Filtry

wszystkich: 36067

wyczyść

pokazujemy tylko 1000 wyników
 1. Alternative method for the synthesis of imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one—a substrate for the preparation of phosphodiesterase (5) inhibitors

  Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-ones, as isosteres of purine, are of interest for pharmaceutical research as potential substrates for the synthesis of cGMP-PDE5 inhibitors. We present a novel, alternative method for the synthesis of imidazotriazinones, that differs from the previously reported ones with respect to the method of construction of the triazinone ring in the molecule. The key step in our approach is condensation...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 2. Cele,rodzaje i zakres badań rynku

  K. Grzelec - 2015
  Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące...
 3. Uncertainty Quantification in Experimental Structural Dynamics Identification of Composite Material Structures

  M. Łuczak, B. Peeters, M. Kahsin, S. Manzato, K. Branner - 2014
  Composite materials are widely used in manufacture of aerospace and wind energy structural components. These load carrying structures are subjected to dynamic time-varying loading conditions. Robust structural dynamics identification procedure impose tight constraints on the quality of modal models estimates obtained from vibration experiments. Modal testing results are influenced by numerous factors introducing uncertainty to...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 4. Własności kwantowe przemian energetycznych zachodzących w silnikach o zapłonie samoczynnym = Quantum properties of energy transformation in diesel engines

  J. Girtler - 2016
  W pracy uzasadniono, że w badaniach własności energetycznych silników spalinowych o zapłonie samoczynnym należy uwzględnić istniejącą w ich eksploatacji przypadkowość i nieprzewidywalność zdarzeń. Nawiązano do osiągnięć mechaniki kwantowej wskazując na wynikający z nich postulat, że wielkości nazywane komplementarnymi, mają istotną własność, która polega na tym, że niemożliwy jest jednoczesny i zarazem dokładny pomiar ich wartości....
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 5. Zastosowanie komputerów w dziedzinie wyszukiwania strategii optymalnych w grach logicznych

  Problem jaki stanowi wyszukiwanie strategii optymalnej w grach logicznych jest bardzo złożony. Można go podzielić na następujące podproblemy: obliczeniowy, pamięciowy oraz operacji wejścia/wyjścia. Jednak rosnąca z roku na rok siła obliczeniowa komputerów, ilość pamięci oraz prędkość transferu danych pomiędzy podzespołami zarówno lokalnymi jak i rozproszonymi, a także wzrost skuteczności wykorzystywanych technik algorytmicznych...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 6. Influence of the particle size of carbonate-siliceous rock on the efficiency of phosphorous removal from domestic wastewater

  K. Jóźwiakowski, M. Gajewska, A. Pytka, M. Marzec, M. Gizińska-Górna, A. Jucherski, A. Walczkowski, M. Nastawny, A. Kamińska, S. Baran - ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017
  tThe aim of the study was to determine the influence of the particle size of carbonate–silica rock (opoka)used in rock filters on the efficiency of phosphorus removal from domestic wastewater. The investigationswere carried out in a laboratory using a model consisting of three vertical flow filters with carbonate–silicarock of different particle sizes (G1= 1–2 mm; G2= 2–5 mm; G3= 5–10 mm). The tested rock was subjectedto decarbonising...
 7. Augmented Reality for Privacy-Sensitive Visual Monitoring

  P. Szczuko - 2014
  The paper presents a method for video anonymization and replacing real human silhouettes with virtual 3D figures rendered on the screen. Video stream is processed to detect and to track objects, whereas anonymization stage employs fast blurring method. Substitute 3D figures are animated accordingly to behavior of detected persons. Their location, movement speed, direction, and person height are taken into account during the animation...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 8. Badania diagnostyczne - indykowanie silników głównych na jednostce "Kapitan Poinc"

  Ocena stanu technicznego dwóch silników napędu głównego „Deutz” typu SBV 12M628 na jednostce SAR "Kapitan Poinc" przeprowadzona na podstawie wyników indykowania indykatorem elektronicznym LEMAG Premet XL. Przeprowadzono porównawczą analizę statystyczną i merytoryczną rozwiniętych wykresów indyka-torowych oraz przebiegów innych wielkości charakteryzujących procesy robocze w cylindrach silnika, sporządzonych w dziedzinie kąta obrotu...
 9. Czynniki kształtujące architektoniczny wyraz fasad w budynkach biurowym i hotelowym kompleksu "Gdynia Waterfront"- od konkursu architektonicznego do realizacji.

