  Publikacja

  - 2011

  Rozdział opisuje przetwarzanie języka naturalnego z podziałem na warstwy przetwarzania. Omawia też zagadnienie jakości przetwarzania na przykładzie poprawiania błędów i optymalizacji reguł.

 • Selekcja i ekstrakcja cech
  Publikacja

  W rozdziale omówiono sposób przedstawiania danych w postaci wektorów cech, które stanowią zbiory uczące np. w zadaniach klasyfikacji lub grupowania. Opisano metody generowania podzbiorów cech (metodę podziału i ograniczeń, metody sekwencyjne) oraz oceny jakości tych podzbiorów. Zaprezentowano wybrane algorytmy ekstrakcji cech (analizę głównych składowych, wielowymiarowe skalowanie, liniową analizę dyskryminacyjną).

 • Smaller Representation of Finite State Automata
  Publikacja

  This paper is a follow-up to Jan Daciuk's experiments on space-effcient finite state automata representation that can be used directly for traversals in main memory. We investigate several techniques of reducing memory footprint of minimal automata, mainly exploiting the fact that transition labels and transition pointer offset values are not evenly distributed and so are suitable for compression. We achieve a gain of around 20-30%...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Stosowanie metryk wiarygodności danych w celu integracji usług sieciowych
  Publikacja

  - 2011

  Artykuł poświęcony jest problemowi sprzeczności danych występujących w wyniku korzystania z usług sieciowych. Sprzeczności te uniemożliwiają poprawne przetwarzanie danych i powodują błędy w działaniu aplikacji opierających się na integracji usług sieciowych. W artykule przedstawiona jest metoda rozwiązania problemu sprzeczności opierająca się na identyfikowaniu niewiarygodnych źródeł danych i wykluczaniu danych podawanych przez...

 • Subspace Algorithms for Face Verification
  Publikacja

  - 2011

  W rzeczywistych zastosowaniach problem weryfikacji wydaje się ważniejszy od klasyfikacji. Na ogół dysponujemy jedynie niewielkim zbiorem obrazów uczących reprezentujących daną osobę, a naszym zadaniem jest podjęcie decyzji odnośnie tego, czy nowo pozyskana fotografia jest do nich wystarczająco podobna - bez użycia oddzielnego zbioru przykładów negatywnych. W takim przypadku uzasadnione wydaje się zastosowanie metody podprzestrzeni,...

 • Symulacja chodu i biegu w świecie wirtualnym

  Pierwsza część referatu prezentuje różne techniki symulacji chodu i biegu wraz z omówieniem ich zalet i wad. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się tu obrotowa sfera z człowiekiem w środku wzorowana na kołowrotku dla chomika. Takie urządzenie umieszczone wraz z zawierającą je instalacją typu CAVE powstanie do końca 2013 r. na terenie Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej jako tzw. Laboratorium Zanurzonej...

 • User authentication based on keystroke dynamics analysis
  Publikacja

  W pracy przedstawiono kilka metod, które można wykorzystać do uwierzytelniania użytkowników na podstawie rytmu pisania na klawiaturze. Dwie z opisanych metod wykorzystują miarę odległości zdefiniowaną do porównywania wpisywanych tekstów, natomiast trzecia analizuje parametry rozkładów cech wydobytych z wpisywanych tekstów. Algorytmy te zostały przetestowane na dwóch zbiorach danych. Ponadto oceniona została efektywność metody powstałej...

2010
2009
 • A perfect hashing incremental scheme for unranked trees using pseudo-minimal automata

  We describe a technique that maps unranked trees to arbitrary hash codes using a bottom-up deterministic tree automaton (DTA). In contrast to other hashing techniques based on automata, our procedure builds a pseudo-minimal DTA for this purpose. A pseudo-minimal automaton may be larger than the minimal one accepting the same language but, in turn, it contains proper elements (states or transitions that are unique) for every input...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Aktywne modele wyglądu w automatycznej lokalizacji i rozpoznawaniu twarzy
  Publikacja

  - 2009

  W pracy opisano metodę lokalizacji obiektów wykorzystującą koncepcję aktywnych modeli wyglądu (ang. active appearance models) i przedstawiono wyniki eksperymentów, związanych ze stosowaniem tej koncepcji do automatycznego lokalizowania oraz rozpoznawania twarzy.

