Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych

Filtry

wszystkich: 67

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2023
Rok 2022
 • Odbiór zbiorczy z filtracją adaptacyjną RLS w transmisji danych w kanale hydroakustycznym
  Publikacja

  - Przegląd Elektrotechniczny - Rok 2022

  Transmisja danych w kanale hydroakustycznych realizowana jest w trudnych warunkach propagacyjnych. Jednym z problemów podczas takiej transmisji są zakłócenia międzysymbolowe (ISI – intersymbol interference) spowodowane głównie przez efekt wielodrogowości. To zjawisko utrudnia, bądź uniemożliwia transmisję danych w takim kanale. Stąd podjęto analizę wpływu zastosowania odbioru zbiorczego oraz filtracji adaptacyjnej RLS (Recursive...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2016
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2006
Rok 2005
 • Analiza efektywności kodowania kanałowego w systemie UMTS
  Publikacja

  - Rok 2005

  .

 • Analiza przydatności usługi lokalizowania terminala osobistego w sieciach komórkowych dla potrzeb systemu bezpieczeństwa na morzu
  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych komercyjnego systemu bezpieczeństwa w bałtyckiej strefie przybrzeżnej, służącego do lokalizowania na morzu użytkownika terminala osobistego pracującego w oparciu o infrastruktruę istniejących sieci komórkowych. Scharakteryzowano stronę funkcjonalną takiego systemu i opisano sposób wymiany informacji pomiędzy ruchomym terminalem osobistym i siecią szkieletową systemu komórkowego...

 • Analiza przydatności wybranych modeli propagacyjnych do projektowania radiowych systemów dostępowych
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono zagadnienia wyznaczania strat propagacyjnych sygnału radiowego w radiowym łączu dostępowym pracującym w warunkach zabudowy miejskiej.Omówiono reprezentatywne modele propagacyjne przeznaczone do obliczania tłumienia propagacyjnego w terenie zbudowanym. W podsumowaniu oceniono przydatność zmodyfikownych modeli propagacyjnych do wykonania analiz projektowych tych systemów.

 • Badania i analiza użytkowasystemu OFDM
  Publikacja

  Skonstruowano modem OFDM i wykonano pomiary zbudowanego modelu. Modem przeznaczony jest do wykorzystania w celach dydaktycznych, dlatego skonstruowano go w sposób umożliwiający obserwację i rejestrację sygnałów w kolejnych fazach ich przetwarzania.

 • Badania jakości transmisji danych w systemie UMTS z wykorzystaniem turbokodowania
  Publikacja

  W referacie została przedstawiona budowa kodera oraz dekodera turbokodu pracującego w oparciu o algorytm SOVA w systemie radiokomunikacyjnym trzeciej generacji UMTS. W dekoderze turbokodu został zastosowany mechanizm redukujący liczbę iteracji. Omówiono i porównano wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji w przypadku zastosowania mechanizmu redukcji liczby iteracji turbodekodera i bez tego mechanizmu. Badania zostały przeprowadzone...

 • Badania jakości transmisji danych z wykorzystaniem turbokodowania w systemie UMTS
  Publikacja

  W referacie została przedstawiona budowa kodera oraz dekodera turbokodu pracującego w oparciu o algorytm SOVA w systemie radiokomunikacyjnym trzeciej generacji UMTS. W dekoderze turbokodu zastosowano mechanizm redukujący liczbę iteracji. Omówiono i porów-nano wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji z za-stosowaniem mechanizmu redukcji liczby iteracji turbode-kodera i bez tego mechanizmu. Badania przeprowadzono dla obu kierunków...

 • Badania jakości turbodekodowania z mechanizmem redukcji liczby iteracji w systemie UMTS
  Publikacja

  W referacie została przedstawiona budowakodera oraz dekodera turbokodu pracującego w oparciuo algorytm SOVA z zastosowanym mechanizmem redukującymliczbę iteracji w systemie UMTS. Zostały porównanei omówione wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonychdla obu kierunków transmisji w środowisku propagacyjnymOutdoor to Indoor & Pedestrian B dla trzech szybkościtransmisji danych 64 kb/s, 144 kb/s i 384 kb/s, w przypadkuzastosowania mechanizmu...

 • Badania symulacyjne usługi lokalizowania telefonu komórkowego w morskiej strefie przybrzeżnej
  Publikacja

  - Rok 2005

  Opisano problem lokalizowania telefonu komórkowego w morskiej strefie przybrzeżnej A1 dla potrzeb systemu bezpieczeństwa. Opisano zastosowaną metodę estymacji położenia telefonu komórkowego na morzu oraz przedstawiono model symulacyjny wraz z obszerną prezentacją uzyskanych wyników badań.

