Katedra Nauk Filozoficznych - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Nauk Filozoficznych

Filtry

wszystkich: 61

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2010
 • Kwestia autonomii antropologii filozoficznej
  Publikacja

  - 2010

  W artykule przedstawiłem kwestię statusu autonomii antropologii filozoficznej, a także kwestię autonomiczności filozofii życia i metafizyki Bytu. Usiłowałem pokazać próby ograniczania, a nawet próby deprecjacji tych dyscyplin filozoficznych ze strony ontologii fundamentalnej M. Heideggera, filozofii egzystencji K. Jaspersa oraz egzystencjalizmu J.- P. Sartre'a. Pokazałem również próby odzyskiwania statusu autonomicznego przez metafizykę...

 • Kwestia 'prywatności' w stechnicyzowanych społeczeństwach. Próba systematyzacji stanowiska filozoficzno-etycznego
  Publikacja

  - 2010

  W referacie, pt. "Kwestia "prywatności" osób ludzkich w stechnicyzowanych społeczeństwach. Próba systematyzacji stanowiska filozoficzno-etycznego" uwypukliłem problematykę, która dotyczy możliwych i realnych zagrożeń "prywatności" osób ludzkich jako wynik działań technokratów. Najpierw pokazałem, że ochrona prywatności ludzkiego życia stanowi tabu i traktowana jest jako norma moralna i norma prawna w wielu społeczeństwach. Z kolei...

2009
 • Historia filozofii jako historia problemu poznania : propozycja Ernsta Cassirera

  Rozprawka ''Historia filozofii jako historia problemu poznania'' ma na celu przedstawienie sposobu uprawiania historii filozofii reprezentowanego przez filozofów skupionych wokół neokantowskiej szkoły marburskiej, w szczególności zaś przez Ernsta Cassirera. Sposób ten opiera się na analizie historyczno-genetycznej, w wyniku której poszczególne, tak historyczne, jak i współczesne koncepcje filozoficzne, traktuje się jako specjalne...

 • Kwestia autonomii antropologii filozoficznej
  Publikacja

  - 2009

  W eseju, pt. "Kwestia antropologii filozoficznej" uwypukliłem fakt podejmowanych prób ograniczenia czy też deprecjacji statusu autonomicznego zarówno metafizyki Bytu, jak i antropologii fundamentalnej M. Heidggera, filozofii egzystencji K. Jaspersa oraz egzystencjalizmu J. - P. Sartre'a. Przedstawiłem także próby odzyskania statusu autonomicznego przez metafizykę Bytu antropologię filozoficzną i filozofię życia na przykładzie...

 • Próba uzgodnienia aspektu racjonalnego i aspektu irracjonalnego w myśli antropologicznej Maxa Schelera
  Publikacja

  - 2009

  W eseju przedstawiłem próbę uzgodnienia aspektu racjonalnego i aspektu irracjonalnego w Schelerowskiej myśli antropologicznej. Podkreśliłem to, że niemiecki filozof poszukiwał jedności bytu ludzkiego, osoby ludzkiej, jak tez jedności cogitare i ducha w niej samej. Zwróciłem uwagę na to, że "początek" myśli pierwotwórcy dwudziestowiecznej antropologii filozoficznej wiązał się z dynamiczną zmianą "obrazu" "człowiek" - "świat" - "Bóg",...

 • Public relations jako funkcja zarządzania - zarządzanie komunikacją i budowanie reputacji organizacji
  Publikacja

  Artykuł pokazuje ważną rolę działań public relations w każdym przedsiębiorstwie/organizacji, sytuując te działania w sferze zarządzania. Zysk nie jest już postrzegany jako główny cel funkcjonowania firmy, lecz jej usytuowanie w systemie społecznym i rola, jaką w tym systemie pełni. Artykuł pokazuje strategiczną funkcję działań PR, jako prac związanych nie tyle z kreowaniem wizerunku, lecz z zarządzaniem komunikacją, działań...