  Kompleks "Gdynia Waterfront" składa się z budynku biurowego i hotelu, wzniesionych w unikalnej lokalizacji Nadbrzeża Prezydenta, w prestiżowej części portu. Głównym problemem projektowym było znalezienie właściwego odniesienia do otaczającego środowiska kulturowego. Szczególnie istotne było zachowanie równowagi kompozycyjnej pejzażu, zdominowanego przez zespół wysokościowców "Sea Towers". W sytuacji silnych ograniczeń gabarytowych,...
 10. Effect of mean grain diameter on vortices, force chains and local volume changes in granular shear zones

  M. Nitka, A. Tejchman-Konarzewski, J. Kozicki, D. Leśniewska - 2015
  W artykule pokazano rozwój różnych zjawisk mikrostrukturalnych na poziomie ziarna materiału granulowanego podczas parcia pasywnego piasku na sztywną ściankę przemieszczającą się poziomo. Obliczenia wykonano stosując metodę DEM. Wyniki na poziomie globalnym porównano z wynikami MES. Szczególna uwagę zwrócono na rozwój wirów i łańcuchów sił miedzy ziarnami.
 11. Measurements and calculations of the width of the fracture process zones on the surface of notched concrete beams

  Artykuł omawia wyniki pomiaru i analizy numerycznej szerokości strefy pękania w belkach betonowych z nacięciem. Do pomiarów zastosowano metodę DIC. Do symulacji zastosowano model sprężysto - plastyczny i model z degradacją sztywności. Oba modele zostały rozszerzone o nielokalne osłabienie. Wyniki symulacji porównano z doświadczeniami.
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 12. Monitoring zrównoważonej mobilności miejskiej

  K. Grzelec - 2016
  Dynamiczny rozwój miast i zmiany w stylu życia mieszkańców, skutkują nieustannym wzrostem i zmianami ich potrzeb transportowych. Zmiany zachowań transportowych wiążą się ściśle z kongestią, wypadkami komunikacyjnymi, emisjami spalin i hałasu, a w konsekwencji – wpływają na jakość życia. W związku z tym, zrównoważone podejście do zagadnień mobilności i planowania transportu w miastach, staje się coraz bardziej powszechne we wszystkich...
 13. Możliwość oszacowania niezawodności silników o zapłonie samoczynnym z zastosowaniem teorii procesów semi-Markowa oraz podejmowania decyzji eksploatacyjnych z uwzględnieniem wiarygodności diagnozy o stanie technicznym tego rodzaju silników spalinowych = Possibility of estimating the reliability of diesel engines by applying the theory of semi-Markov processes and making operational decisions by considering reliability of diagnosis on technical state of this sort of combustion engines/

  The paper presents semi-Markov models of technical state transitions for diesel engines, useful for determining reliability of the engines. A possibility of application of a three-state model with a simplified matrix function, or even a two-state model, to determine reliability of the engines, has been described herein on examples of known from literature semi-Markov models, for the case when appropriate diagnosing systems (SDG)...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 14. Nonlinear Viscoelastic Properties of Polyurethane Nanocomposites

  In recent years, the nonlinear viscoelastic behaviors of elastomeric nanocomposites have been examined, especially for a wide range of rubbery composite (including natural rubber) materials. This chapter describes the influence of fillers and nanofillers on the nonlinear viscoelastic properties of elastomeric polyurethane systems. These filled elastomers (similar to the classic natural rubber reinforced elastomers), also exhibit...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 15. Ocena stanu technicznego głównego układu napędowego na jednostce "Kapitan Poinc" na podstawie pomiarów drgań

  Ekspertyza diagnostyczna dotycząca stanu technicznego lini transmisji mocy (linii wałów) opracowana na podstawie przeprowadzonych pomiarów drgań w 10 punktach pomiarowych, przy jednoczesnej pracy silników napędowych L i PB (wspólnej pracy linii wałów obu burt), w IV zakresach ustalonego obciążenia wyznaczanego skokiem śrub nastawnych tzn.: 20%, 40%,60% i 80%. Pomiary prędkości i przyspieszeń drgań generowanych przez węzły konstrukcyjne...
 16. Ocena stanu technicznego głównego układu napędowego na jednostce ORP Piorun na podstawie pomiarów drgań

  Ekspertyza diagnostyczna dotycząca stanu technicznego 2 linii transmisji mocy (linii wałów) opracowana na podstawie przeprowadzonych pomiarów drgań w 10 punktach pomiarowych,przy jednoczesnej pracy silników napędowych L i PB (wspólnej pracy linii wałów obu burt), w III zakresach ustalonego obciążenia: n = 750, 1000 i 1200 min-1. Razem 30 pomiarów. Pomiary prędkości i przyspieszeń drgań generowanych przez węzły konstrukcyjne okrętowego...
 17. Sposób wytwarzania panelowych elementów ściennych zewnętrznych absorbujących energię słoneczną, dla budownictwa jedno lub wielorodzinnego

