Funkcjonalizowane organoksysilany, organoksysilanotiole, organoksysilanole oraz ich połączenia z metalami przejściowymi - Project - MOST Wiedzy

Search

Funkcjonalizowane organoksysilany, organoksysilanotiole, organoksysilanole oraz ich połączenia z metalami przejściowymi

Poszukiwanie nowych procesów technologicznych i ich nowych zastosowań związane jest ze wzrostem zapotrzebowania na nowatorskie materiały. Dlatego też wdrażanie ich oraz dalsze poszukiwania prekursorów materiałów o interesujących właściwościach to wciąż intensywnie rozwijający się obszar chemii i inżynierii materiałów. Równocześnie odnotowuje się rosnące zainteresowanie materiałami opartymi na krzemionce, takimi jak krzemionki domieszkowane i wielkopowierzchniowe, czy też układy hybrydowe krzemionka-tlenki metali. Alkoholany krzemu znajdują również zastosowanie w procesach zol-żel (prowadzących do tworzenia nanocząstek krzemu oraz innych polikondensatów zawierających wiązania Si—O—Si), modyfikacji powierzchni, czy też ochrony grup hydroksylowych. Planowane przez nas doświadczenia powinny doprowadzić do wytworzenia nowych związków o uporządkowanej budowie trójwymiarowej i zawierających jony metali dostępne dla dodatkowych ligandów. Założenia tego projektu wypełniają lukę pomiędzy zeolitami, których zastosowanie jest ograniczone z powodu małych rozmiarów obecnych w nich luk przestrzennych, a porowatymi sieciami nieorganiczno-organicznymi (MOF), które bardzo często charakteryzują się mniejszą trwałością w porównaniu do zeolitów. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy otrzymane w ramach tego projektu związki będą wykazywać oczekiwane właściwości fizyczne czy katalityczne. Jednakże nasz pomysł syntezy sfunkcjonalizowanych pochodnych krzemoorganicznych oraz ich dalszego zastosowania do syntezy organiczno-nieorganicznych struktur metalicznych nie był jak dotąd badany co stwarza dla nas szansę przeprowadzenia badań prekursorskich w tej dziedzinie. Spodziewamy się, iż projekt nasz przyczyni się do poszerzenia wiedzy dotyczącej chemii związków krzemu.

Details

Project's acronym:
FUSILAN
Project's funding:
OPUS
Agreement:
UMO-2013/09/B/ST5/03479 UMO-2013/09/B/ST5/03479 z dnia 2014-02-17
Realisation period:
2014-02-17 - 2017-02-16
Project manager:
prof. dr hab. inż. Anna Dołęga
Realised in:
Department of Inorganic Chemistry
Project's value:
799 000.00 PLN
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 30 times