2008
 • Czy korporacyjna kultura CSR może być wzorcem dla małych i średnich przedsiębiorstw?
  Publikacja

  - 2008

  Artykuł pokazuje specyfike realizacji idei firmy społecznie odpowiedzialnej w firmach mikro i firmach dużych - podobieństwa i różnice w sposobie pojmowania idei,specyfikę działań.Firmy duże - koncerny, mając diametralnie różną strukturę od firm mikro, działając w innym otoczeniu ekonomicznym, w swojej działalności borykają się ze zgoła różnymi, nie dającymi się porównać problemami. Stąd ich pojmowanie i realizacja programów CSR...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Etyka public relations - jak uczyć, dylematy nauczyciela akademickiego
  Publikacja

  - 2008

  Artykuł porusza niezmiernie ważny problem - jak przekazywać wiedzę o fundamentalnych zasadach etycznych w prowadzeniu wszelkiej działalności gospodarczej, jak kształcić postawy odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracownika. Dziedzina Public relations w ostatnich latach cieszy się bardzo złą opinią - tak w Polsce jak i na świecie - autorka artykułu porusza ten problem wskazując, że istotą public relations są działania , mające na...

 • Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego
  Publikacja

  Praca Parszutowicza Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego postuluje możliwość wykorzystania metody kantowskiej jako specyficznej filozofii nauki. Jest propozycją ograniczenia zbyt wielkich zdaniem autora oczekiwań względem filozofii transcendentalnej i wykorzystania jej w sposób, który jak dotąd przynosił największe efekty - mianowicie jako filozofii i metodologii nauk. Rekonstruuje historyczne przykłady takiego...

 • Filozofia nauki w kształceniu doktorów w uczelni technicznej
  Publikacja

  - 2008

  Abstrakt sygnalizuje potrzebę wprowadzenia rozwiązań instytucjonalnych związanych z kształceniem filozoficznym w uczelniach technicznych w ogólności a szczególnie rozwiązań kształcenia na poziomie doktoranckim.

 • Filozofia transcendentalna a pojecie świadomości
  Publikacja

  - 2008

  Artykuł przedstawia transcendentalne pojęcie śwaidomości będące wynikiem rozwoju filozofii transecndentalnej. Analizowane sa tu stanowiska A. Langego, A riehla, szkoły marburskiej i fenomenologi jako kolejne etapy rozwoju filozofii transcendentalnej. Artykuł pokazuje, że nie sam przedmiot jak to jest u Kanta, a świadomość będąca ponad przeciwstawieniem podmiotowo-przedmiotowym stanowić może jedyny punkt wyjscia refeleksji transcendentalnej.

 • Hasło: Helmuth Plessner
  Publikacja

  - 2008

  W artykule przedstawiłem zwięzłe ujęcie podstaw myśli antropologicznej H. Plessnera. Najpierw uwypukliłem Plessnerowski krytyczny obrachunek z filozofią, scil. : Kartezjusza, Kanta, Schelera, Heidggera i Jaspersa.Wstępnie podkreśliłem, że filozofia może pojmować samą siebie jako principium bez potrzeby - wedle Plessnera - eliminowania szczegółowego problemu istoty filozofii. Z kolei pokazałem to, że niemiecki antropolog toruje...

 • Kant i kantyzmy : o okresach i sposobach obecnosci Kanta w filozofii
  Publikacja

  - 2008

  Artykuł omawia pięć etapów obecności Kanta w filozofii:1) wczesny kantyzm, gdzie obraz filozofi Kanta nie był jeszcze zamkniety.2)idealizm niemiecki, gdzie Kant staje się sam ogniwem jako rozwój.3) etap neokamntyzmu, redukują Kanta do teorii poznania i filozogii krytycznej.4) etap ontologicznej i metafizycznej interpretacji Kanta.5) etap współczesny: rewidujący wiele fałszywych opini o historycznym Kancie i okreslany przez wielkość...

 • Leksykon Szkocji : historia, polityka, nauka, kultura
  Publikacja

  - 2008

  Leksykon zawiera 1043 hasła obejmujące różne dziedziny: historia, polityka, nauka, kultura i inne. Jest to pierwszy w języku polskim tak obszerny zasób informacji o Szkocji, jej dziejach i dniu dzisiejszym. Oprócz haseł zawiera też: ''Od autora'', mapy, tablicę chronologiczną, drzewa genealogiczne, liczne aneksy (w tym: ''Szkocja - wybrane dane statystyczne'') oraz 34 kolorowe ilustracje. Obok bibliografii tradycyjnej podano również...