 • Badania tłumienności struktur ekranujących w okrętowym środowisku elektromagnetycznym
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy dokonano przeglądu norm i dokumentów normatywnych dotyczących badań kompatybilności w okrętowym środowisku elektromagnetycznym. Scharakteryzowano to środowisko pod względem rodzajów źródeł zakłóceń elektromagnetycznych oraz rozkładu ich występowania. Przedstawiono metodykę badań tłumienności struktur ekranujących oraz trudności wynikające z jej implementacji w złożonym środowisku okrętowym.

 • Coastal cellular distress system
  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono koncepcję systemu bezpieczeństwa w morskiej strefie A1, opartego o istniejące sieci komórkowe GSM. System ten został opracowany dla potrzeb małych jednostek pływających (nieinstytucjonalnych), które mają ograniczony dostęp do zasobów systemu GMDSS. Zostały przeprowadzone również badania symulacyjne efektywności lokalizowania terminala ruchomego w warunkach morskich. Otrzymane rezultaty w wybranych warunkach spełniają...

 • Dynamiczne kształtowanie pojemności w systemie UMTS
  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zjawiska przenoszenia pojemności pomiędzy komórkami w tej samej warstwie oraz pomiędzy różnymi warstwami hierarchicznej struktury komórek w sieci UMTS. Wskazano własności systemu umożliwiające dynamiczne kształtowanie jego pojemności w różnych warunkach operacyjnych. Wykorzystanie opisanych mechanizmów może prowadzić do zwiększenia efektywności oraz racjonalizacji wykorzystania zasobów...

 • Efektywność estymacji położenia terminala ruchomego w sieciach komórkowych III generacji
  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono problem wyznaczania położenia terminala ruchomego w sieciach komórkowych, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego programu E112, dotyczącego m.in. wymogów stawianych europejskim operatorom sieci komórkowych w przypadku realizacji usług alarmowych związanych z wywołaniami pod specjalnym numerem 112. Opisano zalecane metody lokalizowania terminala ruchomego w sieciach komórkowych III generacji.

 • Empirical formulas for determination of the propagation loss in urban radio access links
  Publikacja

  - Rok 2005

  Opisano wielowariantowy model empiryczny tłumienia propagacyjnego przeznaczonego do analizowaniai projektowania radiowych systemów dostępwych w warunkach zabudowy miejskiej, opracowanego na podstawie obszernych pomiarów tego tłumienia w rzeczywistych warunkach takiej zabudowy. Scharakteryzowano przydatność użytkową tego modelu.

 • Interferencje wspólnokanałowe w łączu w górę w systemie UMTS
  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki analizy oraz badań symulacyjnych zmienności mocy interferencji wspólnokanałowych w łączu w górę w systemie UMTS. Omówiono modele matematyczne do analitycznych metod szacowania mocy interferencji. Przedstawiono program symulacyjny do badania wpływu interferencji na parametry funkcjonalne systemu UMTS.

 • Komórkowy system alarmowy w morskiej strefie przybrzeżnej
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono koncepcje systemu wywołania w niebezpieczeństwie (wołania alarmowego o pomoc) w morskiej strefie przybrzeżnej, opartego o infrastrukturę telekomunikacyjną operatora sieci komórkowej. Omówiono zasady współpracy systemu telefonii komórkowej z Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym w systemie GMDSS. Poruszono też problem lokalizowania telefonu komórkowego na morzu.

 • Metoda przydziału zasobów radiowych w łączu w dół w systemie UMTS z hierarchiczną strukturą komórek
  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie zaproponowano sposób zarządzania zasobami radiowymi w hierarchicznej strukturze komórek w systemie UMTS z interfejsem radiowym WCDMA/FDD w łączu w dół. Zaproponowano sposób przyporządkowania stacji ruchomej, zgłaszającej żądanie realizacji określonej usługi, do stacji bazowej mikrokomórki lub do stacji bazowej makrokomórki w zależności od jej chwilowego położenia.

 • O charakterystykach obciążeniowych interfejsu radiowego WCDMA/FDD
  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono dyskusję o obciążeniu interfejsu radiowego WCDMA/FDD w łączu w górę i w dół. Scharakteryzowano charakterystyki obciążeniowe interfejsu radiowego w obu kierunkach transmisji.

 • O jakości transmisji i pojemności interfejsu radiowego WCDMA/FDD
  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono dyskusję o pojemności interfejsu radiowego WCDMA/FDD w łączu w górę iw dół. Wskazano różnice w mechanizmach przesyłania sygnałów rzutujące na jakość transmisji oraz pojemność interfejsu radiowego.