 • Automatyczne konstruowanie ekstraktorów cech w problemach klasyfikacji
  Publikacja

  - 2009

  W pracy zaproponowano i zbadano ideę automatycznego tworzenia ekstraktora cech. Ekstraktor taki uzyskiwany jest na drodze uczenia, metodami ewolucyjnymi wykorzystującymi zbiory uczące pochodzące z innych problemów klasyfikacyjnych, w określonym sensie podobnych do problemu rozpatrywanego. Uzyskiwany w ten sposób ekstraktor powinien poprawiać uogólnianie klasyfikatora uczonego niewielką liczbą przykładów z zadania rozpatrywanego,...

 • Automatyzacja procesu analizy odręcznych schematów blokowych i oceny ich estetyki
  Publikacja

  - 2009

  W pracy przedstawiono problem konwersji ręcznie tworzonych rysunków technicznych na postać cyfrową. Skupiono się na odręcznie rysowanych schematach blokowych, ich analizie i estetycznej prezentacji. Zaprezentowano problemy wstępnego przetwarzania i segmentacji rysunków odręcznych i podano propozycje ich rozwiązania. Do celów analizy schematów blokowych zaproponowano algorytmy rozpoznawania elementów schematu. Podczas interpretacji...

 • Incremental construction of Minimal Tree Automata [online]
  Publikacja

  - ALGORITHMICA - 2009

  We describe an algorithm that allows the incremental addition or removal of unranked ordered trees to minimal frontier-to-root deterministic tree automaton (DTA). The algorithm takes a tree t and a minimal DTA A as input; it outputs a minimal DTA A' which accepts the language L(A) accepted by A incremented (or decremented) with the tree t. The algorithm can be used to efficiently maintain dictionaries which store large collections...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Interfejs do algorytmu Clustering by Directions ułatwiający formułowanie zapytań w wyszukiwarkach internetowych
  Publikacja

  - 2009

  Rozdział dotyczy tworzenia zapytań w wyszukiwarkach internetowych. Opisuje sposoby wspierania użytkowników wyszukiwarek w formułowaniu zapytań. Ponadto opisuje zasadę działania opracowanego przez autora algorytmu Clustering by Directions. Algorytm ten przeznaczony jest do wskazywania użytkownikom potencjalnych kierunków, w których mogą kontynuować wyszukiwanie. Kierunki są reprezentowane przez wyrazy, które użytkownik może dodawać...

 • Kopalnia pomysłów - wzorce dla projektowania gier komputerowych
  Publikacja
  • P. Rudnicki
  • R. Rudnicki

  - 2009

  Referat omawia ideę wzorców dla projektowania gier komputerowych. Przedstawiona jest w nim geneza ich powstania, omówienie ich typowych elementów i konkretny przykład takiego wzorca. Podane są sposoby na tworzenie nowych wzorców, wdrażanie ich na etapie projektowania i zarządzanie nimi, a także plusy i minusy stosowania takiego podejścia do tworzenia gier komputerowych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Metody formułowania ontologicznych zapytań

  Artykuł dotyczy problemu wydobywania danych wyrażonych w postaci ontologii opisanej językiem Web Ontology Language. Dane takie mogą być wydobywane przy użyciu ontologicznych zapytań. Artykuł przedstawia rodzaje języków umożliwiających formułowanie tego rodzaju zapytań. Ontologiczne zapytania mogą być formułowane przez użytkowników podobnie jak zapytania w wyszukiwarkach internetowych tworzone w celu znajdowania stron internetowych....

 • New variants of the SDF classifier
  Publikacja

  Praca dotyczy problemów związanych z konstruowaniem klasyfikatorów, w których typowa wektorowa reprezentacja obrazu została zastapiona danymi o strukturze macierzowej. W pracy zaproponowano nowe algorytmy oparte na funkcji SDF. Zostały one przetestowane na obrazach przedstawiających cyfry pisane ręcznie oraz na zdjęciach twarzy. Przeprowadzone eksperymenty pozwalają stwierdzić, że wprowadzone modyfikacje istotnie zwiększyły skuteczność...

 • Ontology clustering by directions algorithm to expand ontology queries
  Publikacja

  - 2009

  This paper concerns formulating ontology queries. It describes existing languages in which ontologies can be queried. It focuses on languages which are intended to be easily understood by users who are willing to retrieve information from ontologies. Such a language can be, for example, a type of controlled natural language (CNL). In this paper a novel algorithm called Ontology Clustering by Directions is presented. The algorithm...