 • Logos i etos w myśli antropologicznej Anny- Teresy Tymienieckiej (aspekt porządku)

  W artykule przedstawiłem związek logosu i etosu w aspekcie początku w myśli antropologicznej filozofki. Próbowałem pokazać, że indywiduum ludzkie rozwija samo siebie poprzez stawanie się w procesie życia, w jedności wszystkiego, co żyje. W ramach takiej perspektywy homo creator uzyskuje dostęp do novum sensu uniwersum, Ponadto usiłowałem pokazać, że na przykładzie filozofii życia Tymienieckiej zachodzi realne "spotkanie się" Logosu...

 • Ontologia ekonomii i ''niewidzialna ręka''.
  Publikacja

  - 2008

  Artykuł przedstawia umiejscowioną w niemieckiej tradycji refleksji nad moralnym wymairem gospodarowania koncepcją ''etycznej ekonomii'' P. Koslowskiego. W zamysle analizowanego autora obejmuje ona trzy dziedziny: teorię etycznych przesłanek ekonomii, koncepcję etyki sprofilowanej pod katem potrzeb ekonomii i etyczno-ekonomiczną teorię dóbr i wartości kulturowych.

 • Pojęcie przedmiotu poznania w filozofii krytycznej
  Publikacja

  Rozprawka Pojęcie przedmiotu poznania w filozofii krytycznej przedstawia zawiłości krytycznego pojęcia przedmiotu poznania, przeciwstawiając je pojęciu "dogmatycznemu" - charakterystycznemu dla systemów przedkantowskich, bądź dla potocznego, "naiwnego" obrazu świata. Autor opiera się w niej głównie na myśli Immanuela Kanta i jej rozwinięciu, które miało miejsce na przełomie wieku XIX i XX w szkole marburskiej.

 • Pola nadużyć w działaniach public relations
  Publikacja

  artykuł przedstawia i analizuje najczęściej występujące dylematy etyczne specjalisty public relations, stara się nakreślić obszary, w których tych dylematów jest najwięcej i uzasadnia, dlaczego postępowanie zgodne z najwyższymi standardami w tej dziedzinie jest nie tylko gwarantem jej istnienia, ale i w kontekście szerszym - pomyślności społeczeństwa, w którym te działania są prowadzone.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Problemy instytucjonalizacji etyki w dziedzinie słuzby zdrowia
  Publikacja

  W zwiazku z miejscem zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego w hierarchi wartości społecznych i indywidualnych potrzeba wprowadzenia zinstytucjonalizowanych wysokich standartów etycznych staje się coraz powszechniej odczuwalne. W artykule zaprezentowano schemat ewolucji etyki w dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia oraz omówiono podstawowe problemy związane z wdrażaniem infrastruktury etycznej.

 • Public relations w służbie demokracji
  Publikacja

  - 2008

  Artykuł pokazuje, jak realizowanie zasad demokracji jest warunkowane stosowaniem narzędzi public relations. Wolność wypowiedzi, możliwość współdecydowania o przyszłości społeczeństwa, udział w wyborach to działania charakterystyczne dla krajów demokratycznych, a urzeczywistnianie ich jest możliwe dzięki i poprzez profesjonalne PR. Historia demokracji pokazuje również, że prowadzenie działań PR jest możliwe tylko w ustroju...

 • Społeczna odpowiedzialność firm
  Publikacja

  - 2008

  W artykule przedstawiłem fenomenalne rozróżnienie "węższego" i "szerszego" znaczenia społecznej odpowiedzialności firm. Najpierw uwypukliłem to, że fenomeny odpowiedzialności moralnej zjawiają się w świadomości indywidualnych "osób żywotnie zainteresowanych", a także są udziałem klasy "osób żywotnie zainteresowanych" działających w firmach. Wstępnie podkreśliłem, że wszystkie "osoby żywotnie zainteresowane" (zarówno określane "pierwszoplanowymi",...

 • Transcendentalna dedukcja eteru : Opus postumum Kanta a problem filozofii przyrody
  Publikacja

  - 2008

  Artykuł przedstawia rozwój kantowskiej filozofii przyrody w kontekście transcendentalnej dedukcji eteru zwartej w pismach Kanta wydanych posmiertnie. Szczególnie omawiany jest temat przejścia od metafizycznych podstaw przyrodnictwa do fizyki i pojawia sie w związku z tym sprzeczności w sosunku do ''Krytyki czystego rozumu''

 • Z romantycznym uniesieniem : Józef Wojciech Gołuchowski (1797-1858)
  Publikacja

  - 2008

  W artykule przedstawiono podstawowe informacje o życiu i twórczości polskiego filozofa, przedstawiciela nurtu romantycznego, Józefa Gołuchowskiego oraz główne założenia i tezy jego myśli filozoficznej.

