Katedra Przedsiębiorczości - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Przedsiębiorczości

Filtry

wszystkich: 171

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2020
2019
2018
2017
2016
 • Czynniki sukcesu w zarządzaniu inicjatywą klastrową na przykładzie inicjatywy Interizon
  Publikacja

  Głównym celem artykułu jest identyfikacja potencjalnych czynników sukcesu w inicjatywie klastrowej Interizon z uwzględnieniem czterech obszarów funkcjonowania inicjatywy: formalizacji i wewnętrznej organizacji, działań podejmowanych w ramach inicjatywy, strategii rozwoju oraz komunikacji i promocji. Przeanalizowane zostały również najważniejsze efekty wynikające z członkostwa w powyższej inicjatywie. Autorki przeprowadziły badania...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Identyfikacja cech pracownika w opinii studentów zarządzania i rekruterów
  Publikacja

  - 2016

  W tekście prezentowane są wyniki badań empirycznych w zakresie opinii studentów oraz osób przeprowadzających proces rekrutacji i selekcji pracowników, w obszarze kategorii „profesjonalizmu” i cech jakie są „profesjonalistom” przypisywane. Dane empiryczne pozyskano w oparciu o badanie sondażowe przeprowadzone wśród studentów oraz wywiady z rekruterami. Wyniki badań mogą wskazać potencjalne obszary, w których opinie studentów kierunku...

  Pełny tekst w portalu

 • Internet i media społecznościowe w procesie rekrutacji - perspektywa rekruterów
  Publikacja

  - MARKETING I RYNEK - 2016

  Celem artykułu jest wskazanie najpopularniejszych metod rekrutacyjnych opartych o techniki związane z Internetem i mediami społecznościowymi stosowanych obecnie przez rekruterów. Część empiryczna tekstu odwołuje się do wyników badań jakościowych zrealizowanych w oparciu o technikę wywiadu swobodnego, przeprowadzonych wśród profesjonalnych rekruterów, uczestniczących w procesie doboru pracowników do przedsiębiorstw. Wśród wniosków...

  Pełny tekst w portalu

 • Studenci wobec pracy - porównanie opinii osób studiujących w Polsce i w Finlandii

  W artykule podjęto próbę scharakteryzowania opinii i oczekiwań wobec pracy studentów polskich i fińskich. Materiał empiryczny pozyskano metodą sondażową, w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród studentów uczelni w Polsce i Finlandii. Wśród wniosków z badania, podkreślić należy przede wszystkim wysoki poziom identyfikacji z uczelnią i wydziałem u studentów polskich oraz ich chęć do doskonalenia kwalifikacji; obawę o znalezienie...

  Pełny tekst w portalu

2015
2014
2013
2012
 • Nauczyciel a przestrzeń - mapa nauczycielskich miejsc znaczących

  Głównym problemem podejmowanym w tekście, jest próba badania pracy nauczycieli w dość nietypowym ujęciu, a mianowicie w relacji do świata materialnego, czyli określenie przestrzeni i miejsc istotnych dla nauczycieli w kontekście ich pracy i rozwoju zawodowego. Kluczowymi są kategorie przestrzeni oraz miejsca (zarówno w obszarze szkoły, jak i poza nią) będące punktem odniesienia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Materiał empiryczny...

  Pełny tekst w portalu

 • Tożsamość zawodowa nauczycieli w perspektywie zmian społecznych
  Publikacja

  - 2012

  W pracy uwagę koncentruję na kwestii tożsamości zawodowej nauczycieli, która stanowi główny problem badawczy. Interesuje mnie ich tożsamość w sytuacji zmian o charakterze społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturowym i wewnątrzszkolnym. Moją intencją jest określenie, jak współcześni nauczyciele postrzegają swoją pracę i swój profesjonalizm, jak "czują się" w swoim zawodzie, z kim i z czym się utożsamiają, "tu i teraz", po około...

2011
2010
2009
2008
 • Analiza potencjalnych klastrow high-tech w województwie pomorskim i instrumentów wspierania ich rozwoju
  Publikacja

  - 2008

  Celem pracy jest sformułowanie założeń odnośnie do polityki samorządowej dotyczącej wspierania przedsiębiorczości środkami publicznymi. Uczestnikami tego przedsięwzięcia są dwie strony, jak następuje:- Podmioty gospodarcze, na ogół w początkowej fazie rozwoju, które w przeciwieństwie do przedsiębiorstw już dobrze usytuowanych na rynku, mają problemy z pokonaniem rozlicznych barier w fazie wzrostowej. - Agendy państwowe, w szczególności...

 • Biznes na Pomorzu
  Publikacja

  - 2008

  Artykuł przedstawia sytuację MSP na Pomorzu. Powstał w oparciu o wyniki badan przeprowadzonych przez Pomorską Agencję Przedsiębiorczości. Autorka współprojekowała opisywane badania.

 • Determinants of franchising operation development
  Publikacja

  - 2008

  Rozdział w monografii opisujący uwarunkowania decydujące o rozwoju działalności franchisingowej na terenie danego kraju. Analiza prowadzona jest w odniesieniu do ogólnej sytuacji gospodarczej, sytuacji na rynku pracy, problematyki prawnej, promocji i edukacji franchisingowej oraz indywidualizmu ekonomicznego.

 • Działalność gospodarcza w Polsce-zagadnienia definicyjne

  W artykule przedstawiono definicje pojęcia ''dzialaność gospodarcza'', występujące w literaturze przedmiotu oraz w obowiązującym prawie. Omówiono również skutki prawne z tego wynikające. Pokazano jak w praktyce istotne ma to znaczenie dla przedsiębiorców wykonujących tę działalność.