Katedra Inżynierii Wiedzy - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Inżynierii Wiedzy

Filtry

wszystkich: 144

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

 • A Framework for Training and Testing of Complex Pattern Recognition Systems
  Publikacja

  W pracy przedstawiono szkielet aplikacji stworzony po to, by uprościć konstruowanie systemów rozpoznawania obrazów oraz zapewnić środowisko testowe umożliwiające ocenę algorytmów przy użyciu dużych zestawów danych. Jasno zdefiniowana architektura wraz z wieloma gotowymi do użycia modułami pozwala skoncentrować się na implementacji najważniejszych algorytmów. Szkielet wspiera tworzenie modułów, który mogą być wielokrotnie używane,...

 • A perfect hashing incremental scheme for unranked trees using pseudo-minimal automata

  We describe a technique that maps unranked trees to arbitrary hash codes using a bottom-up deterministic tree automaton (DTA). In contrast to other hashing techniques based on automata, our procedure builds a pseudo-minimal DTA for this purpose. A pseudo-minimal automaton may be larger than the minimal one accepting the same language but, in turn, it contains proper elements (states or transitions that are unique) for every input...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • A Plan for Training Global Leaders in Cybersecurity
  Publikacja

  - 2011

  Referat prezentuje wizję globalnego uniwersytetu, który będzie kształcił potencjalnych liderów w obszarze globalnego cyber-bezpieczeństwa. Opisuje on profil absolwenta z uwzględnieniem kompetencji technicznych, organizacyjnych, psychologiczno-socjologicznych i etycznych, a następnie przedstawia drogę realizacji tej wizji z uwzględnieniem istniejących zasobów.

 • A simple model for automated negotiations over collaboration agreements in ebXML
  Publikacja

  Poważnym ograniczeniem w upowszechnianiu standardu ebXML(elektronicznego obiegu dokumentów)jest możliwość występowania konfliktu pomiędzy partnerami transakcji. W artykule zaproponowano prosty mechanizm umożliwiający rozstrzyganie takich konfliktów w drodze automatycznie realizowanych negocjacji, którego wdrożenie pozwoli znacznie rozszerzyć zakres stosowania standardu ebXML.

 • AAM toolkit: a system for visual object appearance modeling
  Publikacja

  Aktywne modele wyglądu (AAM) mogą być traktowane jako zaawansowana metoda analizy informacji multimedialnych, pozwalająca na lokalizowanie i rozpoznawanie obiektów w obrazach statycznych i sekwencjach wideo. Pomimo tego że ukazało się wiele publikacji dotyczących AAM, przejście od koncepcji teoretycznych do działającej implementacji stanowi nadal duże wyzwanie. W pracy przedstawiono przygotowany przez autorów pakiet oprogramowania...

 • Aestheticization of Flowcharts
  Publikacja

  - 2008

  One of the important issues of diagrams is their aesthetics. In this paper a method of its formalization for freehand drawn flowcharts is proposed. In order to formalize the evaluation of flowcharts' aesthetics a criterion consisting of several measures is proposed. Based on this criterion the algorithms for automatic optimization of flowcharts' appearance are proposed.

 • Agent System for Managing Distributed Mobile Interactive Documents

  The MIND architecture of distributed mobile interactive document is a new processing model defined for facilitate informed decision-making in non-algorithmic decision-making processes carried out by knowledge-based organizations. The aim of this architecture is to change the static document to mobile agents, which are designed to implement the structure of the organization through autonomous migration between knowledge workers...

 • Agent System for Managing Distributed Mobile Interactive Documents in Knowledge-Based Organizations
  Publikacja

  - 2012

  The MIND architecture of distributed mobile interactive document is a new processing model defined to facilitate obtaining a proper solution in knowledge processes carried out by knowledge-based organizations. Such organizations have an established structure that defines document templates and knowledge process. The aim of the MIND architecture is to change the static document to mobile agents, which are designed to implement the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Akademia ETI

  Artykuł omawia rozpoczętą w 2008 r. współpracę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej z liceami ogólnokształcącymi Gdańska. Głównym jej celem jest podniesienie poziomu kształcenia uczniów szkół średnich (potencjalnych przyszłych studentów wydziału) oraz umożliwienie rozwoju ich kompetencji w zakresie ICT. Współpraca ta polega przede wszystkim na prowadzeniu przez nauczycieli akademickich zajęć...