  Z. Kurałowicz - 2015
  Aneks do opinii zawiera potwierdzenie zasadności dokonania zmian parametrów technicznych środków trwałych oraz ich wpływ na wdrożenie nowej technologii objętej projektem pt. "Wdrożenie technologii wytwarzania panelowych elementó ściennych zewnętrznych absorbujących energię słoneczną'
 18. Stadion PGE Arena – dobre praktyki zarządzania projektem budowlano-infrastrukturalnym

  M. Wirkus, R. Trykosko - 2013
  W opracowaniu zaprezentowano case study, tj. opis przebiegu projektu, którego celem było wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku. Inicjatywa budowy stadiony była związana ze zgłoszeniem Gdańska, jako miasta-gospodarza mi-strzostw Euro 2012. Główne działania zrealizowane w projekcie, tj. od inicjacji projektu aż do oddania obiektu do użytkowania zostały zestawione chronolo-gicznie w skali czasu. Wyeksponowano również szereg...
 19. Źródła i metody badań marketingowych

  K. Grzelec - 2015
  Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące...
 20. ... jak dziecko

  Z. Cywiński - 2007
  Sprecyzowano potrzebne cechy dobrego duszpasterza w świecie XXI wieku.
 21. '...iść cienistą aleją...'' parki gdańska w fotografii iwony delegiewicz, Dom Uphagena, Gdańsk, ul. Dłga 12, 11.02.2011- 30.11.2012

  K. Rozmarynowska, I. Delegiewicz, M. Kostun - 2011
  Opieka merytoryczna, wybór obiektów oraz zaprojektowanie i wykonanie 10 plansz ekspozycyjnych formatu A1, ukazujących historię gdańskich parków (teksty, ikonografia, kartografia)
 22. ''Computing with words'' concept applied to musical instrument recognition. W: [CD-ROM] International Symposium of Musical Acoustics. ISMA MEXICO CITY. Mexico City, 9-13 December 2002. Mexico City: Escuela Nacional de Musica UNAM**2002, 8 s. 3 rys. 3 tab. bibliogr. 25 poz. Automatyczne rozpoznawanie klas instrumentów muzycznych w oparciu o wyraże- nia opisujące barwę dźwięku.

  B. Kostek - 2002
  W referacie przedstawiono nowy sposób automatycznego przetwarzania danychmuzycznych w oparciu o paradygmat zaproponowany przez L. Zadeha. Pozwala tona automatyczne rozpoznawanie klas instrumentów muzycznych wykorzystując o-pis słowny barwy dźwięku. Przedstawiono system realizujący automatyczną kla-syfikację instrumentów muzycznych oparty o metodę zbiorów przybliżonych ilogikę rozmytą.
 23. ''Gazeta Gdańska na jarmark

  Z. Cywiński - 2007
 24. ''Jak szybko biega współczesny Filipiades?'' czyli o prawie łączności elektronicznej w europejskim modelu społeczeństwa informacyjnego

  J. Nawrot - 2008
 25. ''Polityka'' Arystotelesa i myśli pochodne

  Z. Cywiński - 2007
  Ukazano podobieństwa w polityce starożytnych Greków i tej współczesnej.
 26. ''Povery islands'' - a study on poverty concentration across nations

  Poverty problems, its definition and measurement aspects, constitute a broadly identified discussion. However, there are some widely recognized poverty definitions and statistics, but the detailed overview still remains not clearly visible. There are many economies where the poverty problems lie in the very centre of policy makers` strategies. Also there exist many international statistic databases where some poverty data are reviled....
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 27. ''Przewód zielono-żółty'' ale ''wyłącznik różnicowoprądowy''. Pisownia przymiotników złożonych: z łącznikiem czy łączna?

  E. Musiał - 2004
  Notatka wyjaśniająca zasady pisowni przymiotników złożonych: pisownia z łącznikiem czy łączna.
 28. ''Stuttgart 21'' - projekt przekształcenia terenów kolejowych na nową dzielnicę administracyjno-usługową w śródmieściu stolicy Badenii - Wirtembergii

  WW artykule omówiono projekty przekształcenia terenów kolejowych, uzyskanych po zmianie układu funkcjonalnego Dworca w Stuttgarcie w Niemczech.
 29. ''Tak naprawdę''

  Z. Cywiński - 2008
  Przeanalizowano kwestię zakłamania w dzisiejszym życiu społecznym i politycznym
 30. ''Voice Maps'' - system supporting navigation of the blind

  Referat wygłoszony na Konferencji SHA 2012,Gołuń, 22-25.V.2012.
 31. ''Warsztaty - EHDG''. Polagra-Food-2002.