 • Otwarta architektura dokumentu wspierającego podejmowanie decyzji w organizacjach opartych na wiedzy
  Publikacja

  - 2009

  Podejmowanie decyzji w organizacjach opartych na wiedzy związane jest z koniecznością współpracy specjalistów w warunkach niepełnej wiedzy iniekompletnej informacji bądź w sytuacjach konfliktowych. Otwarta architektura dokumentu zapewniająca zautomatyzowany obieg dokumentów między pracownikami wiedzy ułatwia i usprawnia dostęp do potrzebnych informacji. Ich interakcja z systemem przetwarzania rozproszonego zapewniającym sprawny...

 • Proces rozwoju dokumentu petycji elektronicznej wykorzystujący algorytm genetyczny
  Publikacja
  • A. Ryszewski

  - 2009

  W oparciu o opracowaną przez siebie wcześniej koncepcję hybrydowej architektury systemu petycji elektronicznej, autor zaproponował wykorzystanie algorytmu genetycznego do sterowania procesu edycji dokumentu przez wielkie grupy obywateli (100 tysięcy i więcej). Z przeprowadzonych badań symulacyjnych wynika, że możliwe jest osiągnięcie wersji dokumentu spełniającego kryterium liczby zwolenników (podpisów obywateli) w niewielkiej...

 • Reconstruction of 3D structure of positive corona streamer by local methods
  Publikacja
  • M. Kocik
  • M. Tański
  • J. Mizeraczyk
  • R. Ichiki
  • S. Kanazawa
  • J. Dembski

  - 2009

  The computer algorithms were used for reconstruction of streamer 3D structure. We propose the 3D tree structure model of corona discharge streamer composed with nodes and edges between chosen couples of nodes, which enables easy computation of some important parameters ofstreamers. The 3D model can be derived directly from two projection images by global methods like evolutionary searching or particle simulations. In this paper...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rendering planet w czasie rzeczywistym
  Publikacja

  - 2009

  Artykuł ten ma za cel przedstawić techniki dynamicznego tworzenia i renderowania planet. Opisuje on sposoby, dzięki którym można z dowolnym stopniem dokładności przedstawiać powierzchnię planety w czasie rzeczywistym, używając do tego celu takich technik, jak megateksturing, dynamiczny poziom dokładności i inne.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Równoważność klasyfikatorów binarnych
  Publikacja

  Tematem wielu prac dotyczących zagadnienia klasyfikacji jest porównanie różnych powszechnie znanych klasyfikatorów pod względem przydatności w konkretnych zastosowaniach.W artykule pokazana zostanie równoważność klasyfikatorów funkcji boolowskich ze względu na średnią liczbę błędów generalizacji,zaproponowane zostanie kryterium podobieństwa klasyfikatorów oparte o współczynnik korelacji oraz przedstawiony zostanie wpływzłożoności...

 • Using similar classification tasks in feature extractor learning
  Publikacja

  The article presents and experimentally verify the idea of automatic construction of feature extractors in classification problems. The extractors are created by genetic programming techniques using classification examples taken from other problems then the problem under consideration.

 • Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem algorytmu Ontology Clustering by Directions
  Publikacja

  - 2009

  Artykuł opisuje algorytm Ontology Clustering by Directions. Algorytm ten ma na celu wspieranie użytkowników w formułowaniu ontologicznych zapytań. Ontologiczne zapytania służą do wydobywania informacji sformułowanych za pomocą ontologii opisanych np. językiem OWL. Artykuł przedstawia rodzaje języków wykorzystywanych do formułowania ontologicznych zapytań. W szczególności opisuje języki, które mają być przyjazne użytkownikom. Na...

2008
 • Aestheticization of Flowcharts
  Publikacja

  - 2008

  One of the important issues of diagrams is their aesthetics. In this paper a method of its formalization for freehand drawn flowcharts is proposed. In order to formalize the evaluation of flowcharts' aesthetics a criterion consisting of several measures is proposed. Based on this criterion the algorithms for automatic optimization of flowcharts' appearance are proposed.

 • Automatic evaluation of information credibility in Semantic Web and Knowledge Grid
  Publikacja

  - 2008

  This article presents a novel algorithm for automatic estimation of information credibility. It concerns information collected in Knowledge Grid and Semantic Web. Possibilities to evaluate the credibility of information in such structures are much greater than those available for WWW sites which use natural language. The rating system presented in this paper estimates credibility automatically on the basis of the following metrics:...

 • Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne
  Publikacja

  - 2008

  Biblioteki cyfrowe (BC) zwane 'repozytoriami wiedzy' to złożone systemy informatyczne tworzone przy współpracy informatyków z bibliotekarzami. Dzięki nowoczesnym technologiom służą do przechowywania zarówno zdigitalizowanych, jak i elektronicznych obiektów w dowolnym formacie. Artykuł ten jest częścią badań projektu realizowanego w Bibliotece Muzycznej Dokumentów Muzycznych dotyczącego jakości bibliotek cyfrowych. Model jakości...

 • Efficiency of interactive terrain visualization with a PC-cluster
  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki jednego z zadań krajowego projektu CLUSTERIX, poświęconego opracowaniu wydajnej aplikacji do interaktywnej wizualizacji terenu z rzeczywistych danych przestrzennych. Szczególną uwagę poświęcono praktycznym aspektom wykorzystania klastrów obliczeniowych w zastosowaniach ściśle graficznych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Exploring contexts of use of cultural objects in virtual museums
  Publikacja

  - 2008

  This paper presents a system which facilitates discovering knowledge about cultural objects. The system is based on semantic modeling of a virtual museum which consists of cultural objects placed in a virtual 3D space. The article describes an extension to the concept of cultural objects which includes information on the use of these objects. This extension enables to place objects in an appropriate context in a virtual museum....

 • GDI+. Nowe możliwości podsystemu graficznego Microsoft Windows
  Publikacja

  - 2008

  W pracy przedstawiono krótką charakterystykę GDI+, podsystemu graficznego dostępnego w nowych wersjach Microsoft Windows. Omówiono najważniejsze ulepszenia wprowadzone w stosunku do oryginalnego GDI oraz problemy techniczne związane ze stosowaniem GDI+, podano również wyniki własnych testów wydajnościowych nowej technologii.

 • Generalized adaptive notch smoothers for real-valued signals and systems

  Systems with quasi-periodically varying coefficients can be tracked using the algorithms known as generalized adaptive notch filters (GANFs). GANF algorithms can be considered an extension, to the system case, of classical adaptive notch filters (ANFs). We show that estimation accuracy of the existing algorithms, as well as their robustness to the choice of design parameters, can be considerably improved by means of compensating...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Hardware accelerated thin client for virtual reality applications

  Thin client applications often make minimal use of hardware available at the client side. This article focuses on the problem of creating portable thin client application for virtual reality applications, which allows use of client graphics hardware to aid rendering process. Some already available potential solutions are presented and entirely new protocol for client-server communication is presented to allow fast and reliable...

 • Identyfikacja na podstawie pisma i tekstu
  Publikacja

  W pracy zamieszczono opis różnych technik identyfikacji tożsamości na podstawie pisma, tekstu i podpisów. Omówiono algorytmy ekstrakcji cech niezbędne do wykonania operacji rozpoznawania. Opisane systemy biometryczne odgrywają dużą rolę w identyfikacji i weryfikacji osobniczej.

 • Języki formalne, automaty i translatory
  Publikacja

  - 2008

  Książka stara się w przystępny sposób przedstawić zagadnienia związane z teorią języków formalnych, automatów i translatorów. Wiedza ta pomoże nie tylko zrozumieć zasady stosowanych na co dzień narzędzi informatycznych, ale pomoże również w rozwiązywaniu częstych problemów związanych z przetwarzaniem danych tekstowych o zdefiniowanej strukturze.Książka ta przeznaczona jest przede wszystkim dla szerokiego grona studentów informatyki...

 • Klasyfikacja segmentów obrazu na litery i nielitery

  Artykuł przedstawia metody oceny podobieństwa figur do liter opracowane dla potrzeb urządzenia do lokalizacji i odczytu napisów z przeznaczeniem dla osób niewidomych. Ocena dotyczy kształtów segmentów znajdowanych na obrazie zawierającym potencjalny tekst (np. witryna sklepu, drzwi z wizytówką, autobus z numerem linii). Celem tej oceny jest wyodrębnienie segmentów obrazu reprezentujących tekst i przekazanie ich do systemu rozpoznawania...