 • Akademia ETI : Cztery lata współpracy Wydziału ETI ze szkołami ponadgimnazjalnymi regionu
  Publikacja

  - 2012

  Sprawozdanie z pierwszych czterech lat istnienia Akademii ETI (2008-2012).

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Aktywne modele kształtu i ich biometryczne zastosowania = Active shape models and their biometric applications
  Publikacja

  Aktywne modele kształtu zostały zaproponowane w latach 90 XX wieku jako uniwersalna metoda lokalizowania i rozpoznawania obiektów. Koncepcje teoretyczne, na których metoda ta została oparta, wydają się obiecujące, jednak ich praktyczna wartość nie została jeszcze do końca zweryfikowana. Autorzy niniejszej pracy przeprowadzili testy aktywnych modeli kształtu za pomocą własnego systemu lokalizacji obiektów, szczególną uwagę zwracając...

 • Aktywne modele wyglądu w automatycznej lokalizacji i rozpoznawaniu twarzy
  Publikacja

  - 2009

  W pracy opisano metodę lokalizacji obiektów wykorzystującą koncepcję aktywnych modeli wyglądu (ang. active appearance models) i przedstawiono wyniki eksperymentów, związanych ze stosowaniem tej koncepcji do automatycznego lokalizowania oraz rozpoznawania twarzy.

 • Algorytmy klasyfikacji i uczenia w rozpoznawaniu treści
  Publikacja

  - 2011

  Zadanie klasyfikacji treści może zostać podzielone na dwa etapy: ekstrakcji cech istotnych dla podziału na klasy oraz etapu klasyfikacji na podstawie cech wyznaczonych w poprzednim etapie. Dzięki takiemu podziałowi, możliwe jest użycie w drugim etapie standardowych algorytmów budowy (uczenia) klasyfikatorów, takich klasyfikator bayesowski, drzewa decyzyjne, sztuczne sieci neuronowe czy metoda wektorów wspierających (SVM). Przy...

 • An implementation of deterministic tree automata minimization
  Publikacja

  - 2007

  Wstępujący, deterministyczny, skończony automat drzewiasty (DTA) może być używany jako struktura danych do przechowywania zbiorów nieuporządkowanych drzew bez narzuconej liczby poddrzew. Takie automaty są zwykle rzadsze niż automaty działające na napisach i dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ich wydajną minimalizację. W dostępnej literaturze jest jednak ciężko znaleźć proste i szczegółowe opisy procedury minimalizacji....

 • Analiza i estetyzacja ręcznie rysowanych schematów blokowych
  Publikacja

  - 2007

  W artykule opisano koncepcję systemu do rozpoznawania, analizy i estetyzacji ręcznie rysowanych schematów blokowych. Rozumienie struktury rysunków schematów opiera się na zaproponowanej gramatyce grafowej FlowGram. Sformułowane kryterium oceny estetyki schematów blokowych pozwala na ich estetyzację. Pokazano również pierwsze eksperymenty z aplikacją realizującą zaproponowane koncepcje

 • Analiza odręcznych schematów blokowych z oceną ich estetyki
  Publikacja

  - 2012

  Książka dotyczy problematyki rozpoznawania, analizy i estetyzacji ręcznie rysowanych diagramów. W szczególności skupiono się na schematach blokowych. W książce poruszono trzy główne grupy zagadnień: przetwarzania wstępnego, segmentacji i rozpoznawania obrazów, automatycznej analizy i interpretacji schematów z wykorzystaniem podejścia lingwistycznego i formalizmu gramatyk grafowych oraz zagadnienia związane z oceną estetyki prezentowania...