  T. Matuszek, K. Bieńczak - CHŁODNICTWO - 2002
  Podczas warsztatów przedstawiono zalecenia znajdujące się w dyrektywach Unii Europejskiej na temat technicznych i technologicznych wymagań przy projektowaniu, konstruowaniu i wytwarzaniu urządzeń do produkcji i transportu żywności. W pracy omówiono szczegółowo zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń przeznaczonych dla osób, które w polskich przedsiębiorstwach prywatnych lub państwowych, uczestniczą w realizacji wyposażenia technicznego...
 32. ''Wszystko na sprzedaż'' - reklama w przestrzeni publicznej

  W. Targowski - 2008
  Artykuł poświecony jest problemom agresywnego oddziaływania komercyjnej reklamy wielkoprzestrzennej na przestrzeń publiczną miast
 33. ‘Green’ multi - residue methods for the determination of high importance currently used pesticides in environmental samples

  The purpose of the research has been to develop and apply ‘green’ analytical methodologies to control and monitor the level of currently used pesticides from different chemical groups in aqueous samples. For extraction of analytes solid - phase microextraction (SPME) and dispersive liquid - liquid microextraction (DLLME) have been applied and compared. For SPME, commonly used materials for coating fibers include: polydimethylsiloxane...
 34. "Badania wpływu termo cyrkulacji acetonu w termosyfonowym wymienniku ciepła"

  P. Szymański - 2013
  Referat przedstawia wyniki badań wstępnych termosyfonowego wymiennika ciepła, w którym czynnikiem roboczym jest aceton. Celem badań jest określenie spadków ciśnień w instalacji oraz wy-znaczenie wpływu dostarczonego ciepła do parownika na różnicę ciśnień przed i za parownikiem. Badania zostały przeprowadzone dla różnego różnych parametrów chłodzenia skraplacza w termo-sygfonie.
 35. "Car-Parrinello molecular dynamics" jako kluczowe narzędzie informatyczne w badaniach syntezy cienkich warstw diamentowych metodą PA CVD

  Praca omawia zastosowanie metody Car-Parrinello MD w symulacji procesu wzrostu cienkich warstw diamentowych w metodzie PAC VD.
 36. "Computing with word" concept applied to musical information retrieval

  B. Kostek - 2003
  W artykule zaproponowano wykorzystanie koncepcji "przetwarzania słów języka naturalnego" do znalezienia związku pomiędzy wybranymi parametrami dźwięków muzycznych a subiektywnie postrzeganą barwą. W pierwszej kolejności przedstawiono klasyczne metody mapowania parametrów mierzalnych i ich subiektywnych odpowiedników, następnie zbudowano bazę wiedzy w oparciu o wyniki testów subiektywnych. W procesie obróbki wykorzystano metodę...
 37. "Computing with words" concept applied to musical information retrieval

  W artykule zaproponowano wykorzystanie koncepcji "przetwarzania słów języka naturalnego" do znalezienia związku pomiędzy wybranymi parametrami dźwięków muzycznych a subiektywnie postrzeganą barwą. W pierwszej kolejności przedstawiono klasyczne metody mapowania parametrów mierzalnych i ich subiektywnych odpowiedników, następnie zbudowano bazę wiedzy w oparciu o wyniki testów subiektywnych. W procesie obróbki wykorzystano metodę...
 38. "Creating a numerical model of noise conditions based on the analysis of traffic volume changes in cities with low and medium structure.

  The subject of this research study is to analyze noise conditions of the selected area in the city of Gdańsk using data related to traffic volume changes during a day. This is because daily distribution of noise levels is much more helpful for noise control and reduction than traditional maps with Lden levels indicated. Calculations are made with the use of a numerical model developed at the Gdansk Univ. of Technology and implemented...
 39. "Creating a numerical model of noise conditions based on the analysis of traffic volume changes in cities with low and medium structure.