 • Zarys koncepcji poznania w fenomenologii Maxa Schelera
  Publikacja

  - 2008

  W eseju przedstawiłem w zwięzły sposób problematykę teoriopoznawczą z jej odniesieniem do problemu realności w myśli filozoficznej współtwórcy fenomenologii. Uwypukliłem następującą tematykę teoriopoznawczą scil.: porządek tego, co dane, wiedza ekstatyczna, transcendencja świadomości, a także problem a priori w aspekcie wartość- etos, problem sfer, poznanie i jego miary, problem relatywności bytowej oraz pojęcie "fantazji". Pokazałem,...

2007
2006
 • Connection of microcosm with macrocosm in Max Scheler's philosophy: man, logos and ethos
  Publikacja

  - 2006

  W eseju pokazałem znaczenie mikrokosmicznego wymiaru w ludzkim personalnym życiu. To jest w świecie Zachodu kompleksowa próba, aby uchwycić związek "mikrokosmosu" z "makrokosmosem w filozoficznym dziele Maxa Schelera. Następnie uwypukliłem, że z racji jego powiązania jako pojęcia "mikrokosmosu" z kwestią kształcenia, wtedy w indywidualnej ludzkiej osobie pojęcie to osiąga "prawo obywatelstwa" w Schelerowskiej...

 • Dylematy antropologii w świecie reklamy
  Publikacja

  - 2006

  Artykuł poszukuje takich koncepcji antropologii filozoficznych, które pozwalają na adekwatny opis fenomenu reklamy. Ujmuje to zjawisko od strony poglądów Heideggera, szkoły frankfurckiej i antropologii Marqurdta. Poglądy te nie pozwalają jednak na jednoznaczną charakterystykę cywilizacji wspólczesnej i charakteryzującego ją fenomenu reklamy.

 • Etyczny model decyzyjny
  Publikacja

  - 2006

  W artykule usiłowałem przedstawić E. Sternberg koncepcję etycznego modelu decyzyjnego w korespondencji do zagadnienia ochrony środowiska naturalnego. Jest on (jako EMD) charakteryzowany wedle czterech kroków zaproponowanych przez E. Sternberg. Otóż w pierwszym kroku, "przedsiębiorstwo powinno odpowiedzieć sobie na pytanie" jakie zostały przedsiębrane działania w sprawie ochrony środowiska naturalnego. Następnie,...

 • Etyka życia gospodarczego w twórczości Adama Smitha
  Publikacja

  - 2006

  W artykule przedstawiono poglądy Adama Smitha dotyczące wybranych problemów etyki życia gospodarczego. Podstawą źródłową są dwa główne dzieła A. Smitha: ''Teoria uczuć moralnych'' i ''Bogactwo narodów'', a także jego wykłady prowadzone na Uniwersytecie w Glasgow, gdzie w latach 1752-1764 był profesorem filozofii moralnej. Artykuł pokazuje, że zagadnienia etyczne znajdują się również w ekonomii politycznej Smitha, co bywa często...

 • Kant i kantyzmy.O okresach i sposobach obecności Kanta w filozofii
  Publikacja

  - 2006

  Artykuł opisuje pięć okresów obecności Kanta:1. Wczesny kantyzm, ktory nie miał do czynienia z zamkniętym obrazem Kanta, 2.Idealizm niemiecki, gdzie Kant staje się częścią rozwoju idealizmu niemieckiego' 3.Neokantyzm redukujący filozofię do teorii poznania i wartości,4.Okres powrotu do realizmu i do ontologicznej oraz metafizycznej interpretacji Kanta,5.Okres współczesny.

 • Konsumpcja jako logika znaczeń a kształtowanie kultury komsumpcji
  Publikacja

  - 2006

  W artykule omówiono koncepcję ideologizacji konsumpcji Beudrillard'a to jest potraktowanie jej jako zjawiska w którym występują cztery porządki: - funkcjonalna logika wartości użytkowej,- ekonomiczna logika wartości wymiennej,- logika wymiany symbolicznej,- logika wartości.Omówione są problemy związane z możliwością kontynuacji etapu post modernistycznej róznorodności realizacji konsumpcjonizmu.