 • On some aspects of maritime security
  Publikacja

  - Rok 2005

  Zostały przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące ochrony żeglugi, w tym opisano Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statków i Urządzeń Portowych - ISPS, Statkowy System Alarmowania (SSAS) oraz system AIS i System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT). Przedstawiono również znaczenie nowoczesnej telekomunikacji dla potrze sprawnej ochrony żeglugi na morzach i oceanach

 • Optymalizacja pojemności systemu UMTS dla hierarchicznej struktury komórkowej
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono metodę optymalizacji pojemności interfejsu radiowego WCDMA/FDD w systemie UMTS z hierarchiczną strukturą komórek. Wprowadzono wskaźnik jakosciowy określający zysk lub stratę pojemności w przypadku alokacji stacji ruchomej do makrokomórki bądź mikrokomórki. Omówiona metoda umożliwia racjonalizację wykorzystania zasobów radiowych systemu UMTS.

 • Ortogonalność sygnałów przesyłanych a jakość transmisji i pojemność interfejsu radiowego WCDMA/FDD
  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono metodologię analizy pojemności interfejsu radiowego WCDMA/FDD w łączu w górę i w dół, z uwzględnieniem własności transmisji syganłów w obu kierunkach. Wskazano różnice w mechanizmach przesyłania sygnałów, rzutujące na jakość transmisji oraz pojemność interfejsu radiowego w łączu w górę i w dół oraz określono zysk jakości wynikający z częściowego zachowania własności ortogonalnych transmisji w łączu w dół....

 • Programowalny system radiokomunikacyjny
  Publikacja

  W pracy omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące koncepcji radia programowalnego. Opisano w sposób funkcjonalny platformę sprzętową i programową takiego rozwiązania. Przedstawiono schemat tworzenia aplikacji użytkowych przy użyciu języka uniwersalnego JAVA. Scharakteryzowano uwarunkowania technologiczne, głównie w zakresie zapotrzebowania na bardzo szybkie procesory sygnałow oraz przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe...

 • Przetwornica dc-dc z miękką komutacją tranzystorów
  Publikacja

  W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych przetwornicy DC-DC o mocy 20[kW], w której ograniczenie komutacyjnych strat mocy zapewniono poprzez wykorzystanie dławika z odczepem oraz dodatkowego obwodu rezonansowego. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu wartości parametrów poszczególnych elementów układu przetwornicy na zachowanie warunków miękkiej komutacji.

 • Realizacja usług przesyłania danych w hierarchicznej strukturze komókowej systemu UMTS
  Publikacja

  W referacie przedstawiono metodę realizacji usług przesyłania danych w hierarchicznej strukturze sieci komórkowej systemu UMTS z interfejsem radiowym WCDMA/FDD w łączu w dół. Zaproponowano wskaźnik jakościowy określający alokację stacji ruchomej, zgłaszającej żądanie realizacji określonej usługi, do stacji bazowej mikrokomórki lub makrokomórki. Omówiona metoda umożliwia racjonalizację wykorzystania dostępnych zasobów radiowych...

 • Simplified algorithm for location service for the UMTS
  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono uproszczony algorytm lokalizowania terminala ruchomego w systemie UMTS. Algorytm ten umożliwia wyznaczanie pozycji geograficznej terminala ruchomego bez znajomości różnic czasowych w synchronizacji stacji bazowych RTD (Relative Time Differences). Opisany został model symulacyjny oraz przedstawiono wyniki efektywności lokalizowania terminala ruchomego w środowisku tzw. złym miejskim. otrzymane rezultaty dowodzą, że...

 • Sprzętowy symulator kanału radiowego dla potrzeb łączności krótkofalowej
  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono koncepcję budowy i opis realizacji taniego symulatora kanału radiowego zaimplementowanego na procesorze sygnałowym TMS320C6711 firmy Texas Instruments , dla potrzeb łączności krótkofalowej.

 • Technika zwielokrotnionego nadawania i zbiorczego odbioru w telekomunikacji bezprzewodowej
  Publikacja

  Przedstawiona technika, która będzie w pełni zastosowana w systemach trzeciej i czwartej generacji, umożliwia wydatne zwiększenie możliwości transmisyjnych toru nadawczo-odbiorczego. W wyniku tego oczekuje się uzyskanie przepływności ruchomych kanałów radiokomunikacyjnych do poziomu porównywalnego z tym, co aktualnie oferują stałe łącza światłowodowe. Oczekuje się, że pierwszym obszarem zastosowań opisanej techniki będą sieci WLAN...

 • Ulot informacji wśrodowisku elektromagnetycznym
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy omówiono problem zabezpieczenia przed ulotem informacji, zwłaszcza poprzez mechanizm promieniowania elektromagnetycznego od urządzeń informatycznych specjalnego przeznaczenia. Scharakteryzowano obowiązujace w tym względzie wybrane dokumenty normatywne, Opisano stosowane sposoby zapobiegania ulotowi informacji niejawnych oraz reprezentatywną dla tego problemu metodę badawczą.