 • Ankietyzacja elektroniczna uczelni artystycznych

  W pracy dokonano analizy istniejących podejść do problemu ankietyzacji. Przedstawiono problem ankietyzacji elektronicznej wyższych uczelni artystycznych pod kątem raportowania działalności twórczej ich pracowników naukowych, artystycznych i dydaktycznych. W pracy podkreślono specyfikę tych uczelni, zarówno pod kątem prowadzonej w nich działalności twórczej jak i socjotechnicznych problemów jej ankietyzacji. Przedstawiono również...

 • Automatic evaluation of information credibility in Semantic Web and Knowledge Grid
  Publikacja

  - 2008

  This article presents a novel algorithm for automatic estimation of information credibility. It concerns information collected in Knowledge Grid and Semantic Web. Possibilities to evaluate the credibility of information in such structures are much greater than those available for WWW sites which use natural language. The rating system presented in this paper estimates credibility automatically on the basis of the following metrics:...

 • Automaty jako narzędzia w przetwarzaniu języka
  Publikacja

  Rozdział zawiera definicję, notację i chcarakterystykę automatów oraz algorytmy ich przekształcania, umożliwiające ich skuteczne wykorzystanie w przetwarzaniu języka.

 • Automatyczne konstruowanie ekstraktorów cech w problemach klasyfikacji
  Publikacja

  - 2009

  W pracy zaproponowano i zbadano ideę automatycznego tworzenia ekstraktora cech. Ekstraktor taki uzyskiwany jest na drodze uczenia, metodami ewolucyjnymi wykorzystującymi zbiory uczące pochodzące z innych problemów klasyfikacyjnych, w określonym sensie podobnych do problemu rozpatrywanego. Uzyskiwany w ten sposób ekstraktor powinien poprawiać uogólnianie klasyfikatora uczonego niewielką liczbą przykładów z zadania rozpatrywanego,...

 • Automatyczne odczytywanie napisów z diagnostyką ich ważności
  Publikacja

  - 2007

  Przedstawiono koncepcję urządzenia wykrywającego i odczytującego napisy z przeznaczeniem dla osoby niewidomej. Zaprezentowano problemy jakie pojawiają się przy konstruowaniu takiego urządzenia i sposoby ich przezwyciężenia. Przedyskutowano ponadto schemat funkcjonalny oprogramowania sterującego takim urządzeniem. Dodatkowo opisano metodę badania podobieństwa figury do litery lub cyfry opartą na odwzorowaniu maksymalnego kwadratu...

 • Automatyzacja procesu analizy odręcznych schematów blokowych i oceny ich estetyki
  Publikacja

  - 2009

  W pracy przedstawiono problem konwersji ręcznie tworzonych rysunków technicznych na postać cyfrową. Skupiono się na odręcznie rysowanych schematach blokowych, ich analizie i estetycznej prezentacji. Zaprezentowano problemy wstępnego przetwarzania i segmentacji rysunków odręcznych i podano propozycje ich rozwiązania. Do celów analizy schematów blokowych zaproponowano algorytmy rozpoznawania elementów schematu. Podczas interpretacji...

 • Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne
  Publikacja

  - 2008

  Biblioteki cyfrowe (BC) zwane 'repozytoriami wiedzy' to złożone systemy informatyczne tworzone przy współpracy informatyków z bibliotekarzami. Dzięki nowoczesnym technologiom służą do przechowywania zarówno zdigitalizowanych, jak i elektronicznych obiektów w dowolnym formacie. Artykuł ten jest częścią badań projektu realizowanego w Bibliotece Muzycznej Dokumentów Muzycznych dotyczącego jakości bibliotek cyfrowych. Model jakości...

 • Biometria - zastosowania, identyfikacja i kierunki dalszego rozwoju
  Publikacja

  Biometria - naturalna forma identyfikacji. W rozdziale zamieszczono opis różnych technik identyfikacji, takich jak rozpoznawanie dłoni, odcisków palców, twarzy, głosu i innych. Omówiono stosowane techniki ekstrakcji cech odpowiednich organów i kierunku dalszych badań nad poprawą własności systemów biometrycznych, które mają zasadnicze znaczenie w identyfikacji i weryfikacji osobniczej, oraz sposobów zwiększenia ich skuteczności.