 • Modelling of complex economic systems : toward conceptual platform

  W artykule opisano rolę modelowania opisowego w ekonomicznych systemach złożonych w kontekście trzech funkcji naukowych: opisu, wyjaśniania i przewidywania. Fazy dekompozycji i opisu jakościowego modelowanych systemów, w tym ekonomicznych, są nieodzowne w całym procesie budowania modelu.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Moral problems in the process of polish economy transformation
  Publikacja

  Artykuł zawiera uwagi dotyczące problemów etycznych okresu transformacji w Polsce. Podane są przykłady kodeksów i zasadność ich wprowadzenia w firmach. Artykuł zawiera też informacje o realizowanym na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG programie ''Etyka biznesu'' oraz uwagi studentów dotyczące ciekawych problemów,o które program jest poszerzany.

 • Odpowiedzialność jako podstawa etycznej kultury firmy
  Publikacja

  - 2006

  Podstawowym problemem jest kwestia traktowania organizacji jako instancji moralnej. Przedyskutowano kwestię traktowania odpowiedzialności organizacji jako fikcji prawnej. Dokonuje się kategoryzacji rodzaju odpowiedzialności występujących działaniach organizacyjnych. Okresla się treść uniwersalnej odpowiedzialności moralnej.

 • Rola mediów w programach społecznej odpowiedzialności firm
  Publikacja

  - 2006

  Rozdział traktuje o specyficznej roli mediów w realizacj programów społecznej odpowiedzialności firm, pokazując, że z punktu widzenia powodzenia tych programów, ich specyfiki, niektóre z nich nie powinny upubliczniać swoich działań, nie korzystac z mediów jako środka docierania do szerokiej rzesy odbiorców.

 • Różnice kulturowe w marketingu międzynarodowym
  Publikacja

  W artykule przybliżono pojęcie kultury i jej części składowych, oraz wyjaśnioniono i zilustrowano to, w jaki sposób czynniki kulturowe determinują decyzje w marketingu międzynarodowym. Rozważania teoretyczne zilustrowano krótką analizą między kulturowej strategii promocyjnej marki Absolut Vodka. Artykuł został podzielony na cztery części. Pierwsza poświęcona definicji kultury, wyodrębnieniu jej elementów i zmiennych. Druga zawierająca...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Społeczna odpowiedzialność firm jako narzedzie kreowania wizerunku
  Publikacja

  - 2006

  Rozdział ''Społeczna odpowqiedzialność firm jako narzedzie kreowania wizerunku'' pokazuje istotę działań CSR, analizuje sposób realizacji programów w firmach, zwraca uwagę na wynaturzenia tych realizacji, traktujących CSR jako narzędzie kreowania wizerunku.

 • Spor o sušestvovanii mira : vremâ i sposób sušestvovaniâ / Roman Ingarden ; przeł. Janina Kubka, Maxim W. Lebiediew
  Publikacja

  - RED. ZAGR. JĘZYK - 2006

  Przekład na język rosyjski paragrafu 27 ''Wstępne uwagi o czasie konkretnym'', paragraf 28 ''Sposób istnienia zdarzeń'' i paragrafu 29 ''Sposób istnienia procesu''. Pierwszego Tomu ''Sporu o istnienie świata'' Romana Ingardena, wydanie Warszawa 1987.

 • The balanced scorecard method applying in small and medium enterprise management
  Publikacja

  Autorzy podejmują dyskusję z poglądem, że Strategiczna Karta Wyników jako metoda zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem powinna raczej być stosowana w sektorze dużych przedsiębiorstw, niż małych i średnich. Wskazują na istotne trudności związane z wdrażaniem BSC w aspektach: kosztów, czasochłonności, nadzwyczajnego wysiłku organizacji, nowego spojrzenia na komunikację w dół struktury, dalekiego horyzontu planowania, sceptycyzmu...

 • The reality of the ''Lower'' and the ''Higher'' man within the human being: towards the new type of philosophical anthropology of infrastructures of the personal human being
  Publikacja

  - 2006

  W artykule, pt. " The Reality of the "Lower" and the "Higher" Man within the Human Being: Towards the New Type of Philosophical Anthropology of Infrastructures of the Personal Human Being" ("Realność "niższego" i "wyższego" człowieka w obrębie ludzkiego bytu. Ku nowemu typowi antropologii filozoficznej infrastruktur osobowego bytu ludzkiego") usiłowałem pokazać, że realność "niższego" i "wyższego" człowieka w obrębie...