  The subject of this research study is to analyze noise conditions of the selected area in the city of Gdańsk using data related to traffic volume changes during a day. This is because daily distribution of noise levels is much more helpful for noise control and reduction than traditional maps with Lden levels indicated. Calculations are made with the use of a numerical model developed at the Gdansk Univ. of Technology and implemented...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 40. "Etyczna firma" i odpowiedzialność korporacyjna

  W artykule przeprowadzona analiza podstawowych stanowisk w kwestii odpowiedzialności firmy i ich filozoficznych uzasadnień. Naświetlone zagadnienie korporacji jako instancji moralnej.
 41. "Food Oxidants and Antioxidants" Book review

  The book is the 14th title in the CRC series Chemical and Functional Properties of Food Components, edited since 2001 by Zdzisław E. Sikorski. The editor of the book, a professor in the University of Łódź and member of the Polish Academy of Sciences, is an internationally recognized authority in biochemistry and biophysics of reactive oxygen species. In Poland Grzegorz Bartosz has a reputation as the author of his most interesting...
 42. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Kontrakt VI - Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach - Zadanie 1 - Gmina SWARZĘDZ"

  Z. Suligowski - 2012
  Analiza kinet monolitycznych w technologii PERFECT. Różnice w stosunku do tradycyjnych kinet obcych. Charakterystyczne cechy mnateriałowe betonów
 43. "Klepsydra" z cyklu No Quick Response

 44. "Mieszkać w Porcie - Ideały początków Modernizmu a miasto współczesne"

  Konferencja poświęcona została dokonaniom Gustav'a Oelsnera'a. Ideały przyświecające całej generacji architektów początków Modernizmu, do których należał Oelsner zestawione zostały ze współczesnym miastem i dzisiejszymi priorytetami wpływającymi na obecnie podejmowane decyzje urbanistyczne. Porównanie dwóch aglomeracji Altona-Hamburg oraz Gdańsk-Gdynia w kontekście procesu tworzenia się metropolii portowej daje możliwość głębszego...
 45. "Mity i utopie rewitalizacji.

  D. Załuski - 2004
  We wszystkich miastach europejskich obserwuje się obecnie procesy dezurbanizacji i suburbanizacji. Zmniejsza się też populacja. Jest to punkt zwrotny w rozwoju cywilizacji. Przez ostatnie 150 lat obszary zurbanizowane wchłaniały środowisko naturalne, obecnie obszary zurbanizowane będą na powrót wchłaniane przez środowisko naturalne. W związku z powyższymi zjawiskami coraz uważniej należy wybierać projekty flagowe, stanowiące katalizatory...
 46. "Numeryczna symulacja pracy gazowego kotła wodnego oraz ocena jego wpływu na środowisko"

  Ilość dostarczanego powietrza oraz rozkład jego koncentracji w komorze paleniskowej mają istotny wpływ na prawidłowość przebiegu procesu spalania. Uzyskanie jednorodnego rozkładu jest praktycznie niemożliwe, dlatego powietrze dostarczane jest w nadmiarze. Konieczne jest jednak dobranie takiej wartości współczynnika nadmiaru powietrza, która pozwoli ograniczyć stratę wylotową, utrzymując przy tym wartości emisji na możliwie niskim...
 47. "Numeryczna symulacja pracy gazowego kotła wodnego raz ocena jego wpływu na środowisko"

  Ilość dostarczanego powietrza oraz rozkład jego koncentracji w komorze paleniskowej mają istotny wpływ na prawidłowość przebiegu procesu spalania. Uzyskanie jednorodnego rozkładu jest praktycznie niemożliwe, dlatego powietrze dostarczane jest w nadmiarze. Konieczne jest jednak dobranie takiej wartości współczynnika nadmiaru powietrza, która pozwoli ograniczyć stratę wylotową, utrzymując przy tym wartości emisji na możliwie niskim...
 48. "Obraz do wnętrza/morze"

  J. Buczkowski - 2016
 49. "Oprogramowanie CFD narzędziem modelowania przepływów występujących w urządzeniach energetycznych"

  Oprogramowanie CFD umożliwia między innymi modelowanie przepływów występujących w urządzeniach energetycznych. Poprawnie utworzony model numeryczny stanowi zatem narzędzie analizy pracy poszczególnych urządzeń w interesujących nas warunkach projektowych, a także narzędzie diagnostyki już istniejących obiektów. Niniejsze opracowanie stanowi opis kolejnych etapów tworzenia modelu numerycznego, na przykładzie niskotemperaturowego...
 50. "Problemy Klimatologii Polarnej" w świetle wybranych statystyk

  W pracy przedstawiono analizę cytowań artykułów opublikowanych w 24 tomach rocznika „Problemy Klimatologii Polarnej” w latach 1992-2014 opracowaną na podstawie bazy Web of Science i serwisu naukowo-informacyjnego Google Scholar. Przeprowadzono również kwerendę takich cytowań w polskich publikacjach zwartych z zakresu geografii fizycznej, ekologii i biologii. Analizy ujawniły dużą liczbę cytowań w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 • Podział alfabetyczny