 • Charakterystyka środowiska Knowledge Grid

  Zorganizowanie wiedzy zgromadzonej w Internecie to współcześnie ważne zagadnienie badawcze. Artykuł opisuje środowisko Knowledge Grid i mechanizmy jego działania. Wiedza przechowywana w Knowledge Grid może zostać zorganizowana w trójwymiarową strukturę. Opracowany został również Knowledge Grid Operating Language, który jest językiem służącym do operowania na danych udostępnianych w tym środowisku. Za jego pomocą możliwe jest umieszczenia...

 • Construction of a picewise-linear classifier by applaing discriminant analysis to decision tree induction
  Publikacja

  Artykuł prezentuje metodę konstrukcji drzew decyzyjnych. W odróżnieniu od większości popularnych algorytmów, które wybierają pojedyncze cechy do budowy reguł decyzyjnych w węzłach drzewa, ta metoda łączy wszystkie cechy. Używa ona wieloklasowego kryterium Fishera do wydzielenia nowych cech, które są liniowa kombinacją cech pierwotnych. Takie drzewa mogą aproksymować złożone regiony decyzyjne używając mniejszej liczby węzłów w porównaniu...

 • Cyfrowa biblioteka dokumentów muzycznych

  W pracy przedstawiono główny cel projektu badawczego Moniuszko, będacego projektem i realizacją interaktywnej biblioteki cyfrowej dokumentów muzycznych. W pracy przedstawiono również koncepcję cyfrowego dokumentu muzycznego, a także wskazano standard MPEG-7, jako najlepiej spełniający wymogi opisu tych dokumentów. Zaproponowano rozszerzenie tego standardu o możliwość pełnego opisu bibliograficznego dokumentu muzycznego, a także...

 • Detekcja obiektów graficznych i ekstrakcja ich parametrów
  Publikacja

  - 2011

  W rozdziale przedstawiono wybrane metody wykrywania obiektów na obrazach, a także sposoby ich opisywania za pomocą parametrów umożliwiających późniejszą klasyfikację. Zaprezentowano algorytmy analizy obrysu obiektu (podział linii brzegowej na tokeny, wykorzystanie symetrii) oraz analizy tekstury (NxM-gramy, lokalne wzorce, filtry Gabora), omówiono także wykrywanie obiektów metodą AdaBoost.

 • Distributed MIND - A New Processing Model Based on Mobile Interactive Documents

  Obliczenia w trybie zespołowym pozwalają na integrację działań ludzi i agentów systemowych w otwartym środowisku rozproszonym w celu rozwiązywania problemów formułowanych dynamicznie w trakcie pracy systemu. Problemy te najczęściej nie mają charakteru algorytmicznego, tzn. generowane rozwiązania nie mogłyby zostać wyliczone w skończonej liczbie kroków na podstawie danych charakteryzujących uczestników obliczeń. Autorzy proponują...

 • Dynamiczna wizualizacja trójwymiarowa środowiska miejskiego w symulacji pojazdów szynowych
  Publikacja

  - 2007

  Artykuł opisuje koncepcje użycia dynamicznej wizualizacji trójwymiarowej w symulatorze miejskich pojazdów szynowych. Zaproponowano atrybuty obiektywizujące ocenę wizualizacji. Opisano przetestowane prototypy symulatorów: model kabiny 1:1 oraz stanowisko wirtualnej rzeczywistości.

 • Efficiency of interactive terrain visualization with a PC-cluster
  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki jednego z zadań krajowego projektu CLUSTERIX, poświęconego opracowaniu wydajnej aplikacji do interaktywnej wizualizacji terenu z rzeczywistych danych przestrzennych. Szczególną uwagę poświęcono praktycznym aspektom wykorzystania klastrów obliczeniowych w zastosowaniach ściśle graficznych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Estetyzacja schematów blokowych

  W artykule zwrócono uwagę na problem estetycznego prezentowania informacji. Skupiono się na prezentowaniu rozpoznanych ręcznie rysowanych schematów blokowych. Przedstawiono kryterium pozwalające oszacować estetykę schematu blokowego i wykorzystano je do automatycznej poprawy wyglądu schematu blokowego. Zaprezentowane zagadnienia zilustrowano przykładami.