 • Uwarunkowania propagacyjne w łączności podwodnej
  Publikacja

  Omówiono kluczowe zagadnienia związane z działaniem systemów łączności z zanurzonymi okretami podwodnymi. Przeanalizowano mechanizm wnikania oraz propagacji fal radiowych i optycznych w środowisku wodnym. Poruszono problemy budowy naziemnych i podwodnych urządzeń antenowych. Opisano zastosowanie techniki satelitarnej do realizacji takiej łączności. W podsumowaniu wskazano trendy rozwojowe w omawianej dziedzinie.

 • Uwarunkowania propagacyjne w systemach dostępowych w mieście
  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono problem wyznaczania tłumienia propagacyjnego w radiowych łączach dostępowych pracujących w warunkach zabudowy miejskiej. Scharakteryzowano główne czynniki mające wpływ na tłumienie sygnału radiowego w takich warunkach i na tej podstawie sklasyfikowano cztery statystycznie istotne kategorie środowiska propagacyjnego. Na podstawie wyników badań pomiarowych scharakteryzowano przydatność praktyczną opracowanych...

 • Wybrane problemy ochrony żeglugi (Maritime Security)
  Publikacja

  - Rok 2005

  przedstawiono zagadnienia ochrony żeglugi w aspekcie uwarunkowań związanych z radiokomunikacją morską. Opisano Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statków i Urządzeń Portowych - ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) i Statkowy System Alarmowania - SSAS (Ship Security Alert System) oraz także scharakteryzowano system AIS (Automated Information System) i System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu - LRIT (Long...

 • Wykorzystanie zasobów radiowych do planowania sieci UMTS
  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zjawiska przenoszenia pojemności pomiędzy różnymi warstwami hierarchicznej struktury komórek w sieci UMTS. Wskazano własności systemu umozliwiające dynamiczne kształtowanie jego pojemności w różnych warunkach operacyjnych. Wykorzystanie opisanych mechanizmów może prowadzić do zwiększenia efektywności oraz racjonalizacji wykorzystania zasobów radiowych oraz zwiększenia dostępnej pojemności.

 • Wyznaczanie tłumienia propagacyjnego w systemach dostępowych
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy omówiono zagadnienie wyznaczania tłumienia sygnału radiowego w systemach dostępowych pracujących w warunkach zabudowy miejskiej. Na podstawie przeprowadzonych badań pomiarowych oceniono przydatność znanych modeli propagacyjnych stosowanych dotychczas do tego celu. Następnie scharakteryzowano analizowane środowisko propagacyjne i opisano opracowane na tej podstawie nowe wielowariantowe ujęcie analityczne do wyznaczania tłumienia...

 • Założenia funkcjonalne i koncepcja systemu wywołania w niebezpieczeństwie w morskiej strefie przybrzeżnej
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy opisano problem wywołania w niebezpieczeństwie w morskiej strefie przybrzeżnej A1. Opisano aktualny sposób realizowania takich wywołań, opisano koncepcję nowego systemu wywołania opartego o infrastrukturę telekomunikacyjną operatora sieci telefonii komórkowej GSM, przeznaczonego dla potrzeb coraz liczniejszych użytkowników nieinstytucjonalnych. Na podstawie wykonanych analiz scharakteryzowano zagadnienie wyznaczania pozycji...

 • Zastosowanie metody wyznaczania zakresu wymienności pojemności i zasięgu do planowania sieci UMTS
  Publikacja

  W referacie przedstawiono oryginalną metodę szacowania zakresu wymienności pojemności i zasięgu interfejsu radiowego WCDMA/FDD z wykorzystaniem uniwersalnych charakterystyk obciążeniowych oraz unormowanych krzywych zasięgu. Wskazano zastosowanie praktyczne podanych metod do planowania sieci komórkowej UMTS oraz sposoby ich wykorzystania w trakcie eksploatacji tego systemu.

Rok 2004
 • Analiza efektywności techniki WCDMA/FDD w segmencie naziemnym systemu UMTS.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Efektywna realizacja procesu planowania sieci komórkowej UMTS będzie możliwa tylko wówczas, kiedy znane będą wszystkie zależności pomiędzy różnymi charakterystykami systemu oraz wpływ poszczególnych technik i metod dostępnych w systemie na zmiany pojemności, zasięgu i jakości transmisji w warunkach rzeczywistych. Istotnym czynnikiem warunkującym wysoki stopień wykorzystania zasobów radiowych systemu jest określenie charakteru i...