Możliwość wykorzystania różnych materiałów biologicznych pobranych od człowieka w analityce jonów cyjankowych pochodzących z dymu tytoniowego, oraz ich metabolitów-jonów rodankowych. - Project - Bridge of Knowledge

Search

Możliwość wykorzystania różnych materiałów biologicznych pobranych od człowieka w analityce jonów cyjankowych pochodzących z dymu tytoniowego, oraz ich metabolitów-jonów rodankowych.

Proponowane badania mają na celu poszerzenie spektrum możliwości wykorzystania materiałów biologicznych do oceny zagrożenia człowieka związanego z obecnością szkodliwych czynników w środowisku. Głównym celem planowanych do wykonania badań będzie podjęcie próby wytypowania najlepszego materiału biologicznych pobranego od człowieka, który może być wykorzystany w analityce jonów cyjankowych pochodzących z dymu tytoniowego oraz ich metabolitów jakimi są jony rodankowe. Cyjanowodór powstaje w trakcie wypalania papierosa poprzez pirolityczny rozkład związków zawierających azot-takich jak białka. Z niego pochodzą jony cyjankowe, które są toksyczne dla organizmu człowieka, głównie ze względu na blokowanie łańcucha oddechowego w komórkach. W organizmie człowieka jony cyjankowe ulegają przemianom metabolicznym do jonów rodankowych, które pełnią rolę biomarkera narażenia na związki obecne w dymie tytoniowym. Wielkim atutem jonów rodankowych jest długi czas półtrwania w organizmie, wynoszący 6 dni, co sprawia, że mogą być oznaczane nawet kilka dni po wystąpieniu narażenia na dym tytoniowy. Palenie tytoniu stanowi poważne zagrożenie zdrowia i życia człowieka, dlatego konieczne jest monitorowanie substancji toksycznych, które dostają się do organizmu człowieka palącego tytoń, lub narażonego na bierne palenie. Jony cyjankowe oraz jony rodankowe oznaczane są rzadziej, głównie w takich materiałach biologicznych jak mocz czy ślina. Wyniki podjętych w naszym ośrodku badań dotyczących przydatności materiału biologicznego w analityce jonów cyjankowych i rodankowych jaki jest wydzielina z jam nosa pokazały, że jest możliwe jego stosowanie w biomonitoringu tych związków. Obecnie konieczne jest rozszerzenie spektrum stosowanych w analityce tych jonów materiałów biologicznych, ze względu na problem narażenia na związki szkodliwe płodu oraz kobiet ciężarnych. Materiały biologiczne pobrane od kobiet w ciąży, płodu oraz położnic stanowią wyzwanie dla współczesnej analityki, ze względu na skomplikowaną matrycę. Jony cyjankowe i rodankowe oznaczane będą z wykorzystaniem technik chromatografii jonowej i gazowej, oraz techniki spektrofotometrycznej, po wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu próbek materiałów biologicznych. Materiały biologiczne, które mają zostać wykorzystane w badaniach to: pot, krew, ale także takie materiały jak łożysko, smółka, mleko matki.

Details

Financial Program Name:
IUVENTUS PLUS
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
0321/IP3/2015/73 z dnia 2015-03-19
Realisation period:
2015-03-19 - 2017-03-18
Project manager:
Sylwia Narkowicz
Realised in:
Department of Analytical Chemistry
Project's value:
189 000.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 115 times