 • Estetyzacja schematów blokowych
  Publikacja

  Omówiono potrzebę estetycznego prezentowania obiektów graficznych. Zaprezentowano kryterium pozwalające oceniać poziom estetyki schematu blokowego.

 • Exploring contexts of use of cultural objects in virtual museums
  Publikacja

  - 2008

  This paper presents a system which facilitates discovering knowledge about cultural objects. The system is based on semantic modeling of a virtual museum which consists of cultural objects placed in a virtual 3D space. The article describes an extension to the concept of cultural objects which includes information on the use of these objects. This extension enables to place objects in an appropriate context in a virtual museum....

 • Fast Distance Vector Field Extraction for Facial Feature Detection
  Publikacja

  Praca dotyczy metody lokalizowania cech twarzy z wykorzystaniem wektorowych pól odległości (DVF), zaproponowanej przez Asteriadisa. Zawiera skrótowy opis tej koncepcji oraz prezentuje ulepszenia wprowadzone przez autorów do oryginalnego rozwiązania. Główną zaletą wprowadzonych zmian jest znacznie zredukowana złożoność obliczeniowa algorytmu, jak również zwiększona precyzja wektorowego pola odległości wyznaczanego w wyniku jego...

 • Feature type and size selection for adaboost face detection algorithm
  Publikacja

  - 2010

  The article presents different sets of Haar-like features defined for adaptive boosting (AdaBoost) algorithm for face detection. Apart from a simple set of pixel intensity differences between horizontally or vertically neighboring rectangles, the features based on rotated rectangles are considered. Additional parameter that limits the area on which the features are calculated is also introduced. The experiments carried out on...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Features of a radial user interface to search engines

  The paper is concerned with a new type of user interface to search engines. Instead of presenting search results in a form of a ranked list, the results are presented in radial arrangement. In the center of the interface the most relevant web page is presented. Other web pages are located around the central one. The location of a web page depends on two factors: its relevance to the query and its content. The relevance has influence...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Fizyka bryły sztywnej dla trójwymiarowej gry komputerowej - propozycja silnika

  Referat prezentuje autorski silnik dynamiki brył sztywnych działający w czasie rzeczywistym i przeznaczony do symulacji fizycznych na potrzeby gier komputerowych. Ze względu na przeznaczenie silnika przyjęto, że wiarygodność efektów symulacji będzie ważniejsza niż dokładne odwzorowanie zjawisk fizycznych. Pozwoliło to na zastosowanie uproszczonego modelu fizycznego i uzyskanie dzięki temu efektywnego silnika, radzącego sobie w...

 • Gazetteer compression technique based on substructure recognition
  Publikacja

  - 2006

  Automaty skończone są najlepszą formą reprezentacji słowników do przetwarzania języka naturalnego. Przedstawiamy nową technikę kompresji, która jest szczególnie użyteczna w stosunku do pewnego rodzaju słowników. Zastępujemy wielokrotnie występujące podstruktury ich niepowtarzalnymi reprezentantami. Do ich znalezienia traktujemy wektor przejść jako tekst i stosujemy technikę kompresji tekstu w stylu Ziv-Lempel, która znajduje powtórzenia...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • GDI+. Nowe możliwości podsystemu graficznego Microsoft Windows
  Publikacja

  - 2008

  W pracy przedstawiono krótką charakterystykę GDI+, podsystemu graficznego dostępnego w nowych wersjach Microsoft Windows. Omówiono najważniejsze ulepszenia wprowadzone w stosunku do oryginalnego GDI oraz problemy techniczne związane ze stosowaniem GDI+, podano również wyniki własnych testów wydajnościowych nowej technologii.