 • Letters detection in the photograph
  Publikacja

  - 2008

  Urządzenie do lokalizacji i odczytu napisów z przeznaczeniem dla osób niewidomych może wykorzystywać standardowe systemy rozpoznawania znaków OCR (ang. Optical Character Recognition). Niestety ze względu na złożoność scen w terenie systemy takie nie potrafią analizować zdjęć bezpośrednio. Zdjęcia przed uruchomieniem systemu OCR wymagają przetworzenia polegającego na segmentacji i wyszukaniu segmentów podobnych do liter. Podejście...

 • Metodologia i techniki programowania
  Publikacja

  Książka jest syntetycznym wprowadzeniem do technik programowania. Omawia podstawowe trendy rozwoju metodologii wytwarzania oprogramowania, takie jak: metody strukturalne, obiektowe, narzędzia CASE, standaryzacje programów i ocenę złożoności oprogramowania. Pokazuje również, jak projektować kodować, testować i uruchamiać programy, aby były niezawodne i efektywne. Naszkicowano w niej możliwości środowisk wytwarzania oprogramowania....

 • Moniuszko - interaktywna biblioteka cyfrowa dokumentów muzycznych
  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki i wnioski z realizacji interaktywnej biblioteki cyfrowej dokumentów muzycznych zrealizowanej w ramach projektu badawczego przez zespół pracowników Politechniki Gdańskiej i Akademii Muzycznej w Gdańsku. W szczeólności przedstawiona została architektura biblioteki Moniuszko, jej funkcjonalność, pierwsze opinie użytkowników oraz kierunki dalszych badań.

 • Perfect hashing tree automata
  Publikacja

  - 2008

  We present an algorithm that computes a function that assigns consecutive integers to trees recognized by a deterministic, acyclic, finite-state, bottom-up tree automaton. Such function is called minimal perfect hashing. It can be used to identify trees recognized by the automaton. Its value may be seen as an index in some other data structures. We also present an algorithm for inverted hashing.Przedstawiamy algorytm, który oblicza...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Perfect hashing with pseudo-minimal bottom-up deterministic tree automata
  Publikacja

  - 2008

  We describe a technique that maps unranked trees to their hash codes using a bottom-up deterministic tree automaton (DTA). In contrast to techniques implemented with minimal tree automata, our procedure builds a pseudo-minimal DTA. Pseudo-minimal automata are larger than the minimal ones but in turn the mapping can be arbitrary, so it can be determined prior to the automaton construction. We also provide procedures to build incrementally...

 • Progowanie obrazów diagramów

  W artykule pokazano krótki przegląd istniejących metod progowania obrazu. Zwrócono uwagę na ich zalety i wady. Opisano problemy występujące podczas progowania obrazów. Ponieważ dostępne metody okazały się niewystarczające dla obrazów schematów blokowych oraz nut, w szczególności pozyskanych aparatem cyfrowym, zaproponowano nowy algorytm progowania lokalnego z progiem wyznaczonym w oparciu o detekcję krawędzi. Pokazano wyniki pierwszych...

 • Tworzenie i edycja schematów blokowych

  W artykule scharakteryzowano programy, pozwalające na tworzenie schematów blokowych, przedstawiając ich zalety i wady. Zaprezentowano stworzony edytor schematów blokowych - iESB, pozwalający na tworzenie schematów zarówno z prostych figur, jak również predefiniowanych struktur składniowych występujących na schematach. Oprócz standardowych opcji charakterystycznych dla wielu edytorów, stworzona aplikacja pozwala na określenie estetyki...

 • Udostępnianie komponentów edukacyjnych zgodnych z układami nauczania za pośrednictwem rejestru UDDI
  Publikacja

  - 2008

  Rozwój Internetu łączy się z rozwojem i rozpowszechnianiem mechanizmów nauczania na odległość. Sposób uczenia, w którym uczący zdobywa wiedzę dzięki mechanizmom Internetowym, nazywany jest e-learningiem. Dane edukacyjne to nie tylko zapisane informacje, które uczący mógłby przeczytać lub obejrzeć, to również interaktywne ćwiczenia oraz testy. Zestawy materiałów są odpowiednio dobierane do poziomu wiedzy osoby uczącej się. Jedną...

 • Using MusicXML to evaluate accuracy of OMR Systems
  Publikacja

  - 2008

  In this paper a methodology for automatic accuracy evaluation in optical music recognition (OMR) applications is proposed. Presented approach assumes using ground truth images together with digital music scores describing their content. The automatic evaluation algorithm measures differences between the tested score and the reference one, both stored in MusicXML format. Some preliminary test results of this approach are presented...