 • Generalized adaptive notch smoothers for real-valued signals and systems

  Systems with quasi-periodically varying coefficients can be tracked using the algorithms known as generalized adaptive notch filters (GANFs). GANF algorithms can be considered an extension, to the system case, of classical adaptive notch filters (ANFs). We show that estimation accuracy of the existing algorithms, as well as their robustness to the choice of design parameters, can be considerably improved by means of compensating...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Generating training data for SART-2 keystroke analysis module

  Analiza dynamiki pisania na klawiaturze jest jedną z technik biometrycznych, które uwzględniają cechy behawioralne. Trudność związana z informacja na temat dynamiki pisania na klawiaturzepolega na tym, że są to dane bardzo niestabilne. Artykuł prezentuje krótko rozwiązanie wykorzystane w celu zbierania danych uczących oraz ekstrakcji cech dla systemu uwierzytelniania użytkownika na podstawie sposobu korzystania z klawiatury. Następnie...

 • Generowanie nieregularnej siatki terenu przy uwzględnieniu procesów hydrologicznych

  Fraktalne metody generowania terenu należą do jednych z najbardziej podstawowych, jednak często są stosowane do struktur regularnych. Proponowany algorytm, w oparciu o własności triangulacji Delaunay oraz diagramu Voronoi, znajduje zastosowanie przy dynamicznym generowaniu nieregularnej siatki trójkątów. Pozwala to na wizualizację realistycznego terenu z uwzględnieniem procesów hydrologicznych w jego ukształtowaniu.

 • Guido: a musical score recognition system
  Publikacja

  - 2007

  This paper presents an optical music recognition system Guido that can automatically recognize the main musical symbols of music scores that were scanned or taken by a digital camera. The application is based on object model of musical notation and uses linguistic approach for symbol interpretation and error correction. The system offers musical editor with a partially automatic error correction.

 • Hardware accelerated thin client for virtual reality applications

  Thin client applications often make minimal use of hardware available at the client side. This article focuses on the problem of creating portable thin client application for virtual reality applications, which allows use of client graphics hardware to aid rendering process. Some already available potential solutions are presented and entirely new protocol for client-server communication is presented to allow fast and reliable...

 • Identity verification based on mouse movements
  Publikacja

  W pracy przedstawiono ideę systemu zabezpieczeń biometrycznych opartego na sposobie poruszania myszą. Pomiary odczytywane z myszy są przykładem cech behawioralnych, które w przeciwieństwie do fizjologicznych są bardzo niestabilne. Opisano zbiór cech, które można wydobyć z danych pochodzących z myszy. Przeprowadzono eksperymenty dla danych zebranych od trzynastu użytkowników. Zaprezentowano wyniki uwierzytelniania za pomocą metody...

 • Identyfikacja na podstawie pisma i tekstu
  Publikacja

  W pracy zamieszczono opis różnych technik identyfikacji tożsamości na podstawie pisma, tekstu i podpisów. Omówiono algorytmy ekstrakcji cech niezbędne do wykonania operacji rozpoznawania. Opisane systemy biometryczne odgrywają dużą rolę w identyfikacji i weryfikacji osobniczej.

 • Igrzyska Akademii ETI : Konkurs dla młodych talentów informatycznych, potencjalnych studentów WETI
  Publikacja

  Sprawozdanie z pierwszych Igrzysk Akademii ETI, które odbyły się 21 stycznia 2012 r.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Image normalization method for face identification under difficult lighting conditions
  Publikacja

  - 2012

  W pracy przedstawiono nową metodę normalizacji obrazu, opartą o proste techniki, takie jak binaryzacja czy wyrównywanie histogramu, która pozwala na skuteczne wyeliminowanie cieni oraz uzyskanie niezmienników znacznie poprawiających dokładność procesu rozpoznawania twarzy. Podczas wykonanych eksperymentów zaproponowana metoda uzyskała wyniki lepsze od referencyjnego algorytmu wykorzystującego anizotropowe wygładzanie.

 • Immersive 3D visualization laboratory concept

  Artykuł opisuje koncepcję realizowanego na Politechnice Gdańskiej urządzenia do marszu przez świat wirtualny. Będzie ono miało postać przezroczystej sfery obrotowej, którą użytkownik umieszczony w środku będzie obracał własnymi krokami (na wzór chomika biegnącego w kołowrotku). Sfera będzie umieszczona wewnątrz sześcianu zbudowanego z ekranów, na których będzie wyświetlany obraz stereoskopowy przedstawiający świat wirtualny z punktu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym